รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.5/07    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
3
อา
4
5
6
7
พฤ
8
9
10
อา
11
12
13
14
พฤ
15
16
17
อา
18
19
20
21
พฤ
22
23
24
อา
25
26
27
28
พฤ
29
30
31
อา
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. นายนภัส เปี่ยมทอง 7:18 7:18 ขาด - 7:22 7:18 7:08 7:18 7:12   - 7:16 7:16 7:22 ขาด 7:13   - 7:16 7:19 7:19 7:14 7:16   - 7:21 7:18 ขาด ขาด 7:16   19 0 4 0 0
  2. เด็กชายคุณานนต์ พรหมเล็ก ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  3. เด็กชายชินภัทร เผ่าพิบูล ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  4. เด็กชายศุภณัฐ ก้อนพรหม ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  5. เด็กชายวรชัยชาติ เทียนไชย 7:34 7:23 ขาด - 7:29 7:31 7:30 7:27 7:25   - 7:27 7:26 7:28 ขาด 7:29   - 7:28 16:13 16:12 16:02 16:09   - 16:16 16:11 ขาด ขาด 7:24   13 6 4 0 0
  6. เด็กชายรัฐธรรมนูญ ผิวนวล 7:47 7:21 ขาด - 7:29 7:02 7:37 ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:46 ขาด 7:27   7 0 16 0 0
  7. เด็กชายณัฐพล คงชาตรี 7:29 7:29 ขาด - 7:28 7:28 7:26 7:30 7:29   - ขาด 7:32 7:34 ขาด 7:29   - 7:30 7:31 7:30 7:30 7:34   - 7:32 7:30 7:31 16:13 7:34   19 1 3 0 0
  8. เด็กชายธนวัฒน์ คุณวโรตม์ 7:41 7:25 ขาด - 7:21 7:02 7:45 7:11 7:20   - 7:18 7:19 7:24 ขาด 7:07   - 7:22 7:10 7:16 7:18 7:13   - 7:22 7:23 7:27 15:25 7:31   20 1 2 0 0
  9. เด็กชายพีรพล ช่วยชูชิต 7:28 7:23 ขาด - 7:23 ขาด 7:25 7:27 7:24   - 7:28 7:25 7:27 ขาด 7:25   - 16:10 7:27 7:30 7:28 7:28   - 7:26 7:26 7:30 ขาด 7:24   18 1 4 0 0
  10. เด็กชายพีรพล กลิ่นแก่นจันทร์ 6:54 6:59 ขาด - 6:52 6:53 6:54 6:55 6:50   - 6:53 6:51 6:53 ขาด 6:51   - 6:51 6:51 6:54 6:53 6:49   - ขาด 6:51 6:56 16:13 6:50   19 1 3 0 0
  11. เด็กชายวงศพัฒน์ ศรีวิเชียร ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  12. เด็กชายณัฐกาญจน์ แป้นทอง 7:30 7:27 ขาด - 7:30 7:29 7:35 7:33 7:34   - 7:30 ขาด 7:36 ขาด 7:39   - ขาด 7:28 ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   11 0 12 0 0
  13. เด็กชายธีรภัทร์ คล้ายสุบรรณ 7:00 6:58 ขาด - 7:19 7:16 7:18 7:23 7:12   - 7:22 7:21 7:20 ขาด 7:14   - 7:13 7:22 7:18 7:18 7:17   - 7:26 7:23 7:17 ขาด 7:24   20 0 3 0 0
  14. เด็กชายภัคคพงษ์ ผลจรัญ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  15. เด็กชายชัยวัฒน์ สุขสำราญ 16:03 6:58 ขาด - 7:02 7:00 6:59 6:59 7:03   - 7:02 7:01 7:04 ขาด 7:05   - 6:58 7:01 7:00 7:03 7:01   - 6:59 7:02 7:03 16:03 6:58   19 2 2 0 0
  16. เด็กหญิงจิตติยา ศรีวิเชียร ขาด 7:38 ขาด - 7:39 7:40 7:38 7:38 7:34   - 7:40 7:42 7:50 ขาด 7:42   - 7:37 ขาด 7:39 7:43 7:37   - 7:45 7:39 7:40 ขาด 7:38   18 0 5 0 0
  17. เด็กหญิงดรัณภพ พร้อมสุข ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด 7:22   - ขาด ขาด ขาด ขาด 7:22   - ขาด ขาด ขาด ขาด 7:21   3 0 20 0 0
  18. เด็กหญิงมณีรัตน์ สิทธิ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  19. เด็กหญิงอาภาพัชร์ อินทรสมบัติ 6:59 6:54 ขาด - 7:14 6:54 7:04 6:58 16:15   - 6:58 6:57 7:00 ขาด 6:46   - 6:56 6:55 6:58 15:56 6:54   - 6:50 6:51 6:58 16:44 6:59   18 3 2 0 0
  20. เด็กหญิงสุพิชชา พานทอง 6:58 6:56 ขาด - 7:02 6:54 7:04 6:55 7:00   - 6:59 6:58 6:59 ขาด 7:03   - 16:15 7:00 7:07 7:01 7:01   - 6:56 6:59 7:03 ขาด 6:59   19 1 3 0 0
  21. เด็กหญิงศิรินภา คล้ายสุบรรณ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  22. เด็กหญิงหัทยา รักน้อย 7:40 15:48 ขาด - 7:42 7:40 ขาด ขาด 7:35   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 16:15 ขาด ขาด 7:36 7:42   - ขาด ขาด ขาด ขาด 7:37   7 2 14 0 0
  23. เด็กหญิงฉัตรขวัญ จันมา ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  24. เด็กหญิงศรัณย์พร เกิดขมิ้น ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  25. เด็กหญิงธัญญารัตน์ ร่มโพธิ์ภักดิ์ 7:11 ขาด ขาด - 16:11 ขาด 6:58 7:08 16:20   - 7:04 ขาด 7:12 ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด 8:25   - 7:08 7:10 7:10 16:11 7:03   10 3 10 0 0
  26. เด็กหญิงรัมณียา ศรีสมโภชน์ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  27. เด็กหญิงอรปภา ลิ้มประพันธ์ศิลป์ 7:28 ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:25 ขาด ขาด ขาด   - 16:10 7:27 7:30 ขาด ขาด   - ขาด 7:26 7:30 ขาด ขาด   6 1 16 0 0
  28. เด็กหญิงจิดาภา ถาวรวสุ 16:08 6:59 ขาด - 6:58 7:01 7:02 7:04 16:16   - 6:58 7:02 7:00 ขาด 7:02   - 7:02 7:04 7:12 15:56 7:04   - 7:01 7:01 16:15 ขาด 16:04   15 5 3 0 0
  29. เด็กหญิงณัฏฐณิชา ฉิวเฉื่อย ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  30. เด็กหญิงสวลักษณ์ กรรไกร ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  31. นางสาวกิตติยา ขจีรัตน์วัฒนา ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  32. นางสาวชลาลัย แหยมประเสริฐ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
มา 14     0 15 14 15 14     0 13 13 14 0     0 10 12 12 10     0 11 13 12 0     192
สาย 2     0 1 0 0 0     0 0 0 0 0     0 4 1 1 3     0 1 1 1 6     21
ขาด 16     0 16 18 17 18     0 19 19 18 32     0 18 19 19 19     0 20 18 19 26     331
ลา 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
ป่วย 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0