รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2560
ห้อง ม.5/07    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
พฤ
2
3
4
อา
5
6
7
8
พฤ
9
10
11
อา
12
13
14
15
พฤ
16
17
18
อา
19
20
21
22
พฤ
23
24
25
อา
26
27
28
29
พฤ
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. นายนภัส เปี่ยมทอง 7:18 7:18 ขาด   7:22 7:18 7:08 7:18 7:12     7:16 7:16 7:22 ขาด 7:13     7:16 7:19 7:19 7:14 7:16     - - - - -   16 0 2 0 0
  2. เด็กชายคุณานนต์ พรหมเล็ก ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   0 0 18 0 0
  3. เด็กชายชินภัทร เผ่าพิบูล ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   0 0 18 0 0
  4. เด็กชายศุภณัฐ ก้อนพรหม ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   0 0 18 0 0
  5. เด็กชายวรชัยชาติ เทียนไชย 7:34 7:23 ขาด   7:29 7:31 7:30 7:27 7:25     7:27 7:26 7:28 ขาด 7:29     7:28 16:13 16:12 16:02 16:09     - - - - -   12 4 2 0 0
  6. เด็กชายรัฐธรรมนูญ ผิวนวล 7:47 7:21 ขาด   7:29 7:02 7:37 ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   5 0 13 0 0
  7. เด็กชายณัฐพล คงชาตรี 7:29 7:29 ขาด   7:28 7:28 7:26 7:30 7:29     ขาด 7:32 7:34 ขาด 7:29     7:30 7:31 7:30 7:30 7:34     - - - - -   15 0 3 0 0
  8. เด็กชายธนวัฒน์ คุณวโรตม์ 7:41 7:25 ขาด   7:21 7:02 7:45 7:11 7:20     7:18 7:19 7:24 ขาด 7:07     7:22 7:10 7:16 7:18 7:13     - - - - -   16 0 2 0 0
  9. เด็กชายพีรพล ช่วยชูชิต 7:28 7:23 ขาด   7:23 ขาด 7:25 7:27 7:24     7:28 7:25 7:27 ขาด 7:25     16:10 7:27 7:30 7:28 7:28     - - - - -   14 1 3 0 0
  10. เด็กชายพีรพล กลิ่นแก่นจันทร์ 6:54 6:59 ขาด   6:52 6:53 6:54 6:55 6:50     6:53 6:51 6:53 ขาด 6:51     6:51 6:51 6:54 6:53 6:49     - - - - -   16 0 2 0 0
  11. เด็กชายวงศพัฒน์ ศรีวิเชียร ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   0 0 18 0 0
  12. เด็กชายณัฐกาญจน์ แป้นทอง 7:30 7:27 ขาด   7:30 7:29 7:35 7:33 7:34     7:30 ขาด 7:36 ขาด 7:39     ขาด 7:28 ขาด ขาด ขาด     - - - - -   11 0 7 0 0
  13. เด็กชายธีรภัทร์ คล้ายสุบรรณ 7:00 6:58 ขาด   7:19 7:16 7:18 7:23 7:12     7:22 7:21 7:20 ขาด 7:14     7:13 7:22 7:18 7:18 7:17     - - - - -   16 0 2 0 0
  14. เด็กชายภัคคพงษ์ ผลจรัญ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   0 0 18 0 0
  15. เด็กชายชัยวัฒน์ สุขสำราญ 16:03 6:58 ขาด   7:02 7:00 6:59 6:59 7:03     7:02 7:01 7:04 ขาด 7:05     6:58 7:01 7:00 7:03 7:01     - - - - -   15 1 2 0 0
  16. เด็กหญิงจิตติยา ศรีวิเชียร ขาด 7:38 ขาด   7:39 7:40 7:38 7:38 7:34     7:40 7:42 7:50 ขาด 7:42     7:37 ขาด 7:39 7:43 7:37     - - - - -   14 0 4 0 0
  17. เด็กหญิงดรัณภพ พร้อมสุข ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด 7:22     ขาด ขาด ขาด ขาด 7:22     - - - - -   2 0 16 0 0
  18. เด็กหญิงมณีรัตน์ สิทธิ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   0 0 18 0 0
  19. เด็กหญิงอาภาพัชร์ อินทรสมบัติ 6:59 6:54 ขาด   7:14 6:54 7:04 6:58 16:15     6:58 6:57 7:00 ขาด 6:46     6:56 6:55 6:58 15:56 6:54     - - - - -   14 2 2 0 0
  20. เด็กหญิงสุพิชชา พานทอง 6:58 6:56 ขาด   7:02 6:54 7:04 6:55 7:00     6:59 6:58 6:59 ขาด 7:03     16:15 7:00 7:07 7:01 7:01     - - - - -   15 1 2 0 0
  21. เด็กหญิงศิรินภา คล้ายสุบรรณ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   0 0 18 0 0
  22. เด็กหญิงหัทยา รักน้อย 7:40 15:48 ขาด   7:42 7:40 ขาด ขาด 7:35     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     16:15 ขาด ขาด 7:36 7:42     - - - - -   6 2 10 0 0
  23. เด็กหญิงฉัตรขวัญ จันมา ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   0 0 18 0 0
  24. เด็กหญิงศรัณย์พร เกิดขมิ้น ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   0 0 18 0 0
  25. เด็กหญิงธัญญารัตน์ ร่มโพธิ์ภักดิ์ 7:11 ขาด ขาด   16:11 ขาด 6:58 7:08 16:20     7:04 ขาด 7:12 ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด 8:25     - - - - -   6 2 10 0 0
  26. เด็กหญิงรัมณียา ศรีสมโภชน์ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   0 0 18 0 0
  27. เด็กหญิงอรปภา ลิ้มประพันธ์ศิลป์ 7:28 ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:25 ขาด ขาด ขาด     16:10 7:27 7:30 ขาด ขาด     - - - - -   4 1 13 0 0
  28. เด็กหญิงจิดาภา ถาวรวสุ 16:08 6:59 ขาด   6:58 7:01 7:02 7:04 16:16     6:58 7:02 7:00 ขาด 7:02     7:02 7:04 7:12 15:56 7:04     - - - - -   13 3 2 0 0
  29. เด็กหญิงณัฏฐณิชา ฉิวเฉื่อย ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   0 0 18 0 0
  30. เด็กหญิงสวลักษณ์ กรรไกร ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   0 0 18 0 0
  31. นางสาวกิตติยา ขจีรัตน์วัฒนา ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   0 0 18 0 0
  32. นางสาวชลาลัย แหยมประเสริฐ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   0 0 18 0 0
มา 14 14     15 14 15 14 12     13 13 14 0 14     10 12 12 10 14     0 0 0 0 0   210
สาย 2 1     1 0 0 0 3     0 0 0 0 0     4 1 1 3 1     0 0 0 0 0   17
ขาด 16 17     16 18 17 18 17     19 19 18 32 18     18 19 19 19 17     0 0 0 0 0   317
ลา 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0   0
ป่วย 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0   0