รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.5/03    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
3
อา
4
5
6
7
พฤ
8
9
10
อา
11
12
13
14
พฤ
15
16
17
อา
18
19
20
21
พฤ
22
23
24
อา
25
26
27
28
พฤ
29
30
31
อา
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายธีม พัฒนอวยชัย -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  2. เด็กชายอภิรัชต์ ผะสมเพชร -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  3. เด็กชายณัฐธีร์ แสงพันธุ์ตา -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  4. เด็กชายภูชิชย์ นิลทมร -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  5. เด็กชายเนติมา สารสุวรรณ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  6. เด็กชายสิริชัย สีดำ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  7. เด็กชายสุธารินทร์ ปรีเปรม -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  8. เด็กชายอดิเทพ คุ้มศักดิ์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  9. เด็กชายณฐพล ทองประวิทย์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  10. เด็กชายธนกฤต เลาหะแสงเจริญ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  11. เด็กชายธีรภัทร เทพศิริ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  12. นายกิตติภณ เนียมประเสริฐพร -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  13. เด็กชายจิรพันธุ์ พิศวง -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  14. นายชนะภัย ปวงคำ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  15. เด็กชายชลชัย มั่งนิมิตร -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  16. เด็กชายพีรณัฐ ขันทะชา -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  17. นายเศรษฐพงศ์ ชูดหอม -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  18. เด็กหญิงฐิตาภา อาจคงหาญ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  19. เด็กหญิงนฤมล แสงสวัสดิ์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  20. เด็กหญิงภัควิไล ภู่ผ่าน -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  21. เด็กหญิงกษมา เชื้อเพชร -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  22. เด็กหญิงจุฬารัตน์ คำมูลอินทร์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  23. เด็กหญิงชโลธร ฉิมวัย -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  24. เด็กหญิงญาดา รัมมะพัฒน์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  25. เด็กหญิงธัญวรรณ ชุ่มชื่น -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  26. เด็กหญิงนพคุณ อู่สุวรรณ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  27. เด็กหญิงนริศรา คำพันธ์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  28. เด็กหญิงศิริลักษณ์ กาฬภักดี -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  29. เด็กหญิงสิริวิมล อินสว่าง -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  30. เด็กหญิงอารียา เต่าทอง -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  31. เด็กหญิงชลธิชา กีรติวิทยากร -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  32. เด็กหญิงจารุวรรณ กล่องอินทร์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  33. เด็กหญิงเยาวพา พลอยสุกใส -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  34. เด็กหญิงสุพัฒตรา โตประเทศ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  35. นางสาวอพัชชา หล่อเหลี่ยม -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  36. เด็กหญิงภัสอร โมอุ่ม -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  37. นางสาวมนัสนันท์ วรรณวงษ์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
มา 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
สาย 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
ขาด 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
ลา 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
ป่วย 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0