รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2560
ห้อง ม.4/04    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
พฤ
2
3
4
อา
5
6
7
8
พฤ
9
10
11
อา
12
13
14
15
พฤ
16
17
18
อา
19
20
21
22
พฤ
23
24
25
อา
26
27
28
29
พฤ
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์ รักษ์ศรี 7:36 7:33 ขาด   7:34 7:34 7:35 7:37 7:34     7:32 7:30 7:34 ขาด 7:33     7:36 7:36 7:34 7:32 7:35     7:34 7:35 7:34 ขาด 7:36   20 0 3 0 0
  2. เด็กชายด.ช.ชัชวาล ตระบูรณ์ 16:10 7:18 ขาด   16:16 7:14 16:13 16:19 7:17     14:19 16:23 7:22 ขาด 7:20     7:20 ขาด 7:21 ขาด 7:21     7:19 7:20 7:23 ขาด 7:19   12 6 5 0 0
  3. เด็กชายวงศกร กุลแพทย์ 7:41 7:45 ขาด   7:48 7:47 7:45 7:38 7:37     7:43 7:41 7:45 ขาด 7:49     7:47 7:43 7:50 7:43 7:40     7:46 7:42 7:43 ขาด 7:40   20 0 3 0 0
  4. เด็กชายวุฒิภัทร สว่างศรี 7:27 7:23 ขาด   7:28 7:24 7:26 7:32 16:17     7:26 7:24 7:51 ขาด 7:29     7:30 7:25 7:22 7:23 7:25     7:31 7:33 7:35 ขาด 7:35   19 1 3 0 0
  5. เด็กชายเพชรภูมิ นาคลำภา ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  6. เด็กชายจักรพรรณ์ จันทร์ลอ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:32 ขาด ขาด   1 0 22 0 0
  7. เด็กชายปรปก ศึกเสือ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  8. เด็กหญิงกรญตา กลิ่นหอม ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  9. เด็กหญิงชุณหกาญจน์ ทองขาว 7:16 7:20 ขาด   7:18 7:19 7:20 7:14 7:18     7:19 7:27 7:21 ขาด 7:21     ขาด 7:21 7:21 7:23 7:17     7:21 7:16 7:25 16:08 ขาด   18 1 4 0 0
  10. เด็กหญิงนาฎนภัส เรืองอุไร 7:16 7:20 ขาด   7:18 7:17 7:17 7:24 7:18     7:19 7:17 7:21 ขาด 7:14     7:18 7:16 7:20 7:21 7:14     7:21 7:19 7:16 16:10 7:18   20 1 2 0 0
  11. เด็กหญิงพลอยนภัส เพชรธนาภัทร์ ขาด 15:50 ขาด   ขาด 7:31 7:34 7:35 7:26     7:31 7:33 7:40 ขาด 16:14     7:31 7:32 7:34 16:10 7:37     7:37 ขาด 7:32 ขาด 7:40   14 3 6 0 0
  12. เด็กหญิงพิมนภัส ภัทรวาทิต 7:25 7:24 ขาด   16:06 7:23 7:23 7:25 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   5 1 17 0 0
  13. เด็กหญิงมัลลิกา ทองรอด 7:16 7:20 ขาด   7:20 7:19 7:20 7:21 7:18     7:19 7:27 7:21 ขาด 7:21     7:20 7:21 7:21 7:23 7:17     7:21 7:18 7:25 16:08 7:24   20 1 2 0 0
  14. เด็กหญิงวันเลิศ ลิ้มบรรจง 7:19 7:20 ขาด   7:16 7:08 7:14 7:14 7:18     7:12 7:25 7:11 ขาด 7:21     7:20 7:21 7:21 7:23 7:19     7:21 7:16 7:12 ขาด 7:13   20 0 3 0 0
  15. เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ม่วงแก้ว ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  16. เด็กหญิงกัญญาภัค สายกรัด ขาด 7:29 ขาด   7:29 7:31 7:26 7:31 ขาด     7:33 7:32 7:33 ขาด ขาด     7:30 7:31 7:32 7:31 ขาด     7:32 7:30 7:31 ขาด ขาด   15 0 8 0 0
  17. เด็กหญิงชุติมา ตันทอง ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  18. เด็กหญิงณัฐมล ธัญญเจริญ 7:31 7:30 ขาด   ขาด 7:32 7:31 ขาด 7:29     ขาด 7:32 7:30 ขาด 7:32     ขาด ขาด ขาด 7:27 ขาด     7:32 7:31 ขาด 16:10 ขาด   11 1 11 0 0
  19. เด็กหญิงธาษตรี มัจฉา 6:53 6:52 ขาด   6:52 6:51 6:53 6:53 6:54     6:53 6:53 6:55 ขาด 6:52     6:55 6:53 6:54 6:54 6:53     6:53 6:54 6:52 ขาด 6:54   20 0 3 0 0
  20. เด็กหญิงนุจนารถ มีเจริญสุข ขาด 6:54 ขาด   6:53 6:53 6:56 6:58 6:58     6:58 16:13 7:00 ขาด 6:46     6:56 6:56 6:58 7:00 6:54     6:50 6:51 6:58 16:55 7:00   18 2 3 0 0
  21. เด็กหญิงลิปิการ์ เติมเศรษฐเจริญ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  22. เด็กหญิงวัชมล ทองคำเจริญ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  23. เด็กหญิงศุภมาส ป่าสวนสัก ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  24. เด็กหญิงสันศนีย์ ภูโต 6:58 ขาด ขาด   ขาด 6:58 ขาด 6:57 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   3 0 20 0 0
  25. เด็กหญิงอภิศรา ฝาชัยภูมิ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  26. เด็กหญิงอรเพ็ญ ใจกล้า ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  27. เด็กหญิงกิตติยา พิกุลแก้ว ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  28. เด็กหญิงชนากานต์ บุญมา ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  29. เด็กหญิงชลธิชา วาจามั่น 7:13 7:12 ขาด   7:13 7:15 7:14 7:13 7:09     7:18 7:12 7:13 ขาด ขาด     7:15 7:15 7:18 7:13 7:13     7:11 7:13 7:14 ขาด 7:18   19 0 4 0 0
  30. เด็กหญิงฐนิชา แสงเพ็ญอ่อน ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  31. เด็กหญิงบงกชรัตน์ ส่งเเสง ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  32. เด็กหญิงปาริชาติ อุบล 16:05 7:18 ขาด   16:05 7:23 7:25 7:25 7:20     7:27 7:21 7:26 ขาด ขาด     7:21 7:18 7:26 7:22 7:21     7:28 7:27 16:15 16:13 7:21   16 4 3 0 0
  33. เด็กหญิงปิยาภรณ์ เทียนน้อย ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  34. เด็กหญิงพรพรรณ จันทรัตน์ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  35. เด็กหญิงพรรณษา พลายละหาร ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  36. เด็กหญิงภัทรนิดา สุมงคล 7:22 7:23 ขาด   7:21 7:30 7:31 7:27 7:28     7:23 7:23 16:06 ขาด 7:26     7:40 7:26 7:24 7:25 7:23     7:24 7:28 7:30 16:11 7:25   19 2 2 0 0
  37. เด็กหญิงรพีพร วรรณรัตน์ 7:33 7:31 ขาด   7:31 7:35 7:45 7:41 7:28     7:38 7:35 7:34 ขาด 7:36     7:34 7:34 7:35 7:37 7:35     7:40 7:34 7:33 16:13 7:35   20 1 2 0 0
  38. เด็กหญิงหฤทัยภรณ์ บุญศรี ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  39. เด็กหญิงนาตาชา วงษ์วิจิตร์ 7:21 7:19 ขาด   7:18 7:20 7:22 7:18 7:19     ขาด 7:18 7:22 ขาด 7:18     7:20 7:22 7:22 7:22 7:18     7:20 7:18 7:22 16:55 7:17   19 1 3 0 0
  40. เด็กหญิงชรินรัตน์ สุขสวัสดิ์ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  41. เด็กหญิงสราวลี ตั้งจิตต์ธรรม 7:14 7:17 ขาด   ขาด 7:17 16:14 7:15 7:11     ขาด 7:13 7:14 ขาด ขาด     6:31 16:15 7:11 7:15 ขาด     6:27 7:09 7:11 ขาด ขาด   13 2 8 0 0
  42. เด็กหญิงศวรรยา เถาว์โท - -     - - - - ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 16 0 0
มา 16 19     14 21 18 19 17     15 17 18 0 14     17 16 18 17 16     19 18 18 0 15   342
สาย 2 1     3 0 2 1 1     1 2 1 0 1     0 1 0 1 0     0 0 1 9 0   27
ขาด 23 21     24 20 21 21 24     26 23 23 42 27     25 25 24 24 26     23 24 23 33 27   549
ลา 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0   0
ป่วย 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0   0