รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.4/04    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
3
อา
4
5
6
7
พฤ
8
9
10
อา
11
12
13
14
พฤ
15
16
17
อา
18
19
20
21
พฤ
22
23
24
อา
25
26
27
28
พฤ
29
30
31
อา
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์ รักษ์ศรี -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  2. เด็กชายด.ช.ชัชวาล ตระบูรณ์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  3. เด็กชายวงศกร กุลแพทย์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  4. เด็กชายวุฒิภัทร สว่างศรี -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  5. เด็กชายเพชรภูมิ นาคลำภา -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  6. เด็กชายจักรพรรณ์ จันทร์ลอ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  7. เด็กชายปรปก ศึกเสือ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  8. เด็กหญิงกรญตา กลิ่นหอม -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  9. เด็กหญิงชุณหกาญจน์ ทองขาว -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  10. เด็กหญิงนาฎนภัส เรืองอุไร -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  11. เด็กหญิงพลอยนภัส เพชรธนาภัทร์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  12. เด็กหญิงพิมนภัส ภัทรวาทิต -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  13. เด็กหญิงมัลลิกา ทองรอด -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  14. เด็กหญิงวันเลิศ ลิ้มบรรจง -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  15. เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ม่วงแก้ว -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  16. เด็กหญิงกัญญาภัค สายกรัด -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  17. เด็กหญิงชุติมา ตันทอง -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  18. เด็กหญิงณัฐมล ธัญญเจริญ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  19. เด็กหญิงธาษตรี มัจฉา -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  20. เด็กหญิงนุจนารถ มีเจริญสุข -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  21. เด็กหญิงลิปิการ์ เติมเศรษฐเจริญ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  22. เด็กหญิงวัชมล ทองคำเจริญ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  23. เด็กหญิงศุภมาส ป่าสวนสัก -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  24. เด็กหญิงสันศนีย์ ภูโต -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  25. เด็กหญิงอภิศรา ฝาชัยภูมิ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  26. เด็กหญิงอรเพ็ญ ใจกล้า -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  27. เด็กหญิงกิตติยา พิกุลแก้ว -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  28. เด็กหญิงชนากานต์ บุญมา -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  29. เด็กหญิงชลธิชา วาจามั่น -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  30. เด็กหญิงฐนิชา แสงเพ็ญอ่อน -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  31. เด็กหญิงบงกชรัตน์ ส่งเเสง -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  32. เด็กหญิงปาริชาติ อุบล -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  33. เด็กหญิงปิยาภรณ์ เทียนน้อย -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  34. เด็กหญิงพรพรรณ จันทรัตน์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  35. เด็กหญิงพรรณษา พลายละหาร -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  36. เด็กหญิงภัทรนิดา สุมงคล -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  37. เด็กหญิงรพีพร วรรณรัตน์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  38. เด็กหญิงหฤทัยภรณ์ บุญศรี -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  39. เด็กหญิงนาตาชา วงษ์วิจิตร์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  40. เด็กหญิงชรินรัตน์ สุขสวัสดิ์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  41. เด็กหญิงสราวลี ตั้งจิตต์ธรรม -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  42. เด็กหญิงศวรรยา เถาว์โท -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
มา 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
สาย 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
ขาด 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
ลา 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
ป่วย 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0