รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.5/03    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
3
อา
4
5
6
7
พฤ
8
9
10
อา
11
12
13
14
พฤ
15
16
17
อา
18
19
20
21
พฤ
22
23
24
อา
25
26
27
28
พฤ
29
30
31
อา
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายธีม พัฒนอวยชัย ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด 7:56 ขาด   - 7:46 ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 7:48 7:50   - ขาด 16:11 ขาด ขาด 7:19   5 1 17 0 0
  2. เด็กชายอภิรัชต์ ผะสมเพชร 7:26 7:23 ขาด - 7:26 7:28 7:31 7:29 7:32   - 7:29 7:28 7:26 ขาด 7:27   - 7:23 7:24 7:21 7:25 7:26   - 7:23 7:25 7:25 16:14 7:31   20 1 2 0 0
  3. เด็กชายณัฐธีร์ แสงพันธุ์ตา ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:24 ขาด 9:09 16:09   - ขาด ขาด ขาด ขาด 7:26   2 2 19 0 0
  4. เด็กชายภูชิชย์ นิลทมร 7:27 ขาด ขาด - 7:24 7:24 7:34 7:26 7:26   - 7:24 7:18 7:24 ขาด 7:17   - 7:17 6:45 7:20 6:41 6:44   - 6:44 6:42 6:43 ขาด 6:48   19 0 4 0 0
  5. เด็กชายเนติมา สารสุวรรณ 7:08 7:05 ขาด - 16:12 7:08 7:12 16:19 7:10   - 7:10 7:08 7:13 ขาด 7:06   - ขาด 7:08 16:09 7:11 7:07   - 7:10 7:08 ขาด 14:28 7:07   15 4 4 0 0
  6. เด็กชายสิริชัย สีดำ 7:09 7:12 ขาด - 7:09 7:05 7:13 7:10 7:12   - 7:11 7:08 7:13 ขาด 7:09   - 7:16 7:12 7:08 7:08 7:14   - 7:12 7:11 7:15 16:12 7:08   20 1 2 0 0
  7. เด็กชายสุธารินทร์ ปรีเปรม 7:27 7:25 ขาด - 7:24 7:31 7:29 7:31 7:28   - 7:28 7:30 7:29 ขาด 7:24   - 7:31 7:27 7:31 7:34 7:29   - 7:31 7:28 7:27 ขาด 7:29   20 0 3 0 0
  8. เด็กชายอดิเทพ คุ้มศักดิ์ ขาด 16:04 ขาด - 16:12 ขาด ขาด 8:15 16:02   - ขาด ขาด 16:11 ขาด 16:35   - 16:11 16:16 ขาด 8:11 16:09   - 15:52 15:29 ขาด ขาด 16:10   2 11 10 0 0
  9. เด็กชายณฐพล ทองประวิทย์ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  10. เด็กชายธนกฤต เลาหะแสงเจริญ 8:12 7:17 ขาด - 7:25 7:14 7:14 7:26 7:28   - 7:20 7:24 7:25 ขาด 7:35   - 7:24 7:22 7:08 7:06 7:19   - 7:22 7:27 7:31 16:11 7:27   20 1 2 0 0
  11. เด็กชายธีรภัทร เทพศิริ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  12. นายกิตติภณ เนียมประเสริฐพร ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:24 16:31 7:21   2 1 20 0 0
  13. เด็กชายจิรพันธุ์ พิศวง 7:08 7:12 ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 16:12 7:09 ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด 16:11   3 2 18 0 0
  14. นายชนะภัย ปวงคำ 7:11 7:24 ขาด - 7:24 7:30 7:22 7:33 7:05   - 7:24 7:28 7:34 ขาด 7:30   - 7:30 7:28 7:29 7:28 7:14   - 7:30 7:28 7:31 16:15 7:20   20 1 2 0 0
  15. เด็กชายชลชัย มั่งนิมิตร ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  16. เด็กชายพีรณัฐ ขันทะชา 7:11 7:24 ขาด - 7:24 7:30 7:22 7:33 7:05   - 7:24 7:28 7:31 ขาด 7:30   - 7:30 7:28 7:29 7:28 7:14   - 7:30 7:28 7:31 ขาด 7:20   20 0 3 0 0
  17. นายเศรษฐพงศ์ ชูดหอม 7:25 7:20 ขาด - 7:23 7:20 7:23 7:23 7:19   - 7:20 7:23 7:21 ขาด 7:19   - 7:24 7:20 7:18 7:16 7:23   - 7:22 7:22 7:18 16:11 7:19   20 1 2 0 0
  18. เด็กหญิงฐิตาภา อาจคงหาญ 7:30 7:26 ขาด - 7:30 7:29 7:34 7:33 7:32   - 7:30 7:29 7:36 ขาด 7:39   - 7:36 7:28 7:36 7:34 7:32   - 7:30 7:28 7:30 ขาด 7:30   20 0 3 0 0
  19. เด็กหญิงนฤมล แสงสวัสดิ์ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:06 7:06 7:05 7:01   - 7:03 7:06 7:04 16:11 7:06   8 1 14 0 0
  20. เด็กหญิงภัควิไล ภู่ผ่าน 7:15 ขาด ขาด - 7:10 7:12 7:18 ขาด 7:12   - 7:07 7:13 7:14 ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:15 7:22 7:14   - 7:15 7:15 7:28 16:11 7:25   15 1 7 0 0
  21. เด็กหญิงกษมา เชื้อเพชร 7:31 7:43 ขาด - 7:45 7:45 7:26 7:14 7:31   - ขาด 7:16 7:48 16:47 ขาด   - 7:38 7:44 7:20 7:49 7:49   - ขาด 7:49 7:23 ขาด 7:20   17 1 5 0 0
  22. เด็กหญิงจุฬารัตน์ คำมูลอินทร์ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  23. เด็กหญิงชโลธร ฉิมวัย 7:40 ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   1 0 22 0 0
  24. เด็กหญิงญาดา รัมมะพัฒน์ 7:47 7:49 ขาด - 7:45 7:48 7:49 7:51 7:51   - ขาด 7:51 16:12 ขาด 7:46   - 7:45 7:51 7:48 7:50 ขาด   - 16:14 7:52 ขาด ขาด 7:53   15 2 6 0 0
  25. เด็กหญิงธัญวรรณ ชุ่มชื่น 6:54 6:59 ขาด - 6:52 6:53 6:54 6:55 6:50   - 6:53 ขาด ขาด ขาด 6:51   - 6:51 6:51 6:53 6:53 6:49   - 6:50 6:51 6:55 16:12 6:50   18 1 4 0 0
  26. เด็กหญิงนพคุณ อู่สุวรรณ 7:14 7:17 ขาด - 7:13 7:16 7:20 7:15 7:11   - ขาด 7:13 7:14 ขาด 7:10   - 7:11 7:11 7:11 7:15 7:15   - 7:09 7:09 7:11 16:10 7:09   19 1 3 0 0
  27. เด็กหญิงนริศรา คำพันธ์ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  28. เด็กหญิงศิริลักษณ์ กาฬภักดี 7:19 7:13 ขาด - 7:16 7:09 7:15 7:13 7:18   - ขาด 7:26 7:12 ขาด 7:17   - 7:16 7:13 7:18 7:14 7:19   - 7:13 7:15 7:12 ขาด 7:14   19 0 4 0 0
  29. เด็กหญิงสิริวิมล อินสว่าง ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  30. เด็กหญิงอารียา เต่าทอง ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:12 ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   1 0 22 0 0
  31. เด็กหญิงชลธิชา กีรติวิทยากร 6:36 16:13 ขาด - 6:36 6:34 6:36 6:38 6:37   - 6:37 6:35 6:40 ขาด 6:33   - 6:35 6:36 6:36 6:34 6:34   - 6:35 6:34 6:35 6:36 6:36   20 1 2 0 0
  32. เด็กหญิงจารุวรรณ กล่องอินทร์ 7:34 7:32 ขาด - 7:31 ขาด ขาด ขาด 8:22   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:31 7:31 7:30 ขาด ขาด   - 7:29 7:31 7:31 ขาด ขาด   10 0 13 0 0
  33. เด็กหญิงเยาวพา พลอยสุกใส 7:34 7:24 ขาด - 7:29 7:31 7:31 7:28 7:26   - 7:28 7:26 7:29 ขาด 7:30   - 7:29 7:23 7:30 7:26 7:33   - 7:31 7:30 7:32 15:20 7:32   20 1 2 0 0
  34. เด็กหญิงสุพัฒตรา โตประเทศ 7:28 7:16 ขาด - 7:14 7:15 7:37 7:20 7:19   - 7:15 7:26 7:23 ขาด 7:22   - 7:19 7:26 7:23 7:17 7:29   - 7:22 7:35 ขาด 15:20 7:21   19 1 3 0 0
  35. นางสาวอพัชชา หล่อเหลี่ยม 6:56 16:13 ขาด - 6:51 6:50 6:48 6:50 6:48   - 6:49 6:48 7:01 ขาด 16:18   - 6:54 6:54 16:12 6:53 6:53   - 6:50 6:50 ขาด 15:20 ขาด   15 4 4 0 0
  36. เด็กหญิงภัสอร โมอุ่ม ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด 7:41 ขาด 7:34   - ขาด 7:35 7:40 ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:41 16:00 ขาด   - ขาด 7:39 ขาด ขาด 16:13   6 2 15 0 0
  37. นางสาวมนัสนันท์ วรรณวงษ์ ขาด 16:07 ขาด - 16:01 ขาด ขาด ขาด 16:00   - 14:29 ขาด ขาด ขาด ขาด   - 16:07 ขาด 16:05 ขาด ขาด   - 16:08 ขาด 16:03 16:04 ขาด   0 9 14 0 0
มา 23     0 20 20 21 20     0 17 20 20 0     0 19 23 21 23     0 20 23 19 1     310
สาย 0     0 3 0 0 1     0 1 0 2 1     0 3 1 3 2     0 3 2 1 15     38
ขาด 14     0 14 17 16 16     0 19 17 15 36     0 15 13 13 12     0 14 12 17 21     281
ลา 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
ป่วย 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0