รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.4/06    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
3
อา
4
5
6
7
พฤ
8
9
10
อา
11
12
13
14
พฤ
15
16
17
อา
18
19
20
21
พฤ
22
23
24
อา
25
26
27
28
พฤ
29
30
31
อา
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายธนชาติ โพธิเจริญ ขาด 7:09 ขาด - ขาด 7:11 7:08 7:20 7:11   - 7:14 7:04 7:10 ขาด ขาด   - 7:06 7:10 7:10 7:13 ขาด   - 16:14 7:07 ขาด 16:10 7:10   14 2 7 0 0
  2. เด็กชายไชยวัฒน์ มีเอนก 7:15 7:26 ขาด - 7:21 7:20 7:21 ขาด ขาด   - 7:23 7:23 7:19 ขาด 7:20   - 7:24 7:20 7:22 ขาด ขาด   - 7:22 ขาด 7:24 ขาด 7:21   15 0 8 0 0
  3. เด็กชายสันติธร วิเชียร ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  4. เด็กชายชัยวัฒน์ สุขวงษ์ 6:47 6:49 ขาด - 6:49 ขาด ขาด 6:55 6:51   - 14:39 16:13 7:06 ขาด 6:48   - 7:00 6:54 6:49 ขาด 16:06   - ขาด 6:45 7:04 16:14 16:10   12 5 6 0 0
  5. เด็กชายวสันต์ ยงพิศาลภพ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  6. เด็กชายสราวุฒิ เมธสาร ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  7. เด็กชายธนา นุชเจริญ ขาด 7:06 ขาด - ขาด 7:06 ขาด ขาด ขาด   - 7:12 7:12 7:23 ขาด 7:05   - ขาด ขาด 7:13 ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:12 ขาด 7:17   9 0 14 0 0
  8. เด็กชายศุภชัย ภูไร่ 7:20 7:21 ขาด - 7:22 7:29 7:22 7:26 7:20   - 7:25 7:22 7:24 ขาด 7:22   - 7:22 7:25 7:25 7:24 7:26   - 7:23 7:24 7:26 ขาด 7:28   20 0 3 0 0
  9. เด็กชายสุรสีห์ กรองใจ 7:31 7:30 ขาด - 7:28 7:32 7:31 7:33 7:29   - 7:28 7:32 7:30 ขาด 7:31   - 7:35 7:32 7:30 7:28 7:32   - 7:32 7:31 7:33 ขาด 7:30   20 0 3 0 0
  10. เด็กชายอัษฎาวุฒิ เพ็งสมยา 7:25 7:27 ขาด - ขาด 7:21 7:31 7:31 7:23   - 7:29 7:25 7:28 ขาด 7:27   - 7:25 7:28 7:29 7:30 7:31   - 7:24 7:29 7:29 ขาด 7:30   19 0 4 0 0
  11. เด็กชายชลสิทธิ์ รักษา ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  12. เด็กชายยุทธนา มิ่งขวัญ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  13. เด็กชายวราเทพ ทองสุข ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  14. เด็กชายวัชรพล มากศรี 7:21 7:22 ขาด - 7:18 7:16 7:21 7:20 7:22   - 7:27 7:14 7:27 ขาด 7:16   - 7:24 7:17 7:24 7:23 7:20   - 7:20 7:17 7:22 ขาด 7:14   20 0 3 0 0
  15. เด็กชายชยธร พลายแสง 7:02 6:59 ขาด - 6:58 ขาด ขาด 7:04 ขาด   - 6:58 ขาด 7:00 ขาด 7:02   - 7:02 7:04 7:11 ขาด 7:04   - 7:01 ขาด 6:59 ขาด 7:04   14 0 9 0 0
  16. เด็กชายวรรณชนะ กิตติวิเศษกุล 7:25 7:19 ขาด - ขาด 7:23 7:23 7:25 7:18   - ขาด 7:19 7:22 ขาด 7:23   - 7:27 7:24 7:19 ขาด 7:21   - 7:15 7:20 7:21 ขาด 7:26   17 0 6 0 0
  17. เด็กชายรัฐกฤษฏ์ พวงพั่วเพชร ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  18. เด็กหญิงรัตนา กลิ่นเกตุ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  19. เด็กหญิงจิรัชยา บุญรัตน์ 7:27 7:26 ขาด - ขาด 7:31 7:29 7:32 7:28   - 7:29 7:30 7:30 ขาด 7:25   - 7:32 7:27 7:31 7:34 7:29   - 7:32 7:28 7:28 ขาด 7:29   19 0 4 0 0
  20. เด็กหญิงปิยฉัตร พลเสน 7:08 7:12 ขาด - 7:09 7:05 7:13 7:09 7:12   - 7:11 7:08 7:13 ขาด 7:09   - 7:15 7:12 7:07 7:08 7:14   - 7:11 7:11 7:15 16:10 7:08   20 1 2 0 0
  21. เด็กหญิงศิริกัลยา โยวะศรี 7:16 7:18 ขาด - 7:20 7:18 7:20 7:21 7:15   - 7:19 7:19 7:17 ขาด 7:21   - 7:18 7:21 7:20 7:22 7:17   - 7:20 7:18 7:21 16:10 7:23   20 1 2 0 0
  22. เด็กหญิงณัฐชาวดี หอมสุวรรณ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  23. เด็กหญิงณัฐธยาน์ จันทรวงษ์ 7:16 7:18 ขาด - 7:20 7:18 7:20 7:21 7:15   - 7:19 7:19 7:17 ขาด 7:21   - 7:18 7:21 7:20 7:22 7:17   - 7:20 7:18 7:21 16:09 7:23   20 1 2 0 0
  24. เด็กหญิงรวงข้าว มณฑาทิพย์ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  25. เด็กหญิงสุชัญญา คำหริ่ง 7:26 15:49 ขาด - ขาด 7:27 7:28 ขาด 7:32   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:30 ขาด 7:26 7:30 ขาด   - 7:25 ขาด ขาด ขาด 7:26   9 1 13 0 0
  26. เด็กหญิงชฎาพร พิศมัย 7:15 7:14 ขาด - 7:10 7:12 7:18 7:29 7:12   - 7:07 7:14 7:15 ขาด 7:12   - 7:16 7:22 7:13 7:22 7:14   - 7:16 7:16 7:27 16:15 7:25   20 1 2 0 0
  27. เด็กหญิงนภาวรรณ เกตุสุวรรณ 7:09 7:10 ขาด - 7:11 7:13 7:12 7:13 7:11   - 7:13 7:12 7:14 ขาด 7:11   - 7:14 7:10 7:09 7:09 7:11   - 7:09 7:14 7:19 16:08 7:13   20 1 2 0 0
  28. เด็กหญิงจินเจน นาคบางสัง 7:18 7:15 ขาด - 7:18 7:17 16:14 7:17 7:26   - 7:17 7:22 7:27 ขาด 7:24   - 7:12 ขาด 7:28 ขาด 16:08   - 7:19 16:11 ขาด 16:15 7:21   14 4 5 0 0
  29. เด็กหญิงณัฐณิชา จันทร์ฉาย ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  30. เด็กหญิงสมพร พุทธพิมเสน 7:36 7:38 ขาด - 7:42 7:47 7:39 7:36 7:32   - 7:40 7:40 7:40 ขาด 7:44   - 7:45 7:43 7:35 7:40 7:43   - 7:47 7:42 7:43 ขาด 7:43   20 0 3 0 0
มา 17     0 13 17 15 16     0 16 16 18 0     0 18 16 19 13     0 16 14 16 0     240
สาย 0     0 0 0 1 0     0 1 1 0 0     0 0 0 0 0     0 1 1 0 8     13
ขาด 13     0 17 13 14 14     0 13 13 12 30     0 12 14 11 17     0 13 15 14 22     257
ลา 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
ป่วย 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0