รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.4/04    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
3
อา
4
5
6
7
พฤ
8
9
10
อา
11
12
13
14
พฤ
15
16
17
อา
18
19
20
21
พฤ
22
23
24
อา
25
26
27
28
พฤ
29
30
31
อา
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์ รักษ์ศรี 7:36 7:33 ขาด - 7:34 7:34 7:35 7:37 7:34   - 7:32 7:30 7:34 ขาด 7:33   - 7:36 7:36 7:34 7:32 7:35   - 7:34 7:35 7:34 ขาด 7:36   20 0 3 0 0
  2. เด็กชายด.ช.ชัชวาล ตระบูรณ์ 16:10 7:18 ขาด - 16:16 7:14 16:13 16:19 7:17   - 14:19 16:23 7:22 ขาด 7:20   - 7:20 ขาด 7:21 ขาด 7:21   - 7:19 7:20 7:23 ขาด 7:19   12 6 5 0 0
  3. เด็กชายวงศกร กุลแพทย์ 7:41 7:45 ขาด - 7:48 7:47 7:45 7:38 7:37   - 7:43 7:41 7:45 ขาด 7:49   - 7:47 7:43 7:50 7:43 7:40   - 7:46 7:42 7:43 ขาด 7:40   20 0 3 0 0
  4. เด็กชายวุฒิภัทร สว่างศรี 7:27 7:23 ขาด - 7:28 7:24 7:26 7:32 16:17   - 7:26 7:24 7:51 ขาด 7:29   - 7:30 7:25 7:22 7:23 7:25   - 7:31 7:33 7:35 ขาด 7:35   19 1 3 0 0
  5. เด็กชายเพชรภูมิ นาคลำภา ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  6. เด็กชายจักรพรรณ์ จันทร์ลอ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:32 ขาด ขาด   1 0 22 0 0
  7. เด็กชายปรปก ศึกเสือ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  8. เด็กหญิงกรญตา กลิ่นหอม ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  9. เด็กหญิงชุณหกาญจน์ ทองขาว 7:16 7:20 ขาด - 7:18 7:19 7:20 7:14 7:18   - 7:19 7:27 7:21 ขาด 7:21   - ขาด 7:21 7:21 7:23 7:17   - 7:21 7:16 7:25 16:08 ขาด   18 1 4 0 0
  10. เด็กหญิงนาฎนภัส เรืองอุไร 7:16 7:20 ขาด - 7:18 7:17 7:17 7:24 7:18   - 7:19 7:17 7:21 ขาด 7:14   - 7:18 7:16 7:20 7:21 7:14   - 7:21 7:19 7:16 16:10 7:18   20 1 2 0 0
  11. เด็กหญิงพลอยนภัส เพชรธนาภัทร์ ขาด 15:50 ขาด - ขาด 7:31 7:34 7:35 7:26   - 7:31 7:33 7:40 ขาด 16:14   - 7:31 7:32 7:34 16:10 7:37   - 7:37 ขาด 7:32 ขาด 7:40   14 3 6 0 0
  12. เด็กหญิงพิมนภัส ภัทรวาทิต 7:25 7:24 ขาด - 16:06 7:23 7:23 7:25 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   5 1 17 0 0
  13. เด็กหญิงมัลลิกา ทองรอด 7:16 7:20 ขาด - 7:20 7:19 7:20 7:21 7:18   - 7:19 7:27 7:21 ขาด 7:21   - 7:20 7:21 7:21 7:23 7:17   - 7:21 7:18 7:25 16:08 7:24   20 1 2 0 0
  14. เด็กหญิงวันเลิศ ลิ้มบรรจง 7:19 7:20 ขาด - 7:16 7:08 7:14 7:14 7:18   - 7:12 7:25 7:11 ขาด 7:21   - 7:20 7:21 7:21 7:23 7:19   - 7:21 7:16 7:12 ขาด 7:13   20 0 3 0 0
  15. เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ม่วงแก้ว ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  16. เด็กหญิงกัญญาภัค สายกรัด ขาด 7:29 ขาด - 7:29 7:31 7:26 7:31 ขาด   - 7:33 7:32 7:33 ขาด ขาด   - 7:30 7:31 7:32 7:31 ขาด   - 7:32 7:30 7:31 ขาด ขาด   15 0 8 0 0
  17. เด็กหญิงชุติมา ตันทอง ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  18. เด็กหญิงณัฐมล ธัญญเจริญ 7:31 7:30 ขาด - ขาด 7:32 7:31 ขาด 7:29   - ขาด 7:32 7:30 ขาด 7:32   - ขาด ขาด ขาด 7:27 ขาด   - 7:32 7:31 ขาด 16:10 ขาด   11 1 11 0 0
  19. เด็กหญิงธาษตรี มัจฉา 6:53 6:52 ขาด - 6:52 6:51 6:53 6:53 6:54   - 6:53 6:53 6:55 ขาด 6:52   - 6:55 6:53 6:54 6:54 6:53   - 6:53 6:54 6:52 ขาด 6:54   20 0 3 0 0
  20. เด็กหญิงนุจนารถ มีเจริญสุข ขาด 6:54 ขาด - 6:53 6:53 6:56 6:58 6:58   - 6:58 16:13 7:00 ขาด 6:46   - 6:56 6:56 6:58 7:00 6:54   - 6:50 6:51 6:58 16:55 7:00   18 2 3 0 0
  21. เด็กหญิงลิปิการ์ เติมเศรษฐเจริญ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  22. เด็กหญิงวัชมล ทองคำเจริญ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  23. เด็กหญิงศุภมาส ป่าสวนสัก ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  24. เด็กหญิงสันศนีย์ ภูโต 6:58 ขาด ขาด - ขาด 6:58 ขาด 6:57 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   3 0 20 0 0
  25. เด็กหญิงอภิศรา ฝาชัยภูมิ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  26. เด็กหญิงอรเพ็ญ ใจกล้า ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  27. เด็กหญิงกิตติยา พิกุลแก้ว ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  28. เด็กหญิงชนากานต์ บุญมา ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  29. เด็กหญิงชลธิชา วาจามั่น 7:13 7:12 ขาด - 7:13 7:15 7:14 7:13 7:09   - 7:18 7:12 7:13 ขาด ขาด   - 7:15 7:15 7:18 7:13 7:13   - 7:11 7:13 7:14 ขาด 7:18   19 0 4 0 0
  30. เด็กหญิงฐนิชา แสงเพ็ญอ่อน ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  31. เด็กหญิงบงกชรัตน์ ส่งเเสง ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  32. เด็กหญิงปาริชาติ อุบล 16:05 7:18 ขาด - 16:05 7:23 7:25 7:25 7:20   - 7:27 7:21 7:26 ขาด ขาด   - 7:21 7:18 7:26 7:22 7:21   - 7:28 7:27 16:15 16:13 7:21   16 4 3 0 0
  33. เด็กหญิงปิยาภรณ์ เทียนน้อย ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  34. เด็กหญิงพรพรรณ จันทรัตน์ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  35. เด็กหญิงพรรณษา พลายละหาร ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  36. เด็กหญิงภัทรนิดา สุมงคล 7:22 7:23 ขาด - 7:21 7:30 7:31 7:27 7:28   - 7:23 7:23 16:06 ขาด 7:26   - 7:40 7:26 7:24 7:25 7:23   - 7:24 7:28 7:30 16:11 7:25   19 2 2 0 0
  37. เด็กหญิงรพีพร วรรณรัตน์ 7:33 7:31 ขาด - 7:31 7:35 7:45 7:41 7:28   - 7:38 7:35 7:34 ขาด 7:36   - 7:34 7:34 7:35 7:37 7:35   - 7:40 7:34 7:33 16:13 7:35   20 1 2 0 0
  38. เด็กหญิงหฤทัยภรณ์ บุญศรี ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  39. เด็กหญิงนาตาชา วงษ์วิจิตร์ 7:21 7:19 ขาด - 7:18 7:20 7:22 7:18 7:19   - ขาด 7:18 7:22 ขาด 7:18   - 7:20 7:22 7:22 7:22 7:18   - 7:20 7:18 7:22 16:55 7:17   19 1 3 0 0
  40. เด็กหญิงชรินรัตน์ สุขสวัสดิ์ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  41. เด็กหญิงสราวลี ตั้งจิตต์ธรรม 7:14 7:17 ขาด - ขาด 7:17 16:14 7:15 7:11   - ขาด 7:13 7:14 ขาด ขาด   - 6:31 16:15 7:11 7:15 ขาด   - 6:27 7:09 7:11 ขาด ขาด   13 2 8 0 0
  42. เด็กหญิงศวรรยา เถาว์โท -     - - - - - ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 16 0 0
มา 16     0 14 21 18 19     0 15 17 18 0     0 17 16 18 17     0 19 18 18 0     261
สาย 2     0 3 0 2 1     0 1 2 1 0     0 0 1 0 1     0 0 0 1 9     24
ขาด 23     0 24 20 21 21     0 26 23 23 42     0 25 25 24 24     0 23 24 23 33     424
ลา 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
ป่วย 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0