รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2560
ห้อง ม.4/07    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
พฤ
2
3
4
อา
5
6
7
8
พฤ
9
10
11
อา
12
13
14
15
พฤ
16
17
18
อา
19
20
21
22
พฤ
23
24
25
อา
26
27
28
29
พฤ
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กหญิงฉัตรกมล ศรีเวช 7:34 7:33 ขาด   ขาด 7:30 ขาด ขาด 16:15     7:31 7:31 7:33 ขาด 7:31     7:32 7:31 7:30 7:30 8:24     - - - - -   12 1 5 0 0
  2. เด็กชายศุภกร ธรรมนิมิตโชค ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:35 7:38 ขาด 7:07     7:21 7:43 7:35 7:03 7:41     - - - - -   8 0 10 0 0
  3. เด็กชายธนภูมิ สุขเกษม 7:15 7:19 ขาด   7:17 7:16 7:16 7:22 7:18     7:18 7:16 7:20 ขาด 7:13     7:18 7:15 7:20 7:19 7:13     - - - - -   16 0 2 0 0
  4. เด็กชายทนภัค วิจิตรพานิชกุล 7:23 7:31 ขาด   7:31 7:35 7:37 7:40 7:36     7:35 7:33 7:35 ขาด 7:16     7:40 7:40 ขาด ขาด ขาด     - - - - -   13 0 5 0 0
  5. เด็กชาย่ไกรพ สวยสม 6:44 6:41 ขาด   6:41 6:44 ขาด 7:26 6:42     ขาด 6:41 16:06 ขาด 6:43     6:42 6:45 16:09 ขาด 6:44     - - - - -   11 2 5 0 0
  6. เด็กชายกฤติน ช้างผึ้ง ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   0 0 18 0 0
  7. เด็กชายธนพงศ์ คชายุทธ 7:39 7:35 ขาด   7:40 7:35 7:08 7:06 7:00     7:10 7:09 7:40 ขาด 7:35     7:43 7:43 7:46 7:04 6:58     - - - - -   16 0 2 0 0
  8. เด็กชายชนาธิป อินทร์สว่าง ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด 6:48     - - - - -   1 0 17 0 0
  9. เด็กชายภูกวิน หมวดเชียงคะ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   0 0 18 0 0
  10. เด็กชายชิษะณุพงศ์ ขาวโต ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   0 0 18 0 0
  11. เด็กชายรณชัย จันทร์มณี 7:19 ขาด ขาด   ขาด 7:02 7:06 7:03 7:01     7:04 7:04 7:08 ขาด 7:01     7:03 7:07 7:06 7:04 7:03     - - - - -   14 0 4 0 0
  12. เด็กชายเกียรติศักดิ์ จักษุศรี 7:22 7:17 ขาด   7:21 ขาด 7:25 ขาด ขาด     7:26 7:20 7:26 ขาด 7:18     7:21 7:18 7:26 7:21 7:20     - - - - -   13 0 5 0 0
  13. เด็กชายอนุวัฒ อิ่มสำราญ 6:29 15:42 ขาด   6:26 6:31 6:29 6:29 6:29     6:30 6:28 6:31 ขาด 6:31     6:29 6:29 6:32 6:29 6:32     - - - - -   15 1 2 0 0
  14. เด็กชายคมคิด เรืองหิรัญวนิช 7:33 7:34 ขาด   7:10 7:49 7:08 7:27 7:17     8:30 8:26 ขาด ขาด 8:24     ขาด ขาด 7:02 ขาด 7:02     - - - - -   12 0 6 0 0
  15. เด็กหญิงธีรารัตน์ เทศจันทร์ 6:53 6:51 ขาด   16:07 16:10 ขาด 16:05 6:48     ขาด 16:12 16:09 ขาด 6:47     6:48 6:53 6:54 6:51 6:52     - - - - -   9 5 4 0 0
  16. เด็กหญิงภัทธร คงสมจิต 7:46 7:38 ขาด   7:44 7:43 7:40 7:40 7:48     7:50 7:44 7:50 ขาด 7:45     7:46 7:46 7:30 7:45 7:32     - - - - -   16 0 2 0 0
  17. เด็กหญิงชลธิชา ปานสมสวย 7:36 7:34 ขาด   ขาด 7:14 7:32 7:57 7:37     7:33 7:35 7:30 ขาด 7:34     ขาด 7:33 7:35 7:42 7:34     - - - - -   14 0 4 0 0
  18. เด็กหญิงเพียงฟ้า บรรเทิง ขาด 6:54 ขาด   7:34 7:17 7:10 7:17 7:13     7:41 7:17 7:20 ขาด 7:44     7:40 7:17 7:20 7:15 7:14     - - - - -   15 0 3 0 0
  19. เด็กหญิงสุริชยา เธียรภัทรโรจน์ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด 7:36     - - - - -   1 0 17 0 0
  20. เด็กหญิงสุนิษา แสนทวีสุข ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   0 0 18 0 0
  21. เด็กหญิงปนัดดา พิทักษ์วงศ์ 7:21 7:23 ขาด   7:21 7:29 7:31 7:27 7:29     7:23 7:23 7:25 ขาด 7:26     7:40 7:26 7:23 7:25 7:23     - - - - -   16 0 2 0 0
  22. เด็กหญิงสินีนาถ มหาชน ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   0 0 18 0 0
  23. เด็กชายนัทธวัฒน์ อ่อนสุวรรณ์ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   0 0 18 0 0
  24. เด็กชายนวพล นาคนิยม ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:02 ขาด 7:04 ขาด ขาด     7:00 ขาด 7:02 ขาด ขาด     - - - - -   4 0 14 0 0
  25. เด็กชายกานณรงค์ สุริวงศ์ 7:44 ขาด ขาด   7:37 7:40 ขาด 7:35 7:28     7:34 7:40 7:50 ขาด 7:37     7:46 7:36 7:40 ขาด 7:37     - - - - -   13 0 5 0 0
มา 14 12     11 13 11 12 13     14 15 14 0 16     15 15 15 12 17     0 0 0 0 0   219
สาย 0 1     1 1 0 1 1     0 1 2 0 0     0 0 1 0 0     0 0 0 0 0   9
ขาด 11 12     13 11 14 12 11     11 9 9 25 9     10 10 9 13 8     0 0 0 0 0   197
ลา 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0   0
ป่วย 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0   0