รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.4/01    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
3
อา
4
5
6
7
พฤ
8
9
10
อา
11
12
13
14
พฤ
15
16
17
อา
18
19
20
21
พฤ
22
23
24
อา
25
26
27
28
พฤ
29
30
31
อา
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายฐตพล พ่วงสมจิตร -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  2. เด็กชายทัตพล จงสมจิตต์เจริญ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  3. เด็กชายไทศิลป์ อิวากิ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  4. เด็กชายธนกานต์ ศรีนาค -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  5. เด็กชายธันยวัต โชติกเดชาณรงค์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  6. เด็กชายณัฐภูมิ อำนวยทรัพย์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  7. เด็กชายผู้นำ แซ่เล้า -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  8. เด็กชายธนกันต์ ศรีนาค -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  9. เด็กชายพีรยุทธ สุตตาเส็ง -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  10. เด็กชายรุ่งรุจ นิลพัฒน์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  11. เด็กหญิงณัฐรดา ทองหวาน -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  12. เด็กหญิงธนิษฐา เจริญวัย -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  13. เด็กหญิงธิชา รอดประเสริฐ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  14. เด็กหญิงพุทธิพร คงชาตรี -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  15. เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ช้างพันธุ์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  16. เด็กหญิงจิรัชญา รวมประเสริฐ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  17. เด็กหญิงญาณิศา สินธนไพบูลย์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  18. เด็กหญิงณัฐนภา ทองหวาน -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  19. เด็กหญิงณิชกานต์พร ลิ้มทองคำ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  20. เด็กหญิงปฏิญญา เทศทอง -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  21. เด็กหญิงมณฑาทอง สว่างศรี -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  22. เด็กหญิงมณฑาทิพย์ สว่างศรี -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  23. เด็กหญิงเอื้อไอริณ สมบูรณ์วิทย์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  24. เด็กหญิงกรญดา กลิ่นหอม -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  25. เด็กหญิงกุลดา เรืองขจร -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  26. เด็กหญิงเจนจิรา บุบผาชาติ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  27. เด็กหญิงชุติภร มีนิลดี -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  28. เด็กหญิงชติกาญจน์ นิ่มนวล -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  29. เด็กหญิงพรชนก นุชนิยม -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
มา 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
สาย 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
ขาด 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
ลา 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
ป่วย 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0