รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.3/10    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
3
อา
4
5
6
7
พฤ
8
9
10
อา
11
12
13
14
พฤ
15
16
17
อา
18
19
20
21
พฤ
22
23
24
อา
25
26
27
28
พฤ
29
30
31
อา
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกฤษณพล รัตนคงสุข ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  2. เด็กชายจารุวัฒน์ ศรีสะอาด 7:34 7:36 ขาด - 7:36 7:31 7:34 7:38 7:24   - 7:34 7:32 7:31 ขาด 7:35   - 7:35 7:35 7:33 7:46 7:36   - 7:33 7:32 ขาด ขาด 7:36   19 0 4 0 0
  3. เด็กชายจิรพงษ์ สินทรโก ขาด 7:18 ขาด - 7:15 7:33 ขาด ขาด 15:38   - 7:24 7:26 7:39 ขาด 7:15   - 7:29 7:13 7:27 7:36 7:08   - ขาด 7:30 7:19 ขาด 15:26   14 2 7 0 0
  4. เด็กชายชนกันต์ วงษ์กรณ์ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  5. เด็กชายชนกันต์ วงษ์กรณ์ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  6. เด็กชายชโลธร สอาดเอี่ยม ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 14:27 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:18 ขาด ขาด 15:26   1 2 20 0 0
  7. เด็กชายฐาปกรณ์ แก้วศรีงามกุล ขาด 7:26 ขาด - 7:34 7:38 7:33 7:47 7:25   - 7:27 16:24 7:41 ขาด ขาด   - 7:32 7:31 7:33 7:37 7:29   - 7:33 7:25 7:35 16:43 7:30   17 2 4 0 0
  8. เด็กชายณัฐพงษ์ บุญโต ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  9. เด็กชายธณรัฐ อินทร์ชู 7:35 7:36 ขาด - 7:38 7:34 7:34 7:35 7:29   - 7:30 16:12 7:33 ขาด 7:37   - 7:34 7:36 7:34 7:33 7:31   - 7:34 7:32 7:33 ขาด 7:35   19 1 3 0 0
  10. เด็กชายชนภัทร คมขำ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  11. เด็กชายธนวัฒน์ ทองพิมล ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  12. เด็กชายธนวัฒน์ ทองพิมล ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  13. เด็กชายธีรภัทร์ กลิ่นเอี่ยม 7:17 7:03 ขาด - 7:09 7:02 7:07 7:16 7:16   - ขาด 7:08 7:17 ขาด 7:19   - 7:28 7:17 7:06 7:24 7:31   - 7:07 7:12 7:00 16:07 7:25   19 1 3 0 0
  14. เด็กชายธีรภัทร์ ไพรชาติ 7:35 7:33 ขาด - 7:33 7:34 7:34 7:37 7:33   - 7:31 7:30 7:34 ขาด ขาด   - ขาด 7:36 7:33 7:32 7:34   - ขาด 7:35 7:34 16:07 7:36   17 1 5 0 0
  15. เด็กชายนลธวัฒน์ สุขคง 6:35 6:38 ขาด - 6:45 6:40 6:46 6:46 6:37   - 6:42 6:37 6:49 ขาด 6:35   - 6:39 6:44 6:49 6:45 6:39   - 6:46 6:45 ขาด 6:47 6:41   20 0 3 0 0
  16. เด็กชายนิภัทร์ ปาซ่อนกลิ่น 6:59 ขาด ขาด - 6:57 6:54 16:08 6:58 6:57   - 6:55 6:57 7:01 ขาด 16:07   - 7:00 16:13 6:57 6:57 ขาด   - 6:54 7:03 ขาด 16:07 16:10   13 5 5 0 0
  17. เด็กชายปฏิพัทธ์ ชาธิพา 6:59 6:57 ขาด - 6:55 6:54 7:01 6:55 7:00   - 6:59 6:58 6:59 ขาด ขาด   - 6:59 7:00 ขาด 7:01 7:01   - 15:17 6:59 7:03 ขาด 6:59   17 1 5 0 0
  18. เด็กชายปรมินทร์ ศาสกุล ขาด 15:20 ขาด - ขาด ขาด 7:07 ขาด 16:13   - ขาด ขาด 16:11 ขาด ขาด   - 7:05 7:06 16:08 7:06 16:05   - ขาด ขาด ขาด ขาด 15:36   4 6 13 0 0
  19. เด็กชายพงศกร ขุมทรัพย์ 7:24 15:44 ขาด - 7:29 16:14 7:24 7:25 ขาด   - ขาด 7:28 7:23 ขาด ขาด   - 16:01 ขาด 16:09 ขาด ขาด   - ขาด 7:27 ขาด ขาด 16:10   7 5 11 0 0
  20. เด็กชายพลภัทร ผิวขาว ขาด 7:32 ขาด - ขาด ขาด 7:28 7:36 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด 7:35   - ขาด 16:09 7:26 7:30 7:30   - 7:42 7:39 7:37 16:07 ขาด   10 2 11 0 0
  21. เด็กชายพันธกานต์ รอดภัย ขาด 7:10 ขาด - ขาด 7:14 ขาด ขาด ขาด   - 14:10 7:13 7:15 ขาด 7:11   - 7:14 7:11 7:10 7:09 7:11   - ขาด ขาด 7:19 ขาด ขาด   11 1 11 0 0
  22. เด็กชายพาโชค รอดภัย ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด 7:13 ขาด 16:13   - ขาด 7:13 16:11 ขาด 7:11   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด 16:10   3 3 17 0 0
  23. เด็กชายพีรวัส คงเกษม 7:36 7:38 ขาด - 7:36 7:37 7:36 16:02 7:36   - 7:36 7:37 7:37 ขาด 7:36   - 7:36 7:34 7:39 7:40 7:39   - 7:36 7:38 7:36 16:06 7:40   19 2 2 0 0
  24. เด็กชายภากร รอดบำรุง 7:32 ขาด ขาด - 7:37 7:34 7:40 7:35 7:29   - 7:35 7:37 7:35 ขาด 7:35   - 7:34 7:33 7:35 7:32 7:31   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   15 0 8 0 0
  25. เด็กชายภาคภูมิ เมฆสำลี 7:19 7:13 ขาด - 7:16 7:09 7:15 7:13 7:18   - 7:12 7:26 7:12 ขาด 7:17   - 7:16 7:13 7:16 7:14 7:19   - 7:13 7:15 7:12 ขาด 15:30   19 1 3 0 0
  26. เด็กชายภูดิศ รักศรีสว่าง 7:40 ขาด ขาด - 7:44 7:26 ขาด 7:46 7:36   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:32 7:38 7:05 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   8 0 15 0 0
  27. เด็กชายภูริต ทองสลวย 7:28 7:25 ขาด - 7:25 7:25 7:30 7:29 7:25   - 7:28 7:29 7:31 ขาด 7:23   - 7:26 7:28 7:24 7:25 7:26   - 7:26 7:29 7:29 16:07 7:37   20 1 2 0 0
  28. เด็กชายรัฐสถากร รัฐสถาพรชัย ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด 6:35   - 15:36 16:06 ขาด 7:01 ขาด   - 6:55 7:02 ขาด 16:03 14:35   4 4 15 0 0
  29. เด็กชายศรัณยู ปิติเขต 16:02 7:05 ขาด - ขาด 7:07 16:08 ขาด 15:37   - 14:10 ขาด 7:08 ขาด 7:04   - 7:11 7:07 7:09 7:06 7:11   - 7:10 7:08 7:13 ขาด 15:36   12 5 6 0 0
  30. เด็กชายสุชาครีย์ ทองเเย้ม ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  31. เด็กชายพงษ์เพชร ประดับศรี -     - - - - - ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 16 0 0
  32. เด็กหญิงกชกร ศรีนภาผ่อง ขาด ขาด ขาด - 7:11 7:00 7:08 7:13 7:06   - 7:11 7:13 7:20 ขาด 7:09   - 7:16 7:12 7:14 7:09 7:14   - 7:10 7:04 7:15 ขาด 7:17   18 0 5 0 0
  33. เด็กหญิงกนกกร คงวาณิชกุล 7:13 7:08 ขาด - 6:59 7:09 7:13 7:12 7:14   - ขาด 7:04 7:24 ขาด 7:22   - 7:08 7:04 7:15 7:15 7:20   - ขาด 7:21 7:21 ขาด 7:13   18 0 5 0 0
  34. เด็กหญิงฉัตรี คำดี ขาด 7:21 ขาด - ขาด 7:22 ขาด ขาด 7:21   - 7:21 ขาด 7:19 ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด 7:22   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   6 0 17 0 0
  35. เด็กหญิงชนิดา ตราทอง ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  36. เด็กหญิงณญาดา อรุณโน 7:36 7:29 ขาด - 7:27 7:26 ขาด 7:39 7:33   - 7:34 7:36 16:06 ขาด 7:35   - 7:34 ขาด 7:36 7:35 7:33   - 7:33 ขาด ขาด ขาด ขาด   14 1 8 0 0
  37. เด็กหญิงณัชชา ศุภศิลป์ 7:32 7:31 ขาด - 7:29 7:32 7:31 7:34 7:29   - 7:29 7:33 7:31 ขาด 7:32   - 7:36 7:32 7:31 7:28 7:33   - 7:32 7:31 7:33 ขาด 7:30   20 0 3 0 0
  38. เด็กหญิงณิชวดี นูมหันต์ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:36 ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   1 0 22 0 0
  39. เด็กหญิงธารารัตน์ ฉิวเฉื่อย 6:36 6:33 ขาด - 6:36 6:35 6:36 6:38 6:38   - 6:37 6:35 6:41 ขาด 6:33   - 6:36 6:36 6:36 6:35 6:35   - 6:36 6:34 6:35 6:36 6:36   21 0 2 0 0
  40. เด็กหญิงนฤมล กุนาวงศ์ 6:59 7:01 ขาด - 7:03 7:13 ขาด 7:08 7:14   - 7:10 7:12 7:11 ขาด 6:57   - 15:18 16:15 7:08 7:15 ขาด   - 7:11 6:54 7:03 ขาด 7:10   16 2 5 0 0
  41. เด็กหญิงนลินี แสงสุวรรณ ขาด 7:31 ขาด - 7:29 16:11 7:31 7:34 7:29   - 7:29 7:33 ขาด ขาด 7:32   - 7:36 ขาด ขาด 7:28 ขาด   - 7:32 7:31 7:33 ขาด 7:30   14 1 8 0 0
  42. เด็กหญิงปิยธิดา เทพณรงค์ 7:37 7:33 ขาด - 7:34 7:31 7:34 7:35 7:26   - 7:31 7:33 7:39 ขาด 7:36   - ขาด ขาด 7:34 7:30 7:37   - ขาด 7:35 ขาด ขาด 7:39   16 0 7 0 0
  43. เด็กหญิงพิมพ์วิภา แซ่อึ้ง ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  44. เด็กหญิงพิศน์สุตา อาวุธโสภาภูรี ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  45. เด็กหญิงมิ้น แย้มวงษ์ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  46. เด็กหญิงลักษณารีย์ ประทุมสูตร 7:37 7:31 ขาด - ขาด 7:33 7:32 7:33 7:29   - 7:34 7:40 7:35 ขาด 7:34   - 7:33 7:34 7:37 7:37 7:34   - 7:35 7:38 7:35 ขาด 7:35   19 0 4 0 0
  47. เด็กหญิงศิริกัญญา บุตรโท 7:40 ขาด ขาด - 7:39 7:42 7:41 7:38 7:30   - 7:40 7:40 7:46 ขาด 7:43   - 7:39 7:40 7:41 7:35 7:41   - 7:43 7:39 7:42 16:07 7:40   19 1 3 0 0
  48. เด็กหญิงศิริลักษณ์ พึ่งแย้ม 7:16 7:13 ขาด - 7:14 7:14 7:22 7:21 7:21   - 14:28 7:20 7:19 ขาด 7:17   - 7:19 7:19 ขาด ขาด ขาด   - 15:17 ขาด 7:21 ขาด ขาด   13 2 8 0 0
  49. เด็กหญิงสหัตญา กรองสอาด 7:16 7:19 ขาด - 7:21 7:17 ขาด ขาด 7:13   - 7:15 7:17 ขาด ขาด 7:11   - 7:15 7:17 7:20 ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   11 0 12 0 0
  50. เด็กหญิงสายสวรรค์ บ้านดง 7:02 7:12 ขาด - 6:50 6:54 ขาด 7:04 6:57   - ขาด 6:53 7:00 ขาด 6:58   - 6:59 7:13 6:53 6:59 6:59   - 7:20 7:01 7:10 ขาด 7:00   18 0 5 0 0
  51. เด็กหญิงสุปาณี เปรมเกิด ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  52. เด็กหญิงอาภาพัชร วิเชียรรัตนพงษ์ 7:15 7:19 ขาด - 7:21 7:17 7:10 7:17 7:14   - 7:15 7:17 7:21 ขาด 7:12   - 7:15 7:17 7:20 7:15 7:14   - ขาด 7:17 7:23 ขาด 7:15   19 0 4 0 0
มา 25     0 28 30 25 27     0 25 28 28 0     0 27 26 28 31     0 21 28 23 2     402
สาย 1     0 0 2 2 1     0 3 2 3 1     0 3 4 2 0     0 2 0 0 9     35
ขาด 25     0 23 19 24 23     0 24 22 21 51     0 22 22 22 21     0 29 24 29 41     442
ลา 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
ป่วย 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0