รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2560
ห้อง ม.4/01    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
พฤ
2
3
4
อา
5
6
7
8
พฤ
9
10
11
อา
12
13
14
15
พฤ
16
17
18
อา
19
20
21
22
พฤ
23
24
25
อา
26
27
28
29
พฤ
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายฐตพล พ่วงสมจิตร ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  2. เด็กหญิงเอื้อไอริณ สมบูรณ์วิทย์ 16:07 7:33 ขาด   7:34 7:34 7:35 7:37 7:34     ขาด ขาด 7:34 ขาด 7:32     ขาด 7:36 7:34 7:32 7:35     16:18 7:35 ขาด ขาด 7:36   14 2 7 0 0
  3. เด็กหญิงชติกาญจน์ นิ่มนวล 7:03 7:09 ขาด   7:06 7:07 7:09 ขาด 7:14     7:14 7:05 ขาด ขาด 7:07     7:06 ขาด ขาด 16:10 7:14     16:22 ขาด ขาด ขาด ขาด   11 2 10 0 0
  4. เด็กหญิงพรชนก นุชนิยม 7:27 ขาด ขาด   7:29 7:15 7:19 7:17 7:11     7:15 7:20 7:16 ขาด 7:14     7:16 7:07 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:12 7:23 ขาด ขาด   14 0 9 0 0
  5. เด็กชายผู้นำ แซ่เล้า ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  6. เด็กชายพีรยุทธ สุตตาเส็ง 6:56 6:55 ขาด   6:52 6:56 ขาด ขาด 16:01     ขาด ขาด ขาด ขาด 16:13     ขาด ขาด ขาด 16:10 16:09     6:46 ขาด ขาด ขาด 16:10   5 5 13 0 0
  7. เด็กหญิงธนิษฐา เจริญวัย ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  8. เด็กหญิงพุทธิพร คงชาตรี ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:08 16:07 ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด 7:00   2 1 20 0 0
  9. เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ช้างพันธุ์ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  10. เด็กหญิงปฏิญญา เทศทอง ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  11. เด็กหญิงกรญดา กลิ่นหอม ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  12. เด็กหญิงกุลดา เรืองขจร ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  13. เด็กหญิงเจนจิรา บุบผาชาติ 7:26 7:33 ขาด   7:25 7:24 7:24 7:35 7:33     7:28 7:26 7:30 ขาด 7:29     7:33 7:31 ขาด 7:26 7:30     7:25 7:25 7:28 16:12 7:29   19 1 3 0 0
  14. เด็กหญิงมณฑาทิพย์ สว่างศรี ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  15. เด็กหญิงมณฑาทอง สว่างศรี 7:13 7:12 ขาด   7:13 7:15 7:14 7:13 7:09     7:18 7:12 7:13 ขาด 7:14     7:15 7:15 7:15 7:13 7:13     7:11 7:13 7:14 16:09 7:19   20 1 2 0 0
  16. เด็กหญิงณิชกานต์พร ลิ้มทองคำ 7:47 7:40 ขาด   7:34 7:36 7:39 7:40 7:29     ขาด 7:37 7:45 ขาด 7:36     7:34 7:45 ขาด 7:32 7:33     7:39 7:37 7:44 ขาด 7:43   18 0 5 0 0
  17. เด็กชายทัตพล จงสมจิตต์เจริญ 7:37 7:30 ขาด   7:35 7:33 7:36 7:34 7:31     7:31 7:34 7:31 ขาด 7:31     7:33 7:32 7:33 7:36 7:33     7:39 7:37 ขาด ขาด 15:13   18 1 4 0 0
  18. เด็กชายไทศิลป์ อิวากิ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  19. เด็กชายธนกานต์ ศรีนาค 7:16 7:19 ขาด   7:19 7:16 7:18 7:23 7:12     7:22 7:21 7:20 ขาด 7:14     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   11 0 12 0 0
  20. เด็กชายธันยวัต โชติกเดชาณรงค์ 7:20 7:20 ขาด   7:22 7:22 7:25 ขาด 7:20     7:21 7:20 ขาด ขาด 16:11     7:32 7:24 7:21 16:10 7:22     7:21 7:20 ขาด ขาด ขาด   14 2 7 0 0
  21. เด็กชายณัฐภูมิ อำนวยทรัพย์ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  22. เด็กชายธนกันต์ ศรีนาค ขาด 15:51 ขาด   7:19 7:16 7:18 7:23 7:12     7:22 7:21 7:20 ขาด 7:14     7:13 7:22 ขาด 7:18 7:17     7:26 7:23 7:17 ขาด 7:24   17 1 5 0 0
  23. เด็กชายรุ่งรุจ นิลพัฒน์ 6:49 6:46 ขาด   6:46 6:40 6:57 6:50 6:49     6:53 6:33 6:34 ขาด 6:41     6:41 6:51 ขาด 6:47 6:48     6:48 6:43 6:51 16:10 6:57   19 1 3 0 0
  24. เด็กหญิงณัฐรดา ทองหวาน ขาด ขาด ขาด   7:40 7:41 7:38 7:38 7:34     7:39 7:42 7:38 ขาด 7:42     7:37 7:41 ขาด 7:40 7:37     7:46 7:39 7:40 ขาด 7:38   17 0 6 0 0
  25. เด็กหญิงธิชา รอดประเสริฐ 7:16 7:20 ขาด   7:18 7:18 7:17 7:24 7:18     7:19 7:17 7:21 ขาด 7:14     7:18 7:16 ขาด 7:21 7:13     7:21 7:19 7:16 ขาด 7:18   19 0 4 0 0
  26. เด็กหญิงจิรัชญา รวมประเสริฐ 7:13 7:10 ขาด   7:10 7:13 7:13 7:16 7:13     7:14 7:12 7:12 ขาด 7:13     7:12 7:12 ขาด 7:13 7:12     7:14 7:14 7:14 16:09 7:13   19 1 3 0 0
  27. เด็กหญิงญาณิศา สินธนไพบูลย์ 7:45 7:47 ขาด   16:07 7:58 7:54 7:57 7:54     7:56 7:49 7:48 ขาด 7:46     16:15 7:54 ขาด 7:38 7:53     16:17 7:54 16:14 ขาด 7:43   15 4 4 0 0
  28. เด็กหญิงณัฐนภา ทองหวาน ขาด ขาด ขาด   7:40 7:41 7:38 7:38 7:34     7:39 7:42 7:38 ขาด 7:43     7:37 7:41 ขาด 7:40 7:37     7:46 7:39 7:40 ขาด 7:38   17 0 6 0 0
  29. เด็กหญิงชุติภร มีนิลดี ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
มา 13 13     16 17 16 14 16     14 15 14 0 15     13 15 4 12 14     12 14 10 0 12   269
สาย 1 1     1 0 0 0 1     0 0 0 0 2     1 0 1 3 1     3 0 1 4 2   22
ขาด 15 15     12 12 13 15 12     15 14 15 29 12     15 14 24 14 14     14 15 18 25 15   347
ลา 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0   0
ป่วย 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0   0