รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2560
ห้อง ม.5/02    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
พฤ
2
3
4
อา
5
6
7
8
พฤ
9
10
11
อา
12
13
14
15
พฤ
16
17
18
อา
19
20
21
22
พฤ
23
24
25
อา
26
27
28
29
พฤ
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกรวิชญ์ วรรธนะกุล ขาด ขาด ขาด   7:11 ขาด ขาด 7:41 7:35     7:43 ขาด ขาด ขาด 7:38     16:17 7:44 7:41 ขาด ขาด     7:39 ขาด ขาด ขาด ขาด   8 1 14 0 0
  2. เด็กชายกรวิชญ์ เขียวชะอุ่ม ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  3. เด็กชายธนบูรณ์ ทรัพย์มนตรี 16:01 7:37 ขาด   7:42 7:34 7:45 7:03 16:14     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     8:40 7:23 7:25 7:31 7:16     7:47 7:48 7:42 ขาด 7:32   13 3 7 0 0
  4. เด็กชายบุริศร์พล เฟื่องวงศ์ 7:46 7:26 ขาด   7:23 7:23 7:21 7:48 7:27     7:44 7:19 7:51 ขาด 7:47     7:32 7:19 7:22 7:23 7:25     7:24 7:42 7:25 15:21 7:26   20 1 2 0 0
  5. เด็กชายวงศพัทธ์ สว่างศรี ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  6. เด็กหญิงนพรดา ขาวประเสริฐ 7:33 7:31 ขาด   16:08 7:35 7:45 7:41 7:28     ขาด ขาด 7:33 ขาด 16:15     7:34 ขาด 16:11 7:37 7:36     ขาด 7:34 7:33 16:16 7:35   13 4 6 0 0
  7. เด็กหญิงกนกพร อุบล ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด 7:13 ขาด 7:12     ขาด ขาด ขาด ขาด 7:09     16:15 ขาด ขาด ขาด 7:14     16:17 ขาด ขาด 16:16 7:08   5 3 15 0 0
  8. เด็กหญิงพลอยชมพู เรือนคง ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  9. เด็กหญิงพัชรพัฒน์ สุขเผือก 7:02 7:08 ขาด   16:10 7:13 7:20 7:03 7:11     ขาด ขาด ขาด ขาด 7:11     7:13 7:06 7:13 7:08 7:13     7:06 7:08 7:41 16:15 ขาด   15 2 6 0 0
  10. เด็กหญิงพิชญ์รดา แดงประเสริฐ 7:39 7:20 ขาด   7:44 ขาด 7:42 7:19 7:35     7:18 7:38 7:23 ขาด 7:49     7:30 7:42 7:18 16:06 7:26     7:41 7:24 7:40 ขาด 7:45   18 1 4 0 0
  11. เด็กหญิงกิตติมา เเก้วเจริญ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  12. เด็กหญิงจิดาภา หอมสุวรรณ 7:16 7:16 ขาด   7:20 7:18 ขาด ขาด 7:16     7:21 7:16 7:19 ขาด 7:20     7:01 6:55 ขาด 16:01 6:57     6:59 7:02 6:58 16:04 6:59   16 2 5 0 0
  13. เด็กหญิงชนิภรณ์ แจงธรรม 7:18 7:13 ขาด   7:13 7:06 7:19 7:20 7:16     7:11 7:21 7:20 ขาด 7:17     7:01 6:55 6:54 6:56 6:57     6:59 7:02 6:58 16:04 6:59   20 1 2 0 0
  14. เด็กหญิงณญาดา ชลสวัสดิ์ 7:25 7:24 ขาด   7:24 7:21 7:24 7:26 7:26     7:23 7:27 16:03 ขาด 7:23     7:25 7:27 7:23 7:25 7:29     7:24 7:22 7:26 16:04 7:29   19 2 2 0 0
  15. เด็กหญิงณวภรณ์ พูลทองคำ ขาด 7:31 ขาด   ขาด 7:25 7:24 7:24 ขาด     7:25 7:28 7:23 ขาด 7:24     ขาด 6:55 6:54 6:56 6:57     6:59 7:02 6:58 16:04 6:59   16 1 6 0 0
  16. เด็กหญิงธีรดา แก้วบัวดี 7:40 ขาด ขาด   ขาด ขาด 7:39 16:08 ขาด     7:42 16:17 7:39 ขาด ขาด     16:16 7:40 7:41 7:39 7:36     ขาด 7:36 7:35 16:12 ขาด   10 4 9 0 0
  17. เด็กหญิงพนิทนันท์ สุพรรณชาติ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 16:03 6:52 ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   1 1 21 0 0
  18. เด็กหญิงอภิชยา เรือนใจมั่น ขาด ขาด ขาด   ขาด 7:28 7:28 16:08 ขาด     7:31 7:33 ขาด ขาด 7:30     ขาด 16:06 ขาด 7:35 ขาด     7:32 ขาด ขาด ขาด ขาด   7 2 14 0 0
  19. เด็กหญิงเขมรุจิ เทศวิรัช 7:15 7:12 ขาด   7:16 7:10 7:16 7:13 7:08     7:10 7:09 7:44 ขาด 7:16     7:12 7:11 16:11 7:08 7:11     7:15 7:15 7:18 ขาด 7:22   19 1 3 0 0
  20. เด็กหญิงธนภัทร นาคใหม่ 7:18 7:13 ขาด   7:13 7:06 7:19 7:20 7:16     7:11 7:21 7:20 ขาด 7:17     7:21 7:18 7:19 7:16 7:19     7:22 7:13 7:13 16:11 7:19   20 1 2 0 0
  21. นางสาวธนารินทร์ ครุพันธ์ 7:09 7:10 ขาด   7:11 7:13 7:12 7:13 7:11     7:13 7:13 7:15 ขาด 7:11     7:14 7:10 7:09 7:09 7:32     7:09 7:14 ขาด ขาด 7:13   19 0 4 0 0
  22. เด็กหญิงธันย์ชนก สุขเรือน 7:35 ขาด ขาด   7:34 7:39 7:35 7:40 7:38     7:35 7:38 7:36 ขาด 7:33     7:38 7:37 7:38 7:33 7:34     7:37 7:36 7:35 ขาด ขาด   18 0 5 0 0
  23. เด็กหญิงพิชญาธร จิตดำรงขันติ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  24. เด็กหญิงภัทราวดี ทิวาวงษ์ 7:17 ขาด ขาด   ขาด 7:17 7:25 ขาด 7:38     ขาด 16:03 16:03 ขาด 16:13     16:16 16:06 16:14 ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   4 6 13 0 0
  25. เด็กหญิงวริศรา แหวนทองคำ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  26. เด็กหญิงนลินรัตน์ ทองทับทิม 7:13 ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 7:39 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   2 0 21 0 0
  27. เด็กหญิงปรมินทร์ กิริวรรณา 7:19 7:17 ขาด   7:15 7:18 7:18 7:21 7:14     ขาด 7:17 7:22 ขาด 7:17     7:45 7:22 7:15 7:13 7:15     7:17 7:18 16:12 16:09 ขาด   17 2 4 0 0
  28. เด็กหญิงภิญญดา ชำนาญดีวรเดช 7:34 7:34 ขาด   7:35 7:33 7:34 7:31 7:21     15:20 16:12 7:28 ขาด 16:11     7:32 16:16 ขาด 7:25 7:31     16:12 7:29 ขาด ขาด 7:31   13 5 5 0 0
  29. เด็กหญิงปิยธิดา ฉอุ่มผล ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
มา 16 14     13 16 18 15 16     13 12 14 0 15     13 15 13 16 17     15 16 13 0 13   293
สาย 1 0     2 0 0 2 1     1 4 2 0 3     5 3 3 2 0     2 0 1 11 0   43
ขาด 12 15     14 13 11 12 12     15 13 13 29 11     11 11 13 11 12     12 13 15 18 16   302
ลา 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0   0
ป่วย 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0   0