รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.5/01    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
3
อา
4
5
6
7
พฤ
8
9
10
อา
11
12
13
14
พฤ
15
16
17
อา
18
19
20
21
พฤ
22
23
24
อา
25
26
27
28
พฤ
29
30
31
อา
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายคีตพัทธ์ บุญมี -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  2. เด็กชายณัฐชนน พลายโถ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  3. เด็กชายนนทภู สังวาลเดช -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  4. เด็กชายพีรวัส เหลืองโพยมนิมิต -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  5. เด็กชายวริทธิ์โชติ ซิ่วสุวรรณ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  6. เด็กชายสมิทธิชัย วงศ์ศรีเผือก -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  7. เด็กชายอธิคุณ วิวรวงษ์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  8. เด็กชายนรภัทร โสภิพันธ์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  9. เด็กชายธนพล ดำทอง -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  10. เด็กชายนฤกานต์ ช่างสมบุญ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  11. เด็กชายจิรโชติ ม่วงงาม -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  12. เด็กชายณัฏฐากร กาฬภักดี -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  13. เด็กหญิงเกวลี หวู -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  14. เด็กหญิงณฐมน งามถาวรวงษ์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  15. เด็กหญิงณัฏฐณิชา จิตรสุทธิทรัพย์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  16. เด็กหญิงทิตธัญญา ขันคำ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  17. เด็กหญิงพัญภษา ขุนสอาดศรี -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  18. นางสาวพิมกิตติ กิจพิทยาฤทธิ์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  19. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส กังสวัสดิ์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  20. เด็กหญิงรุ่งนภา ยิ้มสมบูรณ์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  21. เด็กหญิงวทันยา สถาปิตานนท์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  22. เด็กหญิงสุชานันท์ เกตุแก้ว -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  23. เด็กหญิงเบญจรัตน์ เจริญผล -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  24. เด็กหญิงณัฐนรี พงษ์หนู -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  25. เด็กหญิงวริศรา เคนทอง -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  26. เด็กหญิงศิรประภา หวู -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  27. เด็กหญิงศิรภัสสร สลาคำ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
มา 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
สาย 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
ขาด 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
ลา 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
ป่วย 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0