รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.4/08    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
3
อา
4
5
6
7
พฤ
8
9
10
อา
11
12
13
14
พฤ
15
16
17
อา
18
19
20
21
พฤ
22
23
24
อา
25
26
27
28
พฤ
29
30
31
อา
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกฤษณพงค์ บุปผา -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  2. เด็กชายสิรวิชญ์ เกิดสินธ์ชัย -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  3. เด็กชายลิขิต ศิริโรจนกุลชัย -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  4. เด็กชายคุณานนท์ คงมาลัย -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  5. เด็กชายจตุพล สว่างศรี -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  6. เด็กชายจิรภัทร ศรีเที่ยงตรง -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  7. เด็กชายณัฐวัตร แสงขำ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  8. เด็กชายณัฐวัตร แสงขำ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  9. เด็กชายณัฐวัตร แสงขำ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  10. เด็กชายณัฐวัตร แสงขำ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  11. เด็กชายวิธวินท์ นวสกุลศักดิ์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  12. เด็กชายกันตภณ มาลาพงษ์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  13. เด็กชายทักษิณ ทองประดับ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  14. เด็กชายปริญญา ลาภโสภา -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  15. เด็กชายภูริต โพธิ์งาม -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  16. เด็กหญิงทิพย์จิรา เอี่ยมวิจารณ์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  17. เด็กหญิงปาณิสรา นาคอิ่ม -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  18. เด็กหญิงสุชานันท์ เพ็ชรศักดา -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  19. เด็กหญิงอมรรัตน์ เอี่ยมกล้า -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  20. เด็กหญิงนรินรัตน์ สุกสุทธิ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  21. เด็กหญิงศิริลักษณ์ บัวนาค -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  22. เด็กหญิงจีราพร เรืองปานแก้ว -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  23. เด็กหญิงภัทรวดี ผิวเผือก -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  24. เด็กหญิงอธิชา ประทับสิงห์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
มา 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
สาย 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
ขาด 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
ลา 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
ป่วย 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0