รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.3/08    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
3
อา
4
5
6
7
พฤ
8
9
10
อา
11
12
13
14
พฤ
15
16
17
อา
18
19
20
21
พฤ
22
23
24
อา
25
26
27
28
พฤ
29
30
31
อา
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกนกพล พิชัยวานิชสิน ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  2. เด็กชายกิตติธร มะโหฬาร 7:07 7:06 ขาด - 7:14 7:07 7:13 7:14 7:12   - 7:12 7:09 7:08 ขาด 7:05   - 7:10 7:03 7:10 7:15 7:09   - 7:12 7:19 7:12 ขาด 7:12   20 0 3 0 0
  3. เด็กชายกิตติภูมิ สุวรรณสูร 7:15 15:43 ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:09 7:15 ขาด 16:06   - 7:11 7:17 ขาด 7:08 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   6 2 15 0 0
  4. เด็กชายจาตุพัฒน์ เอี่ยมสะอาด 7:26 7:27 ขาด - 7:15 7:10 7:31 7:35 7:30   - 7:32 7:27 7:32 ขาด 7:28   - 7:35 7:29 7:29 7:29 7:29   - 7:34 7:31 7:32 16:07 7:32   20 1 2 0 0
  5. เด็กชายจิรวัฒณ์ บุญเพ็ง ขาด ขาด ขาด - 7:00 7:03 ขาด 16:02 7:05   - 7:06 7:09 7:08 ขาด 7:10   - ขาด 7:13 7:11 7:11 ขาด   - ขาด ขาด 7:15 ขาด ขาด   11 1 11 0 0
  6. เด็กชายเจษฎา พงษ์เผือก ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  7. เด็กชายฉัตรพล บุตรสิงขรณ์ 6:53 7:12 ขาด - 7:04 7:10 7:28 ขาด 7:10   - 7:08 7:02 7:18 ขาด 7:17   - ขาด 7:06 7:25 7:15 7:26   - 7:18 7:17 7:20 ขาด ขาด   17 0 6 0 0
  8. เด็กชายฐปนพงศ์ กอกิตรัตนกุล 7:27 7:22 ขาด - 7:13 7:32 15:11 7:45 ขาด   - 7:38 7:43 16:12 ขาด ขาด   - 7:47 7:48 15:18 15:09 ขาด   - 7:30 7:40 ขาด 16:08 7:50   12 5 6 0 0
  9. เด็กชายธนกฤต สังข์วรรณะ 7:38 7:06 ขาด - 7:25 7:26 7:20 7:24 7:30   - 7:32 7:28 7:42 ขาด 7:20   - 7:28 7:28 7:33 7:33 7:38   - ขาด 7:33 7:22 ขาด 7:45   19 0 4 0 0
  10. เด็กชายธนพัฒน์ พงษ์เเขก 7:30 7:32 ขาด - 7:27 7:29 7:33 7:31 7:30   - 7:26 7:33 7:33 ขาด 7:30   - 7:29 7:29 7:32 7:38 7:28   - 7:29 7:30 7:32 ขาด 7:32   20 0 3 0 0
  11. เด็กชายธวัชชัย จิ๋วเชื้อพันธุ์ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  12. เด็กชายประพัณฐ์ สุริยันต์ 7:02 7:01 ขาด - 7:02 7:02 7:04 7:04 7:02   - 7:04 7:04 7:06 ขาด 7:02   - 7:05 7:07 7:04 7:05 16:06   - 7:02 7:04 7:05 ขาด 7:05   19 1 3 0 0
  13. เด็กชายภควัต กิติชัยชาญ 7:09 7:19 ขาด - 7:21 7:14 7:02 7:16 7:26   - 7:23 7:27 7:13 ขาด 7:30   - 7:30 7:25 7:15 7:31 7:33   - 7:03 7:19 7:16 16:06 7:35   20 1 2 0 0
  14. เด็กชายภูริณัฐ วงษ์นาคเพ็ชร์ 7:26 7:59 ขาด - 7:27 7:27 7:28 7:28 7:32   - 7:37 7:24 7:28 ขาด 7:22   - 7:31 7:29 7:27 7:31 7:36   - 7:25 7:29 7:31 ขาด 7:26   20 0 3 0 0
  15. เด็กชายยศพัทธ์ สุขสม ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  16. เด็กชายรัชพงศ์ วงษ์งาม 7:24 7:24 ขาด - 7:24 7:22 7:22 7:24 7:23   - 7:25 7:23 7:25 ขาด 7:23   - 7:26 7:25 7:23 7:24 7:31   - 7:25 7:24 7:30 ขาด 7:26   20 0 3 0 0
  17. เด็กชายวรินทร ทองเอ็ม 6:54 6:59 ขาด - 6:52 16:11 6:54 6:55 6:50   - 6:53 6:50 16:07 ขาด 16:07   - ขาด 6:51 6:53 6:53 ขาด   - 16:15 6:51 6:55 ขาด ขาด   13 4 6 0 0
  18. เด็กชายวัฒนชัย หรุ่นบุญลือ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  19. เด็กชายศิรินพงศ์ สุพรรนานนท์ ขาด ขาด ขาด - ขาด 7:49 7:58 7:50 ขาด   - 7:47 ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:41 ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:43 ขาด ขาด 15:20 ขาด   6 1 16 0 0
  20. เด็กชายศิริพงศ์ โสวัสสะ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  21. เด็กชายศุภกิตติ์ นาคสระเกษ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  22. เด็กชายศุภชัย พวงบุบผา 6:53 6:52 ขาด - 6:53 16:34 6:53 6:53 6:54   - 6:53 6:53 16:10 ขาด 6:52   - ขาด 6:53 6:54 ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   11 2 10 0 0
  23. เด็กชายโศภณ พานทอง 7:32 15:44 ขาด - ขาด 7:09 ขาด ขาด ขาด   - 7:29 7:31 7:35 ขาด 7:32   - ขาด 16:10 7:32 7:33 7:34   - ขาด ขาด 7:35 ขาด ขาด   10 2 11 0 0
  24. เด็กชายสกรรจ์ อำ่สกุล ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  25. เด็กชายสวิส สุนทรคงตระกูล ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 7:06 ขาด   - 7:44 ขาด ขาด ขาด ขาด   2 0 21 0 0
  26. เด็กชายอนุวัฒน์ สังข์ด้วง ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  27. เด็กชายอรรถพร ยอดศรี ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  28. เด็กชายอัฎษกานต์ พลอยสุกใส ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด 7:36 7:28   - 7:24 7:34 7:21 ขาด 7:26   - ขาด 7:31 7:23 7:30 7:38   - 7:22 7:24 7:26 ขาด 7:41   14 0 9 0 0
  29. เด็กชายอิทธิพล การะเกษ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  30. นางสาวกรวิชิต ท้าวลา ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  31. เด็กหญิงกันยารัตน์ ม่วงพันธ์ 7:08 7:05 ขาด - 7:07 7:08 7:11 7:09 7:10   - 7:11 7:07 7:13 ขาด 7:06   - 7:09 7:07 7:10 7:10 16:12   - 7:10 7:08 7:07 16:07 7:07   19 2 2 0 0
  32. เด็กหญิงจิราภาณ์ ทิพย์ชัย 7:00 6:56 ขาด - ขาด 6:49 ขาด 6:55 7:01   - 6:42 7:08 7:07 ขาด 6:56   - 6:53 7:08 7:02 7:02 7:03   - 6:58 7:08 7:07 ขาด 7:12   18 0 5 0 0
  33. เด็กหญิงจิราภรณ์ เรืองขจร ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  34. เด็กหญิงณัฐธิดา ศิริวงศ์ชัยกุล ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  35. เด็กหญิงณิชาภา พงษ์รื่น 7:13 7:10 ขาด - 7:14 7:28 7:17 7:17 7:15   - 7:25 7:15 7:21 ขาด 7:16   - 7:15 7:20 7:18 7:26 7:18   - 7:24 7:15 7:22 ขาด 7:21   20 0 3 0 0
  36. เด็กหญิงธัญธร แตงอ่อน 7:04 6:58 ขาด - 6:55 6:52 6:58 7:04 7:02   - 6:56 7:04 7:11 ขาด 6:57   - 6:59 6:49 7:10 7:01 7:05   - 7:03 6:58 7:01 ขาด 7:10   20 0 3 0 0
  37. เด็กหญิงนภัสสร รอดไพ 7:21 7:22 ขาด - 7:17 7:15 7:21 7:20 7:22   - 7:27 7:14 7:27 ขาด 7:16   - 7:23 7:17 7:24 7:22 7:19   - 7:19 7:17 7:22 16:22 7:14   20 1 2 0 0
  38. เด็กหญิงพิชญา เอี่ยมศรีชาญชัย 7:07 7:10 ขาด - 7:07 7:11 16:38 ขาด ขาด   - 7:11 7:12 7:13 ขาด ขาด   - 7:18 ขาด 7:15 7:13 ขาด   - 7:10 7:10 7:12 16:34 7:11   14 2 7 0 0
  39. เด็กหญิงพิมพ์มาดา วุฒิพงศ์ชัยสกุล 6:56 6:53 ขาด - 6:59 6:55 6:49 6:55 6:52   - 6:58 6:54 6:58 ขาด 6:56   - 6:53 6:54 6:52 6:48 6:50   - 6:46 6:49 6:54 16:07 6:56   20 1 2 0 0
  40. เด็กหญิงพิริยาพร วรรธนะกุล 6:56 6:51 ขาด - 6:51 6:47 6:54 7:02 6:57   - 6:52 6:59 7:01 ขาด 7:01   - 7:06 7:04 7:02 6:55 6:50   - 6:53 6:56 6:55 ขาด 6:57   20 0 3 0 0
  41. เด็กหญิงวรนิษฐา เกตุอุดม ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  42. เด็กหญิงศุภารมย์ กาบแก้ว 6:42 6:46 ขาด - 16:06 16:09 7:00 16:03 16:02   - 14:21 6:52 6:55 ขาด 6:58   - 6:56 6:50 6:45 6:57 6:54   - 6:46 6:52 6:54 6:40 6:43   16 5 2 0 0
  43. เด็กหญิงสิรินทิพย์ สาระวงษ์ 7:20 7:21 ขาด - 7:17 7:16 7:33 7:22 7:18   - 7:22 7:19 7:33 ขาด ขาด   - ขาด 7:21 7:28 7:18 7:19   - 7:20 ขาด 7:23 ขาด 16:08   16 1 6 0 0
  44. เด็กหญิงสุพัชชา เกิดสมบูรณ์ 7:01 7:02 ขาด - 7:08 7:01 7:00 7:05 7:01   - 7:03 7:02 6:59 ขาด 7:02   - 7:02 7:03 7:01 6:59 7:02   - 7:00 7:04 6:58 16:07 7:03   20 1 2 0 0
  45. เด็กหญิงอติพร ดำรงรัตน์นุวงศ์ 7:46 ขาด ขาด - 7:43 ขาด 7:42 ขาด 7:41   - 14:19 ขาด 7:46 ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:34 ขาด ขาด   - 7:45 ขาด ขาด ขาด ขาด   7 1 15 0 0
มา 26     0 23 23 22 22     0 26 27 25 0     0 21 25 26 26     0 24 22 24 1     363
สาย 0     0 1 3 2 2     0 2 0 3 0     0 0 1 1 1     0 1 0 0 9     26
ขาด 19     0 21 19 21 21     0 17 18 17 45     0 24 19 18 18     0 20 23 21 35     376
ลา 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
ป่วย 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0