รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2560
ห้อง ม.3/11    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
พฤ
2
3
4
อา
5
6
7
8
พฤ
9
10
11
อา
12
13
14
15
พฤ
16
17
18
อา
19
20
21
22
พฤ
23
24
25
อา
26
27
28
29
พฤ
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกิตติพงษ์ พรประสิทธิ์แสง ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  2. เด็กชายกิติธัต พรสี่ 7:36 7:31 ขาด   7:37 7:38 16:09 7:40 7:29     7:41 7:39 7:43 ขาด 7:41     7:44 7:33 7:40 7:37 7:32     7:30 7:29 7:33 16:09 7:45   19 2 2 0 0
  3. เด็กชายจิรายุ กวางษี 7:39 ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:34 7:34 ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   3 0 20 0 0
  4. เด็กชายเจษฎา ธรรมสาร ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  5. เด็กชายชยังกูร สักกามมาตย์ 6:54 6:51 ขาด   6:50 6:56 6:54 ขาด 6:46     6:56 6:51 6:56 ขาด 6:52     6:55 6:52 6:52 6:51 6:51     6:52 6:51 6:51 16:21 6:51   19 1 3 0 0
  6. เด็กชายชินวัตร เป้ามงคล 7:37 7:31 ขาด   16:09 16:13 7:32 ขาด 7:29     7:34 ขาด 7:35 ขาด 7:34     ขาด 7:34 ขาด 7:37 7:34     7:34 7:38 16:13 16:08 7:35   13 4 6 0 0
  7. เด็กชายณฐนนท์ พุ่มประเสริฐ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  8. เด็กชายณัฐนนท์ สุขเผือก 6:35 6:37 ขาด   6:34 6:41 ขาด 6:40 6:33     6:33 6:32 6:50 ขาด 6:31     6:41 6:28 ขาด 6:32 6:35     6:39 6:38 6:37 ขาด 6:46   18 0 5 0 0
  9. เด็กชายณัฐพล จันทวงษ์ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  10. เด็กชายณัฐภัทร วัชรินทร์พร 7:38 7:31 ขาด   7:35 16:17 7:37 7:35 7:31     7:32 7:34 7:32 ขาด ขาด     7:34 7:33 7:34 7:37 7:34     7:39 7:37 7:38 ขาด 7:40   18 1 4 0 0
  11. เด็กชายณัฐวัตร พวงมาลี ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:12 ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   1 0 22 0 0
  12. เด็กชายด.ช.ณัฐวุฒิ ตาตะกรุด ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  13. เด็กชายธนาวุฒิ เปรมปรี ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  14. เด็กชายปริวัตร เชื้อสกล ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  15. เด็กชายปุริมปรัชญ์ ดีเฉย 7:18 7:18 ขาด   ขาด 7:18 ขาด ขาด 7:12     7:16 7:16 ขาด 14:27 7:13     7:16 ขาด 7:19 ขาด 7:16     ขาด 7:18 7:21 ขาด 7:15   13 1 9 0 0
  16. เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ พงศ์ศรีเพียร 7:32 15:44 ขาด   7:30 16:15 7:33 7:28 16:04     7:22 7:22 7:24 ขาด 7:25     7:27 16:12 7:29 7:28 7:33     ขาด 7:37 7:31 16:08 7:25   15 5 3 0 0
  17. เด็กชายพรภวิษย์ เลิศวไลพงศ์ ขาด 7:05 ขาด   16:09 7:07 16:11 16:10 ขาด     ขาด ขาด 7:08 ขาด 7:04     7:11 7:07 7:09 15:57 7:11     7:10 7:08 7:13 ขาด 16:10   11 5 7 0 0
  18. เด็กชายภัคนันท์ ปัทมเมธิน 7:25 7:33 ขาด   7:25 7:24 7:24 7:35 7:33     7:28 7:26 7:30 ขาด 7:29     7:32 7:31 7:31 7:26 7:29     7:25 7:25 7:28 16:07 7:29   20 1 2 0 0
  19. เด็กชายภูดินันท์ โฉมเกิด ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  20. เด็กชายระวีโรจน์ คณาจรัสโรจน์ ขาด 7:06 ขาด   16:09 ขาด 7:13 16:04 16:04     7:12 7:09 7:08 ขาด 7:05     7:10 7:03 7:10 7:15 7:09     7:12 ขาด 7:12 ขาด 7:12   14 3 6 0 0
  21. เด็กชายรัชพล แก้ววิชิต 7:32 7:36 ขาด   7:27 7:19 7:41 7:38 7:30     7:18 7:25 7:33 ขาด 7:26     ขาด 7:22 ขาด ขาด 7:29     7:34 7:34 7:31 16:07 ขาด   16 1 6 0 0
  22. เด็กชายศิริกมล ลีนานุวัฒน์ 7:37 7:30 ขาด   ขาด 7:33 7:36 7:34 7:31     7:31 7:34 7:31 ขาด 7:31     ขาด 7:32 7:33 7:36 7:33     ขาด 7:37 7:38 ขาด ขาด   16 0 7 0 0
  23. เด็กชายศุภกร สนามไชย 7:02 7:01 ขาด   7:02 7:02 7:04 7:04 7:02     7:04 ขาด 7:05 ขาด 7:02     ขาด 7:07 7:04 7:05 7:04     7:35 7:04 16:09 ขาด ขาด   16 1 6 0 0
  24. เด็กชายสิทธิโชค สุขสำราญ ขาด 7:21 ขาด   7:17 7:16 ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด 7:15     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:21 7:20 7:23 ขาด 7:22   8 0 15 0 0
  25. เด็กชายสืบสกุล สังข์สุวรรณ 9:13 7:19 ขาด   ขาด 7:15 7:28 7:22 7:16     7:22 ขาด ขาด ขาด ขาด     7:20 ขาด 7:28 7:19 7:18     7:21 ขาด ขาด ขาด ขาด   11 1 11 0 0
  26. เด็กชายอิทธิพล มีเหลือ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  27. เด็กชายพลอธิป ทาคาฮาชิ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  28. เด็กหญิงกมลลักษณ์ มะลิเสือ 7:03 7:02 ขาด   7:03 7:03 7:05 ขาด ขาด     7:05 7:05 ขาด ขาด ขาด     7:06 7:08 ขาด ขาด ขาด     7:03 16:07 ขาด ขาด ขาด   10 1 12 0 0
  29. เด็กหญิงกัลยกร เพ็ชรัตน์ ขาด 6:59 ขาด   6:56 6:57 ขาด 6:54 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     6:56 6:57 ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   6 0 17 0 0
  30. เด็กหญิงกุลสุณีย์ แสงทองพรลภัส ขาด 7:17 ขาด   7:05 7:27 7:14 ขาด 7:06     7:09 ขาด 7:46 ขาด 7:20     ขาด 7:31 ขาด 7:15 ขาด     7:26 7:14 16:13 ขาด 16:42   12 2 9 0 0
  31. เด็กหญิงจณิสตา โชคชัยเจริญชัย 9:08 ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     14:29 ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด 7:28     ขาด 7:32 7:35 16:07 ขาด   3 3 17 0 0
  32. เด็กหญิงจุฑามาศ สังข์ภากรณ์ 7:31 7:13 ขาด   7:08 7:06 7:14 7:17 7:19     7:25 7:06 7:23 ขาด 7:10     16:11 7:22 7:26 7:22 ขาด     7:13 7:28 7:24 16:13 7:12   18 2 3 0 0
  33. เด็กหญิงจุฑารัตน์ ผ่องสาดา 7:44 7:27 ขาด   7:21 6:57 7:27 7:16 7:18     6:59 7:16 7:42 ขาด 7:13     7:07 7:18 7:18 7:28 7:14     7:00 7:10 ขาด ขาด ขาด   18 0 5 0 0
  34. เด็กหญิงชนาภา มะกรูดอินทร์ 6:59 6:57 ขาด   6:55 6:54 7:01 6:55 7:00     6:59 6:58 6:59 ขาด 7:03     6:59 7:00 7:02 7:01 7:01     6:56 6:59 7:03 ขาด 6:59   20 0 3 0 0
  35. เด็กหญิงชุติมา อ่ำสกุล ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  36. เด็กหญิงณัฐวดี ใจสุข 7:37 7:30 ขาด   7:37 7:36 7:36 7:37 7:34     7:38 7:38 7:40 ขาด 7:40     7:40 7:43 7:35 7:37 7:36     7:42 7:37 7:42 16:12 7:37   20 1 2 0 0
  37. เด็กหญิงนภัษรินทร์ นิลเขตร 9:07 15:44 ขาด   16:15 ขาด ขาด ขาด ขาด     14:28 ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 9:14 ขาด     ขาด 6:49 ขาด ขาด ขาด   1 5 17 0 0
  38. เด็กหญิงนันทิชา คชาอนันต์ 7:25 7:24 ขาด   7:24 7:22 7:23 7:25 7:23     7:25 ขาด 7:25 ขาด 7:24     7:26 7:26 7:24 7:25 7:32     7:25 7:25 7:30 16:13 16:09   18 2 3 0 0
  39. เด็กหญิงเบญจพร เมืองช้าง ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  40. เด็กหญิงพรรณลดา มาลาวงษ์ 7:05 ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด 7:06     6:57 7:09 7:11 ขาด 7:08     7:06 7:13 7:15 7:10 7:11     7:06 7:02 7:13 16:12 7:13   15 1 7 0 0
  41. เด็กหญิงพัชรีพร ทรัพย์ประเสริฐ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  42. เด็กหญิงภัทรภร คล้ายบรรจง 7:40 7:37 ขาด   7:42 7:38 7:39 7:39 7:34     7:42 7:41 7:40 ขาด 7:37     7:39 7:40 7:41 7:39 7:36     7:40 7:36 7:36 ขาด 7:35   20 0 3 0 0
  43. เด็กหญิงรัตนาพร ชำนิปั้น ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  44. เด็กหญิงวนิชา นันตา 6:50 15:43 ขาด   6:44 6:42 6:46 6:44 6:42     6:44 6:44 6:49 ขาด 6:46     6:45 16:11 6:46 6:44 16:06     6:45 6:46 6:44 6:45 6:46   18 3 2 0 0
  45. เด็กหญิงวิชิตา กลั่นเอี่ยม 7:37 7:30 ขาด   7:35 7:33 7:37 7:34 7:31     7:32 7:34 7:32 ขาด 7:32     7:34 7:32 7:33 7:36 7:34     ขาด 7:37 7:39 16:12 7:39   19 1 3 0 0
  46. เด็กหญิงศิริประภา ม่วงน้อย 7:12 7:36 ขาด   7:35 7:34 7:31 7:42 7:34     7:33 16:10 7:42 ขาด 7:34     7:35 7:28 7:31 7:36 7:36     7:39 ขาด 7:24 ขาด ขาด   17 1 5 0 0
  47. เด็กหญิงสิริยากร อยู่โพธิ์ 6:35 6:37 ขาด   6:34 6:42 6:41 6:40 6:33     6:33 6:32 6:50 ขาด 6:31     6:41 6:28 6:48 6:32 6:35     6:39 6:38 6:37 16:07 6:46   20 1 2 0 0
  48. เด็กหญิงสุธาสินี พึ่งเจริญ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
มา 24 26     22 24 22 20 23     27 21 24 0 25     23 24 22 23 24     24 26 23 1 18   466
สาย 3 3     4 3 2 2 2     2 1 0 1 0     1 2 0 2 1     0 1 3 13 3   49
ขาด 21 19     22 21 24 26 23     19 26 24 47 23     24 22 26 23 23     24 21 22 34 27   541
ลา 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0   0
ป่วย 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0   0