รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.5/01    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
3
อา
4
5
6
7
พฤ
8
9
10
อา
11
12
13
14
พฤ
15
16
17
อา
18
19
20
21
พฤ
22
23
24
อา
25
26
27
28
พฤ
29
30
31
อา
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายคีตพัทธ์ บุญมี 7:29 7:27 ขาด - 7:45 7:18 7:13 7:30 7:24   - 7:27 7:27 7:20 ขาด 7:20   - 7:12 7:24 7:28 7:32 7:31   - 7:39 7:32 7:32 16:21 7:35   20 1 2 0 0
  2. เด็กชายณัฐชนน พลายโถ 7:13 7:12 ขาด - 7:25 7:15 7:14 7:13 7:54   - 7:18 7:12 7:13 ขาด 7:13   - 7:15 7:15 7:15 7:13 7:13   - 7:11 7:13 7:14 16:14 7:19   20 1 2 0 0
  3. เด็กชายนนทภู สังวาลเดช ขาด ขาด ขาด - 7:16 7:19 7:22 7:15 7:08   - 7:25 7:18 7:21 ขาด 7:23   - 7:18 ขาด 7:28 16:11 7:19   - ขาด ขาด 7:20 ขาด 7:13   14 1 8 0 0
  4. เด็กชายพีรวัส เหลืองโพยมนิมิต 7:09 7:03 ขาด - 7:07 7:07 7:07 7:19 7:15   - 7:13 7:19 7:15 ขาด 7:12   - 7:08 7:14 7:14 7:09 7:10   - 7:12 7:16 7:13 16:12 7:17   20 1 2 0 0
  5. เด็กชายวริทธิ์โชติ ซิ่วสุวรรณ ขาด 7:36 ขาด - 7:35 7:40 7:35 16:15 7:38   - 7:36 16:17 7:37 ขาด 7:33   - 7:39 7:37 7:39 16:10 7:34   - 7:37 7:37 16:17 16:21 7:32   15 5 3 0 0
  6. เด็กชายสมิทธิชัย วงศ์ศรีเผือก 7:12 7:09 ขาด - 7:14 7:15 6:58 7:09 7:16   - 7:05 7:13 7:12 ขาด 7:11   - 7:08 7:09 7:10 7:10 7:11   - 7:08 7:10 7:10 16:21 7:19   20 1 2 0 0
  7. เด็กชายอธิคุณ วิวรวงษ์ 7:14 7:18 ขาด - 7:22 7:12 16:24 7:18 7:14   - 7:25 7:19 7:20 ขาด 7:17   - 7:20 7:24 7:19 7:17 7:23   - ขาด 7:24 7:15 ขาด 7:22   18 1 4 0 0
  8. เด็กชายนรภัทร โสภิพันธ์ 7:09 6:57 ขาด - ขาด ขาด 6:59 ขาด 16:16   - 6:58 6:55 16:19 ขาด 16:18   - 6:55 ขาด 7:09 ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:10 ขาด ขาด   8 3 12 0 0
  9. เด็กชายธนพล ดำทอง ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด 7:25   1 0 22 0 0
  10. เด็กชายนฤกานต์ ช่างสมบุญ 7:26 7:53 ขาด - 7:27 7:27 7:28 7:28 7:32   - 7:37 ขาด 7:28 ขาด 7:22   - 7:30 7:29 7:27 7:30 7:35   - 7:25 7:28 7:31 16:12 7:26   19 1 3 0 0
  11. เด็กชายจิรโชติ ม่วงงาม 7:08 7:05 ขาด - 7:07 7:07 7:11 7:09 7:10   - 7:10 7:07 7:12 ขาด 7:05   - 7:09 7:07 7:10 7:10 7:07   - 7:10 7:08 7:06 ขาด 7:07   20 0 3 0 0
  12. เด็กชายณัฏฐากร กาฬภักดี 7:18 7:15 ขาด - 7:18 7:17 7:17 7:17 7:27   - 7:17 7:22 7:27 ขาด 7:24   - 7:13 7:23 7:29 7:22 ขาด   - 16:19 16:18 7:24 ขาด 7:21   17 2 4 0 0
  13. เด็กหญิงเกวลี หวู 7:34 7:32 ขาด - 7:31 7:30 7:31 7:30 7:30   - 7:30 ขาด 7:33 ขาด 7:31   - 7:32 7:31 7:30 ขาด 7:29   - 7:29 7:31 7:32 16:16 7:33   18 1 4 0 0
  14. เด็กหญิงณฐมน งามถาวรวงษ์ 6:53 6:59 ขาด - 16:09 6:53 6:54 6:55 6:49   - 6:53 6:50 6:53 ขาด 6:51   - 6:51 6:51 6:53 6:53 6:48   - 6:50 6:50 6:55 6:52 6:50   20 1 2 0 0
  15. เด็กหญิงณัฏฐณิชา จิตรสุทธิทรัพย์ 6:53 6:59 ขาด - 6:51 6:53 6:54 6:55 6:49   - 6:53 6:50 6:53 ขาด 6:51   - 6:51 6:51 6:53 6:52 6:48   - 6:50 6:50 6:55 6:52 7:04   21 0 2 0 0
  16. เด็กหญิงทิตธัญญา ขันคำ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  17. เด็กหญิงพัญภษา ขุนสอาดศรี 7:03 7:04 ขาด - 7:02 6:56 7:02 7:03 6:58   - ขาด 7:01 7:03 ขาด 7:04   - 7:03 ขาด 7:04 7:02 7:00   - 7:04 6:59 7:02 16:16 7:01   18 1 4 0 0
  18. นางสาวพิมกิตติ กิจพิทยาฤทธิ์ 7:04 6:58 ขาด - 6:55 6:52 6:59 7:04 7:02   - 7:10 7:08 7:13 ขาด 6:57   - 6:59 6:49 7:10 7:01 7:05   - 7:03 6:58 7:01 16:12 7:10   20 1 2 0 0
  19. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส กังสวัสดิ์ ขาด 7:32 ขาด - ขาด 16:29 16:24 7:48 ขาด   - ขาด ขาด 16:20 ขาด 7:33   - ขาด ขาด ขาด 7:39 7:29   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   5 3 15 0 0
  20. เด็กหญิงรุ่งนภา ยิ้มสมบูรณ์ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  21. เด็กหญิงวทันยา สถาปิตานนท์ 7:40 7:22 ขาด - 7:28 7:24 7:39 8:00 7:25   - 7:35 7:31 7:39 ขาด 7:31   - 7:36 7:40 7:41 7:39 7:08   - 7:16 7:36 7:35 16:12 7:26   20 1 2 0 0
  22. เด็กหญิงสุชานันท์ เกตุแก้ว 7:37 7:38 ขาด - 7:39 7:40 7:38 7:38 7:34   - 7:39 7:42 7:38 ขาด 7:42   - 7:37 7:41 7:38 7:40 7:37   - 7:45 7:39 7:40 16:13 7:38   20 1 2 0 0
  23. เด็กหญิงเบญจรัตน์ เจริญผล 6:33 ขาด ขาด - 6:32 ขาด 6:39 6:36 6:34   - ขาด 6:35 16:13 ขาด 6:36   - 6:35 6:34 16:11 16:04 6:35   - ขาด 6:35 ขาด 6:36 6:34   13 3 7 0 0
  24. เด็กหญิงณัฐนรี พงษ์หนู ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด 7:22   - 7:29 ขาด 7:27 ขาด 7:26   - 7:24 7:27 7:29 7:29 ขาด   - 7:24 7:28 7:28 ขาด 7:30   12 0 11 0 0
  25. เด็กหญิงวริศรา เคนทอง ขาด ขาด ขาด - ขาด 16:20 7:11 7:09 7:10   - 7:10 7:07 7:12 ขาด 7:06   - 7:09 7:07 ขาด ขาด 7:07   - 7:10 7:08 7:06 16:12 7:07   14 2 7 0 0
  26. เด็กหญิงศิรประภา หวู ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  27. เด็กหญิงศิรภัสสร สลาคำ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
มา 17     0 17 17 19 19     0 19 17 19 0     0 21 18 19 16     0 16 18 19 3     274
สาย 0     0 1 2 2 1     0 0 1 3 0     0 0 0 1 3     0 1 1 1 12     29
ขาด 10     0 9 8 6 7     0 8 9 5 27     0 6 9 7 8     0 10 8 7 12     156
ลา 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
ป่วย 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0