รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.3/06    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
3
อา
4
5
6
7
พฤ
8
9
10
อา
11
12
13
14
พฤ
15
16
17
อา
18
19
20
21
พฤ
22
23
24
อา
25
26
27
28
พฤ
29
30
31
อา
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกิตติกานต์ อินทร์ตุ้ม -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  2. เด็กชายคมสัน ศรีศักดา -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  3. เด็กชายคมสัน ศรีฉ่ำ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  4. เด็กชายชินวัตร มั่งนิมิตร -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  5. เด็กชายธนภัทร รุ่งเเจ้ง -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  6. เด็กชายธีร์วรา สว่างเหมือน -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  7. เด็กชายประดิพัทธ์ เจริญพร -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  8. เด็กชายปิติพัฒน์ ภมรพล -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  9. เด็กชายปิยวัฒน์ สว่างศรี -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  10. เด็กชายพงศกร วุฒิเวสารัช -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  11. เด็กชายภูวดล สาระถิน -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  12. เด็กชายรชตวรรณ ระโหฐาน -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  13. เด็กชายวสุ แก้วปลั่ง -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  14. เด็กชายอานุภาพ ไทยวงษ์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  15. เด็กหญิงกมลรัตน์ กิจไพศาล -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  16. เด็กหญิงชนกพรรณ มะเจียกจร -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  17. เด็กหญิงชลธิชา หงษ์เวียงจันทร์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  18. เด็กหญิงชุติกาญจน์ พึ่งพักต์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  19. เด็กหญิงฐิติวรดา บัวชะอุ่ม -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  20. เด็กหญิงณัฐรีกานต์ พลายแก้ว -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  21. เด็กหญิงณัฐินี แตงทอง -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  22. เด็กหญิงทวลี เลี่ยมเงิน -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  23. เด็กหญิงธัญชนก อังกานนท์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  24. เด็กหญิงเบญจลักษณ์ คุณธร -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  25. เด็กหญิงปภัสสรา สุขสวัสดิ์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  26. เด็กหญิงประภาศิริ สีมา -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  27. เด็กหญิงพัณณิตา ปะนะนิ่ม -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  28. เด็กหญิงพิชยา เพ็ชรพ่วงพันธุ์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  29. เด็กหญิงเพ็ญประภา วรโภชน์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  30. เด็กหญิงแพรพลอย สมานมิตร์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  31. เด็กหญิงมณฐิลา ฉะอ้อน -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  32. เด็กหญิงเมธินี ศรีทอง -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  33. เด็กหญิงลภัสรดา แสงอนันต์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  34. เด็กหญิงวราพรรณ จันทร์นุ่ม -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  35. เด็กหญิงวราภรณ์ มณีอินทร์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  36. เด็กหญิงศลิษา หงษ์เวียงจันทร์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  37. เด็กหญิงศิริภากรณ์ บุญสุข -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  38. เด็กหญิงศิวพร บุญรอด -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  39. เด็กหญิงสินีนาฏ กลิ่นเกษร -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  40. เด็กหญิงสุชัญญา อินมี -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  41. เด็กหญิงอภิญญา มุขแก้ว -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  42. เด็กหญิงอรปวีณา พาขุนทด -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  43. เด็กหญิงวรรษิดา ผิวทอง -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
มา 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
สาย 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
ขาด 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
ลา 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
ป่วย 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0