รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2560
ห้อง ม.3/05    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
พฤ
2
3
4
อา
5
6
7
8
พฤ
9
10
11
อา
12
13
14
15
พฤ
16
17
18
อา
19
20
21
22
พฤ
23
24
25
อา
26
27
28
29
พฤ
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกนกพล กาฬภักดี 6:53 6:53 ขาด   7:14 6:52 6:51 6:54 6:57     6:56 14:48 7:13 ขาด 6:54     6:54 6:57 6:52 6:59 6:56     6:53 6:58 6:56 ขาด 6:57   19 1 3 0 0
  2. เด็กชายเจษฎากร ผิวอ่อนดี ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  3. เด็กชายณัฐฐิวุฒิ สิงห์บูรณา 7:38 7:34 ขาด   16:09 7:36 7:41 7:36 7:34     7:38 7:35 7:40 ขาด 7:40     7:36 7:41 7:41 7:39 7:44     7:39 7:39 7:40 ขาด 7:41   19 1 3 0 0
  4. เด็กชายธนา เย็นใจดี 7:37 7:38 ขาด   7:42 7:47 ขาด 7:36 7:32     7:40 ขาด 7:40 ขาด ขาด     7:45 7:43 7:35 7:40 7:43     7:48 7:42 7:43 ขาด 7:43   17 0 6 0 0
  5. เด็กชายธนากร ปั้นงาม 6:58 6:55 ขาด   6:59 6:57 ขาด 16:03 6:57     6:58 6:58 7:05 ขาด 7:02     7:02 7:05 7:02 6:59 7:00     7:02 7:00 14:43 16:07 16:12   16 4 3 0 0
  6. เด็กชายธราเทพ ประทีปทอง ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  7. เด็กชายธีร์ธวัช โนจิตร 7:26 7:53 ขาด   7:27 7:27 7:28 7:28 7:32     7:36 7:24 7:28 ขาด 7:22     7:30 7:29 7:27 7:30 7:36     7:25 7:29 7:31 16:07 7:26   20 1 2 0 0
  8. เด็กชายปัณณธร หอมเย็นใจ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  9. เด็กชายพงษธร เทศทอง ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  10. เด็กชายพร้อมบุญ ข้าวเข็มทอง 16:04 7:19 ขาด   7:20 7:23 7:23 7:24 7:18     7:19 7:19 7:23 ขาด 7:23     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   10 1 12 0 0
  11. เด็กชายภพธร สมปาน ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  12. เด็กชายภัทรภณ บุญประกอบ ขาด ขาด ขาด   6:57 6:57 ขาด 6:54 6:53     6:54 6:51 14:34 ขาด 6:58     6:56 6:57 6:55 7:01 6:57     6:54 6:57 14:43 ขาด 6:55   15 2 6 0 0
  13. เด็กชายภูริวิทย์ จำปาเงิน 7:07 7:06 ขาด   7:13 7:07 7:12 16:03 7:11     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:10 7:03 ขาด 7:15 ขาด     ขาด ขาด 7:11 ขาด ขาด   10 1 12 0 0
  14. เด็กชายภูวเนศวร์ อุบลรัตน์ 7:02 7:01 ขาด   7:02 7:02 7:04 7:04 7:02     7:04 7:04 7:06 ขาด 7:02     7:05 7:07 7:04 7:05 7:04     7:02 7:04 7:05 16:07 7:05   20 1 2 0 0
  15. เด็กชายรณกร แร่เพชร 7:13 7:10 ขาด   7:10 7:13 7:12 ขาด 7:13     7:13 7:11 7:12 ขาด 7:13     7:11 7:12 7:12 7:13 7:12     7:14 7:13 7:14 16:07 7:12   19 1 3 0 0
  16. เด็กชายสุกัลป์ ภิญโญ 6:54 ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 16:15 6:53 ขาด 6:51     6:51 6:51 6:54 6:53 6:49     6:50 6:51 6:55 16:07 6:50   12 2 9 0 0
  17. เด็กชายสุทัช ใจธรรม 7:24 7:31 ขาด   7:29 7:25 7:24 7:25 7:25     7:26 7:28 ขาด ขาด 7:24     7:28 7:26 7:28 7:24 7:24     7:30 7:27 7:28 16:07 ขาด   18 1 4 0 0
  18. เด็กชายอนุรักษ์ ปานสุวรรณ์ 7:35 7:36 ขาด   7:35 7:40 ขาด ขาด 7:38     ขาด 7:39 7:37 ขาด 7:33     7:39 7:37 7:39 7:34 7:35     7:37 7:37 7:35 ขาด 7:33   17 0 6 0 0
  19. เด็กชายอักษรศาสตร์ ศรีทอน 7:25 7:19 ขาด   7:20 7:23 7:23 16:03 7:18     7:19 7:19 7:22 ขาด 7:23     7:27 7:24 7:20 7:20 7:21     7:15 7:21 7:21 16:07 7:26   19 2 2 0 0
  20. เด็กชายพีรณัฐ งามเกตุสุข ขาด 15:43 ขาด   16:08 14:36 ขาด ขาด 7:34     ขาด ขาด 14:33 ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:37 ขาด 7:34 16:08 ขาด   3 5 15 0 0
  21. เด็กหญิงขันติยาภรณ์ ทวนเงิน 7:20 7:19 ขาด   7:19 7:14 7:15 7:18 7:18     7:19 7:20 7:24 ขาด 7:20     7:20 7:21 7:23 7:19 7:22     7:19 7:21 7:24 16:07 7:21   20 1 2 0 0
  22. เด็กหญิงคณภรณ์ ขำศิริ 7:35 7:35 ขาด   7:30 7:29 7:30 7:29 7:29     7:28 7:29 7:31 ขาด 7:26     7:31 7:29 7:32 7:24 7:31     7:28 7:26 7:28 ขาด 16:09   19 1 3 0 0
  23. เด็กหญิงชนิดาภา ตาลอิสาร 7:28 7:30 ขาด   7:28 7:32 7:29 7:26 ขาด     7:29 7:40 ขาด ขาด 7:28     7:32 7:39 7:49 7:27 ขาด     7:29 7:26 7:26 ขาด 7:36   17 0 6 0 0
  24. เด็กหญิงชาคริยา ปิติภูมิวิเศษ 7:10 7:08 ขาด   7:20 7:08 7:11 7:11 7:09     7:09 16:13 7:09 ขาด 7:13     7:09 7:09 7:10 7:11 7:19     7:09 7:15 7:11 16:09 7:11   19 2 2 0 0
  25. เด็กหญิงโชติรส พลายละหาร 7:14 7:15 ขาด   7:14 7:09 7:08 7:11 7:14     7:10 7:07 7:12 ขาด 7:12     7:11 7:09 7:09 7:10 7:14     7:14 7:09 7:13 16:08 7:17   20 1 2 0 0
  26. เด็กหญิงญาณิศา มีสมยา ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  27. เด็กหญิงฐิติพร ดอกชะเอม ขาด 7:21 ขาด   ขาด 7:16 16:12 7:22 7:16     ขาด 7:19 16:07 ขาด 7:15     ขาด 7:21 7:28 ขาด 7:19     ขาด 14:06 ขาด ขาด 7:22   10 3 10 0 0
  28. เด็กหญิงฐิมณฑา โพธิสาขา ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  29. เด็กหญิงไตรวิชชา บึกขุนทด 7:14 7:15 ขาด   7:15 7:12 ขาด ขาด ขาด     7:15 16:12 7:20 ขาด 7:14     7:21 ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   8 1 14 0 0
  30. เด็กหญิงทิพย์ญาดา สุพรรณคง 7:35 7:24 ขาด   7:12 7:31 7:31 16:04 7:26     7:28 7:26 7:29 ขาด 7:30     7:29 7:23 7:30 7:26 7:32     7:31 7:30 7:32 ขาด 7:32   19 1 3 0 0
  31. เด็กหญิงนิธิดา ธรรมวิชิต 7:14 7:07 ขาด   7:10 7:13 7:12 7:15 7:11     7:11 7:13 ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   9 0 14 0 0
  32. เด็กหญิงปวิชญา เมฆฉาย 7:15 7:19 ขาด   7:21 ขาด 7:10 7:17 7:14     7:15 7:17 7:20 ขาด 7:12     7:14 7:17 7:20 7:15 7:14     ขาด 7:17 7:23 ขาด 7:15   18 0 5 0 0
  33. เด็กหญิงปาณิสรา เปี่ยมทอง 7:38 7:34 ขาด   16:05 7:36 7:41 7:36 7:34     7:37 7:36 7:40 ขาด 7:41     7:36 7:41 7:41 7:39 7:44     7:38 7:39 7:40 ขาด 7:42   19 1 3 0 0
  34. เด็กหญิงรังสิมา โสภาศรีพันธ์ 7:35 7:35 ขาด   7:30 7:29 7:30 7:29 7:29     7:28 7:29 7:31 ขาด 7:26     7:31 7:29 7:32 7:24 7:31     7:28 7:26 7:28 ขาด 7:34   20 0 3 0 0
  35. เด็กหญิงวัชรินทร์ เผือกพันธ์ด่อน 7:23 7:29 ขาด   7:26 7:19 7:20 7:21 7:17     7:20 7:17 7:23 ขาด 7:19     7:18 7:20 7:17 7:17 7:16     7:27 7:15 7:16 ขาด 7:16   20 0 3 0 0
  36. เด็กหญิงศศิธร เทียนขาว 7:11 7:11 ขาด   7:08 7:12 7:11 7:15 7:10     7:11 7:11 7:14 ขาด 7:06     7:26 7:14 7:14 7:17 7:08     7:09 7:17 7:08 16:08 7:13   20 1 2 0 0
  37. เด็กหญิงสาวิตรี เกตุวงษ์ 7:03 7:09 ขาด   7:07 7:08 ขาด 7:15 7:15     7:15 7:05 7:10 ขาด 7:08     7:06 7:13 7:08 7:17 7:15     7:10 7:08 7:07 16:08 ขาด   18 1 4 0 0
  38. เด็กหญิงสิริกัลยา หมอยาดี ขาด ขาด ขาด   7:23 7:26 7:26 7:24 7:28     7:27 7:27 7:26 ขาด 7:21     ขาด 16:17 7:23 7:22 7:20     7:25 7:21 ขาด 16:09 7:22   15 2 6 0 0
  39. เด็กหญิงสิริดารา ผ่องใส 7:25 7:19 ขาด   16:01 7:23 7:23 7:24 7:18     7:19 7:19 7:22 ขาด 7:23     7:27 14:35 7:20 7:20 ขาด     16:08 7:21 7:21 ขาด 16:09   15 4 4 0 0
  40. เด็กหญิงสุธิตา เมเศรษฐี 6:56 6:59 ขาด   ขาด ขาด 6:56 ขาด 6:53     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 6:55 ขาด 6:57     6:54 6:58 7:02 ขาด 6:56   10 0 13 0 0
  41. เด็กหญิงสุพรรณี โพธิรัชต์ 7:36 7:37 ขาด   7:31 7:35 7:39 7:40 7:38     7:41 7:37 7:38 ขาด 7:41     7:37 7:37 7:39 7:37 7:37     7:39 7:34 7:37 17:35 7:40   20 1 2 0 0
  42. เด็กหญิงอภิญญา ตะเพียนทอง 6:54 6:56 ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:00 7:00 7:00 ขาด 6:56     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   6 0 17 0 0
  43. เด็กหญิงอรณิชา ลิ้มจิตสมบูรณ์ 7:06 6:59 ขาด   7:02 7:09 7:04 7:16 7:02     7:10 6:57 7:07 ขาด 7:16     6:52 6:56 6:54 6:53 6:45     7:09 6:58 7:09 16:09 7:12   20 1 2 0 0
  44. เด็กหญิงอริสา อรุณโชติ ขาด ขาด ขาด   7:21 7:17 7:10 ขาด ขาด     7:15 7:17 14:34 ขาด 7:12     7:15 7:17 ขาด 7:15 7:14     7:20 ขาด ขาด ขาด ขาด   11 1 11 0 0
  45. เด็กหญิงอัญชิสา ต้วนสกุลมี 6:56 6:59 ขาด   6:57 7:11 ขาด 6:54 6:53     6:55 6:51 7:01 ขาด 6:59     16:10 16:14 6:55 7:02 6:57     ขาด 6:58 7:02 16:08 6:56   16 3 4 0 0
  46. เด็กหญิงอารียา กลิ่นลำดวน 6:58 6:56 ขาด   6:56 6:57 6:56 6:59 16:06     ขาด 6:59 7:02 ขาด 7:31     6:59 7:03 ขาด 7:00 7:01     6:59 7:01 7:01 16:09 7:04   17 2 4 0 0
มา 33 34     31 34 28 27 33     32 31 30 0 34     31 30 31 32 31     30 31 30 0 27   620
สาย 1 1     4 1 1 4 1     0 4 4 0 0     1 3 0 0 0     1 1 2 18 3   50
ขาด 12 11     11 11 17 15 12     14 11 12 46 12     14 13 15 14 15     15 14 14 28 16   342
ลา 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0   0
ป่วย 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0   0