รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.4/08    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
3
อา
4
5
6
7
พฤ
8
9
10
อา
11
12
13
14
พฤ
15
16
17
อา
18
19
20
21
พฤ
22
23
24
อา
25
26
27
28
พฤ
29
30
31
อา
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกฤษณพงค์ บุปผา 6:58 6:55 ขาด - 6:59 6:57 6:56 6:57 6:57   - 6:58 6:58 7:04 ขาด 7:02   - 7:02 7:05 7:02 ขาด 7:00   - 7:02 7:00 7:02 ขาด 7:02   19 0 4 0 0
  2. เด็กชายสิรวิชญ์ เกิดสินธ์ชัย ขาด 15:50 ขาด - 7:28 7:32 7:31 7:35 7:29   - 7:28 7:32 7:30 ขาด 7:31   - 7:35 7:32 7:30 ขาด 7:32   - 16:14 7:31 7:33 14:34 7:30   16 3 4 0 0
  3. เด็กชายลิขิต ศิริโรจนกุลชัย 7:25 7:27 ขาด - ขาด 7:22 7:30 7:32 7:22   - 7:29 7:24 7:27 ขาด 7:27   - ขาด 7:27 7:30 7:31 7:31   - ขาด ขาด 7:28 16:09 7:30   16 1 6 0 0
  4. เด็กชายคุณานนท์ คงมาลัย 7:35 7:36 ขาด - 7:33 ขาด ขาด ขาด 16:13   - 7:35 7:39 7:05 ขาด ขาด   - ขาด 7:42 7:36 15:21 7:39   - 7:37 7:38 7:33 ขาด ขาด   12 2 9 0 0
  5. เด็กชายจตุพล สว่างศรี ขาด ขาด ขาด - 7:29 7:23 7:24 ขาด 7:30   - 14:39 7:28 7:32 ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 16:10 ขาด ขาด ขาด   6 2 15 0 0
  6. เด็กชายจิรภัทร ศรีเที่ยงตรง 7:34 7:32 ขาด - 7:31 7:30 7:31 7:30 7:30   - 7:30 7:30 7:33 ขาด 7:31   - 7:32 7:31 7:30 7:29 7:29   - 7:29 7:31 7:32 17:12 7:34   20 1 2 0 0
  7. เด็กชายณัฐวัตร แสงขำ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  8. เด็กชายณัฐวัตร แสงขำ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  9. เด็กชายณัฐวัตร แสงขำ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  10. เด็กชายณัฐวัตร แสงขำ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  11. เด็กชายวิธวินท์ นวสกุลศักดิ์ 7:06 6:54 ขาด - 7:00 7:03 7:06 7:14 6:58   - 7:05 6:57 7:04 ขาด 6:54   - 7:01 7:05 6:57 ขาด 7:08   - 7:03 7:16 7:17 17:39 7:12   19 1 3 0 0
  12. เด็กชายกันตภณ มาลาพงษ์ 7:26 7:40 ขาด - 7:31 7:39 7:42 7:41 7:32   - 7:49 16:08 7:27 ขาด 7:28   - 7:37 7:23 7:43 7:46 7:40   - 7:34 7:33 ขาด 16:09 7:35   18 2 3 0 0
  13. เด็กชายทักษิณ ทองประดับ 7:32 15:49 ขาด - 7:29 7:09 7:33 7:29 7:27   - 7:29 7:31 7:34 ขาด 7:32   - 7:33 7:30 7:32 7:33 7:34   - 7:31 7:34 7:35 14:28 7:35   19 2 2 0 0
  14. เด็กชายปริญญา ลาภโสภา 7:26 7:22 ขาด - 7:21 7:22 6:46 7:25 7:22   - 14:27 7:22 7:21 ขาด 7:22   - 7:29 7:22 7:20 7:10 7:23   - 7:23 7:22 7:22 14:32 7:22   19 2 2 0 0
  15. เด็กชายภูริต โพธิ์งาม 6:55 6:47 ขาด - 6:58 6:46 6:48 6:47 6:57   - 6:57 6:45 6:43 ขาด 7:03   - 6:41 6:49 6:55 7:00 6:58   - 6:58 6:50 6:49 14:30 6:53   20 1 2 0 0
  16. เด็กหญิงทิพย์จิรา เอี่ยมวิจารณ์ 7:30 7:32 ขาด - 7:32 7:31 7:32 7:30 7:32   - 7:31 7:29 7:30 ขาด 7:31   - 7:32 ขาด 7:31 7:32 7:30   - 7:31 7:31 7:32 ขาด 7:31   19 0 4 0 0
  17. เด็กหญิงปาณิสรา นาคอิ่ม 7:00 15:49 ขาด - 6:55 ขาด 6:57 ขาด 6:53   - 6:59 ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 6:57 ขาด   - 16:15 6:59 16:12 ขาด ขาด   7 3 13 0 0
  18. เด็กหญิงสุชานันท์ เพ็ชรศักดา 7:29 7:29 ขาด - ขาด ขาด 7:26 7:30 7:29   - 7:33 7:32 7:33 ขาด ขาด   - 7:30 7:31 7:30 7:30 7:34   - 7:32 7:01 7:31 16:08 16:12   16 2 5 0 0
  19. เด็กหญิงอมรรัตน์ เอี่ยมกล้า 7:13 7:10 ขาด - 7:10 7:13 7:13 7:16 7:13   - 7:14 7:11 7:12 ขาด 7:13   - 7:12 7:12 7:18 7:13 7:12   - 16:11 7:14 7:14 16:09 7:13   19 2 2 0 0
  20. เด็กหญิงนรินรัตน์ สุกสุทธิ 7:26 7:21 ขาด - 7:33 7:26 7:38 ขาด 7:25   - 7:34 7:24 7:33 ขาด 7:31   - 7:37 7:37 7:40 7:26 7:24   - 7:36 7:42 ขาด ขาด ขาด   17 0 6 0 0
  21. เด็กหญิงศิริลักษณ์ บัวนาค 7:34 7:24 ขาด - 7:29 7:31 7:30 7:27 7:25   - 7:28 7:26 7:28 ขาด 7:29   - 7:29 7:23 7:30 7:26 7:32   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   16 0 7 0 0
  22. เด็กหญิงจีราพร เรืองปานแก้ว 16:10 7:11 ขาด - 6:58 7:21 7:13 7:10 7:17   - 7:17 7:08 7:22 ขาด 7:14   - 7:16 7:19 7:09 7:15 7:13   - 7:07 7:16 7:19 ขาด ขาด   18 1 4 0 0
  23. เด็กหญิงภัทรวดี ผิวเผือก ขาด 15:49 ขาด - 7:08 7:01 7:00 7:05 7:02   - 7:03 7:02 6:59 ขาด 7:02   - 7:07 7:03 7:01 6:59 7:02   - 7:00 7:04 6:58 ขาด 16:16   17 2 4 0 0
  24. เด็กหญิงอธิชา ประทับสิงห์ 7:40 7:38 ขาด - 7:40 7:38 7:45 7:42 7:43   - 7:44 7:36 7:45 ขาด 7:41   - 7:48 7:40 7:40 7:42 7:44   - ขาด 7:45 7:42 ขาด 7:47   19 0 4 0 0
มา 16     0 18 17 19 16     0 18 18 19 0     0 16 17 18 15     0 13 17 15 0     252
สาย 1     0 0 0 0 0     0 2 1 0 0     0 0 0 0 1     0 3 1 1 10     20
ขาด 7     0 6 7 5 8     0 4 5 5 24     0 8 7 6 8     0 8 6 8 14     136
ลา 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
ป่วย 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0