รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.3/06    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
3
อา
4
5
6
7
พฤ
8
9
10
อา
11
12
13
14
พฤ
15
16
17
อา
18
19
20
21
พฤ
22
23
24
อา
25
26
27
28
พฤ
29
30
31
อา
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกิตติกานต์ อินทร์ตุ้ม ขาด 7:22 ขาด - 7:23 7:17 7:22 7:19 7:17   - ขาด 7:18 7:17 ขาด 7:17   - 7:20 7:19 7:19 7:21 7:22   - 7:19 7:15 16:11 16:10 16:12   16 3 4 0 0
  2. เด็กชายคมสัน ศรีศักดา 7:05 7:11 ขาด - 7:08 7:09 7:11 7:17 7:16   - 7:15 7:07 7:11 ขาด 7:09   - 7:07 7:14 7:09 7:18 7:18   - 7:10 7:10 7:09 16:07 ขาด   19 1 3 0 0
  3. เด็กชายคมสัน ศรีฉ่ำ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  4. เด็กชายชินวัตร มั่งนิมิตร 7:23 7:17 ขาด - 7:22 7:23 7:25 7:25 7:20   - 7:27 7:21 7:26 ขาด 7:18   - 7:21 7:18 7:26 7:22 7:21   - 7:28 7:27 7:20 ขาด ขาด   19 0 4 0 0
  5. เด็กชายธนภัทร รุ่งเเจ้ง ขาด 7:23 ขาด - 7:22 7:18 7:25 7:27 16:09   - 7:27 7:25 7:26 ขาด 7:25   - 7:25 16:12 7:29 7:27 7:28   - 7:26 7:26 7:29 ขาด 7:24   17 2 4 0 0
  6. เด็กชายธีร์วรา สว่างเหมือน ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  7. เด็กชายประดิพัทธ์ เจริญพร 7:21 7:24 ขาด - 7:24 7:21 7:21 7:24 7:22   - 7:20 7:22 ขาด ขาด 7:19   - 7:22 7:22 7:23 7:21 7:26   - 7:22 7:21 7:20 ขาด ขาด   18 0 5 0 0
  8. เด็กชายปิติพัฒน์ ภมรพล 7:14 7:15 ขาด - 7:15 7:12 7:20 7:16 6:48   - 7:14 7:18 7:20 ขาด 16:10   - 7:21 7:18 7:18 7:20 7:18   - 7:28 7:13 7:15 16:07 ขาด   18 2 3 0 0
  9. เด็กชายปิยวัฒน์ สว่างศรี 7:20 7:21 ขาด - 7:17 7:16 7:28 7:21 7:16   - 7:22 7:19 7:19 ขาด 7:27   - 7:20 7:21 7:18 7:19 7:18   - 7:32 7:20 7:23 ขาด 7:21   20 0 3 0 0
  10. เด็กชายพงศกร วุฒิเวสารัช ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  11. เด็กชายภูวดล สาระถิน ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  12. เด็กชายรชตวรรณ ระโหฐาน 7:22 7:23 ขาด - 7:21 7:29 7:31 7:27 7:28   - 7:23 7:23 7:24 ขาด 7:26   - 7:40 7:26 7:23 7:24 ขาด   - 7:23 7:28 ขาด ขาด 7:25   18 0 5 0 0
  13. เด็กชายวสุ แก้วปลั่ง 7:25 7:31 ขาด - 7:24 7:19 7:24 7:40 7:18   - 7:24 7:24 16:13 ขาด 7:17   - 7:27 7:23 7:26 7:29 7:21   - 16:12 7:22 7:33 16:08 ขาด   17 3 3 0 0
  14. เด็กชายอานุภาพ ไทยวงษ์ 7:17 7:18 ขาด - 7:19 7:14 7:14 7:17 7:17   - 7:19 7:20 7:22 ขาด 7:20   - 7:20 7:21 7:22 7:19 7:21   - 7:18 7:20 7:24 16:07 ขาด   19 1 3 0 0
  15. เด็กหญิงกมลรัตน์ กิจไพศาล 7:32 7:38 ขาด - 7:29 7:09 7:33 7:29 7:27   - 7:29 7:31 7:35 ขาด 7:32   - 7:33 7:30 7:32 15:16 7:34   - 7:31 7:34 7:35 16:07 7:23   19 2 2 0 0
  16. เด็กหญิงชนกพรรณ มะเจียกจร ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  17. เด็กหญิงชลธิชา หงษ์เวียงจันทร์ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด 16:10 ขาด 7:41   1 1 21 0 0
  18. เด็กหญิงชุติกาญจน์ พึ่งพักต์ 7:16 7:26 ขาด - 7:21 7:20 ขาด ขาด 6:52   - ขาด 7:23 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:19 ขาด 15:16 ขาด   - 7:22 7:21 7:24 ขาด 7:21   11 1 11 0 0
  19. เด็กหญิงฐิติวรดา บัวชะอุ่ม 6:36 6:33 ขาด - 6:36 6:35 6:36 16:06 ขาด   - 6:37 6:35 6:41 ขาด 6:33   - 6:36 6:36 ขาด 6:35 6:35   - 6:36 6:34 ขาด 6:36 6:36   17 1 5 0 0
  20. เด็กหญิงณัฐรีกานต์ พลายแก้ว 7:03 7:09 ขาด - 7:07 7:08 7:10 7:15 7:15   - ขาด 7:05 7:10 ขาด 7:08   - 7:06 7:13 7:08 7:17 7:15   - 7:10 7:08 7:07 16:07 16:09   18 2 3 0 0
  21. เด็กหญิงณัฐินี แตงทอง 7:31 7:30 ขาด - 7:29 7:32 7:30 7:33 7:29   - 7:28 7:32 7:30 ขาด 7:31   - 7:35 7:32 7:30 7:28 ขาด   - 7:32 7:31 7:33 ขาด 7:30   19 0 4 0 0
  22. เด็กหญิงทวลี เลี่ยมเงิน ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด 7:26   - ขาด 7:32 ขาด ขาด ขาด   - 7:26 ขาด 7:28 ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   4 0 19 0 0
  23. เด็กหญิงธัญชนก อังกานนท์ 7:23 7:17 ขาด - 7:22 7:23 7:25 7:24 7:20   - 7:26 7:20 7:26 ขาด 7:19   - 7:21 7:18 7:26 7:21 7:21   - 7:28 7:27 7:20 16:10 7:20   20 1 2 0 0
  24. เด็กหญิงเบญจลักษณ์ คุณธร 7:27 7:16 ขาด - 7:14 7:16 7:37 7:21 ขาด   - 7:15 7:26 7:23 ขาด ขาด   - 7:19 ขาด 7:23 7:16 7:29   - 7:22 7:35 7:21 16:09 7:21   17 1 5 0 0
  25. เด็กหญิงปภัสสรา สุขสวัสดิ์ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  26. เด็กหญิงประภาศิริ สีมา 7:45 7:42 ขาด - 7:44 7:46 7:45 7:46 7:37   - 7:49 7:41 16:05 ขาด 7:40   - 7:49 7:49 7:47 7:45 7:51   - ขาด 7:50 7:47 16:07 7:44   18 2 3 0 0
  27. เด็กหญิงพัณณิตา ปะนะนิ่ม ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด 7:29   - 16:12 7:37 7:34 16:10 7:27   4 2 17 0 0
  28. เด็กหญิงพิชยา เพ็ชรพ่วงพันธุ์ 6:59 6:57 ขาด - 6:55 6:54 7:01 6:55 7:00   - 6:59 6:58 6:59 ขาด 7:03   - 6:59 7:00 7:02 7:01 7:01   - 6:56 6:59 7:03 16:10 6:59   20 1 2 0 0
  29. เด็กหญิงเพ็ญประภา วรโภชน์ 7:25 7:23 ขาด - 7:23 7:16 7:18 7:19 16:14   - 7:30 7:21 7:24 ขาด 7:28   - 7:24 7:22 7:28 7:28 7:24   - 7:18 7:21 7:19 ขาด 7:26   19 1 3 0 0
  30. เด็กหญิงแพรพลอย สมานมิตร์ 7:15 7:19 ขาด - 7:21 7:16 7:09 7:16 7:13   - 7:15 7:16 7:20 ขาด 7:11   - 7:14 ขาด 7:20 7:14 7:13   - 7:19 7:17 7:23 ขาด 7:14   19 0 4 0 0
  31. เด็กหญิงมณฐิลา ฉะอ้อน 7:17 7:19 ขาด - 7:19 7:14 7:15 7:18 7:18   - 7:19 7:20 7:23 ขาด 7:20   - 7:20 7:21 7:22 7:19 ขาด   - 7:19 7:21 7:24 16:10 7:20   19 1 3 0 0
  32. เด็กหญิงเมธินี ศรีทอง 7:19 7:13 ขาด - 7:16 7:08 7:15 7:13 7:18   - 7:12 7:25 7:11 ขาด 7:17   - 7:16 7:12 7:15 7:14 7:19   - 7:13 7:15 7:12 16:10 7:14   20 1 2 0 0
  33. เด็กหญิงลภัสรดา แสงอนันต์ 7:07 7:06 ขาด - 7:13 7:07 7:12 7:13 7:11   - 7:11 7:08 7:07 ขาด 7:05   - 7:10 7:03 7:09 7:15 7:09   - 7:12 7:19 7:11 16:10 7:12   20 1 2 0 0
  34. เด็กหญิงวราพรรณ จันทร์นุ่ม 7:37 7:30 ขาด - 7:35 7:33 7:36 7:34 7:31   - 7:31 7:34 7:32 ขาด 7:31   - 7:34 7:32 7:33 7:36 7:33   - 7:39 7:37 7:38 ขาด 7:39   20 0 3 0 0
  35. เด็กหญิงวราภรณ์ มณีอินทร์ 16:04 7:17 ขาด - 7:22 7:23 7:25 7:24 7:20   - 7:26 7:20 7:26 ขาด 7:19   - 16:13 7:18 7:26 7:21 7:21   - 7:28 7:27 7:20 16:10 7:20   18 3 2 0 0
  36. เด็กหญิงศลิษา หงษ์เวียงจันทร์ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  37. เด็กหญิงศิริภากรณ์ บุญสุข 7:15 7:19 ขาด - 7:21 7:17 7:10 ขาด 7:14   - 7:15 7:17 7:20 ขาด 7:12   - 7:15 7:17 7:20 7:15 7:14   - 7:20 7:17 7:23 ขาด 7:15   19 0 4 0 0
  38. เด็กหญิงศิวพร บุญรอด 7:03 ขาด ขาด - 7:03 7:03 7:05 7:04 7:03   - 7:05 ขาด 7:05 ขาด 7:03   - 7:06 7:08 7:05 7:06 7:05   - 7:03 7:04 7:06 ขาด 7:06   18 0 5 0 0
  39. เด็กหญิงสินีนาฏ กลิ่นเกษร 7:21 7:23 ขาด - 7:21 7:29 7:31 7:27 7:27   - 7:23 7:23 7:24 ขาด 7:26   - 7:40 7:26 7:23 7:24 7:22   - 7:23 7:28 7:30 16:10 7:25   20 1 2 0 0
  40. เด็กหญิงสุชัญญา อินมี 7:10 7:23 ขาด - 7:14 7:30 6:47 7:22 7:10   - 7:20 7:18 7:34 ขาด 7:15   - 7:15 7:15 7:14 7:24 7:22   - 7:23 7:26 7:27 16:10 7:27   20 1 2 0 0
  41. เด็กหญิงอภิญญา มุขแก้ว 7:19 7:13 ขาด - 7:16 7:08 7:15 7:13 7:18   - 7:12 7:25 7:11 ขาด 7:17   - 7:16 7:12 7:15 7:14 7:19   - 7:13 7:15 7:12 16:10 7:14   20 1 2 0 0
  42. เด็กหญิงอรปวีณา พาขุนทด ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  43. เด็กหญิงวรรษิดา ผิวทอง 7:15 7:19 ขาด - 7:21 7:16 7:09 7:16 7:13   - 7:15 7:16 7:20 ขาด 7:11   - 7:20 7:17 7:20 7:15 ขาด   - 7:19 7:17 7:23 ขาด 7:14   19 0 4 0 0
มา 29     0 32 32 31 29     0 29 32 28 0     0 31 29 31 30     0 30 33 30 1     457
สาย 1     0 0 0 0 1     0 0 0 2 0     0 1 1 0 2     0 2 0 2 19     31
ขาด 13     0 11 11 12 13     0 14 11 13 43     0 11 13 12 11     0 11 10 11 23     243
ลา 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
ป่วย 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0