รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2560
ห้อง ม.3/09    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
พฤ
2
3
4
อา
5
6
7
8
พฤ
9
10
11
อา
12
13
14
15
พฤ
16
17
18
อา
19
20
21
22
พฤ
23
24
25
อา
26
27
28
29
พฤ
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า แก้วเลี้ยง ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   0 0 18 0 0
  2. เด็กชายพีรภัทร ม้าทอง ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   0 0 18 0 0
  3. เด็กชายกัณฐนนท์ เซี่ยงเห็น ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   0 0 18 0 0
  4. เด็กชายสิทธิศักดิ์ ทาหนองโดก ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   0 0 18 0 0
  5. เด็กหญิงปาณิสรา คณา ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   0 0 18 0 0
  6. เด็กชายภัชสกรณ์ แยงเพชร 7:18 7:18 ขาด   7:22 ขาด 7:08 ขาด ขาด     7:16 7:16 ขาด ขาด 7:13     7:16 15:16 7:19 14:30 7:16     - - - - -   10 2 6 0 0
  7. เด็กชายกชกร ยางทอง 7:07 7:08 ขาด   7:03 7:13 7:20 7:07 7:11     7:12 7:08 7:13 ขาด 7:11     16:09 7:07 7:12 7:08 7:12     - - - - -   15 1 2 0 0
  8. เด็กชายกรวิชญ์ นาคสมพันธ์ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   0 0 18 0 0
  9. เด็กชายขุนเสมา พรมนาทม 14:24 7:36 ขาด   7:35 7:40 7:35 7:39 7:38     7:35 7:39 7:37 ขาด 7:33     7:38 7:37 7:39 ขาด 7:34     - - - - -   14 1 3 0 0
  10. เด็กชายชนะชัย ตั้งนิติพิฐจักร ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:18 ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   1 0 17 0 0
  11. เด็กชายชนะชัย สินวัฒนาพานิช 7:08 7:12 ขาด   7:14 7:15 7:16 7:12 7:10     7:16 7:10 7:14 ขาด 7:10     7:10 7:09 7:14 7:12 7:12     - - - - -   16 0 2 0 0
  12. เด็กชายชัชนันท์ พูลกำลัง ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 16:08 ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   0 1 17 0 0
  13. เด็กชายธนินทร สุวรรณหงษ์ 7:26 7:27 ขาด   7:15 7:10 7:31 7:35 7:30     7:32 7:27 7:32 ขาด 7:28     7:35 15:16 7:29 7:29 7:29     - - - - -   15 1 2 0 0
  14. เด็กชายธิติวุฒิ เธียรภัทรโรจน์ 7:38 6:53 ขาด   7:34 7:37 7:44 7:36 7:26     7:41 7:33 7:30 ขาด 7:44     7:40 7:29 7:34 7:31 7:36     - - - - -   16 0 2 0 0
  15. เด็กชายธีรภัทร เล้าประชา 7:43 7:42 ขาด   7:33 7:41 7:43 16:02 7:35     7:40 7:36 7:35 ขาด 7:44     7:35 7:34 7:41 ขาด 7:38     - - - - -   14 1 3 0 0
  16. เด็กชายธีรวัฒน์ เเซ่อั๊ง 7:37 7:30 ขาด   7:37 7:36 7:36 7:37 7:33     7:38 7:38 7:40 ขาด 7:39     7:40 7:42 7:35 7:36 7:36     - - - - -   16 0 2 0 0
  17. เด็กชายนราธิป รุ่งเรือง 15:22 7:01 ขาด   ขาด 7:07 ขาด 14:58 ขาด     ขาด ขาด 7:14 ขาด 16:07     7:08 7:11 7:08 7:06 16:06     - - - - -   7 4 7 0 0
  18. เด็กชายประพฤทธิ์ ทำดี 7:21 7:21 ขาด   7:22 7:25 7:24 7:26 7:17     7:20 7:22 7:21 ขาด 7:18     7:23 7:24 7:22 7:20 7:25     - - - - -   16 0 2 0 0
  19. เด็กชายปุณยวีร์ ห่วงวิไล 7:04 7:04 ขาด   7:05 15:14 7:00 7:00 7:06     7:09 7:06 7:24 ขาด 7:03     7:02 15:19 7:08 14:29 7:07     - - - - -   13 3 2 0 0
  20. เด็กชายปุรชัย สมคิด ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   0 0 18 0 0
  21. เด็กชายพงศ์รพี พละวงษ์ 7:16 7:11 ขาด   7:13 7:13 7:13 7:13 7:10     7:11 7:06 7:11 ขาด 7:09     7:09 7:08 7:08 7:10 7:07     - - - - -   16 0 2 0 0
  22. เด็กชายยศนนท์ ธรรมศิริ 7:20 15:43 ขาด   16:04 ขาด 7:28 7:21 7:17     14:27 7:19 7:29 ขาด ขาด     7:20 7:21 7:28 7:19 7:19     - - - - -   11 3 4 0 0
  23. เด็กชายรัฐธนภัทร์ เเก้วธาวินวสุ 6:58 7:08 ขาด   ขาด ขาด ขาด 16:02 7:11     7:16 7:13 7:17 ขาด 7:16     7:09 6:58 7:09 7:08 7:11     - - - - -   12 1 5 0 0
  24. เด็กชายวราวุฒิ ศรีบุญญารักษ์ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   0 0 18 0 0
  25. เด็กชายวิษณุ แก้วปาน ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด 7:11     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   1 0 17 0 0
  26. เด็กชายสาธิต อักษรสาร ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   0 0 18 0 0
  27. เด็กชายสุรจิตร์ ชัยฤาษี 7:11 7:10 ขาด   7:14 7:15 6:57 7:09 7:10     7:05 7:13 7:12 ขาด 7:11     7:08 7:09 7:10 7:10 7:11     - - - - -   16 0 2 0 0
  28. เด็กชายอธิป ไทยรัตนกุล ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   0 0 18 0 0
  29. เด็กชายอัจฉริยะ ปลื้มกมล 7:07 ขาด ขาด   7:03 7:13 7:20 7:07 7:11     7:12 7:08 7:13 ขาด ขาด     7:13 7:07 16:08 ขาด ขาด     - - - - -   11 1 6 0 0
  30. เด็กหญิงกัญจนพร แซ่พัง 7:26 7:52 ขาด   7:27 7:27 7:29 7:28 7:32     7:36 7:24 7:28 ขาด 7:22     7:35 7:28 7:26 7:30 7:35     - - - - -   16 0 2 0 0
  31. เด็กหญิงกัลยา มงคลเอี่ยม 7:27 7:36 ขาด   7:24 7:31 7:39 7:37 7:31     7:36 7:36 16:08 ขาด 7:32     7:30 7:31 7:28 7:31 7:33     - - - - -   15 1 2 0 0
  32. เด็กหญิงจินต์จุฑา จำรูญบวรรัตน์ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   0 0 18 0 0
  33. เด็กหญิงชรินพัชร พูลกำลัง 7:36 7:37 ขาด   16:04 15:16 7:39 7:38 7:31     14:20 7:36 7:29 ขาด 7:28     7:37 7:38 7:37 7:31 7:34     - - - - -   13 3 2 0 0
  34. เด็กหญิงธารารัตน์ แสงสอาด 7:36 7:37 ขาด   7:29 7:37 7:39 7:38 ขาด     7:31 7:36 7:45 ขาด 7:32     7:37 7:38 7:38 7:31 7:34     - - - - -   15 0 3 0 0
  35. เด็กหญิงนภัสวรรณ สุวรรณประทีป 16:05 6:56 ขาด   6:56 6:57 ขาด 7:00 6:58     6:57 6:59 16:10 ขาด 7:31     6:59 7:03 7:01 17:01 7:01     - - - - -   12 3 3 0 0
  36. เด็กหญิงเบญจรัตน์ ปิ่นแก้ว ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด 16:56 ขาด     ขาด 15:59 16:23 ขาด ขาด     16:25 7:03 ขาด 16:52 16:51     - - - - -   1 6 11 0 0
  37. เด็กหญิงปิยมน อุบลบาน ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   0 0 18 0 0
  38. เด็กหญิงพิมพ์ทิชา กรรไกร ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   0 0 18 0 0
  39. เด็กหญิงมาย แย้มวงษ์ 7:19 7:13 ขาด   7:16 7:08 7:14 7:12 7:17     7:12 7:25 7:11 ขาด 7:16     7:15 7:12 7:15 7:14 7:19     - - - - -   16 0 2 0 0
  40. เด็กหญิงวรรณพร ภูมิเรศสุนทร ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   0 0 18 0 0
  41. เด็กหญิงวาสินี หงษ์โต ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   0 0 18 0 0
  42. เด็กหญิงสุนิสา พุฒศรี ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   0 0 18 0 0
  43. เด็กหญิงสุพิชญา ลาหงษ์ ขาด 15:47 ขาด   16:04 ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 16:14 ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   0 3 15 0 0
  44. เด็กหญิงอริสรา เหลืองอุดมศิลป์ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:15 7:17 7:20 ขาด 7:12     7:15 7:17 7:20 7:15 7:14     - - - - -   9 0 9 0 0
  45. เด็กหญิงขวัญชีวา พุ่มสีนิล ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   0 0 18 0 0
  46. เด็กหญิงธิติสุดา สุวรรณมณี ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   0 0 18 0 0
  47. เด็กหญิงบุษกร ทรัพย์สืบ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   0 0 18 0 0
มา 19 20     18 17 19 18 19     20 22 20 0 21     23 21 22 17 21     0 0 0 0 0   317
สาย 3 2     3 2 0 4 0     2 2 4 0 1     2 3 1 4 2     0 0 0 0 0   35
ขาด 25 25     26 28 28 25 28     25 23 23 47 25     22 23 24 26 24     0 0 0 0 0   447
ลา 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0   0
ป่วย 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0   0