รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2560
ห้อง ม.3/06    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
พฤ
2
3
4
อา
5
6
7
8
พฤ
9
10
11
อา
12
13
14
15
พฤ
16
17
18
อา
19
20
21
22
พฤ
23
24
25
อา
26
27
28
29
พฤ
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกิตติกานต์ อินทร์ตุ้ม ขาด 7:22 ขาด   7:23 7:17 7:22 7:19 7:17     ขาด 7:18 7:17 ขาด 7:17     7:20 7:19 7:19 7:21 7:22     7:19 7:15 16:11 16:10 16:12   16 3 4 0 0
  2. เด็กชายคมสัน ศรีศักดา 7:05 7:11 ขาด   7:08 7:09 7:11 7:17 7:16     7:15 7:07 7:11 ขาด 7:09     7:07 7:14 7:09 7:18 7:18     7:10 7:10 7:09 16:07 ขาด   19 1 3 0 0
  3. เด็กชายคมสัน ศรีฉ่ำ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  4. เด็กชายชินวัตร มั่งนิมิตร 7:23 7:17 ขาด   7:22 7:23 7:25 7:25 7:20     7:27 7:21 7:26 ขาด 7:18     7:21 7:18 7:26 7:22 7:21     7:28 7:27 7:20 ขาด ขาด   19 0 4 0 0
  5. เด็กชายธนภัทร รุ่งเเจ้ง ขาด 7:23 ขาด   7:22 7:18 7:25 7:27 16:09     7:27 7:25 7:26 ขาด 7:25     7:25 16:12 7:29 7:27 7:28     7:26 7:26 7:29 ขาด 7:24   17 2 4 0 0
  6. เด็กชายธีร์วรา สว่างเหมือน ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  7. เด็กชายประดิพัทธ์ เจริญพร 7:21 7:24 ขาด   7:24 7:21 7:21 7:24 7:22     7:20 7:22 ขาด ขาด 7:19     7:22 7:22 7:23 7:21 7:26     7:22 7:21 7:20 ขาด ขาด   18 0 5 0 0
  8. เด็กชายปิติพัฒน์ ภมรพล 7:14 7:15 ขาด   7:15 7:12 7:20 7:16 6:48     7:14 7:18 7:20 ขาด 16:10     7:21 7:18 7:18 7:20 7:18     7:28 7:13 7:15 16:07 ขาด   18 2 3 0 0
  9. เด็กชายปิยวัฒน์ สว่างศรี 7:20 7:21 ขาด   7:17 7:16 7:28 7:21 7:16     7:22 7:19 7:19 ขาด 7:27     7:20 7:21 7:18 7:19 7:18     7:32 7:20 7:23 ขาด 7:21   20 0 3 0 0
  10. เด็กชายพงศกร วุฒิเวสารัช ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  11. เด็กชายภูวดล สาระถิน ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  12. เด็กชายรชตวรรณ ระโหฐาน 7:22 7:23 ขาด   7:21 7:29 7:31 7:27 7:28     7:23 7:23 7:24 ขาด 7:26     7:40 7:26 7:23 7:24 ขาด     7:23 7:28 ขาด ขาด 7:25   18 0 5 0 0
  13. เด็กชายวสุ แก้วปลั่ง 7:25 7:31 ขาด   7:24 7:19 7:24 7:40 7:18     7:24 7:24 16:13 ขาด 7:17     7:27 7:23 7:26 7:29 7:21     16:12 7:22 7:33 16:08 ขาด   17 3 3 0 0
  14. เด็กชายอานุภาพ ไทยวงษ์ 7:17 7:18 ขาด   7:19 7:14 7:14 7:17 7:17     7:19 7:20 7:22 ขาด 7:20     7:20 7:21 7:22 7:19 7:21     7:18 7:20 7:24 16:07 ขาด   19 1 3 0 0
  15. เด็กหญิงกมลรัตน์ กิจไพศาล 7:32 7:38 ขาด   7:29 7:09 7:33 7:29 7:27     7:29 7:31 7:35 ขาด 7:32     7:33 7:30 7:32 15:16 7:34     7:31 7:34 7:35 16:07 7:23   19 2 2 0 0
  16. เด็กหญิงชนกพรรณ มะเจียกจร ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  17. เด็กหญิงชลธิชา หงษ์เวียงจันทร์ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 16:10 ขาด 7:41   1 1 21 0 0
  18. เด็กหญิงชุติกาญจน์ พึ่งพักต์ 7:16 7:26 ขาด   7:21 7:20 ขาด ขาด 6:52     ขาด 7:23 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:19 ขาด 15:16 ขาด     7:22 7:21 7:24 ขาด 7:21   11 1 11 0 0
  19. เด็กหญิงฐิติวรดา บัวชะอุ่ม 6:36 6:33 ขาด   6:36 6:35 6:36 16:06 ขาด     6:37 6:35 6:41 ขาด 6:33     6:36 6:36 ขาด 6:35 6:35     6:36 6:34 ขาด 6:36 6:36   17 1 5 0 0
  20. เด็กหญิงณัฐรีกานต์ พลายแก้ว 7:03 7:09 ขาด   7:07 7:08 7:10 7:15 7:15     ขาด 7:05 7:10 ขาด 7:08     7:06 7:13 7:08 7:17 7:15     7:10 7:08 7:07 16:07 16:09   18 2 3 0 0
  21. เด็กหญิงณัฐินี แตงทอง 7:31 7:30 ขาด   7:29 7:32 7:30 7:33 7:29     7:28 7:32 7:30 ขาด 7:31     7:35 7:32 7:30 7:28 ขาด     7:32 7:31 7:33 ขาด 7:30   19 0 4 0 0
  22. เด็กหญิงทวลี เลี่ยมเงิน ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด 7:26     ขาด 7:32 ขาด ขาด ขาด     7:26 ขาด 7:28 ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   4 0 19 0 0
  23. เด็กหญิงธัญชนก อังกานนท์ 7:23 7:17 ขาด   7:22 7:23 7:25 7:24 7:20     7:26 7:20 7:26 ขาด 7:19     7:21 7:18 7:26 7:21 7:21     7:28 7:27 7:20 16:10 7:20   20 1 2 0 0
  24. เด็กหญิงเบญจลักษณ์ คุณธร 7:27 7:16 ขาด   7:14 7:16 7:37 7:21 ขาด     7:15 7:26 7:23 ขาด ขาด     7:19 ขาด 7:23 7:16 7:29     7:22 7:35 7:21 16:09 7:21   17 1 5 0 0
  25. เด็กหญิงปภัสสรา สุขสวัสดิ์ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  26. เด็กหญิงประภาศิริ สีมา 7:45 7:42 ขาด   7:44 7:46 7:45 7:46 7:37     7:49 7:41 16:05 ขาด 7:40     7:49 7:49 7:47 7:45 7:51     ขาด 7:50 7:47 16:07 7:44   18 2 3 0 0
  27. เด็กหญิงพัณณิตา ปะนะนิ่ม ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด 7:29     16:12 7:37 7:34 16:10 7:27   4 2 17 0 0
  28. เด็กหญิงพิชยา เพ็ชรพ่วงพันธุ์ 6:59 6:57 ขาด   6:55 6:54 7:01 6:55 7:00     6:59 6:58 6:59 ขาด 7:03     6:59 7:00 7:02 7:01 7:01     6:56 6:59 7:03 16:10 6:59   20 1 2 0 0
  29. เด็กหญิงเพ็ญประภา วรโภชน์ 7:25 7:23 ขาด   7:23 7:16 7:18 7:19 16:14     7:30 7:21 7:24 ขาด 7:28     7:24 7:22 7:28 7:28 7:24     7:18 7:21 7:19 ขาด 7:26   19 1 3 0 0
  30. เด็กหญิงแพรพลอย สมานมิตร์ 7:15 7:19 ขาด   7:21 7:16 7:09 7:16 7:13     7:15 7:16 7:20 ขาด 7:11     7:14 ขาด 7:20 7:14 7:13     7:19 7:17 7:23 ขาด 7:14   19 0 4 0 0
  31. เด็กหญิงมณฐิลา ฉะอ้อน 7:17 7:19 ขาด   7:19 7:14 7:15 7:18 7:18     7:19 7:20 7:23 ขาด 7:20     7:20 7:21 7:22 7:19 ขาด     7:19 7:21 7:24 16:10 7:20   19 1 3 0 0
  32. เด็กหญิงเมธินี ศรีทอง 7:19 7:13 ขาด   7:16 7:08 7:15 7:13 7:18     7:12 7:25 7:11 ขาด 7:17     7:16 7:12 7:15 7:14 7:19     7:13 7:15 7:12 16:10 7:14   20 1 2 0 0
  33. เด็กหญิงลภัสรดา แสงอนันต์ 7:07 7:06 ขาด   7:13 7:07 7:12 7:13 7:11     7:11 7:08 7:07 ขาด 7:05     7:10 7:03 7:09 7:15 7:09     7:12 7:19 7:11 16:10 7:12   20 1 2 0 0
  34. เด็กหญิงวราพรรณ จันทร์นุ่ม 7:37 7:30 ขาด   7:35 7:33 7:36 7:34 7:31     7:31 7:34 7:32 ขาด 7:31     7:34 7:32 7:33 7:36 7:33     7:39 7:37 7:38 ขาด 7:39   20 0 3 0 0
  35. เด็กหญิงวราภรณ์ มณีอินทร์ 16:04 7:17 ขาด   7:22 7:23 7:25 7:24 7:20     7:26 7:20 7:26 ขาด 7:19     16:13 7:18 7:26 7:21 7:21     7:28 7:27 7:20 16:10 7:20   18 3 2 0 0
  36. เด็กหญิงศลิษา หงษ์เวียงจันทร์ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  37. เด็กหญิงศิริภากรณ์ บุญสุข 7:15 7:19 ขาด   7:21 7:17 7:10 ขาด 7:14     7:15 7:17 7:20 ขาด 7:12     7:15 7:17 7:20 7:15 7:14     7:20 7:17 7:23 ขาด 7:15   19 0 4 0 0
  38. เด็กหญิงศิวพร บุญรอด 7:03 ขาด ขาด   7:03 7:03 7:05 7:04 7:03     7:05 ขาด 7:05 ขาด 7:03     7:06 7:08 7:05 7:06 7:05     7:03 7:04 7:06 ขาด 7:06   18 0 5 0 0
  39. เด็กหญิงสินีนาฏ กลิ่นเกษร 7:21 7:23 ขาด   7:21 7:29 7:31 7:27 7:27     7:23 7:23 7:24 ขาด 7:26     7:40 7:26 7:23 7:24 7:22     7:23 7:28 7:30 16:10 7:25   20 1 2 0 0
  40. เด็กหญิงสุชัญญา อินมี 7:10 7:23 ขาด   7:14 7:30 6:47 7:22 7:10     7:20 7:18 7:34 ขาด 7:15     7:15 7:15 7:14 7:24 7:22     7:23 7:26 7:27 16:10 7:27   20 1 2 0 0
  41. เด็กหญิงอภิญญา มุขแก้ว 7:19 7:13 ขาด   7:16 7:08 7:15 7:13 7:18     7:12 7:25 7:11 ขาด 7:17     7:16 7:12 7:15 7:14 7:19     7:13 7:15 7:12 16:10 7:14   20 1 2 0 0
  42. เด็กหญิงอรปวีณา พาขุนทด ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  43. เด็กหญิงวรรษิดา ผิวทอง 7:15 7:19 ขาด   7:21 7:16 7:09 7:16 7:13     7:15 7:16 7:20 ขาด 7:11     7:20 7:17 7:20 7:15 ขาด     7:19 7:17 7:23 ขาด 7:14   19 0 4 0 0
มา 29 31     32 32 31 29 29     29 32 28 0 29     31 29 31 30 28     30 33 30 1 26   600
สาย 1 0     0 0 0 1 2     0 0 2 0 1     1 1 0 2 0     2 0 2 19 2   36
ขาด 13 12     11 11 12 13 12     14 11 13 43 13     11 13 12 11 15     11 10 11 23 15   310
ลา 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0   0
ป่วย 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0   0