รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2560
ห้อง ม.4/07    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
พฤ
2
3
4
อา
5
6
7
8
พฤ
9
10
11
อา
12
13
14
15
พฤ
16
17
18
อา
19
20
21
22
พฤ
23
24
25
อา
26
27
28
29
พฤ
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกานณรงค์ สุริวงศ์ 7:44 ขาด ขาด   7:37 7:40 ขาด 7:35 7:28     7:34 7:40 7:50 ขาด 7:37     7:46 7:36 7:40 ขาด 7:37     7:40 7:36 7:42 ขาด ขาด   16 0 7 0 0
  2. เด็กชายรณชัย จันทร์มณี 7:19 ขาด ขาด   ขาด 7:02 7:06 7:03 7:01     7:04 7:04 7:08 ขาด 7:01     7:03 7:07 7:06 7:04 7:03     ขาด 7:08 7:04 16:09 7:02   17 1 5 0 0
  3. เด็กชายชิษะณุพงศ์ ขาวโต ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  4. เด็กชายภูกวิน หมวดเชียงคะ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  5. เด็กชายชนาธิป อินทร์สว่าง ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด 6:48     6:50 6:48 6:49 6:49 6:49   6 0 17 0 0
  6. เด็กชายธนพงศ์ คชายุทธ 7:39 7:35 ขาด   7:40 7:35 7:08 7:06 7:00     7:10 7:09 7:40 ขาด 7:35     7:43 7:43 7:46 7:04 6:58     7:44 ขาด 7:45 ขาด 7:43   19 0 4 0 0
  7. เด็กชายกฤติน ช้างผึ้ง ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:24 7:26 ขาด ขาด   2 0 21 0 0
  8. เด็กชาย่ไกรพ สวยสม 6:44 6:41 ขาด   6:41 6:44 ขาด 7:26 6:42     ขาด 6:41 16:06 ขาด 6:43     6:42 6:45 16:09 ขาด 6:44     6:44 6:42 6:44 6:44 6:48   16 2 5 0 0
  9. เด็กชายทนภัค วิจิตรพานิชกุล 7:23 7:31 ขาด   7:31 7:35 7:37 7:40 7:36     7:35 7:33 7:35 ขาด 7:16     7:40 7:40 ขาด ขาด ขาด     7:27 7:23 7:26 16:09 7:34   17 1 5 0 0
  10. เด็กชายธนภูมิ สุขเกษม 7:15 7:19 ขาด   7:17 7:16 7:16 7:22 7:18     7:18 7:16 7:20 ขาด 7:13     7:18 7:15 7:20 7:19 7:13     7:20 7:19 7:16 ขาด 7:17   20 0 3 0 0
  11. เด็กชายศุภกร ธรรมนิมิตโชค ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:35 7:38 ขาด 7:07     7:21 7:43 7:35 7:03 7:41     7:07 7:40 7:43 ขาด 7:37   12 0 11 0 0
  12. เด็กชายคมคิด เรืองหิรัญวนิช 7:33 7:34 ขาด   7:10 7:49 7:08 7:27 7:17     8:30 8:26 ขาด ขาด 8:24     ขาด ขาด 7:02 ขาด 7:02     7:01 7:04 ขาด ขาด 6:59   15 0 8 0 0
  13. เด็กชายนวพล นาคนิยม ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:02 ขาด 7:04 ขาด ขาด     7:00 ขาด 7:02 ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:00 ขาด 6:59   6 0 17 0 0
  14. เด็กชายนัทธวัฒน์ อ่อนสุวรรณ์ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  15. เด็กชายเกียรติศักดิ์ จักษุศรี 7:22 7:17 ขาด   7:21 ขาด 7:25 ขาด ขาด     7:26 7:20 7:26 ขาด 7:18     7:21 7:18 7:26 7:21 7:20     ขาด 7:27 7:20 ขาด 7:20   16 0 7 0 0
  16. เด็กชายอนุวัฒ อิ่มสำราญ 6:29 15:42 ขาด   6:26 6:31 6:29 6:29 6:29     6:30 6:28 6:31 ขาด 6:31     6:29 6:29 6:32 6:29 6:32     6:29 6:31 6:31 16:09 6:31   19 2 2 0 0
  17. เด็กหญิงสินีนาถ มหาชน ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  18. เด็กหญิงฉัตรกมล ศรีเวช 7:34 7:33 ขาด   ขาด 7:30 ขาด ขาด 16:15     7:31 7:31 7:33 ขาด 7:31     7:32 7:31 7:30 7:30 8:24     ขาด 7:31 7:32 ขาด 7:34   15 1 7 0 0
  19. เด็กหญิงธีรารัตน์ เทศจันทร์ 6:53 6:51 ขาด   16:07 16:10 ขาด 16:05 6:48     ขาด 16:12 16:09 ขาด 6:47     6:48 6:53 6:54 6:51 6:52     6:50 6:50 6:51 16:08 6:51   13 6 4 0 0
  20. เด็กหญิงภัทธร คงสมจิต 7:46 7:38 ขาด   7:44 7:43 7:40 7:40 7:48     7:50 7:44 7:50 ขาด 7:45     7:46 7:46 7:30 7:45 7:32     7:40 7:39 7:48 16:08 7:45   20 1 2 0 0
  21. เด็กหญิงชลธิชา ปานสมสวย 7:36 7:34 ขาด   ขาด 7:14 7:32 7:57 7:37     7:33 7:35 7:30 ขาด 7:34     ขาด 7:33 7:35 7:42 7:34     7:35 7:31 7:38 16:15 7:35   18 1 4 0 0
  22. เด็กหญิงปนัดดา พิทักษ์วงศ์ 7:21 7:23 ขาด   7:21 7:29 7:31 7:27 7:29     7:23 7:23 7:25 ขาด 7:26     7:40 7:26 7:23 7:25 7:23     7:23 7:28 7:30 16:10 7:25   20 1 2 0 0
  23. เด็กหญิงเพียงฟ้า บรรเทิง ขาด 6:54 ขาด   7:34 7:17 7:10 7:17 7:13     7:41 7:17 7:20 ขาด 7:44     7:40 7:17 7:20 7:15 7:14     7:34 7:17 7:23 ขาด 7:14   19 0 4 0 0
  24. เด็กหญิงสุริชยา เธียรภัทรโรจน์ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด 7:36     7:34 7:35 7:42 16:16 7:33   5 1 17 0 0
  25. เด็กหญิงสุนิษา แสนทวีสุข ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
มา 14 12     11 13 11 12 13     14 15 14 0 16     15 15 15 12 17     15 18 19 2 18   291
สาย 0 1     1 1 0 1 1     0 1 2 0 0     0 0 1 0 0     0 0 0 8 0   17
ขาด 11 12     13 11 14 12 11     11 9 9 25 9     10 10 9 13 8     10 7 6 15 7   242
ลา 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0   0
ป่วย 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0   0