รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.3/09    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
3
อา
4
5
6
7
พฤ
8
9
10
อา
11
12
13
14
พฤ
15
16
17
อา
18
19
20
21
พฤ
22
23
24
อา
25
26
27
28
พฤ
29
30
31
อา
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกชกร ยางทอง -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  2. เด็กชายกรวิชญ์ นาคสมพันธ์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  3. เด็กชายกัณฐนนท์ เซี่ยงเห็น -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  4. เด็กชายกัณฐนนท์ เซี่ยงเห็น -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  5. เด็กชายขุนเสมา พรมนาทม -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  6. เด็กชายชนะชัย ตั้งนิติพิฐจักร -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  7. เด็กชายชนะชัย สินวัฒนาพานิช -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  8. เด็กชายชัชนันท์ พูลกำลัง -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  9. เด็กชายธนินทร สุวรรณหงษ์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  10. เด็กชายธิติวุฒิ เธียรภัทรโรจน์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  11. เด็กชายธีรภัทร เล้าประชา -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  12. เด็กชายธีรวัฒน์ เเซ่อั๊ง -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  13. เด็กชายนราธิป รุ่งเรือง -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  14. เด็กชายประพฤทธิ์ ทำดี -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  15. เด็กชายปุณยวีร์ ห่วงวิไล -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  16. เด็กชายปุรชัย สมคิด -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  17. เด็กชายพงศ์รพี พละวงษ์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  18. เด็กชายพีรภัทร ม้าทอง -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  19. เด็กชายพีรภัทร ม้าทอง -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  20. เด็กชายภัชสกรณ์ แยงเพชร -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  21. เด็กชายภัชสกรณ์ แยงเพชร -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  22. เด็กชายยศนนท์ ธรรมศิริ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  23. เด็กชายรัฐธนภัทร์ เเก้วธาวินวสุ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  24. เด็กชายวราวุฒิ ศรีบุญญารักษ์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  25. เด็กชายวิษณุ แก้วปาน -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  26. เด็กชายสาธิต อักษรสาร -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  27. เด็กชายสิทธิศักดิ์ ทาหนองโดก -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  28. เด็กชายสิทธิศักดิ์ ทาหนองโดก -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  29. เด็กชายสุรจิตร์ ชัยฤาษี -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  30. เด็กชายอธิป ไทยรัตนกุล -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  31. เด็กชายอัจฉริยะ ปลื้มกมล -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  32. เด็กหญิงกัญจนพร แซ่พัง -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  33. เด็กหญิงกัลยา มงคลเอี่ยม -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  34. เด็กหญิงจินต์จุฑา จำรูญบวรรัตน์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  35. เด็กหญิงชรินพัชร พูลกำลัง -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  36. เด็กหญิงธารารัตน์ แสงสอาด -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  37. เด็กหญิงนภัสวรรณ สุวรรณประทีป -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  38. เด็กหญิงเบญจรัตน์ ปิ่นแก้ว -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  39. เด็กหญิงปาณิสรา คณา -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  40. เด็กหญิงปาณิสรา คณา -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  41. เด็กหญิงปิยมน อุบลบาน -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  42. เด็กหญิงพิมพ์ทิชา กรรไกร -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  43. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า แก้วเลี้ยง -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  44. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า แก้วเลี้ยง -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  45. เด็กหญิงมาย แย้มวงษ์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  46. เด็กหญิงวรรณพร ภูมิเรศสุนทร -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  47. เด็กหญิงวาสินี หงษ์โต -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  48. เด็กหญิงสุนิสา พุฒศรี -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  49. เด็กหญิงสุพิชญา ลาหงษ์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  50. เด็กหญิงอริสรา เหลืองอุดมศิลป์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  51. เด็กหญิงขวัญชีวา พุ่มสีนิล -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  52. เด็กหญิงธิติสุดา สุวรรณมณี -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  53. เด็กหญิงบุษกร ทรัพย์สืบ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
มา 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
สาย 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
ขาด 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
ลา 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
ป่วย 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0