รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.3/08    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
3
อา
4
5
6
7
พฤ
8
9
10
อา
11
12
13
14
พฤ
15
16
17
อา
18
19
20
21
พฤ
22
23
24
อา
25
26
27
28
พฤ
29
30
31
อา
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกนกพล พิชัยวานิชสิน -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  2. เด็กชายกิตติธร มะโหฬาร -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  3. เด็กชายกิตติภูมิ สุวรรณสูร -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  4. เด็กชายจาตุพัฒน์ เอี่ยมสะอาด -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  5. เด็กชายจิรวัฒณ์ บุญเพ็ง -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  6. เด็กชายเจษฎา พงษ์เผือก -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  7. เด็กชายฉัตรพล บุตรสิงขรณ์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  8. เด็กชายฐปนพงศ์ กอกิตรัตนกุล -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  9. เด็กชายธนกฤต สังข์วรรณะ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  10. เด็กชายธนพัฒน์ พงษ์เเขก -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  11. เด็กชายธวัชชัย จิ๋วเชื้อพันธุ์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  12. เด็กชายประพัณฐ์ สุริยันต์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  13. เด็กชายภควัต กิติชัยชาญ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  14. เด็กชายภูริณัฐ วงษ์นาคเพ็ชร์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  15. เด็กชายยศพัทธ์ สุขสม -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  16. เด็กชายรัชพงศ์ วงษ์งาม -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  17. เด็กชายวรินทร ทองเอ็ม -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  18. เด็กชายวัฒนชัย หรุ่นบุญลือ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  19. เด็กชายศิรินพงศ์ สุพรรนานนท์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  20. เด็กชายศิริพงศ์ โสวัสสะ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  21. เด็กชายศุภกิตติ์ นาคสระเกษ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  22. เด็กชายศุภชัย พวงบุบผา -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  23. เด็กชายโศภณ พานทอง -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  24. เด็กชายสกรรจ์ อำ่สกุล -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  25. เด็กชายสวิส สุนทรคงตระกูล -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  26. เด็กชายอนุวัฒน์ สังข์ด้วง -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  27. เด็กชายอรรถพร ยอดศรี -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  28. เด็กชายอัฎษกานต์ พลอยสุกใส -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  29. เด็กชายอิทธิพล การะเกษ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  30. นางสาวกรวิชิต ท้าวลา -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  31. เด็กหญิงกันยารัตน์ ม่วงพันธ์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  32. เด็กหญิงจิราภาณ์ ทิพย์ชัย -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  33. เด็กหญิงจิราภรณ์ เรืองขจร -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  34. เด็กหญิงณัฐธิดา ศิริวงศ์ชัยกุล -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  35. เด็กหญิงณิชาภา พงษ์รื่น -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  36. เด็กหญิงธัญธร แตงอ่อน -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  37. เด็กหญิงนภัสสร รอดไพ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  38. เด็กหญิงพิชญา เอี่ยมศรีชาญชัย -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  39. เด็กหญิงพิมพ์มาดา วุฒิพงศ์ชัยสกุล -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  40. เด็กหญิงพิริยาพร วรรธนะกุล -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  41. เด็กหญิงวรนิษฐา เกตุอุดม -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  42. เด็กหญิงศุภารมย์ กาบแก้ว -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  43. เด็กหญิงสิรินทิพย์ สาระวงษ์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  44. เด็กหญิงสุพัชชา เกิดสมบูรณ์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  45. เด็กหญิงอติพร ดำรงรัตน์นุวงศ์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
มา 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
สาย 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
ขาด 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
ลา 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
ป่วย 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0