รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.3/07    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
3
อา
4
5
6
7
พฤ
8
9
10
อา
11
12
13
14
พฤ
15
16
17
อา
18
19
20
21
พฤ
22
23
24
อา
25
26
27
28
พฤ
29
30
31
อา
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกฤษฎา สงวศักดิ์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  2. เด็กชายเกียรติคุณ ขำดี -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  3. เด็กชายคุณานนท์ มากขนอน -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  4. เด็กชายชยพล โพธิ์ทอง -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  5. เด็กชายชัยวัฒน์ สิริประภาพรรณ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  6. เด็กชายชิติพัทธ์ ขันทเขตต์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  7. เด็กชายชิษณุ ไทยศรี -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  8. เด็กชายชิษณุพงศ์ บุญเพ็ง -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  9. เด็กชายณพวิทย์ กำเนิดทรัพย์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  10. เด็กชายณัฐนนท์ อุ่นอารมย์เลิศ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  11. เด็กชายณัฐพล อินจ้อย -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  12. เด็กชายณัฐสิทธิ์ อุ่นอารมญ์เลิศ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  13. เด็กชายณัฐากร โพธิ์ศรีศาสตร์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  14. เด็กชายณัฐิวุฒิ คล้ายวิเชียร -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  15. เด็กชายธิติพล ฉัตรนภารัตน์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  16. เด็กชายปกรณ์ หอมจรรยา -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  17. เด็กชายพงศพัส สุดโต -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  18. เด็กชายพนมกร ไพรสันต์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  19. เด็กชายพรรณเพชร พุศลพงษ์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  20. เด็กชายพิสิษฐ์ มนต์วิเศษ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  21. เด็กชายภัทร ยิ่งเจริญ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  22. เด็กชายภูรินทร์ มาลา -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  23. เด็กชายมนตรี มีประเสริฐ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  24. เด็กชายรัชชานนท์ อภิสนธ์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  25. เด็กชายรัตนวิทย์ รัตนประสิทธิ์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  26. เด็กชายสรวีย์ สินไพบูลย์ผล -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  27. เด็กชายสันติพร สุภาพวง -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  28. เด็กชายสิทธิพร หงษ์ทอง -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  29. เด็กชายอธิชนม์ โชติชัชวาลย์กุล -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  30. เด็กชายอนุชา โค้วสมจีน -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  31. เด็กหญิงกชามาส สันติกิจรุ่งเรื่อง -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  32. เด็กหญิงกนกกาญจน์ คาบสมุทร์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  33. เด็กหญิงณภัทร ทองปลื้ม -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  34. เด็กหญิงณัฏฐาภรณ์ ชนะโชติ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  35. เด็กหญิงณัฐชนิดา จันทรา -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  36. เด็กหญิงณัฐธิดา ไชยวงศ์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  37. เด็กหญิงธีราภรณ์ นิลวงศ์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  38. เด็กหญิงปัญญาพร เพ็งแข -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  39. เด็กหญิงปัทนรินทร์ จำปานิล -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  40. เด็กหญิงปาจารีย์ ขอนดอก -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  41. เด็กหญิงพนิดา กล่อมจิตต์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  42. เด็กหญิงพลอยฟ้า สุขรื่น -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  43. เด็กหญิงพัชร์สุรีย์ บุญศรีสุวรรณ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  44. เด็กหญิงรจนา สุดใจดี -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  45. เด็กหญิงรสสุคนธ์ อ้วนเจริญ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  46. เด็กหญิงวันวิสา เชี่ยวพานิช -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  47. เด็กหญิงสุจิรา เทพวงษ์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  48. เด็กหญิงอรวิภา มะสีพันธ์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
มา 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
สาย 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
ขาด 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
ลา 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
ป่วย 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0