รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2560
ห้อง ม.5/05    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
พฤ
2
3
4
อา
5
6
7
8
พฤ
9
10
11
อา
12
13
14
15
พฤ
16
17
18
อา
19
20
21
22
พฤ
23
24
25
อา
26
27
28
29
พฤ
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกฤติน ผิวเผือก ขาด 7:34 ขาด   7:34 7:31 7:31 ขาด 7:27     7:32 7:36 7:39 ขาด 7:24     7:38 ขาด 7:37 7:31 ขาด     7:33 7:38 7:39 16:18 ขาด   15 1 7 0 0
  2. เด็กชายจิรพงษ์ พรหมศิลป์ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  3. เด็กชายธีรพัฒน์ จงสมจิตต์ 7:28 7:23 ขาด   7:23 14:30 7:25 7:27 7:24     7:28 15:23 7:27 ขาด 7:25     7:25 7:27 7:30 7:28 16:14     7:26 7:26 7:30 16:15 7:24   17 4 2 0 0
  4. เด็กชายโมไนย พุทธิพงษ์ ขาด ขาด ขาด   7:45 ขาด 16:14 ขาด 7:47     7:47 15:23 7:48 ขาด 7:54     7:49 7:49 7:51 ขาด 7:51     8:07 7:49 ขาด 16:18 7:52   12 3 8 0 0
  5. เด็กชายฐิติพงษ์ กิจสุวรรณรัตน์ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  6. เด็กชายณัฐกิตต์ อนุสิทธิ์หิรัญ 7:25 ขาด ขาด   7:33 7:37 7:33 7:33 16:16     7:33 7:31 16:16 ขาด 7:32     7:37 7:31 7:37 7:26 7:31     7:41 7:34 7:41 16:18 7:31   17 3 3 0 0
  7. เด็กชายภูมินันท์ จันทรมณี ขาด 7:06 ขาด   16:14 7:04 7:07 16:10 16:16     14:32 ขาด 7:10 ขาด 7:03     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   5 4 14 0 0
  8. เด็กชายวีราพัชร์ ศรีพิมานวัฒน 7:24 7:20 ขาด   ขาด 7:19 7:22 7:22 7:19     7:20 7:23 7:21 ขาด 7:19     7:24 7:20 7:18 7:16 7:23     7:22 7:22 7:18 16:15 7:18   19 1 3 0 0
  9. เด็กชายธนากร เข็มเพ็ชร ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  10. เด็กชายพงศกร บุญครอง 7:39 7:39 ขาด   7:41 7:38 16:13 7:39 7:38     7:40 7:45 7:38 ขาด 7:41     7:38 16:17 ขาด ขาด ขาด     7:17 7:43 7:44 16:12 7:42   15 3 5 0 0
  11. เด็กชายยศกร เรืองผิว 7:28 7:25 ขาด   7:25 7:25 7:30 7:29 ขาด     7:27 7:28 7:31 ขาด 7:23     7:26 7:27 7:24 7:25 7:25     7:26 7:29 7:29 ขาด 7:29   19 0 4 0 0
  12. เด็กชายณัฐปคัลภ์ ใจมั่น 7:37 7:31 ขาด   7:39 7:33 7:33 7:34 7:29     7:34 7:40 7:35 ขาด 7:34     7:33 7:35 7:37 7:38 7:34     7:35 7:38 7:35 16:12 7:35   20 1 2 0 0
  13. เด็กชายทศพร ทองดี 7:21 7:22 ขาด   7:23 7:29 7:24 7:27 7:22     7:26 7:23 7:24 ขาด 7:22     7:23 ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   12 0 11 0 0
  14. นายพริษฐ์ ปี่เงิน 7:19 7:17 ขาด   7:07 7:11 7:30 7:18 7:23     7:17 7:24 7:18 ขาด 7:08     7:12 7:34 7:38 7:21 7:28     7:31 7:51 7:19 ขาด 7:29   20 0 3 0 0
  15. เด็กชายณภัทร อินทร์ลำพันธ์ 7:19 7:20 ขาด   7:16 7:16 7:27 7:21 7:16     7:21 7:18 7:28 ขาด 7:15     6:55 7:20 7:27 7:18 7:19     7:20 7:19 7:22 16:11 7:21   20 1 2 0 0
  16. นายรัฐศาสตร์ เศรษฐกร ขาด 7:12 ขาด   7:13 7:15 16:13 16:08 7:09     14:32 7:12 7:13 ขาด 7:13     7:15 7:15 7:15 ขาด ขาด     ขาด 7:13 ขาด 16:11 ขาด   11 4 8 0 0
  17. เด็กหญิงณิชากร สำเนียงดี ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  18. นางสาววราภรณ์ ส่งสมบูรณ์ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     6:58 6:56 6:57 6:57 ขาด     6:58 ขาด ขาด ขาด ขาด   5 0 18 0 0
  19. เด็กหญิงสุภารวี ปุราชะกา ขาด ขาด ขาด   ขาด 7:21 7:30 16:09 ขาด     7:29 7:25 7:27 ขาด 7:26     7:24 7:27 7:29 7:29 7:30     7:24 7:28 7:28 ขาด 7:30   15 1 7 0 0
  20. เด็กหญิงชลธิชา เทพทอง ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 7:39 ขาด     7:27 7:07 7:27 ขาด ขาด   4 0 19 0 0
  21. เด็กหญิงธนนันท์ โฉมวัฒนา ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  22. เด็กหญิงมัลลิกา จุลโพธิ์ ขาด 7:22 ขาด   7:26 7:28 16:12 7:29 16:15     7:29 7:27 7:26 ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:07 7:27 ขาด ขาด   9 2 12 0 0
  23. เด็กหญิงจุฑาพร ก้อนจันเทศ 7:15 7:13 ขาด   7:14 7:14 7:21 7:21 7:21     7:22 7:20 7:18 ขาด 7:17     7:19 7:19 7:25 ขาด 7:21     ขาด 7:18 7:21 16:15 7:19   18 1 4 0 0
  24. เด็กหญิงมุทิตา กล่ำอาจ 7:01 6:54 ขาด   6:54 6:54 6:57 6:59 6:58     14:32 6:58 ขาด ขาด 6:47     6:57 15:19 6:59 7:01 6:55     6:51 6:52 6:59 ขาด 7:00   17 2 4 0 0
  25. เด็กหญิงสโรชา ธรรมศรี ขาด ขาด ขาด   7:09 14:31 7:09 16:10 7:06     7:05 14:29 7:08 ขาด 16:15     ขาด 7:10 7:10 ขาด ขาด     16:14 14:47 7:08 ขาด 7:07   9 6 8 0 0
  26. เด็กหญิงนวพรรณ อินสกุล ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  27. เด็กหญิงปณัฐดา พรมแก้ว 7:21 7:21 ขาด   7:23 7:29 ขาด 7:26 7:21     7:25 7:22 7:24 ขาด 7:25     7:25 7:23 7:27 7:25 7:22     7:27 7:07 7:27 ขาด ขาด   18 0 5 0 0
  28. เด็กหญิงวนัสนันท์ ขวัญศรี 7:06 7:05 ขาด   7:07 7:09 7:07 7:07 7:07     7:04 7:04 7:08 ขาด 7:25     7:25 7:23 7:27 7:25 7:22     ขาด 7:07 7:27 17:25 16:12   18 2 3 0 0
  29. เด็กหญิงกันต์ฤทัย จันไทยจิตร์ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  30. เด็กหญิงฉัตรศิญา บุญธรรม ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:01 ขาด ขาด ขาด ขาด   1 0 22 0 0
  31. เด็กหญิงธิดารัตน์ อินทรสินธุ์ 7:21 ขาด ขาด   7:21 7:29 7:30 16:06 7:28     7:23 ขาด ขาด ขาด 7:26     7:39 7:26 ขาด 7:24 ขาด     ขาด 7:28 7:29 ขาด 7:25   13 1 9 0 0
  32. เด็กหญิงภัทราภรณ์ นาคนิยม 6:53 6:59 ขาด   6:51 6:53 6:54 6:55 6:49     6:53 6:50 6:53 ขาด 6:51     6:51 6:51 6:53 6:53 6:49     6:50 6:51 6:55 6:52 6:50   21 0 2 0 0
  33. เด็กหญิงศุภากรณ์ สุนประชา 7:36 7:37 ขาด   7:32 7:35 7:39 7:40 7:38     7:41 7:37 7:38 ขาด 7:41     7:37 7:37 7:39 7:39 7:37     7:39 7:34 7:37 16:16 7:40   20 1 2 0 0
  34. เด็กหญิงสุพรรณษา กอกุลชัง ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  35. เด็กหญิงสุพรรษา โสภาฉัตร์ 6:53 6:59 ขาด   6:51 6:53 6:54 6:55 6:49     6:53 6:50 6:53 ขาด 6:51     6:51 6:51 6:53 6:53 6:49     6:50 6:50 6:55 ขาด 6:50   20 0 3 0 0
  36. เด็กหญิงชุติภา ผ่อนผัน 7:09 7:10 ขาด   7:11 7:13 7:12 7:13 7:11     7:13 7:12 ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   9 0 14 0 0
  37. เด็กหญิงปวริศา เพ่งเล็งดี 7:28 7:16 ขาด   7:15 7:15 7:37 7:20 7:19     7:15 7:26 7:23 ขาด 7:25     7:25 7:23 7:27 7:25 7:22     7:27 7:07 7:27 ขาด 16:12   19 1 3 0 0
  38. นางสาวกรรณิตา คงวิชัย 7:16 ขาด ขาด   7:21 7:17 7:10 7:17 7:14     ขาด 7:17 7:21 ขาด 7:12     7:15 7:18 7:20 7:15 7:15     7:20 7:17 ขาด ขาด ขาด   16 0 7 0 0
  39. นางสาวชลธิชา คงสุโข ขาด ขาด ขาด   ขาด 7:17 7:10 7:17 7:14     ขาด 7:17 7:21 ขาด ขาด     7:15 15:19 7:20 7:15 7:15     7:20 7:17 ขาด ขาด 7:14   13 1 9 0 0
  40. นางสาวดวงกมล จาดสะอาด 7:36 7:33 ขาด   7:34 7:34 7:35 7:38 7:34     15:51 7:30 7:34 ขาด 7:33     7:36 7:36 7:33 7:32 7:35     16:14 7:35 7:34 16:16 7:36   18 3 2 0 0
มา 21 22     25 26 24 22 24     23 24 25 0 25     26 22 24 22 19     22 26 23 1 19   465
สาย 0 0     1 2 4 5 3     4 3 1 0 1     0 3 0 0 1     2 1 0 13 2   46
ขาด 19 18     14 12 12 13 13     13 13 14 40 14     14 15 16 18 20     16 13 17 26 19   369
ลา 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0   0
ป่วย 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0   0