รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2560
ห้อง ม.4/03    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
พฤ
2
3
4
อา
5
6
7
8
พฤ
9
10
11
อา
12
13
14
15
พฤ
16
17
18
อา
19
20
21
22
พฤ
23
24
25
อา
26
27
28
29
พฤ
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กหญิงสาริศา บุญเชื้อ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 16:12 ขาด     - - - - -   0 1 17 0 0
  2. เด็กหญิงชลธิชา เซ็งแซ่ 6:58 6:55 ขาด   6:59 6:57 6:56 6:57 16:10     6:58 6:58 7:04 ขาด 7:01     18:06 7:05 7:02 ขาด 6:59     - - - - -   13 2 3 0 0
  3. เด็กหญิงณัฐธิดา จิราโรจน์ 7:37 7:25 ขาด   7:40 7:28 7:38 7:22 7:31     ขาด ขาด 7:32 ขาด 7:21     7:39 7:16 7:29 7:20 7:31     - - - - -   14 0 4 0 0
  4. เด็กหญิงวีรดา ไข่กลิ่น ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   0 0 18 0 0
  5. นายอัครชัย อรุณแสงศิลป์ - -     - - - - ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   0 0 11 0 0
  6. นายวิริทธิ์พล สุขสมพงษ์ - -     - - - - ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   0 0 11 0 0
  7. เด็กชายพชรภูมิ สุวรรณคร 7:26 7:22 ขาด   7:26 7:28 7:31 7:29 7:32     7:28 7:28 7:26 ขาด 7:27     7:23 7:24 7:21 7:25 16:46     - - - - -   15 1 2 0 0
  8. เด็กชายณัฐดนัย จันทรสานนท์ 7:20 ขาด ขาด   7:19 7:43 7:15 7:18 7:18     7:19 7:20 7:23 ขาด 16:12     7:20 7:21 7:22 ขาด ขาด     - - - - -   12 1 5 0 0
  9. เด็กชายอัครเดช พิมใจใส ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   0 0 18 0 0
  10. เด็กชายณภัทร แสงอินทร์ - -     - - - - ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   0 0 11 0 0
  11. เด็กชายธรณินทร์ โชคสกุลวงษ์ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   0 0 18 0 0
  12. เด็กชายอัมรินทร์ ทองเรือนดี ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   0 0 18 0 0
  13. เด็กชายธนกฤต สุภารัตน์ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   0 0 18 0 0
  14. เด็กชายพิชัยยุทธ หงษ์ทอง 7:27 7:23 ขาด   7:28 7:24 7:26 7:25 7:27     ขาด ขาด ขาด ขาด 7:29     7:31 7:25 7:22 7:23 7:25     - - - - -   13 0 5 0 0
  15. เด็กหญิงดรุณี พรหมทอง - -     - - - - ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   0 0 11 0 0
  16. เด็กหญิงภัณธิรา ภัทรโกศล 6:50 6:57 ขาด   7:15 7:42 6:56 7:14 6:54     7:00 6:56 6:51 ขาด 6:43     ขาด 7:43 7:42 6:54 6:54     - - - - -   15 0 3 0 0
  17. เด็กหญิงณัฐฐินันท์ ไมตรี ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   0 0 18 0 0
  18. เด็กหญิงวรรณิดา ศรีศักดา ขาด ขาด ขาด   16:07 15:20 16:14 ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:04 ขาด 16:12     7:03 ขาด 7:09 ขาด 7:14     - - - - -   4 4 10 0 0
  19. นางสาวจิรนันท์ จันทรโชติ - -     - - - - ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   0 0 11 0 0
  20. นางสาวกมลวรรณ รุ่งเรือง - -     - - - - ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   0 0 11 0 0
  21. เด็กหญิงณภาภัช โรจนกุล ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   0 0 18 0 0
  22. เด็กหญิงสหพร ชื่นชวน ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   0 0 18 0 0
  23. นางสาวสุดารัตน์ สถาปนพิทักษ์กิจ - -     - - - - ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   0 0 11 0 0
  24. เด็กหญิงอมราวดี พนมมาส 7:40 7:38 ขาด   7:40 7:38 7:45 7:42 7:43     15:28 ขาด 7:45 ขาด 7:41     ขาด 7:46 7:40 7:42 7:44     - - - - -   13 1 4 0 0
  25. เด็กหญิงอภิชญา ไหลกูล ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   0 0 18 0 0
  26. เด็กหญิงตะวัน วรรธนะกุล 7:35 7:34 ขาด   7:37 7:35 7:31 7:38 7:34     7:15 7:32 7:33 ขาด 7:36     7:28 7:37 7:36 7:38 7:44     - - - - -   16 0 2 0 0
  27. เด็กหญิงสิริยากร สว่างศรี 7:13 ขาด ขาด   ขาด 15:18 ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด 7:14     16:14 7:15 ขาด 16:10 7:14     - - - - -   4 3 11 0 0
  28. นางสาวพิชชาพร มีบุญญา - -     - - - - ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   0 0 11 0 0
  29. เด็กหญิงวรรณพร มหรรณพ - -     - - - - ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   0 0 11 0 0
  30. เด็กชายโชติพัชร์ โพธิ์เผื่อนน้อย ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   0 0 18 0 0
มา 9 7     8 8 8 8 7     5 5 8 0 8     6 9 9 6 8     0 0 0 0 0   119
สาย 0 0     1 2 1 0 1     1 0 0 0 2     2 0 0 2 1     0 0 0 0 0   13
ขาด 12 14     12 11 12 13 22     24 25 22 30 20     22 21 21 22 21     0 0 0 0 0   324
ลา 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0   0
ป่วย 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0   0