รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2560
ห้อง ม.4/09    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
พฤ
2
3
4
อา
5
6
7
8
พฤ
9
10
11
อา
12
13
14
15
พฤ
16
17
18
อา
19
20
21
22
พฤ
23
24
25
อา
26
27
28
29
พฤ
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายอนนท์ วงศ์คุณธรรม ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  2. เด็กหญิงอุไรวรรณ ท้าวลา ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  3. เด็กหญิงอัญชุลีพร จีบแก้ว 7:15 7:19 ขาด   7:21 7:17 7:10 7:17 7:13     7:15 7:17 7:20 ขาด 7:12     ขาด 7:17 7:20 7:15 7:14     7:19 7:17 ขาด ขาด 7:14   18 0 5 0 0
  4. เด็กหญิงณัฐวดี เอี่ยมงาม ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  5. เด็กหญิงโชติกา ลิ้มประเสริฐ 7:34 7:35 ขาด   7:31 7:29 7:29 7:28 7:29     14:51 7:28 7:30 ขาด 7:26     7:31 7:29 7:32 7:23 7:30     9:35 7:25 7:28 16:10 7:33   18 3 2 0 0
  6. เด็กหญิงสิริยากร จันทวงษ์ ขาด 7:24 ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   1 0 22 0 0
  7. เด็กชายณิชากร โสระฐี ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด 7:21     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   1 0 22 0 0
  8. เด็กหญิงณหทัย พันธ์ดนตรี ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  9. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา โตแย้ม ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  10. เด็กหญิงขวัญเนตร รอดชีพ 7:29 7:26 ขาด   7:21 7:24 7:32 7:29 7:17     7:29 7:33 7:31 ขาด 7:28     7:32 7:27 7:24 7:24 7:25     7:25 7:26 7:31 16:08 7:35   20 1 2 0 0
  11. เด็กหญิงญาณิศา แสงศรี 7:29 7:26 ขาด   7:23 7:24 7:32 7:30 7:27     7:29 7:33 7:31 ขาด 7:28     7:32 7:27 7:24 7:24 7:25     7:25 7:26 7:31 16:08 7:35   20 1 2 0 0
  12. เด็กชายนพกร ทาสุ่ม ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  13. เด็กชายรตนเทพ แก้วศิริ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  14. เด็กชายจิรายุ ชาวเขาดิน ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  15. เด็กชายเจตวัฒน์ ทองมูล ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  16. เด็กชายณัฐชนน ปล้องเรืองกุล ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  17. เด็กชายวศิน มัจฉา ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  18. เด็กชายอนุรักษ์ เชียงเงิน 7:15 7:14 ขาด   7:10 7:11 7:18 7:14 7:12     7:07 7:28 ขาด ขาด 7:11     7:16 7:22 ขาด 7:22 7:14     7:15 7:15 7:28 ขาด 7:25   18 0 5 0 0
  19. เด็กชายธงชัย ปาลพันธุ์ 7:23 7:29 ขาด   ขาด ขาด 7:19 7:21 7:17     14:38 16:08 ขาด ขาด 7:19     7:18 16:15 7:17 7:17 7:15     7:27 7:15 7:16 16:09 7:16   14 4 5 0 0
  20. เด็กหญิงปรฉัตร มุสิกปักษ์ 7:29 7:43 ขาด   7:49 7:24 7:32 7:29 7:17     7:29 7:33 16:08 ขาด 7:39     7:32 7:28 7:24 7:31 7:31     7:38 7:33 7:31 16:08 7:35   19 2 2 0 0
  21. เด็กหญิงนวรัตน์ รัตนโมรา 7:16 7:19 ขาด   7:21 7:17 7:10 7:17 7:13     7:15 7:17 7:20 ขาด 7:12     ขาด 7:17 7:20 7:15 7:14     7:20 7:17 7:23 ขาด 7:14   19 0 4 0 0
  22. เด็กหญิงธัญญวารี จันทร์ประเสริฐ 16:07 15:48 ขาด   7:30 ขาด 7:31 16:06 16:15     ขาด 16:12 7:31 ขาด 7:26     7:31 7:30 7:32 7:24 7:31     7:28 7:26 7:28 16:09 7:34   13 6 4 0 0
  23. เด็กชายศรลักษณ์ บุญเรืองฤทธิ์ ขาด 7:12 ขาด   16:04 ขาด 7:13 16:08 16:11     ขาด 16:11 7:13 ขาด 16:07     ขาด 7:12 7:07 7:08 7:14     16:10 7:11 7:15 ขาด 7:08   10 6 7 0 0
  24. เด็กชายเจตณัฐ รัตนมณีรัศมี ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  25. เด็กชายอนุกูล ชูวงษ์ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  26. เด็กชายวัชระพงษ์ มยุรา 7:33 15:49 ขาด   7:41 7:12 7:38 ขาด 7:38     7:41 7:06 7:41 ขาด 7:34     7:27 7:32 7:35 7:28 7:37     7:31 7:18 7:13 16:07 7:23   18 2 3 0 0
  27. เด็กชายพีรพงษ์ เวชวิฐาน ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  28. เด็กชายนิตินันท์ นุกูล ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  29. เด็กชายพันธกร สุขสมพงษ์ 7:27 7:26 ขาด   7:24 7:31 7:29 7:31 7:28     7:29 7:30 16:04 ขาด 7:25     7:32 7:27 7:32 7:34 7:29     7:32 7:29 7:28 ขาด 7:29   19 1 3 0 0
  30. เด็กชายภูธร อ่ำสกุล ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  31. เด็กชายนราธิป ธรรมพิทักษ์ 6:55 6:54 ขาด   6:51 6:49 6:47 6:49 6:48     6:49 6:47 7:00 ขาด 6:47     6:54 6:53 ขาด 6:53 6:52     ขาด ขาด 6:50 ขาด 6:50   17 0 6 0 0
  32. เด็กชายพิตติพล หวังบูรพาไพบูลย์ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  33. เด็กชายณัฐดนัย สำราญใจ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด 7:31     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   1 0 22 0 0
  34. เด็กหญิงสิริรัตน์ โพธิ์ทอง 7:11 7:09 ขาด   7:14 7:15 6:57 ขาด 7:10     14:05 7:13 ขาด ขาด ขาด     7:11 7:13 7:11 ขาด 7:13     7:09 ขาด 7:15 ขาด 7:16   14 1 8 0 0
  35. เด็กหญิงณิชกานต์ พ่านเผือก 7:27 7:38 ขาด   7:26 6:56 6:44 7:30 7:22     7:30 7:28 7:22 ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   10 0 13 0 0
  36. เด็กหญิงปริศนา ช่วยชูเชิด 7:05 15:49 ขาด   7:00 7:03 7:05 16:04 7:05     7:06 16:12 7:08 ขาด ขาด     7:11 16:13 7:11 7:11 7:13     7:09 7:11 7:15 ขาด ขาด   14 4 5 0 0
  37. เด็กหญิงศันสนีย์ สูงยิ่ง - -     - - - - ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 16 0 0
  38. เด็กหญิงอรอนงค์ สีใส ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  39. เด็กหญิงนรินทร สังขกุญชร ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  40. เด็กหญิงพิมมาดา จันทร์เเจ้ง 7:27 ขาด ขาด   7:22 7:18 16:16 ขาด 7:27     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   4 1 18 0 0
  41. เด็กชายเสฏฐวุฒิ ชาวบ้านกร่าง 7:05 7:11 ขาด   7:08 7:09 7:11 7:17 7:16     7:16 7:07 7:11 ขาด 7:10     7:07 7:14 7:09 7:17 7:16     7:10 ขาด 7:09 ขาด 7:12   19 0 4 0 0
  42. เด็กชายปรัชญา ฉายารัตนรักษ์ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
มา 16 15     16 15 17 12 16     12 13 12 0 14     13 14 14 15 17     13 13 15 0 15   287
สาย 1 3     1 0 1 3 2     3 4 2 0 1     0 2 0 0 0     2 0 0 7 0   32
ขาด 24 23     24 26 23 26 24     27 25 28 42 27     29 26 28 27 25     27 29 27 35 27   599
ลา 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0   0
ป่วย 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0   0