รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2560
ห้อง ม.3/07    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
พฤ
2
3
4
อา
5
6
7
8
พฤ
9
10
11
อา
12
13
14
15
พฤ
16
17
18
อา
19
20
21
22
พฤ
23
24
25
อา
26
27
28
29
พฤ
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกฤษฎา สงวศักดิ์ 7:20 7:21 ขาด   7:17 7:16 7:28 7:21 7:17     7:22 7:19 7:29 ขาด 7:15     7:20 7:21 7:28 7:18 7:19     7:21 7:20 7:24 ขาด 7:22   20 0 3 0 0
  2. เด็กชายเกียรติคุณ ขำดี 7:09 7:06 ขาด   7:02 7:02 7:07 16:03 7:03     7:05 7:03 ขาด ขาด 7:03     ขาด 6:57 7:02 7:03 15:21     6:58 7:05 7:02 ขาด 7:05   16 2 5 0 0
  3. เด็กชายคุณานนท์ มากขนอน ขาด 7:26 ขาด   16:03 7:28 ขาด 7:33 ขาด     7:30 ขาด 7:36 ขาด 7:39     ขาด ขาด 7:36 7:34 ขาด     7:30 7:28 7:30 ขาด ขาด   11 1 11 0 0
  4. เด็กชายชยพล โพธิ์ทอง 7:50 15:42 ขาด   7:39 8:01 7:27 7:09 7:25     7:39 8:54 7:42 ขาด 7:37     7:08 7:52 6:49 7:37 7:33     7:48 7:48 7:08 ขาด 7:50   18 2 3 0 0
  5. เด็กชายชัยวัฒน์ สิริประภาพรรณ 7:29 7:29 ขาด   7:27 7:27 7:25 7:30 7:28     7:32 7:32 7:32 ขาด 7:28     7:29 7:30 7:29 7:29 7:33     7:32 7:30 7:31 16:06 7:33   20 1 2 0 0
  6. เด็กชายชิติพัทธ์ ขันทเขตต์ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  7. เด็กชายชิษณุ ไทยศรี 7:20 7:21 ขาด   7:17 7:16 7:28 7:22 7:17     7:22 7:19 7:29 ขาด 7:15     7:20 ขาด ขาด 7:18 7:19     7:21 7:20 7:23 ขาด 7:22   18 0 5 0 0
  8. เด็กชายชิษณุพงศ์ บุญเพ็ง 7:19 7:13 ขาด   7:16 7:09 7:15 7:13 7:18     7:12 7:26 7:12 ขาด 7:17     7:16 7:13 7:16 7:15 7:19     7:13 7:15 7:12 16:06 7:14   20 1 2 0 0
  9. เด็กชายณพวิทย์ กำเนิดทรัพย์ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  10. เด็กชายณัฐนนท์ อุ่นอารมย์เลิศ 7:03 7:04 ขาด   7:02 6:56 7:02 7:04 6:58     7:00 7:01 7:03 ขาด 7:04     ขาด 7:02 7:04 7:02 16:05     7:02 6:59 7:02 16:06 16:08   17 3 3 0 0
  11. เด็กชายณัฐพล อินจ้อย ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  12. เด็กชายณัฐสิทธิ์ อุ่นอารมญ์เลิศ 7:03 7:04 ขาด   7:02 6:56 7:02 7:04 6:58     7:00 7:01 7:03 ขาด 7:04     7:03 7:02 7:05 7:02 7:00     7:03 6:59 7:02 ขาด 7:01   20 0 3 0 0
  13. เด็กชายณัฐากร โพธิ์ศรีศาสตร์ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  14. เด็กชายณัฐิวุฒิ คล้ายวิเชียร 7:20 7:21 ขาด   7:17 7:16 7:28 7:22 7:17     7:22 7:19 7:29 ขาด 7:15     7:20 7:21 7:28 7:18 7:18     7:21 7:20 7:23 ขาด 7:22   20 0 3 0 0
  15. เด็กชายธิติพล ฉัตรนภารัตน์ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  16. เด็กชายปกรณ์ หอมจรรยา ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด 7:17     7:31 7:23 ขาด ขาด ขาด     7:21 7:20 7:23 16:06 7:21   7 1 15 0 0
  17. เด็กชายพงศพัส สุดโต ขาด 7:31 ขาด   16:03 7:32 7:32 16:02 7:29     7:33 7:40 7:35 ขาด 7:34     7:33 ขาด 7:37 7:37 7:33     7:35 7:37 7:34 ขาด 7:35   16 2 5 0 0
  18. เด็กชายพนมกร ไพรสันต์ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  19. เด็กชายพรรณเพชร พุศลพงษ์ 7:38 7:40 ขาด   7:38 7:38 7:37 16:02 7:38     7:37 7:38 7:39 ขาด 7:38     7:36 7:35 7:41 7:42 15:20     7:37 7:38 7:38 ขาด 7:42   18 2 3 0 0
  20. เด็กชายพิสิษฐ์ มนต์วิเศษ 16:02 15:43 ขาด   16:03 16:12 ขาด 16:02 16:03     ขาด 16:09 15:12 ขาด 16:05     ขาด ขาด ขาด 15:55 7:47     7:51 16:05 ขาด 16:06 16:08   2 13 8 0 0
  21. เด็กชายภัทร ยิ่งเจริญ 7:09 7:10 ขาด   16:03 7:10 7:32 7:19 7:17     7:13 ขาด 7:28 ขาด 7:15     ขาด ขาด ขาด ขาด 7:03     ขาด 7:13 7:29 ขาด ขาด   12 1 10 0 0
  22. เด็กชายภูรินทร์ มาลา 7:26 7:27 ขาด   7:40 7:33 7:49 7:30 7:37     7:47 7:42 7:32 ขาด 7:21     16:16 7:38 7:28 7:20 ขาด     7:24 7:37 7:30 16:06 ขาด   17 2 4 0 0
  23. เด็กชายมนตรี มีประเสริฐ 7:11 7:09 ขาด   7:14 7:15 6:57 7:08 7:09     14:25 7:13 7:12 ขาด 7:11     7:08 ขาด 7:10 7:10 7:11     7:07 7:10 7:10 ขาด 7:03   18 1 4 0 0
  24. เด็กชายรัชชานนท์ อภิสนธ์ 16:02 7:36 ขาด   7:36 7:34 7:34 ขาด ขาด     ขาด 7:37 7:38 ขาด 7:37     7:40 7:35 7:39 ขาด 6:43     7:35 7:37 7:37 16:06 7:28   15 2 6 0 0
  25. เด็กชายรัตนวิทย์ รัตนประสิทธิ์ 16:07 7:29 ขาด   7:25 7:20 7:26 ขาด 7:22     7:31 16:10 7:24 ขาด 7:25     7:29 7:31 7:29 7:29 7:31     ขาด ขาด 7:29 16:06 7:29   15 3 5 0 0
  26. เด็กชายสรวีย์ สินไพบูลย์ผล ขาด ขาด ขาด   ขาด 7:13 7:12 16:02 7:03     7:08 7:07 ขาด ขาด 7:14     7:14 7:11 7:13 7:18 7:08     7:14 ขาด 7:13 ขาด 7:13   14 1 8 0 0
  27. เด็กชายสันติพร สุภาพวง 7:38 7:33 ขาด   7:32 7:40 7:32 7:38 7:33     7:32 7:35 ขาด ขาด ขาด     7:39 7:38 7:34 7:31 7:35     7:35 7:37 7:34 16:06 7:41   18 1 4 0 0
  28. เด็กชายสิทธิพร หงษ์ทอง 7:16 7:15 ขาด   7:33 7:41 7:43 7:40 7:35     7:39 7:36 7:35 ขาด 7:44     7:35 7:34 7:41 7:41 7:38     6:44 7:38 7:34 16:11 7:45   20 1 2 0 0
  29. เด็กชายอธิชนม์ โชติชัชวาลย์กุล 7:13 7:12 ขาด   7:13 7:15 7:14 7:13 7:09     7:18 7:13 7:13 ขาด 7:14     7:15 7:15 7:15 7:13 7:14     7:11 7:13 7:14 ขาด 7:19   20 0 3 0 0
  30. เด็กชายอนุชา โค้วสมจีน ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  31. เด็กหญิงกชามาส สันติกิจรุ่งเรื่อง 7:35 7:26 ขาด   7:33 7:30 7:29 7:40 7:22     7:30 7:29 ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:35 ขาด 7:29 ขาด ขาด   11 0 12 0 0
  32. เด็กหญิงกนกกาญจน์ คาบสมุทร์ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:08 ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:05 ขาด ขาด 16:10 9:18   2 2 19 0 0
  33. เด็กหญิงณภัทร ทองปลื้ม 7:20 7:15 ขาด   7:16 7:20 7:26 7:27 7:16     7:17 7:28 7:20 ขาด 7:17     7:29 7:28 7:23 7:23 7:18     7:27 7:13 7:29 16:10 7:19   20 1 2 0 0
  34. เด็กหญิงณัฏฐาภรณ์ ชนะโชติ 7:03 7:02 ขาด   ขาด ขาด 7:08 7:04 7:03     7:05 7:05 7:05 ขาด ขาด     16:10 7:08 7:09 7:06 7:05     7:03 7:04 ขาด ขาด ขาด   14 1 8 0 0
  35. เด็กหญิงณัฐชนิดา จันทรา 7:15 7:19 ขาด   7:21 ขาด 7:10 7:17 7:14     7:15 7:17 7:20 ขาด 7:12     7:15 7:17 7:20 7:15 7:14     7:20 7:17 7:23 ขาด 7:15   19 0 4 0 0
  36. เด็กหญิงณัฐธิดา ไชยวงศ์ 7:23 7:43 ขาด   7:37 7:36 ขาด 7:37 7:24     7:33 7:37 7:37 ขาด 7:35     7:33 7:38 7:37 7:33 7:39     7:13 7:38 7:34 ขาด 7:38   19 0 4 0 0
  37. เด็กหญิงธีราภรณ์ นิลวงศ์ 7:35 7:26 ขาด   7:33 7:30 7:29 7:40 7:22     7:30 7:29 7:40 ขาด 7:34     7:30 7:32 7:33 7:33 7:36     7:35 7:28 7:29 ขาด 7:31   20 0 3 0 0
  38. เด็กหญิงปัญญาพร เพ็งแข 6:56 6:59 ขาด   6:57 6:57 ขาด 6:54 16:12     6:55 6:51 7:01 ขาด 6:59     6:56 16:17 6:55 7:01 6:57     6:54 16:08 7:02 ขาด 6:56   16 3 4 0 0
  39. เด็กหญิงปัทนรินทร์ จำปานิล 7:27 7:22 ขาด   7:24 7:24 7:26 7:34 7:27     7:23 7:28 7:30 ขาด 7:26     7:33 7:30 7:29 7:33 7:27     7:30 7:31 7:32 ขาด 16:11   19 1 3 0 0
  40. เด็กหญิงปาจารีย์ ขอนดอก 7:26 7:22 ขาด   7:21 7:21 7:24 7:24 7:21     7:24 7:21 7:21 ขาด 7:22     7:29 7:25 7:20 7:26 7:23     7:23 7:22 7:21 ขาด 7:22   20 0 3 0 0
  41. เด็กหญิงพนิดา กล่อมจิตต์ 7:20 7:15 ขาด   7:16 7:20 7:26 7:27 7:15     7:15 7:27 7:20 ขาด 7:11     7:29 7:28 7:23 7:23 7:15     7:23 ขาด 7:29 ขาด 7:25   19 0 4 0 0
  42. เด็กหญิงพลอยฟ้า สุขรื่น 16:06 7:02 ขาด   ขาด 6:56 ขาด 16:05 16:14     ขาด 16:10 7:05 ขาด 16:10     7:01 7:04 7:09 ขาด 16:08     7:01 7:00 9:11 ขาด ขาด   8 7 8 0 0
  43. เด็กหญิงพัชร์สุรีย์ บุญศรีสุวรรณ 7:34 7:35 ขาด   7:36 7:31 7:34 7:38 7:24     7:34 7:32 7:31 ขาด 7:35     7:35 7:35 7:33 7:46 7:36     7:33 7:32 7:36 16:10 7:36   20 1 2 0 0
  44. เด็กหญิงรจนา สุดใจดี 16:06 ขาด ขาด   ขาด 6:56 16:09 16:04 16:14     14:26 16:10 7:05 ขาด ขาด     7:01 7:04 7:09 ขาด 16:08     7:01 7:00 9:11 ขาด ขาด   7 8 8 0 0
  45. เด็กหญิงรสสุคนธ์ อ้วนเจริญ 7:43 7:41 ขาด   7:33 7:41 7:43 7:40 7:34     ขาด 7:36 7:35 ขาด 7:44     7:35 7:34 7:41 7:41 7:38     7:38 7:38 7:34 16:10 7:45   19 1 3 0 0
  46. เด็กหญิงวันวิสา เชี่ยวพานิช 15:22 ขาด ขาด   ขาด 7:13 7:12 16:05 16:12     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:10 7:14 7:21 ขาด ขาด   5 3 15 0 0
  47. เด็กหญิงสุจิรา เทพวงษ์ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  48. เด็กหญิงอรวิภา มะสีพันธ์ 7:03 7:09 ขาด   7:07 7:08 7:10 7:15 7:15     7:15 7:05 7:10 ขาด 7:08     7:06 7:13 7:08 7:17 7:15     7:10 7:08 7:07 ขาด 7:11   20 0 3 0 0
มา 29 33     29 35 32 28 31     31 31 32 0 32     30 30 33 31 29     38 33 35 0 28   630
สาย 6 2     4 1 1 8 5     2 5 1 0 2     2 1 0 1 5     0 2 2 14 4   68
ขาด 13 13     15 12 15 12 12     15 12 15 48 14     16 17 15 16 14     10 13 11 34 16   358
ลา 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0   0
ป่วย 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0   0