รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.3/10    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
3
อา
4
5
6
7
พฤ
8
9
10
อา
11
12
13
14
พฤ
15
16
17
อา
18
19
20
21
พฤ
22
23
24
อา
25
26
27
28
พฤ
29
30
31
อา
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกฤษณพล รัตนคงสุข -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  2. เด็กชายจารุวัฒน์ ศรีสะอาด -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  3. เด็กชายจิรพงษ์ สินทรโก -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  4. เด็กชายชนกันต์ วงษ์กรณ์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  5. เด็กชายชนกันต์ วงษ์กรณ์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  6. เด็กชายชโลธร สอาดเอี่ยม -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  7. เด็กชายฐาปกรณ์ แก้วศรีงามกุล -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  8. เด็กชายณัฐพงษ์ บุญโต -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  9. เด็กชายธณรัฐ อินทร์ชู -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  10. เด็กชายชนภัทร คมขำ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  11. เด็กชายธนวัฒน์ ทองพิมล -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  12. เด็กชายธนวัฒน์ ทองพิมล -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  13. เด็กชายธีรภัทร์ กลิ่นเอี่ยม -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  14. เด็กชายธีรภัทร์ ไพรชาติ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  15. เด็กชายนลธวัฒน์ สุขคง -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  16. เด็กชายนิภัทร์ ปาซ่อนกลิ่น -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  17. เด็กชายปฏิพัทธ์ ชาธิพา -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  18. เด็กชายปรมินทร์ ศาสกุล -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  19. เด็กชายพงศกร ขุมทรัพย์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  20. เด็กชายพลภัทร ผิวขาว -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  21. เด็กชายพันธกานต์ รอดภัย -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  22. เด็กชายพาโชค รอดภัย -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  23. เด็กชายพีรวัส คงเกษม -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  24. เด็กชายภากร รอดบำรุง -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  25. เด็กชายภาคภูมิ เมฆสำลี -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  26. เด็กชายภูดิศ รักศรีสว่าง -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  27. เด็กชายภูริต ทองสลวย -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  28. เด็กชายรัฐสถากร รัฐสถาพรชัย -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  29. เด็กชายศรัณยู ปิติเขต -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  30. เด็กชายสุชาครีย์ ทองเเย้ม -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  31. เด็กชายพงษ์เพชร ประดับศรี -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  32. เด็กหญิงกชกร ศรีนภาผ่อง -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  33. เด็กหญิงกนกกร คงวาณิชกุล -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  34. เด็กหญิงฉัตรี คำดี -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  35. เด็กหญิงชนิดา ตราทอง -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  36. เด็กหญิงณญาดา อรุณโน -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  37. เด็กหญิงณัชชา ศุภศิลป์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  38. เด็กหญิงณิชวดี นูมหันต์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  39. เด็กหญิงธารารัตน์ ฉิวเฉื่อย -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  40. เด็กหญิงนฤมล กุนาวงศ์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  41. เด็กหญิงนลินี แสงสุวรรณ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  42. เด็กหญิงปิยธิดา เทพณรงค์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  43. เด็กหญิงพิมพ์วิภา แซ่อึ้ง -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  44. เด็กหญิงพิศน์สุตา อาวุธโสภาภูรี -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  45. เด็กหญิงมิ้น แย้มวงษ์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  46. เด็กหญิงลักษณารีย์ ประทุมสูตร -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  47. เด็กหญิงศิริกัญญา บุตรโท -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  48. เด็กหญิงศิริลักษณ์ พึ่งแย้ม -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  49. เด็กหญิงสหัตญา กรองสอาด -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  50. เด็กหญิงสายสวรรค์ บ้านดง -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  51. เด็กหญิงสุปาณี เปรมเกิด -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  52. เด็กหญิงอาภาพัชร วิเชียรรัตนพงษ์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
มา 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
สาย 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
ขาด 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
ลา 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
ป่วย 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0