รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2560
ห้อง ม.4/02    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
พฤ
2
3
4
อา
5
6
7
8
พฤ
9
10
11
อา
12
13
14
15
พฤ
16
17
18
อา
19
20
21
22
พฤ
23
24
25
อา
26
27
28
29
พฤ
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายชลรัตน์ บุญประจวบ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  2. เด็กหญิงนภัสสร งามสอาด 7:28 7:16 ขาด   7:15 6:56 7:37 6:56 7:19     7:15 7:26 7:23 ขาด 6:59     7:18 7:25 ขาด 6:54 7:29     7:22 7:35 7:21 ขาด 7:21   19 0 4 0 0
  3. เด็กหญิงนวพร กระโห้แก้ว 7:20 7:20 ขาด   7:22 ขาด 7:25 ขาด ขาด     7:21 7:20 16:14 ขาด 7:18     7:31 7:24 ขาด 7:23 7:21     7:20 ขาด 7:25 ขาด ขาด   13 1 9 0 0
  4. เด็กหญิงชลิดา เชื้อศรี 6:52 6:53 ขาด   6:48 6:52 6:51 6:54 6:54     6:56 6:52 6:55 ขาด 6:53     6:53 6:57 ขาด ขาด 6:56     6:53 6:58 6:55 16:10 6:57   18 1 4 0 0
  5. เด็กหญิงชญานุต แซ่เอีย ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:00 ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   1 0 22 0 0
  6. เด็กหญิงอนัญพร จันทร์มณี 7:25 7:27 ขาด   7:29 7:21 7:29 7:31 7:22     7:29 7:24 7:27 ขาด 7:26     7:24 7:27 ขาด 7:29 7:30     7:23 7:28 7:28 ขาด 7:30   19 0 4 0 0
  7. เด็กหญิงโศพิชา เภาเสน 7:13 7:12 ขาด   7:16 7:10 16:11 16:09 7:08     ขาด ขาด 16:11 ขาด 16:14     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   5 4 14 0 0
  8. เด็กหญิงวณิษตา แสงพิจิตร 7:24 7:30 ขาด   7:28 7:24 7:23 7:23 7:25     7:25 7:27 7:22 ขาด 7:23     7:28 7:25 ขาด 7:24 7:24     7:30 7:27 7:27 ขาด 7:25   19 0 4 0 0
  9. เด็กหญิงบุษยรัตน์ วงศ์จำปา 7:37 7:27 ขาด   7:43 7:43 7:46 7:47 7:46     7:49 7:47 7:48 ขาด 7:32     7:47 7:39 ขาด 7:43 7:37     7:46 7:45 7:43 ขาด 7:39   19 0 4 0 0
  10. เด็กหญิงวารีพร น้ำทิพย์ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  11. เด็กหญิงรุ่งฟ้า กรีชะวา ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  12. เด็กชายนฤการ รุหะฉันท์ 7:25 7:27 ขาด   7:30 7:22 7:30 7:31 7:23     7:29 7:25 ขาด ขาด 7:26     7:25 7:27 ขาด 7:30 7:31     7:24 7:29 7:29 ขาด 7:30   18 0 5 0 0
  13. เด็กหญิงปรานปรียา นามรักษ์ 7:33 7:30 ขาด   ขาด 16:32 7:45 7:41 ขาด     7:38 7:35 ขาด ขาด 7:36     16:26 7:34 ขาด 7:37 7:35     7:39 ขาด 7:33 16:31 7:35   13 3 7 0 0
  14. เด็กชายธนากร จำปาเงิน ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  15. เด็กหญิงจารุมน บุญมาก ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  16. เด็กชายณัฐพล หอมระรื่น 7:11 7:08 ขาด   7:13 7:11 7:08 7:20 7:11     7:14 7:04 7:10 ขาด 7:07     7:06 7:10 7:10 7:13 7:13     7:11 7:07 7:09 16:11 7:10   20 1 2 0 0
  17. เด็กชายลัทธพงศ์ กิ่งเเก้ว 7:02 6:28 ขาด   6:47 6:46 6:48 6:56 6:55     ขาด ขาด ขาด ขาด 6:58     6:51 6:52 ขาด 6:53 6:58     ขาด 7:00 ขาด 6:45 6:56   15 0 8 0 0
  18. เด็กชายวรพจน์ ท่าฉลาด ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  19. เด็กชายกีรติ บำรุงสรณ์ 7:18 7:18 ขาด   7:22 7:18 7:08 7:18 7:12     7:16 7:16 7:23 ขาด 7:13     7:16 7:19 7:19 7:14 7:16     7:21 7:18 7:21 ขาด 7:15   20 0 3 0 0
  20. เด็กชายบัญชา ศรีสวัสดิ์ 7:16 7:16 ขาด   7:20 7:17 ขาด 7:19 7:14     7:17 7:16 7:20 ขาด 7:15     7:22 7:19 7:17 16:08 7:21     7:24 16:10 7:17 16:09 7:17   17 3 3 0 0
  21. เด็กชายพงศ์ธรรศ เสลาลักษณ์ 7:00 ขาด ขาด   16:07 6:57 6:57 ขาด 6:53     15:47 6:58 6:59 ขาด 6:57     6:58 6:55 6:58 6:57 16:08     16:14 6:58 16:14 16:11 6:59   13 6 4 0 0
  22. เด็กชายสาริน วีรกุล 7:16 7:16 ขาด   7:20 7:17 7:15 7:19 7:14     7:17 7:16 7:20 ขาด 7:15     7:22 7:19 7:17 16:08 7:21     7:24 7:18 7:17 16:09 7:17   19 2 2 0 0
  23. เด็กชายกรวิชญ์ อินทร์ตุ้ม 7:41 7:24 ขาด   7:28 7:42 7:40 7:22 7:35     7:43 7:26 7:19 ขาด 7:28     7:35 7:36 7:18 7:23 7:27     7:35 7:41 7:43 ขาด 7:40   20 0 3 0 0
  24. เด็กชายธาวิน เฑียรทอง 7:34 7:32 ขาด   7:31 7:30 7:31 7:30 7:30     7:30 7:30 7:33 ขาด 7:31     7:32 7:31 7:30 7:29 7:29     7:29 7:31 7:32 ขาด 7:34   20 0 3 0 0
  25. เด็กหญิงภัทรวรรณ อิทธิชัยวัฒนา 7:37 7:30 ขาด   7:28 7:31 7:40 7:35 7:31     7:32 7:32 7:34 ขาด 7:37     16:11 7:35 ขาด 7:34 7:19     7:47 7:38 7:36 ขาด 7:36   18 1 4 0 0
  26. เด็กหญิงกุลสตรี คุณโตนด ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  27. เด็กชายธีรเมธ บุญญตา ขาด ขาด ขาด   7:26 7:28 7:31 7:29 7:32     7:28 7:28 7:26 ขาด 7:27     ขาด 7:24 ขาด 7:25 16:18     7:23 16:15 7:25 16:48 16:49   13 4 6 0 0
มา 18 17     17 17 17 16 17     16 18 14 0 18     15 18 7 15 16     16 14 16 1 16   319
สาย 0 0     1 1 1 1 0     1 0 2 0 1     2 0 0 2 2     1 2 1 7 1   26
ขาด 9 10     9 9 9 10 10     10 9 11 27 8     10 9 20 10 9     10 11 10 19 10   249
ลา 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0   0
ป่วย 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0   0