รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2560
ห้อง ม.4/05    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
พฤ
2
3
4
อา
5
6
7
8
พฤ
9
10
11
อา
12
13
14
15
พฤ
16
17
18
อา
19
20
21
22
พฤ
23
24
25
อา
26
27
28
29
พฤ
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กหญิงสไบทิพย์ ธรรมวาโร 7:37 7:30 ขาด   7:29 ขาด 7:40 7:35 7:31     7:32 7:32 7:34 ขาด 7:38     7:41 7:35 7:32 7:34 7:19     7:47 7:38 7:36 16:10 7:36   19 1 3 0 0
  2. เด็กหญิงเบญจวรรณ แน่นหนา 7:27 7:22 ขาด   7:22 7:17 7:24 7:27 7:24     7:27 7:25 7:26 ขาด 7:25     7:25 7:27 16:12 7:27 7:28     7:26 7:26 7:29 16:10 7:23   19 2 2 0 0
  3. เด็กหญิงชนิกานต์ บุตรขจร 7:38 7:37 ขาด   7:41 7:45 7:43 7:43 7:33     7:40 7:42 7:41 ขาด 7:42     7:47 7:35 7:41 7:39 7:38     7:45 7:38 7:37 16:13 7:41   20 1 2 0 0
  4. เด็กหญิงกฤติญา สุขศิริศักดิ์ 7:30 ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด 16:08 7:32     ขาด ขาด 16:13 ขาด 7:31     16:16 16:17 7:31 7:32 ขาด     ขาด 7:31 ขาด 16:13 ขาด   6 5 12 0 0
  5. เด็กหญิงภัทรา บุตรทรัพย์ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  6. เด็กหญิงพิชชากร สมธรรม ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  7. เด็กหญิงนันธิยา พรหมเดช ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  8. เด็กหญิงเจษฎาพร เเสงเพลิง 7:44 6:56 ขาด   ขาด 7:17 ขาด ขาด 7:45     7:46 ขาด 7:46 ขาด 7:46     7:49 7:37 ขาด 7:32 ขาด     7:51 ขาด 7:48 ขาด 7:45   13 0 10 0 0
  9. เด็กหญิงธัญญาสิริ ทองสุข ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:13 7:16 7:15 7:19     16:12 7:15 7:12 16:08 7:14   7 2 14 0 0
  10. เด็กหญิงธนัญญา รัตนโชติพานิช 7:21 7:19 ขาด   7:18 7:20 ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   4 0 19 0 0
  11. เด็กหญิงศิรภัสสร โลห์ประเสริฐ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  12. เด็กหญิงนัทธมน มิตรราตรี ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด 7:45     16:18 ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   1 1 21 0 0
  13. เด็กหญิงอลิสา บุตรดี 7:00 6:54 ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   2 0 21 0 0
  14. เด็กหญิงอัญมณี จันทร์ตรี ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  15. เด็กหญิงบงกช เปิ่นใจช่วย 7:21 7:21 ขาด   7:22 7:25 7:24 7:26 7:17     7:20 7:23 7:24 ขาด 7:18     7:23 ขาด 16:40 ขาด ขาด     ขาด 7:20 7:23 ขาด ขาด   14 1 8 0 0
  16. เด็กหญิงพิชาภา หวลบุตตา 7:14 7:17 ขาด   7:13 7:17 7:20 7:15 7:11     7:06 7:13 7:14 ขาด 7:11     7:11 7:12 16:37 7:16 7:16     7:11 7:09 7:14 ขาด 7:12   19 1 3 0 0
  17. เด็กหญิงสุดารัฐ เลิศทัศนวนิช ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  18. เด็กหญิงชนนิกานต์ จิตรักมั่น 7:25 7:24 ขาด   7:24 7:23 7:23 7:25 7:23     7:26 7:24 7:25 ขาด 7:24     7:26 7:26 7:24 7:25 7:32     ขาด ขาด 7:30 16:08 7:27   18 1 4 0 0
  19. เด็กหญิงณภัสฌา ปั้นสุวรรณ 7:16 7:20 ขาด   7:18 7:18 7:17 7:24 7:18     ขาด ขาด ขาด ขาด 6:42     16:14 7:16 7:21 7:21 ขาด     7:21 16:09 7:16 ขาด 7:18   14 2 7 0 0
  20. เด็กหญิงณัฐนิชา ชูเชิด ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  21. เด็กหญิงพรสินี เลิศเจริญวงศ์ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  22. นายวรเมธ สิทธิเตโช - -     - - - - ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 16 0 0
  23. เด็กชายป๊อปอาย หมี่สวง - -     - - - - ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 16 0 0
  24. เด็กชายธิษณบดินท์ ทรายเพชร์ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  25. เด็กชายธนัตพร จิตตยานุรักษ์ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  26. เด็กชายธนธรณ์ ชมเวลา ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  27. เด็กชายชยากร คงเปีย 7:25 7:19 ขาด   7:20 7:23 7:23 7:25 7:18     7:19 7:19 7:22 ขาด 7:23     7:27 7:24 7:19 7:20 7:21     7:15 7:20 7:21 ขาด 7:26   20 0 3 0 0
  28. เด็กชายภาณุพงศ์ อภิเดช 7:23 7:18 ขาด   7:22 7:23 7:25 7:25 7:20     7:27 7:21 7:26 ขาด 7:19     7:21 7:18 7:26 7:22 7:21     7:28 7:27 7:20 ขาด 7:21   20 0 3 0 0
  29. เด็กชายภักดี เกตุคง 7:34 7:36 ขาด   7:36 7:31 7:34 7:39 7:24     7:34 7:32 7:34 ขาด 7:35     7:35 7:35 7:33 7:46 7:36     7:34 7:32 7:36 16:12 7:36   20 1 2 0 0
  30. เด็กชายณัฐภัค อยู่สม 7:18 7:18 ขาด   ขาด 7:18 ขาด ขาด 7:12     7:16 7:16 7:23 ขาด 7:13     7:16 ขาด ขาด 7:14 7:17     ขาด 7:18 ขาด ขาด 7:16   13 0 10 0 0
  31. เด็กชายจิรันธนิน แย้มยิ้ม ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  32. เด็กชายภวัย ธีระธำรงชัยกุล ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  33. เด็กชายพงศ์ธาริน เทศนิเวศน์ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  34. เด็กชายพลวีธ์ ปิ่นทอง 7:00 6:58 ขาด   7:02 7:00 6:59 6:59 ขาด     ขาด 7:01 7:04 ขาด 7:05     6:58 7:01 7:00 7:03 7:01     6:59 7:02 7:03 16:55 6:58   18 1 4 0 0
  35. เด็กชายประพฤทธ์ ไปแดน 7:20 7:21 ขาด   7:22 7:29 7:22 7:26 7:20     7:25 7:22 7:24 ขาด 7:22     7:22 7:25 7:25 7:24 7:27     7:23 7:25 7:26 ขาด 7:28   20 0 3 0 0
  36. เด็กชายรวิทัต นะวะมะโรจน์ 7:35 7:36 ขาด   16:07 ขาด ขาด ขาด 7:38     7:37 7:39 7:37 ขาด 7:33     7:39 7:38 7:39 ขาด 7:34     7:37 7:37 7:35 ขาด 7:33   15 1 7 0 0
  37. เด็กชายรัตนสิน อินทร์ศิริ 6:49 6:54 ขาด   6:51 ขาด 7:06 7:00 6:58     6:57 7:03 16:09 ขาด 6:59     7:04 7:25 ขาด 16:02 ขาด     7:00 7:05 16:21 ขาด ขาด   13 3 7 0 0
  38. เด็กชายยศกร สำเร็จผลไพบูลย์ 7:35 7:34 ขาด   7:37 ขาด 7:30 7:38 7:34     14:28 7:32 7:33 ขาด 7:36     7:28 7:38 7:36 7:38 7:44     ขาด 7:38 7:36 ขาด 7:38   17 1 5 0 0
  39. เด็กชายวีรภัทร กรอบมุข ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  40. เด็กชายวิวรรธน์ ปิ่นแก้ว 7:06 ขาด ขาด   ขาด 7:07 16:13 7:09 16:13     7:08 7:05 7:04 ขาด 6:59     7:03 7:01 7:09 ขาด ขาด     7:03 7:04 7:03 ขาด 7:00   14 2 7 0 0
  41. เด็กชายปฏิภาณ ช้างเขียว ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:37 ขาด 7:33     7:38 7:37 7:39 ขาด 7:34     7:37 7:37 7:35 ขาด 7:32   10 0 13 0 0
  42. เด็กชายบดีพงศ์ จำปาเงิน ขาด 7:33 ขาด   7:33 ขาด 7:35 7:37 ขาด     7:31 7:30 16:03 ขาด ขาด     ขาด 7:36 7:33 ขาด ขาด     ขาด 16:10 ขาด ขาด ขาด   8 2 13 0 0
  43. เด็กชายภูมิพิพัฒน์ บัวหลวง 7:17 7:14 ขาด   6:31 7:20 7:34 7:33 7:33     6:58 7:21 7:22 ขาด 7:10     6:30 7:20 7:21 7:20 7:11     7:30 7:28 7:30 16:09 7:27   20 1 2 0 0
  44. เด็กชายดนุพล ศรีมาศ 7:38 7:34 ขาด   7:36 7:32 7:39 7:39 7:30     7:37 7:31 7:36 ขาด 7:37     7:34 7:34 7:36 7:39 7:43     7:40 7:36 7:36 ขาด 7:37   20 0 3 0 0
มา 23 22     18 17 17 18 19     18 19 19 0 23     20 21 18 18 17     17 20 20 0 20   384
สาย 0 0     1 0 1 1 1     1 0 3 0 0     3 1 3 1 0     1 2 1 9 0   29
ขาด 19 20     23 25 24 23 24     25 25 22 44 21     21 22 23 25 27     26 22 23 35 24   543
ลา 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0   0
ป่วย 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0   0