รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2560
ห้อง ม.4/08    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
พฤ
2
3
4
อา
5
6
7
8
พฤ
9
10
11
อา
12
13
14
15
พฤ
16
17
18
อา
19
20
21
22
พฤ
23
24
25
อา
26
27
28
29
พฤ
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายณัฐวัตร แสงขำ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   0 0 18 0 0
  2. เด็กหญิงปาณิสรา นาคอิ่ม 7:00 15:49 ขาด   6:55 ขาด 6:57 ขาด 6:53     6:59 ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 6:57 ขาด     - - - - -   6 1 11 0 0
  3. เด็กหญิงทิพย์จิรา เอี่ยมวิจารณ์ 7:30 7:32 ขาด   7:32 7:31 7:32 7:30 7:32     7:31 7:29 7:30 ขาด 7:31     7:32 ขาด 7:31 7:32 7:30     - - - - -   15 0 3 0 0
  4. เด็กชายภูริต โพธิ์งาม 6:55 6:47 ขาด   6:58 6:46 6:48 6:47 6:57     6:57 6:45 6:43 ขาด 7:03     6:41 6:49 6:55 7:00 6:58     - - - - -   16 0 2 0 0
  5. เด็กชายทักษิณ ทองประดับ 7:32 15:49 ขาด   7:29 7:09 7:33 7:29 7:27     7:29 7:31 7:34 ขาด 7:32     7:33 7:30 7:32 7:33 7:34     - - - - -   15 1 2 0 0
  6. เด็กชายกันตภณ มาลาพงษ์ 7:26 7:40 ขาด   7:31 7:39 7:42 7:41 7:32     7:49 16:08 7:27 ขาด 7:28     7:37 7:23 7:43 7:46 7:40     - - - - -   15 1 2 0 0
  7. เด็กชายวิธวินท์ นวสกุลศักดิ์ 7:06 6:54 ขาด   7:00 7:03 7:06 7:14 6:58     7:05 6:57 7:04 ขาด 6:54     7:01 7:05 6:57 ขาด 7:08     - - - - -   15 0 3 0 0
  8. เด็กชายคุณานนท์ คงมาลัย 7:35 7:36 ขาด   7:33 ขาด ขาด ขาด 16:13     7:35 7:39 7:05 ขาด ขาด     ขาด 7:42 7:36 15:21 7:39     - - - - -   9 2 7 0 0
  9. เด็กชายลิขิต ศิริโรจนกุลชัย 7:25 7:27 ขาด   ขาด 7:22 7:30 7:32 7:22     7:29 7:24 7:27 ขาด 7:27     ขาด 7:27 7:30 7:31 7:31     - - - - -   14 0 4 0 0
  10. เด็กหญิงสุชานันท์ เพ็ชรศักดา 7:29 7:29 ขาด   ขาด ขาด 7:26 7:30 7:29     7:33 7:32 7:33 ขาด ขาด     7:30 7:31 7:30 7:30 7:34     - - - - -   13 0 5 0 0
  11. เด็กหญิงอมรรัตน์ เอี่ยมกล้า 7:13 7:10 ขาด   7:10 7:13 7:13 7:16 7:13     7:14 7:11 7:12 ขาด 7:13     7:12 7:12 7:18 7:13 7:12     - - - - -   16 0 2 0 0
  12. เด็กหญิงนรินรัตน์ สุกสุทธิ 7:26 7:21 ขาด   7:33 7:26 7:38 ขาด 7:25     7:34 7:24 7:33 ขาด 7:31     7:37 7:37 7:40 7:26 7:24     - - - - -   15 0 3 0 0
  13. เด็กชายปริญญา ลาภโสภา 7:26 7:22 ขาด   7:21 7:22 6:46 7:25 7:22     14:27 7:22 7:21 ขาด 7:22     7:29 7:22 7:20 7:10 7:23     - - - - -   15 1 2 0 0
  14. เด็กชายจิรภัทร ศรีเที่ยงตรง 7:34 7:32 ขาด   7:31 7:30 7:31 7:30 7:30     7:30 7:30 7:33 ขาด 7:31     7:32 7:31 7:30 7:29 7:29     - - - - -   16 0 2 0 0
  15. เด็กชายจตุพล สว่างศรี ขาด ขาด ขาด   7:29 7:23 7:24 ขาด 7:30     14:39 7:28 7:32 ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   6 1 11 0 0
  16. เด็กชายกฤษณพงค์ บุปผา 6:58 6:55 ขาด   6:59 6:57 6:56 6:57 6:57     6:58 6:58 7:04 ขาด 7:02     7:02 7:05 7:02 ขาด 7:00     - - - - -   15 0 3 0 0
  17. เด็กหญิงภัทรวดี ผิวเผือก ขาด 15:49 ขาด   7:08 7:01 7:00 7:05 7:02     7:03 7:02 6:59 ขาด 7:02     7:07 7:03 7:01 6:59 7:02     - - - - -   14 1 3 0 0
  18. เด็กหญิงอธิชา ประทับสิงห์ 7:40 7:38 ขาด   7:40 7:38 7:45 7:42 7:43     7:44 7:36 7:45 ขาด 7:41     7:48 7:40 7:40 7:42 7:44     - - - - -   16 0 2 0 0
  19. เด็กหญิงศิริลักษณ์ บัวนาค 7:34 7:24 ขาด   7:29 7:31 7:30 7:27 7:25     7:28 7:26 7:28 ขาด 7:29     7:29 7:23 7:30 7:26 7:32     - - - - -   16 0 2 0 0
  20. เด็กหญิงจีราพร เรืองปานแก้ว 16:10 7:11 ขาด   6:58 7:21 7:13 7:10 7:17     7:17 7:08 7:22 ขาด 7:14     7:16 7:19 7:09 7:15 7:13     - - - - -   15 1 2 0 0
  21. เด็กชายสิรวิชญ์ เกิดสินธ์ชัย ขาด 15:50 ขาด   7:28 7:32 7:31 7:35 7:29     7:28 7:32 7:30 ขาด 7:31     7:35 7:32 7:30 ขาด 7:32     - - - - -   13 1 4 0 0
มา 16 15     18 17 19 16 19     18 18 19 0 16     16 17 18 15 18     0 0 0 0 0   275
สาย 1 4     0 0 0 0 1     2 1 0 0 0     0 0 0 1 0     0 0 0 0 0   10
ขาด 4 2     3 4 2 5 1     1 2 2 21 5     5 4 3 5 3     0 0 0 0 0   72
ลา 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0   0
ป่วย 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0   0