รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2560
ห้อง ม.5/03    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
พฤ
2
3
4
อา
5
6
7
8
พฤ
9
10
11
อา
12
13
14
15
พฤ
16
17
18
อา
19
20
21
22
พฤ
23
24
25
อา
26
27
28
29
พฤ
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายธีม พัฒนอวยชัย ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด 7:56 ขาด     7:46 ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 7:48 7:50     - - - - -   4 0 14 0 0
  2. เด็กชายอภิรัชต์ ผะสมเพชร 7:26 7:23 ขาด   7:26 7:28 7:31 7:29 7:32     7:29 7:28 7:26 ขาด 7:27     7:23 7:24 7:21 7:25 7:26     - - - - -   16 0 2 0 0
  3. เด็กชายณัฐธีร์ แสงพันธุ์ตา ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:24 ขาด 9:09 16:09     - - - - -   1 2 15 0 0
  4. เด็กชายภูชิชย์ นิลทมร 7:27 ขาด ขาด   7:24 7:24 7:34 7:26 7:26     7:24 7:18 7:24 ขาด 7:17     7:17 6:45 7:20 6:41 6:44     - - - - -   15 0 3 0 0
  5. เด็กชายเนติมา สารสุวรรณ 7:08 7:05 ขาด   16:12 7:08 7:12 16:19 7:10     7:10 7:08 7:13 ขาด 7:06     ขาด 7:08 16:09 7:11 7:07     - - - - -   12 3 3 0 0
  6. เด็กชายสิริชัย สีดำ 7:09 7:12 ขาด   7:09 7:05 7:13 7:10 7:12     7:11 7:08 7:13 ขาด 7:09     7:16 7:12 7:08 7:08 7:14     - - - - -   16 0 2 0 0
  7. เด็กชายสุธารินทร์ ปรีเปรม 7:27 7:25 ขาด   7:24 7:31 7:29 7:31 7:28     7:28 7:30 7:29 ขาด 7:24     7:31 7:27 7:31 7:34 7:29     - - - - -   16 0 2 0 0
  8. เด็กชายอดิเทพ คุ้มศักดิ์ ขาด 16:04 ขาด   16:12 ขาด ขาด 8:15 16:02     ขาด ขาด 16:11 ขาด 16:35     16:11 16:16 ขาด 8:11 16:09     - - - - -   2 8 8 0 0
  9. เด็กชายณฐพล ทองประวิทย์ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   0 0 18 0 0
  10. เด็กชายธนกฤต เลาหะแสงเจริญ 8:12 7:17 ขาด   7:25 7:14 7:14 7:26 7:28     7:20 7:24 7:25 ขาด 7:35     7:24 7:22 7:08 7:06 7:19     - - - - -   16 0 2 0 0
  11. เด็กชายธีรภัทร เทพศิริ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   0 0 18 0 0
  12. นายกิตติภณ เนียมประเสริฐพร ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   0 0 18 0 0
  13. เด็กชายจิรพันธุ์ พิศวง 7:08 7:12 ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     16:12 7:09 ขาด ขาด ขาด     - - - - -   3 1 14 0 0
  14. นายชนะภัย ปวงคำ 7:11 7:24 ขาด   7:24 7:30 7:22 7:33 7:05     7:24 7:28 7:34 ขาด 7:30     7:30 7:28 7:29 7:28 7:14     - - - - -   16 0 2 0 0
  15. เด็กชายชลชัย มั่งนิมิตร ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   0 0 18 0 0
  16. เด็กชายพีรณัฐ ขันทะชา 7:11 7:24 ขาด   7:24 7:30 7:22 7:33 7:05     7:24 7:28 7:31 ขาด 7:30     7:30 7:28 7:29 7:28 7:14     - - - - -   16 0 2 0 0
  17. นายเศรษฐพงศ์ ชูดหอม 7:25 7:20 ขาด   7:23 7:20 7:23 7:23 7:19     7:20 7:23 7:21 ขาด 7:19     7:24 7:20 7:18 7:16 7:23     - - - - -   16 0 2 0 0
  18. เด็กหญิงฐิตาภา อาจคงหาญ 7:30 7:26 ขาด   7:30 7:29 7:34 7:33 7:32     7:30 7:29 7:36 ขาด 7:39     7:36 7:28 7:36 7:34 7:32     - - - - -   16 0 2 0 0
  19. เด็กหญิงนฤมล แสงสวัสดิ์ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:06 7:06 7:05 7:01     - - - - -   4 0 14 0 0
  20. เด็กหญิงภัควิไล ภู่ผ่าน 7:15 ขาด ขาด   7:10 7:12 7:18 ขาด 7:12     7:07 7:13 7:14 ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:15 7:22 7:14     - - - - -   11 0 7 0 0
  21. เด็กหญิงกษมา เชื้อเพชร 7:31 7:43 ขาด   7:45 7:45 7:26 7:14 7:31     ขาด 7:16 7:48 16:47 ขาด     7:38 7:44 7:20 7:49 7:49     - - - - -   14 1 3 0 0
  22. เด็กหญิงจุฬารัตน์ คำมูลอินทร์ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   0 0 18 0 0
  23. เด็กหญิงชโลธร ฉิมวัย 7:40 ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   1 0 17 0 0
  24. เด็กหญิงญาดา รัมมะพัฒน์ 7:47 7:49 ขาด   7:45 7:48 7:49 7:51 7:51     ขาด 7:51 16:12 ขาด 7:46     7:45 7:51 7:48 7:50 ขาด     - - - - -   13 1 4 0 0
  25. เด็กหญิงธัญวรรณ ชุ่มชื่น 6:54 6:59 ขาด   6:52 6:53 6:54 6:55 6:50     6:53 ขาด ขาด ขาด 6:51     6:51 6:51 6:53 6:53 6:49     - - - - -   14 0 4 0 0
  26. เด็กหญิงนพคุณ อู่สุวรรณ 7:14 7:17 ขาด   7:13 7:16 7:20 7:15 7:11     ขาด 7:13 7:14 ขาด 7:10     7:11 7:11 7:11 7:15 7:15     - - - - -   15 0 3 0 0
  27. เด็กหญิงนริศรา คำพันธ์ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   0 0 18 0 0
  28. เด็กหญิงศิริลักษณ์ กาฬภักดี 7:19 7:13 ขาด   7:16 7:09 7:15 7:13 7:18     ขาด 7:26 7:12 ขาด 7:17     7:16 7:13 7:18 7:14 7:19     - - - - -   15 0 3 0 0
  29. เด็กหญิงสิริวิมล อินสว่าง ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   0 0 18 0 0
  30. เด็กหญิงอารียา เต่าทอง ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:12 ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   1 0 17 0 0
  31. เด็กหญิงชลธิชา กีรติวิทยากร 6:36 16:13 ขาด   6:36 6:34 6:36 6:38 6:37     6:37 6:35 6:40 ขาด 6:33     6:35 6:36 6:36 6:34 6:34     - - - - -   15 1 2 0 0
  32. เด็กหญิงจารุวรรณ กล่องอินทร์ 7:34 7:32 ขาด   7:31 ขาด ขาด ขาด 8:22     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:31 7:31 7:30 ขาด ขาด     - - - - -   7 0 11 0 0
  33. เด็กหญิงเยาวพา พลอยสุกใส 7:34 7:24 ขาด   7:29 7:31 7:31 7:28 7:26     7:28 7:26 7:29 ขาด 7:30     7:29 7:23 7:30 7:26 7:33     - - - - -   16 0 2 0 0
  34. เด็กหญิงสุพัฒตรา โตประเทศ 7:28 7:16 ขาด   7:14 7:15 7:37 7:20 7:19     7:15 7:26 7:23 ขาด 7:22     7:19 7:26 7:23 7:17 7:29     - - - - -   16 0 2 0 0
  35. นางสาวอพัชชา หล่อเหลี่ยม 6:56 16:13 ขาด   6:51 6:50 6:48 6:50 6:48     6:49 6:48 7:01 ขาด 16:18     6:54 6:54 16:12 6:53 6:53     - - - - -   13 3 2 0 0
  36. เด็กหญิงภัสอร โมอุ่ม ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด 7:41 ขาด 7:34     ขาด 7:35 7:40 ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:41 16:00 ขาด     - - - - -   5 1 12 0 0
  37. นางสาวมนัสนันท์ วรรณวงษ์ ขาด 16:07 ขาด   16:01 ขาด ขาด ขาด 16:00     14:29 ขาด ขาด ขาด ขาด     16:07 ขาด 16:05 ขาด ขาด     - - - - -   0 6 12 0 0
มา 23 18     20 20 21 20 22     17 20 20 0 17     19 23 21 23 21     0 0 0 0 0   325
สาย 0 4     3 0 0 1 2     1 0 2 1 2     3 1 3 2 2     0 0 0 0 0   27
ขาด 14 15     14 17 16 16 13     19 17 15 36 18     15 13 13 12 14     0 0 0 0 0   277
ลา 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0   0
ป่วย 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0   0