รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.3/09    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
3
อา
4
5
6
7
พฤ
8
9
10
อา
11
12
13
14
พฤ
15
16
17
อา
18
19
20
21
พฤ
22
23
24
อา
25
26
27
28
พฤ
29
30
31
อา
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกชกร ยางทอง 7:07 7:08 ขาด - 7:03 7:13 7:20 7:07 7:11   - 7:12 7:08 7:13 ขาด 7:11   - 16:09 7:07 7:12 7:08 7:12   - 7:05 7:08 7:05 ขาด ขาด   18 1 4 0 0
  2. เด็กชายกรวิชญ์ นาคสมพันธ์ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  3. เด็กชายกัณฐนนท์ เซี่ยงเห็น ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  4. เด็กชายกัณฐนนท์ เซี่ยงเห็น ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  5. เด็กชายขุนเสมา พรมนาทม 14:24 7:36 ขาด - 7:35 7:40 7:35 7:39 7:38   - 7:35 7:39 7:37 ขาด 7:33   - 7:38 7:37 7:39 ขาด 7:34   - 7:37 7:37 7:35 ขาด 7:32   18 1 4 0 0
  6. เด็กชายชนะชัย ตั้งนิติพิฐจักร ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:18 ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   1 0 22 0 0
  7. เด็กชายชนะชัย สินวัฒนาพานิช 7:08 7:12 ขาด - 7:14 7:15 7:16 7:12 7:10   - 7:16 7:10 7:14 ขาด 7:10   - 7:10 7:09 7:14 7:12 7:12   - 7:12 ขาด 7:12 16:07 ขาด   18 1 4 0 0
  8. เด็กชายชัชนันท์ พูลกำลัง ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 16:08 ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 1 22 0 0
  9. เด็กชายธนินทร สุวรรณหงษ์ 7:26 7:27 ขาด - 7:15 7:10 7:31 7:35 7:30   - 7:32 7:27 7:32 ขาด 7:28   - 7:35 15:16 7:29 7:29 7:29   - 7:34 7:31 7:32 15:23 7:32   19 2 2 0 0
  10. เด็กชายธิติวุฒิ เธียรภัทรโรจน์ 7:38 6:53 ขาด - 7:34 7:37 7:44 7:36 7:26   - 7:41 7:33 7:30 ขาด 7:44   - 7:40 7:29 7:34 7:31 7:36   - 7:34 7:35 7:42 ขาด 7:33   20 0 3 0 0
  11. เด็กชายธีรภัทร เล้าประชา 7:43 7:42 ขาด - 7:33 7:41 7:43 16:02 7:35   - 7:40 7:36 7:35 ขาด 7:44   - 7:35 7:34 7:41 ขาด 7:38   - 7:37 ขาด 7:34 ขาด 7:45   17 1 5 0 0
  12. เด็กชายธีรวัฒน์ เเซ่อั๊ง 7:37 7:30 ขาด - 7:37 7:36 7:36 7:37 7:33   - 7:38 7:38 7:40 ขาด 7:39   - 7:40 7:42 7:35 7:36 7:36   - 7:42 7:36 7:42 ขาด 7:37   20 0 3 0 0
  13. เด็กชายนราธิป รุ่งเรือง 15:22 7:01 ขาด - ขาด 7:07 ขาด 14:58 ขาด   - ขาด ขาด 7:14 ขาด 16:07   - 7:08 7:11 7:08 7:06 16:06   - 6:59 7:09 16:16 ขาด ขาด   9 5 9 0 0
  14. เด็กชายประพฤทธิ์ ทำดี 7:21 7:21 ขาด - 7:22 7:25 7:24 7:26 7:17   - 7:20 7:22 7:21 ขาด 7:18   - 7:23 7:24 7:22 7:20 7:25   - 7:20 7:20 7:23 16:19 7:14   20 1 2 0 0
  15. เด็กชายปุณยวีร์ ห่วงวิไล 7:04 7:04 ขาด - 7:05 15:14 7:00 7:00 7:06   - 7:09 7:06 7:24 ขาด 7:03   - 7:02 15:19 7:08 14:29 7:07   - ขาด 7:10 7:24 ขาด 7:13   16 3 4 0 0
  16. เด็กชายปุรชัย สมคิด ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  17. เด็กชายพงศ์รพี พละวงษ์ 7:16 7:11 ขาด - 7:13 7:13 7:13 7:13 7:10   - 7:11 7:06 7:11 ขาด 7:09   - 7:09 7:08 7:08 7:10 7:07   - 7:07 7:07 ขาด 16:07 16:11   18 2 3 0 0
  18. เด็กชายพีรภัทร ม้าทอง ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  19. เด็กชายพีรภัทร ม้าทอง ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  20. เด็กชายภัชสกรณ์ แยงเพชร 7:18 7:18 ขาด - 7:22 ขาด 7:08 ขาด ขาด   - 7:16 7:16 ขาด ขาด 7:13   - 7:16 15:16 7:19 14:30 7:16   - ขาด 7:18 ขาด ขาด 7:15   12 2 9 0 0
  21. เด็กชายภัชสกรณ์ แยงเพชร 7:18 7:18 ขาด - 7:22 ขาด 7:08 ขาด ขาด   - 7:16 7:16 ขาด ขาด 7:13   - 7:16 15:16 7:19 14:30 7:16   - ขาด 7:18 ขาด ขาด 7:15   12 2 9 0 0
  22. เด็กชายยศนนท์ ธรรมศิริ 7:20 15:43 ขาด - 16:04 ขาด 7:28 7:21 7:17   - 14:27 7:19 7:29 ขาด ขาด   - 7:20 7:21 7:28 7:19 7:19   - 7:21 7:20 7:24 15:23 7:21   15 4 4 0 0
  23. เด็กชายรัฐธนภัทร์ เเก้วธาวินวสุ 6:58 7:08 ขาด - ขาด ขาด ขาด 16:02 7:11   - 7:16 7:13 7:17 ขาด 7:16   - 7:09 6:58 7:09 7:08 7:11   - 7:08 7:04 7:09 16:07 7:00   16 2 5 0 0
  24. เด็กชายวราวุฒิ ศรีบุญญารักษ์ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  25. เด็กชายวิษณุ แก้วปาน ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด 7:11   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   1 0 22 0 0
  26. เด็กชายสาธิต อักษรสาร ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  27. เด็กชายสิทธิศักดิ์ ทาหนองโดก ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  28. เด็กชายสิทธิศักดิ์ ทาหนองโดก ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  29. เด็กชายสุรจิตร์ ชัยฤาษี 7:11 7:10 ขาด - 7:14 7:15 6:57 7:09 7:10   - 7:05 7:13 7:12 ขาด 7:11   - 7:08 7:09 7:10 7:10 7:11   - 7:08 7:10 7:10 16:07 7:03   20 1 2 0 0
  30. เด็กชายอธิป ไทยรัตนกุล ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  31. เด็กชายอัจฉริยะ ปลื้มกมล 7:07 ขาด ขาด - 7:03 7:13 7:20 7:07 7:11   - 7:12 7:08 7:13 ขาด ขาด   - 7:13 7:07 16:08 ขาด ขาด   - 7:05 ขาด 7:05 ขาด 7:10   14 1 8 0 0
  32. เด็กหญิงกัญจนพร แซ่พัง 7:26 7:52 ขาด - 7:27 7:27 7:29 7:28 7:32   - 7:36 7:24 7:28 ขาด 7:22   - 7:35 7:28 7:26 7:30 7:35   - 7:25 7:29 7:31 ขาด 7:26   20 0 3 0 0
  33. เด็กหญิงกัลยา มงคลเอี่ยม 7:27 7:36 ขาด - 7:24 7:31 7:39 7:37 7:31   - 7:36 7:36 16:08 ขาด 7:32   - 7:30 7:31 7:28 7:31 7:33   - 7:36 7:33 7:50 ขาด 7:35   19 1 3 0 0
  34. เด็กหญิงจินต์จุฑา จำรูญบวรรัตน์ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  35. เด็กหญิงชรินพัชร พูลกำลัง 7:36 7:37 ขาด - 16:04 15:16 7:39 7:38 7:31   - 14:20 7:36 7:29 ขาด 7:28   - 7:37 7:38 7:37 7:31 7:34   - 7:34 7:32 7:35 ขาด 7:34   17 3 3 0 0
  36. เด็กหญิงธารารัตน์ แสงสอาด 7:36 7:37 ขาด - 7:29 7:37 7:39 7:38 ขาด   - 7:31 7:36 7:45 ขาด 7:32   - 7:37 7:38 7:38 7:31 7:34   - 7:34 7:32 7:35 ขาด 7:34   19 0 4 0 0
  37. เด็กหญิงนภัสวรรณ สุวรรณประทีป 16:05 6:56 ขาด - 6:56 6:57 ขาด 7:00 6:58   - 6:57 6:59 16:10 ขาด 7:31   - 6:59 7:03 7:01 17:01 7:01   - 6:59 7:01 7:01 ขาด 7:04   16 3 4 0 0
  38. เด็กหญิงเบญจรัตน์ ปิ่นแก้ว ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด 16:56 ขาด   - ขาด 15:59 16:23 ขาด ขาด   - 16:25 7:03 ขาด 16:52 16:51   - 7:02 6:58 16:47 16:41 16:30   3 9 11 0 0
  39. เด็กหญิงปาณิสรา คณา ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  40. เด็กหญิงปาณิสรา คณา ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  41. เด็กหญิงปิยมน อุบลบาน ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  42. เด็กหญิงพิมพ์ทิชา กรรไกร ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  43. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า แก้วเลี้ยง ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  44. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า แก้วเลี้ยง ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  45. เด็กหญิงมาย แย้มวงษ์ 7:19 7:13 ขาด - 7:16 7:08 7:14 7:12 7:17   - 7:12 7:25 7:11 ขาด 7:16   - 7:15 7:12 7:15 7:14 7:19   - 7:13 7:14 7:11 ขาด 7:13   20 0 3 0 0
  46. เด็กหญิงวรรณพร ภูมิเรศสุนทร ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  47. เด็กหญิงวาสินี หงษ์โต ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  48. เด็กหญิงสุนิสา พุฒศรี ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  49. เด็กหญิงสุพิชญา ลาหงษ์ ขาด 15:47 ขาด - 16:04 ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 16:14 ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 6:49 16:16 ขาด 16:11   1 5 17 0 0
  50. เด็กหญิงอริสรา เหลืองอุดมศิลป์ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:15 7:17 7:20 ขาด 7:12   - 7:15 7:17 7:20 7:15 7:14   - 7:19 7:17 7:23 ขาด 7:14   13 0 10 0 0
  51. เด็กหญิงขวัญชีวา พุ่มสีนิล ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  52. เด็กหญิงธิติสุดา สุวรรณมณี ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  53. เด็กหญิงบุษกร ทรัพย์สืบ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
มา 20     0 19 17 20 18     0 21 23 20 0     0 24 21 23 17     0 22 23 20 0     308
สาย 3     0 3 2 0 4     0 2 2 4 0     0 2 4 1 5     0 0 0 3 8     43
ขาด 30     0 31 34 33 31     0 30 28 29 53     0 27 28 29 31     0 31 30 30 45     550
ลา 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
ป่วย 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0