รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.4/09    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
3
อา
4
5
6
7
พฤ
8
9
10
อา
11
12
13
14
พฤ
15
16
17
อา
18
19
20
21
พฤ
22
23
24
อา
25
26
27
28
พฤ
29
30
31
อา
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายปรัชญา ฉายารัตนรักษ์ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  2. เด็กชายภูธร อ่ำสกุล ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  3. เด็กชายพันธกร สุขสมพงษ์ 7:27 7:26 ขาด - 7:24 7:31 7:29 7:31 7:28   - 7:29 7:30 16:04 ขาด 7:25   - 7:32 7:27 7:32 7:34 7:29   - 7:32 7:29 7:28 ขาด 7:29   19 1 3 0 0
  4. เด็กชายนิตินันท์ นุกูล ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  5. เด็กชายพีรพงษ์ เวชวิฐาน ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  6. เด็กชายวัชระพงษ์ มยุรา 7:33 15:49 ขาด - 7:41 7:12 7:38 ขาด 7:38   - 7:41 7:06 7:41 ขาด 7:34   - 7:27 7:32 7:35 7:28 7:37   - 7:31 7:18 7:13 16:07 7:23   18 2 3 0 0
  7. เด็กชายอนนท์ วงศ์คุณธรรม ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  8. เด็กชายอนุกูล ชูวงษ์ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  9. เด็กชายรตนเทพ แก้วศิริ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  10. เด็กชายณิชากร โสระฐี ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด 7:21   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   1 0 22 0 0
  11. เด็กชายจิรายุ ชาวเขาดิน ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  12. เด็กชายเจตณัฐ รัตนมณีรัศมี ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  13. เด็กชายเจตวัฒน์ ทองมูล ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  14. เด็กชายศรลักษณ์ บุญเรืองฤทธิ์ ขาด 7:12 ขาด - 16:04 ขาด 7:13 16:08 16:11   - ขาด 16:11 7:13 ขาด 16:07   - ขาด 7:12 7:07 7:08 7:14   - 16:10 7:11 7:15 ขาด 7:08   10 6 7 0 0
  15. เด็กชายณัฐชนน ปล้องเรืองกุล ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  16. เด็กชายนพกร ทาสุ่ม ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  17. เด็กชายนราธิป ธรรมพิทักษ์ 6:55 6:54 ขาด - 6:51 6:49 6:47 6:49 6:48   - 6:49 6:47 7:00 ขาด 6:47   - 6:54 6:53 ขาด 6:53 6:52   - ขาด ขาด 6:50 ขาด 6:50   17 0 6 0 0
  18. เด็กชายพิตติพล หวังบูรพาไพบูลย์ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  19. เด็กชายวศิน มัจฉา ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  20. เด็กชายอนุรักษ์ เชียงเงิน 7:15 7:14 ขาด - 7:10 7:11 7:18 7:14 7:12   - 7:07 7:28 ขาด ขาด 7:11   - 7:16 7:22 ขาด 7:22 7:14   - 7:15 7:15 7:28 ขาด 7:25   18 0 5 0 0
  21. เด็กชายณัฐดนัย สำราญใจ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด 7:31   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   1 0 22 0 0
  22. เด็กชายธงชัย ปาลพันธุ์ 7:23 7:29 ขาด - ขาด ขาด 7:19 7:21 7:17   - 14:38 16:08 ขาด ขาด 7:19   - 7:18 16:15 7:17 7:17 7:15   - 7:27 7:15 7:16 16:09 7:16   14 4 5 0 0
  23. เด็กชายเสฏฐวุฒิ ชาวบ้านกร่าง 7:05 7:11 ขาด - 7:08 7:09 7:11 7:17 7:16   - 7:16 7:07 7:11 ขาด 7:10   - 7:07 7:14 7:09 7:17 7:16   - 7:10 ขาด 7:09 ขาด 7:12   19 0 4 0 0
  24. เด็กหญิงธัญญวารี จันทร์ประเสริฐ 16:07 15:48 ขาด - 7:30 ขาด 7:31 16:06 16:15   - ขาด 16:12 7:31 ขาด 7:26   - 7:31 7:30 7:32 7:24 7:31   - 7:28 7:26 7:28 16:09 7:34   13 6 4 0 0
  25. เด็กหญิงนวรัตน์ รัตนโมรา 7:16 7:19 ขาด - 7:21 7:17 7:10 7:17 7:13   - 7:15 7:17 7:20 ขาด 7:12   - ขาด 7:17 7:20 7:15 7:14   - 7:20 7:17 7:23 ขาด 7:14   19 0 4 0 0
  26. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา โตแย้ม ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  27. เด็กหญิงณหทัย พันธ์ดนตรี ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  28. เด็กหญิงสิริยากร จันทวงษ์ ขาด 7:24 ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   1 0 22 0 0
  29. เด็กหญิงณิชกานต์ พ่านเผือก 7:27 7:38 ขาด - 7:26 6:56 6:44 7:30 7:22   - 7:30 7:28 7:22 ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   10 0 13 0 0
  30. เด็กหญิงโชติกา ลิ้มประเสริฐ 7:34 7:35 ขาด - 7:31 7:29 7:29 7:28 7:29   - 14:51 7:28 7:30 ขาด 7:26   - 7:31 7:29 7:32 7:23 7:30   - 9:35 7:25 7:28 16:10 7:33   18 3 2 0 0
  31. เด็กหญิงณัฐวดี เอี่ยมงาม ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  32. เด็กหญิงนรินทร สังขกุญชร ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  33. เด็กหญิงพิมมาดา จันทร์เเจ้ง 7:27 ขาด ขาด - 7:22 7:18 16:16 ขาด 7:27   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   4 1 18 0 0
  34. เด็กหญิงอรอนงค์ สีใส ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  35. เด็กหญิงอัญชุลีพร จีบแก้ว 7:15 7:19 ขาด - 7:21 7:17 7:10 7:17 7:13   - 7:15 7:17 7:20 ขาด 7:12   - ขาด 7:17 7:20 7:15 7:14   - 7:19 7:17 ขาด ขาด 7:14   18 0 5 0 0
  36. เด็กหญิงอุไรวรรณ ท้าวลา ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  37. เด็กหญิงขวัญเนตร รอดชีพ 7:29 7:26 ขาด - 7:21 7:24 7:32 7:29 7:17   - 7:29 7:33 7:31 ขาด 7:28   - 7:32 7:27 7:24 7:24 7:25   - 7:25 7:26 7:31 16:08 7:35   20 1 2 0 0
  38. เด็กหญิงญาณิศา แสงศรี 7:29 7:26 ขาด - 7:23 7:24 7:32 7:30 7:27   - 7:29 7:33 7:31 ขาด 7:28   - 7:32 7:27 7:24 7:24 7:25   - 7:25 7:26 7:31 16:08 7:35   20 1 2 0 0
  39. เด็กหญิงปรฉัตร มุสิกปักษ์ 7:29 7:43 ขาด - 7:49 7:24 7:32 7:29 7:17   - 7:29 7:33 16:08 ขาด 7:39   - 7:32 7:28 7:24 7:31 7:31   - 7:38 7:33 7:31 16:08 7:35   19 2 2 0 0
  40. เด็กหญิงปริศนา ช่วยชูเชิด 7:05 15:49 ขาด - 7:00 7:03 7:05 16:04 7:05   - 7:06 16:12 7:08 ขาด ขาด   - 7:11 16:13 7:11 7:11 7:13   - 7:09 7:11 7:15 ขาด ขาด   14 4 5 0 0
  41. เด็กหญิงสิริรัตน์ โพธิ์ทอง 7:11 7:09 ขาด - 7:14 7:15 6:57 ขาด 7:10   - 14:05 7:13 ขาด ขาด ขาด   - 7:11 7:13 7:11 ขาด 7:13   - 7:09 ขาด 7:15 ขาด 7:16   14 1 8 0 0
  42. เด็กหญิงศันสนีย์ สูงยิ่ง -     - - - - - ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 16 0 0
มา 16     0 16 15 17 12     0 12 13 12 0     0 13 14 14 15     0 13 13 15 0     210
สาย 1     0 1 0 1 3     0 3 4 2 0     0 0 2 0 0     0 2 0 0 7     26
ขาด 24     0 24 26 23 26     0 27 25 28 42     0 29 26 28 27     0 27 29 27 35     473
ลา 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
ป่วย 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0