รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2560
ห้อง ม.5/04    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
พฤ
2
3
4
อา
5
6
7
8
พฤ
9
10
11
อา
12
13
14
15
พฤ
16
17
18
อา
19
20
21
22
พฤ
23
24
25
อา
26
27
28
29
พฤ
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายตรีภพ จุลโพธิ์ 6:59 7:00 ขาด   6:59 6:54 6:57 6:58 6:57     6:55 6:57 7:00 ขาด 6:55     7:44 6:58 6:57 6:57 6:55     - - - - -   16 0 2 0 0
  2. เด็กชายนนท์ธวัช พูลกำลัง ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   0 0 18 0 0
  3. เด็กชายพัฒนา โตพันธานนท์ 7:06 7:05 ขาด   7:07 7:09 7:07 7:07 7:07     7:03 7:03 7:07 ขาด 7:03     7:06 7:06 7:06 7:06 7:02     - - - - -   16 0 2 0 0
  4. เด็กชายเดชาวัต พรวงค์เลิศ 7:23 7:29 ขาด   7:25 7:19 ขาด ขาด 7:17     7:20 7:17 7:23 ขาด 7:18     7:18 7:19 7:17 7:17 7:15     - - - - -   14 0 4 0 0
  5. เด็กชายปุญญพัฒน์ วิชชโอฬารกุล 7:36 7:31 ขาด   ขาด 7:32 7:32 7:33 7:29     7:33 7:39 7:35 ขาด 7:34     7:33 7:34 7:36 15:57 7:33     - - - - -   14 1 3 0 0
  6. เด็กชายสุเมธ บุญประเสริฐ 7:35 ขาด ขาด   16:08 7:40 7:35 7:38 7:38     7:35 7:39 7:37 ขาด ขาด     7:38 16:17 7:39 14:18 7:34     - - - - -   11 3 4 0 0
  7. เด็กชายคงกฤช โพธิ์แฉล้ม 7:25 7:31 ขาด   7:24 7:19 7:24 7:40 7:18     7:24 7:24 7:27 ขาด 7:17     7:27 7:09 ขาด 7:29 7:14     - - - - -   15 0 3 0 0
  8. เด็กชายณัฐชนน รุ่งรัตนพงษ์พร 7:15 6:50 ขาด   7:09 ขาด 7:18 7:28 7:18     6:57 7:04 7:08 ขาด ขาด     7:16 7:09 7:15 7:10 7:14     - - - - -   14 0 4 0 0
  9. นายสหภูมิ คูประชามิตร 7:33 7:24 ขาด   7:25 7:32 7:32 7:28 7:27     7:22 7:23 7:12 ขาด 7:26     7:34 7:23 7:19 7:22 7:36     - - - - -   16 0 2 0 0
  10. เด็กชายเสฎฐวุฒิ หาญตระกูลสุข 7:20 7:20 ขาด   7:17 7:16 7:27 7:22 7:17     7:22 7:19 7:28 ขาด 7:15     7:20 7:21 7:27 7:18 7:19     - - - - -   16 0 2 0 0
  11. เด็กชายกตัญญู บุญครอง 7:39 7:20 ขาด   7:44 7:21 7:42 7:19 7:36     7:19 7:38 7:24 ขาด 7:49     7:30 7:42 7:19 7:42 7:26     - - - - -   16 0 2 0 0
  12. เด็กชายฐากูร ใจหลัก 7:37 7:38 ขาด   7:42 7:47 7:39 7:36 7:32     7:40 7:40 7:40 ขาด 7:44     7:45 7:43 7:35 7:40 7:44     - - - - -   16 0 2 0 0
  13. เด็กชายเกียรติชัย พรวิศวารักษกูล 6:44 6:42 ขาด   6:40 6:42 6:41 6:43 6:43     6:42 6:42 6:44 ขาด 6:42     6:44 6:43 6:45 6:45 6:43     - - - - -   16 0 2 0 0
  14. เด็กหญิงกรองทอง จันทรังษี 7:35 7:35 ขาด   7:30 7:29 7:29 7:28 7:29     7:28 7:28 7:31 ขาด 7:26     7:31 7:29 ขาด 7:23 7:30     - - - - -   15 0 3 0 0
  15. เด็กหญิงกันยารัตน์ พลเสน 7:30 7:32 ขาด   7:32 7:32 7:32 7:30 7:32     7:31 7:29 7:30 ขาด 7:31     7:33 7:33 7:31 7:32 7:30     - - - - -   16 0 2 0 0
  16. เด็กหญิงญานิสา ศรีชมภู 7:03 7:09 ขาด   7:07 7:07 7:10 7:15 7:14     7:14 7:05 7:10 ขาด 7:08     7:06 7:12 ขาด ขาด 7:14     - - - - -   14 0 4 0 0
  17. เด็กหญิงนิตยา สาครดี ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด 7:23     ขาด ขาด 7:24 ขาด ขาด     - - - - -   2 0 16 0 0
  18. เด็กหญิงศิรินภา ไม้น้อย 16:08 7:11 ขาด   16:09 ขาด 7:11 7:14 7:11     7:12 7:11 7:14 ขาด 7:07     7:26 7:14 7:14 7:16 7:08     - - - - -   13 2 3 0 0
  19. เด็กหญิงสวรส รุ่งเรือง 6:58 6:56 ขาด   7:00 6:58 6:58 6:57 ขาด     6:59 6:56 6:57 ขาด 6:56     ขาด 7:32 6:57 6:57 6:58     - - - - -   14 0 4 0 0
  20. เด็กหญิงอมิตา ทับท่าช้าง 7:11 7:11 ขาด   7:08 7:12 7:11 7:15 7:11     ขาด ขาด 7:14 ขาด 7:07     7:25 7:14 7:15 7:16 7:08     - - - - -   14 0 4 0 0
  21. เด็กหญิงจณิตตา นัยยะพัด 7:36 7:36 ขาด   7:35 7:40 7:35 7:40 7:38     7:36 7:39 7:37 ขาด 7:33     7:39 7:38 7:39 7:33 7:35     - - - - -   16 0 2 0 0
  22. เด็กหญิงชาลิสา อ่อนวิมล 7:29 7:21 ขาด   7:28 7:23 7:26 7:23 7:24     7:24 7:24 7:25 ขาด 7:25     7:25 7:23 7:27 7:26 7:23     - - - - -   16 0 2 0 0
  23. เด็กหญิงณัฐธยาน์ พลายมีนพเก้า 7:24 7:20 ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:20 7:23 7:21 ขาด 7:19     7:23 7:20 7:18 7:29 7:23     - - - - -   11 0 7 0 0
  24. เด็กหญิงนภาดาว สุ่มเงิน 7:33 7:31 ขาด   ขาด ขาด 7:45 16:13 ขาด     7:38 7:35 7:34 ขาด 7:36     7:34 7:34 ขาด 7:37 ขาด     - - - - -   10 1 7 0 0
  25. เด็กหญิงภัครดา รัตนคำสกุล ขาด 7:25 ขาด   ขาด ขาด ขาด 7:29 7:29     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     16:16 16:16 7:24 ขาด 7:36     - - - - -   5 2 11 0 0
  26. เด็กหญิงวรัษฐา แก้วกระจ่าง 7:08 7:04 ขาด   7:07 7:08 7:11 7:09 7:10     7:10 7:07 ขาด ขาด 7:06     7:09 ขาด ขาด 7:10 7:07     - - - - -   13 0 5 0 0
  27. เด็กหญิงอารยา เมืองช้าง 7:19 7:16 ขาด   16:07 ขาด 7:17 7:20 7:14     7:26 7:17 7:22 ขาด ขาด     7:20 7:21 7:15 16:04 7:15     - - - - -   12 2 4 0 0
  28. นางสาวกวินทรา ศรีเดช 7:28 7:29 ขาด   7:32 7:28 7:29 7:26 7:20     7:30 7:27 7:27 ขาด 7:29     7:34 7:30 7:26 7:26 7:30     - - - - -   16 0 2 0 0
  29. เด็กหญิงชลาลัย สารวุฒิ ขาด ขาด ขาด   ขาด 7:21 7:30 7:32 ขาด     7:29 7:25 7:27 ขาด 7:26     7:24 7:27 7:29 7:29 7:30     - - - - -   12 0 6 0 0
  30. เด็กหญิงธนัญญา อินแสน 7:35 7:36 ขาด   7:38 7:34 7:35 7:35 7:28     7:30 7:38 7:33 ขาด ขาด     7:34 7:36 7:34 7:32 7:31     - - - - -   15 0 3 0 0
  31. เด็กหญิงสหฤทัย นิ่มนวล 7:28 7:29 ขาด   7:27 7:30 7:29 7:25 7:23     7:28 7:40 7:26 ขาด ขาด     7:32 7:39 7:32 7:27 7:27     - - - - -   15 0 3 0 0
  32. เด็กหญิงอภิษฎา สว่างศรี ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด 7:14 16:10 7:09     ขาด 16:11 7:13 ขาด 7:14     7:15 7:15 7:15 7:14 7:14     - - - - -   9 2 7 0 0
  33. เด็กหญิงธวัลรัตน์ จันทร์เดช 6:45 6:42 ขาด   16:09 16:19 6:45 6:44 16:13     14:25 16:13 16:13 ขาด 6:43     6:52 6:45 6:45 6:44 6:45     - - - - -   10 6 2 0 0
  34. เด็กหญิงรัฐฎาพร สนธิไชย 7:23 7:29 ขาด   7:26 7:20 7:20 7:21 7:17     7:20 7:17 7:23 ขาด 7:19     7:18 7:47 7:17 7:29 7:36     - - - - -   16 0 2 0 0
  35. เด็กหญิงวิณัฐดา กล่ำดี ขาด 7:28 ขาด   7:30 7:27 7:31 7:32 7:23     7:32 7:23 7:29 ขาด ขาด     7:30 ขาด 7:25 14:19 7:25     - - - - -   12 1 5 0 0
  36. เด็กหญิงสุกาญดา สาดนิยม ขาด ขาด ขาด   16:09 16:19 ขาด 16:10 6:48     14:25 16:13 16:13 ขาด 6:47     6:48 6:53 6:55 6:51 6:52     - - - - -   7 6 5 0 0
  37. เด็กหญิงพรรณพัสสา กาบทอง 7:37 7:25 ขาด   7:37 7:28 7:38 7:22 7:31     7:27 7:19 7:32 ขาด 7:21     7:38 7:16 7:29 7:20 7:31     - - - - -   16 0 2 0 0
  38. เด็กหญิงพิมพ์ชนก กิจอารีวรรณ 7:37 7:25 ขาด   7:37 7:28 7:38 7:22 7:31     7:27 7:19 7:32 ขาด 7:22     16:15 7:16 7:29 7:20 7:31     - - - - -   15 1 2 0 0
  39. เด็กหญิงพีรดา โพธิ์ทอง 7:15 7:18 ขาด   7:20 7:18 7:19 7:21 7:15     7:19 7:19 7:17 ขาด 7:21     7:18 7:21 7:18 7:21 7:17     - - - - -   16 0 2 0 0
  40. เด็กหญิงปาจรีย์ ธนรุ่งเจริญกิจ 7:38 7:32 ขาด   7:30 7:42 7:38 7:33 7:23     7:36 7:39 7:34 ขาด 7:40     7:35 7:32 7:34 7:31 7:35     - - - - -   16 0 2 0 0
  41. เด็กหญิงชุติภา ศรีเพียงจันทร์ 7:20 7:14 ขาด   7:23 7:26 7:26 7:23 7:28     7:27 7:27 7:26 ขาด 7:21     7:28 7:21 7:23 7:22 7:20     - - - - -   16 0 2 0 0
มา 33 35     28 30 35 34 34     34 34 35 0 33     36 35 35 33 38     0 0 0 0 0   542
สาย 1 0     5 2 0 3 1     2 3 2 0 0     2 2 0 4 0     0 0 0 0 0   27
ขาด 7 6     8 9 6 4 6     5 4 4 41 8     3 4 6 4 3     0 0 0 0 0   128
ลา 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0   0
ป่วย 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0   0