รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.5/06    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
3
อา
4
5
6
7
พฤ
8
9
10
อา
11
12
13
14
พฤ
15
16
17
อา
18
19
20
21
พฤ
22
23
24
อา
25
26
27
28
พฤ
29
30
31
อา
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. นายกกกร กิจดี 6:53 6:51 ขาด - 6:48 6:49 6:48 6:48 6:48   - 7:11 6:50 ขาด ขาด 6:47   - 6:48 6:53 6:53 6:51 6:52   - 6:50 6:50 6:51 ขาด 6:51   19 0 4 0 0
  2. เด็กชายจิณณวัตร เขียนดี ขาด 7:25 ขาด - 7:20 7:20 7:20 7:14 7:20   - 7:22 ขาด ขาด ขาด 7:19   - 7:05 7:33 ขาด 7:24 7:05   - 7:23 7:27 7:29 ขาด 7:22   16 0 7 0 0
  3. เด็กชายชนม์ชนก กุลบุตร ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  4. เด็กชายติณณภพ อาทิตย์กวิน ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด 7:42   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   1 0 22 0 0
  5. เด็กชายเธียรวิิชญ์ พุฒิสนธิ์ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  6. นายนิวพล ชุมสายณอยุธยา ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  7. เด็กชายธรรมนูญ เพ็ญสุต 7:19 7:18 ขาด - 7:19 7:14 7:14 7:18 7:18   - 7:19 7:20 7:23 ขาด 7:20   - 7:20 7:21 7:22 16:00 7:21   - 7:19 7:20 7:24 ขาด 7:19   19 1 3 0 0
  8. เด็กชายรัชพล เปี่ยมทอง ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  9. เด็กชายรามภูมิ ภูผาลาด ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  10. เด็กชายวศิน แก้วปลั่ง ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  11. เด็กชายวัชรพล หวังสันติ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:38 ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด 7:34   2 0 21 0 0
  12. เด็กชายฐิติพงศ์ สุวรรณพงษ์ 7:11 7:23 ขาด - 7:24 7:30 7:22 7:32 7:04   - 7:24 7:28 16:06 ขาด 7:30   - 7:29 7:28 7:29 7:28 7:14   - 7:30 7:28 7:31 ขาด 7:19   19 1 3 0 0
  13. เด็กชายธนกร กรวิทยโยธิน ขาด ขาด ขาด - 7:32 7:31 7:32 7:30 7:32   - 7:31 7:29 7:30 ขาด 7:31   - ขาด 7:33 ขาด 7:32 7:30   - 7:31 7:31 7:32 ขาด 7:31   16 0 7 0 0
  14. เด็กชายธวัชชัย แย้มทัศนา ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  15. นางสาวธนัญญา โสภณ 7:15 7:13 ขาด - 7:14 7:14 7:21 7:21 7:21   - 7:22 7:19 7:18 ขาด 7:17   - 7:19 7:19 7:25 7:27 16:11   - 7:16 7:18 7:21 16:15 7:19   19 2 2 0 0
  16. เด็กหญิงชิดชนก ตันคำ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  17. เด็กหญิงนวมินทร์ สุทนต์ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  18. เด็กหญิงสุกัญวิกา พลายโถ 7:12 7:12 ขาด - 7:08 7:12 7:12 7:15 7:11   - 7:12 7:11 7:14 ขาด 7:07   - 7:27 7:14 7:14 7:16 7:09   - 7:09 7:17 7:08 15:25 7:13   20 1 2 0 0
  19. เด็กหญิงอภิสรา พิณสุวรรณ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  20. เด็กหญิงวสุนธรี ศรีโปฎก 7:20 7:22 ขาด - 7:45 7:17 7:23 7:22 7:17   - 7:22 7:19 7:44 ขาด 7:15   - 7:20 7:21 ขาด 7:14 7:19   - 7:21 7:16 7:24 ขาด 7:22   19 0 4 0 0
  21. เด็กหญิงสุภานัน จอมพงษ์ 7:29 7:22 ขาด - 7:27 7:22 7:31 7:34 7:25   - 7:23 7:22 7:30 ขาด 7:28   - 7:31 7:24 7:27 7:31 7:35   - 7:32 7:30 7:37 16:10 7:36   20 1 2 0 0
  22. เด็กหญิงอริศรา เพ็ชร์วงษ์ 7:20 7:22 ขาด - 7:16 7:17 7:28 7:22 7:17   - 7:22 7:19 7:29 ขาด 7:15   - 7:20 7:21 7:28 7:18 7:19   - 7:21 16:12 7:23 16:11 7:22   19 2 2 0 0
  23. เด็กหญิงสโรชา เรืองงาม 7:30 7:28 ขาด - 7:30 7:27 7:31 ขาด 7:23   - 7:32 ขาด 7:29 ขาด 7:30   - 16:17 ขาด 7:25 ขาด 7:25   - ขาด 7:29 7:25 ขาด 7:24   14 1 8 0 0
  24. เด็กหญิงพีรดา สาระถิน ขาด 7:05 ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   1 0 22 0 0
  25. เด็กหญิงแพรพรรณ เณรแตง 7:19 7:16 ขาด - 7:15 16:13 7:17 7:20 7:14   - 7:26 ขาด 7:22 ขาด 7:16   - ขาด 7:22 ขาด 7:13 7:15   - 7:17 7:17 16:13 ขาด ขาด   14 2 7 0 0
  26. เด็กหญิงภัทราภรณ์ ทองหอม ขาด 15:48 ขาด - ขาด 7:15 6:58 16:14 16:20   - 14:37 7:13 ขาด ขาด ขาด   - 7:08 7:09 ขาด 16:00 7:11   - ขาด 16:13 ขาด 16:10 ขาด   6 7 10 0 0
  27. เด็กหญิงวิภาดา กอทอง ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  28. เด็กหญิงอินทิรา ไพรสันต์ 7:10 7:10 ขาด - 7:11 ขาด 7:13 7:13 7:11   - 7:13 7:13 7:15 ขาด 7:11   - 7:14 7:11 7:09 7:09 7:11   - 7:09 7:14 7:19 16:10 7:13   19 1 3 0 0
  29. เด็กหญิงภัทรวรรณ ศรีวันนา 7:30 7:28 ขาด - 7:30 7:27 7:31 ขาด 7:23   - 7:32 7:23 7:29 ขาด 7:30   - 7:30 7:26 7:25 7:30 7:25   - 7:28 7:29 7:25 16:12 7:24   19 1 3 0 0
  30. เด็กหญิงวัชราภรณ์ แดงสะอาด ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  31. เด็กหญิงอชิรญา พิมพ์สวัสดิ์ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  32. เด็กหญิงชลธร พุ่มอิ่ม ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  33. เด็กหญิงสัญญาพร จตุรภัทร์ 7:38 7:37 ขาด - 7:41 7:45 7:43 7:43 7:33   - 7:40 7:42 7:41 ขาด 7:42   - 7:47 7:35 7:41 7:39 7:38   - 7:44 7:38 7:37 16:11 7:41   20 1 2 0 0
มา 13     0 15 14 16 13     0 15 14 12 0     0 13 15 11 13     0 14 14 14 0     206
สาย 0     0 0 1 0 1     0 1 0 1 0     0 1 0 0 2     0 0 2 1 8     18
ขาด 20     0 18 18 17 19     0 17 19 20 33     0 19 18 22 18     0 19 17 18 25     337
ลา 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
ป่วย 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0