รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.5/05    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
3
อา
4
5
6
7
พฤ
8
9
10
อา
11
12
13
14
พฤ
15
16
17
อา
18
19
20
21
พฤ
22
23
24
อา
25
26
27
28
พฤ
29
30
31
อา
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกฤติน ผิวเผือก -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  2. เด็กชายจิรพงษ์ พรหมศิลป์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  3. เด็กชายธีรพัฒน์ จงสมจิตต์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  4. เด็กชายโมไนย พุทธิพงษ์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  5. เด็กชายฐิติพงษ์ กิจสุวรรณรัตน์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  6. เด็กชายณัฐกิตต์ อนุสิทธิ์หิรัญ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  7. เด็กชายภูมินันท์ จันทรมณี -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  8. เด็กชายวีราพัชร์ ศรีพิมานวัฒน -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  9. เด็กชายธนากร เข็มเพ็ชร -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  10. เด็กชายพงศกร บุญครอง -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  11. เด็กชายยศกร เรืองผิว -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  12. เด็กชายณัฐปคัลภ์ ใจมั่น -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  13. เด็กชายทศพร ทองดี -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  14. นายพริษฐ์ ปี่เงิน -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  15. เด็กชายณภัทร อินทร์ลำพันธ์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  16. นายรัฐศาสตร์ เศรษฐกร -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  17. เด็กหญิงณิชากร สำเนียงดี -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  18. นางสาววราภรณ์ ส่งสมบูรณ์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  19. เด็กหญิงสุภารวี ปุราชะกา -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  20. เด็กหญิงชลธิชา เทพทอง -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  21. เด็กหญิงธนนันท์ โฉมวัฒนา -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  22. เด็กหญิงมัลลิกา จุลโพธิ์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  23. เด็กหญิงจุฑาพร ก้อนจันเทศ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  24. เด็กหญิงมุทิตา กล่ำอาจ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  25. เด็กหญิงสโรชา ธรรมศรี -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  26. เด็กหญิงนวพรรณ อินสกุล -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  27. เด็กหญิงปณัฐดา พรมแก้ว -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  28. เด็กหญิงวนัสนันท์ ขวัญศรี -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  29. เด็กหญิงกันต์ฤทัย จันไทยจิตร์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  30. เด็กหญิงฉัตรศิญา บุญธรรม -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  31. เด็กหญิงธิดารัตน์ อินทรสินธุ์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  32. เด็กหญิงภัทราภรณ์ นาคนิยม -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  33. เด็กหญิงศุภากรณ์ สุนประชา -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  34. เด็กหญิงสุพรรณษา กอกุลชัง -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  35. เด็กหญิงสุพรรษา โสภาฉัตร์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  36. เด็กหญิงชุติภา ผ่อนผัน -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  37. เด็กหญิงปวริศา เพ่งเล็งดี -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  38. นางสาวกรรณิตา คงวิชัย -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  39. นางสาวชลธิชา คงสุโข -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  40. นางสาวดวงกมล จาดสะอาด -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
มา 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
สาย 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
ขาด 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
ลา 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
ป่วย 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0