รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.4/05    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
3
อา
4
5
6
7
พฤ
8
9
10
อา
11
12
13
14
พฤ
15
16
17
อา
18
19
20
21
พฤ
22
23
24
อา
25
26
27
28
พฤ
29
30
31
อา
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายดนุพล ศรีมาศ 7:38 7:34 ขาด - 7:36 7:32 7:39 7:39 7:30   - 7:37 7:31 7:36 ขาด 7:37   - 7:34 7:34 7:36 7:39 7:43   - 7:40 7:36 7:36 ขาด 7:37   20 0 3 0 0
  2. เด็กชายภวัย ธีระธำรงชัยกุล ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  3. เด็กชายจิรันธนิน แย้มยิ้ม ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  4. เด็กชายณัฐภัค อยู่สม 7:18 7:18 ขาด - ขาด 7:18 ขาด ขาด 7:12   - 7:16 7:16 7:23 ขาด 7:13   - 7:16 ขาด ขาด 7:14 7:17   - ขาด 7:18 ขาด ขาด 7:16   13 0 10 0 0
  5. เด็กชายภักดี เกตุคง 7:34 7:36 ขาด - 7:36 7:31 7:34 7:39 7:24   - 7:34 7:32 7:34 ขาด 7:35   - 7:35 7:35 7:33 7:46 7:36   - 7:34 7:32 7:36 16:12 7:36   20 1 2 0 0
  6. เด็กชายภาณุพงศ์ อภิเดช 7:23 7:18 ขาด - 7:22 7:23 7:25 7:25 7:20   - 7:27 7:21 7:26 ขาด 7:19   - 7:21 7:18 7:26 7:22 7:21   - 7:28 7:27 7:20 ขาด 7:21   20 0 3 0 0
  7. เด็กชายชยากร คงเปีย 7:25 7:19 ขาด - 7:20 7:23 7:23 7:25 7:18   - 7:19 7:19 7:22 ขาด 7:23   - 7:27 7:24 7:19 7:20 7:21   - 7:15 7:20 7:21 ขาด 7:26   20 0 3 0 0
  8. เด็กชายธนธรณ์ ชมเวลา ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  9. เด็กชายธนัตพร จิตตยานุรักษ์ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  10. เด็กชายธิษณบดินท์ ทรายเพชร์ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  11. เด็กชายพงศ์ธาริน เทศนิเวศน์ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  12. เด็กชายพลวีธ์ ปิ่นทอง 7:00 6:58 ขาด - 7:02 7:00 6:59 6:59 ขาด   - ขาด 7:01 7:04 ขาด 7:05   - 6:58 7:01 7:00 7:03 7:01   - 6:59 7:02 7:03 16:55 6:58   18 1 4 0 0
  13. เด็กชายภูมิพิพัฒน์ บัวหลวง 7:17 7:14 ขาด - 6:31 7:20 7:34 7:33 7:33   - 6:58 7:21 7:22 ขาด 7:10   - 6:30 7:20 7:21 7:20 7:11   - 7:30 7:28 7:30 16:09 7:27   20 1 2 0 0
  14. เด็กชายบดีพงศ์ จำปาเงิน ขาด 7:33 ขาด - 7:33 ขาด 7:35 7:37 ขาด   - 7:31 7:30 16:03 ขาด ขาด   - ขาด 7:36 7:33 ขาด ขาด   - ขาด 16:10 ขาด ขาด ขาด   8 2 13 0 0
  15. เด็กชายปฏิภาณ ช้างเขียว ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:37 ขาด 7:33   - 7:38 7:37 7:39 ขาด 7:34   - 7:37 7:37 7:35 ขาด 7:32   10 0 13 0 0
  16. เด็กชายวิวรรธน์ ปิ่นแก้ว 7:06 ขาด ขาด - ขาด 7:07 16:13 7:09 16:13   - 7:08 7:05 7:04 ขาด 6:59   - 7:03 7:01 7:09 ขาด ขาด   - 7:03 7:04 7:03 ขาด 7:00   14 2 7 0 0
  17. เด็กชายวีรภัทร กรอบมุข ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  18. เด็กชายยศกร สำเร็จผลไพบูลย์ 7:35 7:34 ขาด - 7:37 ขาด 7:30 7:38 7:34   - 14:28 7:32 7:33 ขาด 7:36   - 7:28 7:38 7:36 7:38 7:44   - ขาด 7:38 7:36 ขาด 7:38   17 1 5 0 0
  19. เด็กชายรัตนสิน อินทร์ศิริ 6:49 6:54 ขาด - 6:51 ขาด 7:06 7:00 6:58   - 6:57 7:03 16:09 ขาด 6:59   - 7:04 7:25 ขาด 16:02 ขาด   - 7:00 7:05 16:21 ขาด ขาด   13 3 7 0 0
  20. เด็กชายรวิทัต นะวะมะโรจน์ 7:35 7:36 ขาด - 16:07 ขาด ขาด ขาด 7:38   - 7:37 7:39 7:37 ขาด 7:33   - 7:39 7:38 7:39 ขาด 7:34   - 7:37 7:37 7:35 ขาด 7:33   15 1 7 0 0
  21. เด็กชายประพฤทธ์ ไปแดน 7:20 7:21 ขาด - 7:22 7:29 7:22 7:26 7:20   - 7:25 7:22 7:24 ขาด 7:22   - 7:22 7:25 7:25 7:24 7:27   - 7:23 7:25 7:26 ขาด 7:28   20 0 3 0 0
  22. เด็กชายป๊อปอาย หมี่สวง -     - - - - - ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 16 0 0
  23. นายวรเมธ สิทธิเตโช -     - - - - - ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 16 0 0
  24. เด็กหญิงธนัญญา รัตนโชติพานิช 7:21 7:19 ขาด - 7:18 7:20 ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   4 0 19 0 0
  25. เด็กหญิงธัญญาสิริ ทองสุข ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:13 7:16 7:15 7:19   - 16:12 7:15 7:12 16:08 7:14   7 2 14 0 0
  26. เด็กหญิงเจษฎาพร เเสงเพลิง 7:44 6:56 ขาด - ขาด 7:17 ขาด ขาด 7:45   - 7:46 ขาด 7:46 ขาด 7:46   - 7:49 7:37 ขาด 7:32 ขาด   - 7:51 ขาด 7:48 ขาด 7:45   13 0 10 0 0
  27. เด็กหญิงนันธิยา พรหมเดช ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  28. เด็กหญิงพิชชากร สมธรรม ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  29. เด็กหญิงภัทรา บุตรทรัพย์ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  30. เด็กหญิงสไบทิพย์ ธรรมวาโร 7:37 7:30 ขาด - 7:29 ขาด 7:40 7:35 7:31   - 7:32 7:32 7:34 ขาด 7:38   - 7:41 7:35 7:32 7:34 7:19   - 7:47 7:38 7:36 16:10 7:36   19 1 3 0 0
  31. เด็กหญิงอลิสา บุตรดี 7:00 6:54 ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   2 0 21 0 0
  32. เด็กหญิงอัญมณี จันทร์ตรี ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  33. เด็กหญิงกฤติญา สุขศิริศักดิ์ 7:30 ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด 16:08 7:32   - ขาด ขาด 16:13 ขาด 7:31   - 16:16 16:17 7:31 7:32 ขาด   - ขาด 7:31 ขาด 16:13 ขาด   6 5 12 0 0
  34. เด็กหญิงชนิกานต์ บุตรขจร 7:38 7:37 ขาด - 7:41 7:45 7:43 7:43 7:33   - 7:40 7:42 7:41 ขาด 7:42   - 7:47 7:35 7:41 7:39 7:38   - 7:45 7:38 7:37 16:13 7:41   20 1 2 0 0
  35. เด็กหญิงบงกช เปิ่นใจช่วย 7:21 7:21 ขาด - 7:22 7:25 7:24 7:26 7:17   - 7:20 7:23 7:24 ขาด 7:18   - 7:23 ขาด 16:40 ขาด ขาด   - ขาด 7:20 7:23 ขาด ขาด   14 1 8 0 0
  36. เด็กหญิงพิชาภา หวลบุตตา 7:14 7:17 ขาด - 7:13 7:17 7:20 7:15 7:11   - 7:06 7:13 7:14 ขาด 7:11   - 7:11 7:12 16:37 7:16 7:16   - 7:11 7:09 7:14 ขาด 7:12   19 1 3 0 0
  37. เด็กหญิงสุดารัฐ เลิศทัศนวนิช ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  38. เด็กหญิงชนนิกานต์ จิตรักมั่น 7:25 7:24 ขาด - 7:24 7:23 7:23 7:25 7:23   - 7:26 7:24 7:25 ขาด 7:24   - 7:26 7:26 7:24 7:25 7:32   - ขาด ขาด 7:30 16:08 7:27   18 1 4 0 0
  39. เด็กหญิงณภัสฌา ปั้นสุวรรณ 7:16 7:20 ขาด - 7:18 7:18 7:17 7:24 7:18   - ขาด ขาด ขาด ขาด 6:42   - 16:14 7:16 7:21 7:21 ขาด   - 7:21 16:09 7:16 ขาด 7:18   14 2 7 0 0
  40. เด็กหญิงณัฐนิชา ชูเชิด ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  41. เด็กหญิงพรสินี เลิศเจริญวงศ์ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  42. เด็กหญิงเบญจวรรณ แน่นหนา 7:27 7:22 ขาด - 7:22 7:17 7:24 7:27 7:24   - 7:27 7:25 7:26 ขาด 7:25   - 7:25 7:27 16:12 7:27 7:28   - 7:26 7:26 7:29 16:10 7:23   19 2 2 0 0
  43. เด็กหญิงนัทธมน มิตรราตรี ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด 7:45   - 16:18 ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   1 1 21 0 0
  44. เด็กหญิงศิรภัสสร โลห์ประเสริฐ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
มา 23     0 18 17 17 18     0 18 19 19 0     0 20 21 18 18     0 17 20 20 0     283
สาย 0     0 1 0 1 1     0 1 0 3 0     0 3 1 3 1     0 1 2 1 9     28
ขาด 19     0 23 25 24 23     0 25 25 22 44     0 21 22 23 25     0 26 22 23 35     427
ลา 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
ป่วย 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0