รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.3/11    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
3
อา
4
5
6
7
พฤ
8
9
10
อา
11
12
13
14
พฤ
15
16
17
อา
18
19
20
21
พฤ
22
23
24
อา
25
26
27
28
พฤ
29
30
31
อา
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกิตติพงษ์ พรประสิทธิ์แสง -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  2. เด็กชายกิติธัต พรสี่ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  3. เด็กชายจิรายุ กวางษี -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  4. เด็กชายเจษฎา ธรรมสาร -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  5. เด็กชายชยังกูร สักกามมาตย์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  6. เด็กชายชินวัตร เป้ามงคล -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  7. เด็กชายณฐนนท์ พุ่มประเสริฐ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  8. เด็กชายณัฐนนท์ สุขเผือก -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  9. เด็กชายณัฐพล จันทวงษ์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  10. เด็กชายณัฐภัทร วัชรินทร์พร -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  11. เด็กชายณัฐวัตร พวงมาลี -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  12. เด็กชายด.ช.ณัฐวุฒิ ตาตะกรุด -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  13. เด็กชายธนาวุฒิ เปรมปรี -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  14. เด็กชายปริวัตร เชื้อสกล -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  15. เด็กชายปุริมปรัชญ์ ดีเฉย -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  16. เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ พงศ์ศรีเพียร -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  17. เด็กชายพรภวิษย์ เลิศวไลพงศ์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  18. เด็กชายภัคนันท์ ปัทมเมธิน -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  19. เด็กชายภูดินันท์ โฉมเกิด -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  20. เด็กชายระวีโรจน์ คณาจรัสโรจน์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  21. เด็กชายรัชพล แก้ววิชิต -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  22. เด็กชายศิริกมล ลีนานุวัฒน์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  23. เด็กชายศุภกร สนามไชย -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  24. เด็กชายสิทธิโชค สุขสำราญ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  25. เด็กชายสืบสกุล สังข์สุวรรณ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  26. เด็กชายอิทธิพล มีเหลือ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  27. เด็กชายพลอธิป ทาคาฮาชิ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  28. เด็กหญิงกมลลักษณ์ มะลิเสือ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  29. เด็กหญิงกัลยกร เพ็ชรัตน์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  30. เด็กหญิงกุลสุณีย์ แสงทองพรลภัส -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  31. เด็กหญิงจณิสตา โชคชัยเจริญชัย -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  32. เด็กหญิงจุฑามาศ สังข์ภากรณ์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  33. เด็กหญิงจุฑารัตน์ ผ่องสาดา -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  34. เด็กหญิงชนาภา มะกรูดอินทร์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  35. เด็กหญิงชุติมา อ่ำสกุล -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  36. เด็กหญิงณัฐวดี ใจสุข -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  37. เด็กหญิงนภัษรินทร์ นิลเขตร -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  38. เด็กหญิงนันทิชา คชาอนันต์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  39. เด็กหญิงเบญจพร เมืองช้าง -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  40. เด็กหญิงพรรณลดา มาลาวงษ์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  41. เด็กหญิงพัชรีพร ทรัพย์ประเสริฐ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  42. เด็กหญิงภัทรภร คล้ายบรรจง -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  43. เด็กหญิงรัตนาพร ชำนิปั้น -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  44. เด็กหญิงวนิชา นันตา -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  45. เด็กหญิงวิชิตา กลั่นเอี่ยม -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  46. เด็กหญิงศิริประภา ม่วงน้อย -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  47. เด็กหญิงสิริยากร อยู่โพธิ์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  48. เด็กหญิงสุธาสินี พึ่งเจริญ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
มา 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
สาย 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
ขาด 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
ลา 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
ป่วย 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0