รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2560
ห้อง ม.3/04    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
พฤ
2
3
4
อา
5
6
7
8
พฤ
9
10
11
อา
12
13
14
15
พฤ
16
17
18
อา
19
20
21
22
พฤ
23
24
25
อา
26
27
28
29
พฤ
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายจิรานุวัฒน์ พันธ์แตง ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  2. เด็กชายโชติพงศ์ สงสวาสดิ์ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  3. เด็กชายเตชินทร์ ตันติจิตจารุ 7:08 7:12 ขาด   7:14 7:15 7:17 7:12 7:10     7:16 7:10 7:14 ขาด 7:10     7:10 7:09 7:14 ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   14 0 9 0 0
  4. เด็กชายธนพัฒน์ ปานทองคำ 7:09 7:08 ขาด   7:09 7:09 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:08 7:08 ขาด 7:05     7:09 7:10 7:10 7:10 7:09     7:08 7:07 7:08 ขาด 7:07   16 0 7 0 0
  5. เด็กชายธนภัทร์ ถนอมทรัพย์ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  6. เด็กชายธานินทร์ ทองพันชั่ง 7:15 7:20 ขาด   7:17 7:17 7:16 7:22 7:18     7:18 7:16 7:21 ขาด 7:13     7:18 7:15 7:20 7:20 7:13     7:20 7:19 7:16 ขาด 7:17   20 0 3 0 0
  7. เด็กชายธีรภัทร ประเสริฐสม ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  8. เด็กชายนนทกานต์ บุญส่งดี ขาด ขาด ขาด   7:22 ขาด 7:25 ขาด 7:21     7:21 ขาด 7:19 ขาด ขาด     ขาด 7:24 7:22 7:20 7:22     7:21 7:20 7:24 15:23 7:22   13 1 9 0 0
  9. เด็กชายปิยวัฒน์ เรียงมุลตรี 7:28 7:23 ขาด   7:23 7:18 7:25 7:27 7:24     7:28 7:25 7:26 ขาด 7:25     7:25 7:27 7:29 7:27 7:28     7:26 7:26 7:29 16:09 7:24   20 1 2 0 0
  10. เด็กชายพงศธร กิจชิตี ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  11. เด็กชายพสิษฐ์ วัยธนวัฒน์ 7:49 7:36 ขาด   7:43 7:38 7:45 7:46 7:38     7:15 7:40 7:46 ขาด 7:46     7:36 7:52 7:50 7:40 7:53     7:35 7:47 7:51 ขาด 7:41   20 0 3 0 0
  12. เด็กชายพีรวิชญ์ วาลมนตรี 7:25 7:24 ขาด   7:24 7:23 7:23 ขาด 16:03     14:25 7:24 7:26 ขาด ขาด     16:09 7:26 7:24 ขาด 7:32     7:26 ขาด 7:30 ขาด 7:27   13 3 7 0 0
  13. เด็กชายวรปรัชญ์ พิกุลทอง 7:31 7:28 ขาด   ขาด 7:27 7:32 7:32 16:09     7:32 7:24 7:29 ขาด 7:31     7:30 7:27 7:25 7:30 7:26     7:29 7:30 ขาด 15:23 15:17   16 3 4 0 0
  14. เด็กชายวรพรต ศรีวิเชียร ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:15 7:26 ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   2 0 21 0 0
  15. เด็กชายวัจน์กร ศรีงาม 6:50 6:48 ขาด   6:53 6:49 6:50 6:53 6:50     6:50 6:50 6:50 ขาด 6:47     6:51 6:50 6:50 6:50 6:48     ขาด 6:48 6:49 6:49 6:49   20 0 3 0 0
  16. เด็กชายวุฒิพร ปิ่นเเก้ว 7:35 7:36 ขาด   7:35 7:40 7:35 7:39 7:38     7:35 7:39 7:37 ขาด 7:33     7:38 7:37 7:39 7:33 7:34     7:37 7:37 7:35 ขาด 7:32   20 0 3 0 0
  17. เด็กชายอธิป อร่ามสวัสดิ์วงษ์ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  18. เด็กชายอนันตชัย ดิษฐเกษร 7:28 7:25 ขาด   7:25 7:25 7:30 7:29 7:26     7:27 7:28 ขาด ขาด 7:23     7:26 7:27 7:24 7:25 7:26     16:10 7:29 7:29 16:09 7:30   18 2 3 0 0
  19. เด็กชายอรรถพล เจริญพูล ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  20. เด็กหญิงกฤติยาณี แก้วเกตุ 7:16 7:13 ขาด   7:14 7:14 7:22 7:21 7:21     7:22 7:20 7:19 ขาด 7:17     7:19 7:19 7:25 7:27 7:21     7:16 7:18 7:21 16:09 7:19   20 1 2 0 0
  21. เด็กหญิงเกตน์สิรี ชำนาญดี ขาด 7:11 ขาด   7:10 7:09 7:10 ขาด ขาด     7:08 7:10 7:11 ขาด 7:08     7:10 7:10 7:09 ขาด 7:09     7:10 7:09 7:10 ขาด 7:09   16 0 7 0 0
  22. เด็กหญิงขวัญจิรา พวงทอง 7:38 7:31 ขาด   7:35 7:33 7:37 7:34 7:31     7:32 7:34 7:32 ขาด 16:13     7:34 7:32 7:33 7:36 7:34     7:39 7:37 7:39 16:09 7:39   19 2 2 0 0
  23. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ วงษา 7:03 7:02 ขาด   7:03 7:03 7:05 7:04 7:03     7:05 7:05 7:05 ขาด 7:03     7:06 7:08 7:05 7:06 7:05     7:03 7:04 7:06 ขาด 7:06   20 0 3 0 0
  24. เด็กหญิงชวินดา คงทอง 7:19 7:17 ขาด   7:15 7:18 7:18 7:20 7:14     7:27 7:18 7:22 ขาด 7:17     7:20 7:22 7:15 7:13 7:15     7:17 7:18 7:13 16:09 7:15   20 1 2 0 0
  25. เด็กหญิงณิชานันท์ ใจสนิท 7:15 7:19 ขาด   7:21 ขาด 7:10 7:17 7:14     7:15 7:17 7:20 ขาด 7:12     7:14 7:17 7:20 7:15 7:14     ขาด 7:17 7:23 ขาด 7:15   18 0 5 0 0
  26. เด็กหญิงดาราวรรณ จิตรีธรรม 7:08 7:05 ขาด   7:07 7:08 7:12 7:09 7:10     7:10 7:08 7:13 ขาด 7:06     7:10 7:08 7:11 7:11 7:07     7:10 7:08 7:06 16:09 7:07   20 1 2 0 0
  27. เด็กหญิงธัญมน แสงจันทร์ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  28. นางสาวธารทิพย์ อำพุดซา 7:16 7:18 ขาด   7:20 7:18 7:20 7:21 7:15     7:19 7:19 7:17 ขาด 7:21     7:18 7:21 7:19 7:21 7:17     7:19 7:18 7:21 16:09 7:23   20 1 2 0 0
  29. เด็กหญิงนภัส โสดากุล 7:39 7:38 ขาด   7:37 7:33 7:36 16:11 7:34     14:25 ขาด 7:44 ขาด 7:43     7:36 7:34 7:32 7:36 7:35     16:12 7:38 7:39 16:09 7:37   16 4 3 0 0
  30. เด็กหญิงปรายฟ้า บุญกาญจน์วนิชา ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  31. เด็กหญิงปิยธิดา บริสุทธิ์ 7:35 7:36 ขาด   7:35 7:40 7:35 ขาด ขาด     14:16 16:12 7:37 ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 14:34 7:34     7:37 7:37 7:36 ขาด ขาด   10 3 10 0 0
  32. เด็กหญิงพิรญาณ์ โอหิรัญกูล 7:30 7:27 ขาด   7:29 16:20 16:10 7:31 16:06     7:32 7:23 7:29 ขาด 7:30     7:30 7:26 ขาด 7:30 7:25     16:16 7:29 7:25 ขาด 7:24   15 4 4 0 0
  33. เด็กหญิงเเพรพลอย ครุฑทากูล 7:16 ขาด ขาด   ขาด 7:18 7:20 7:21 7:15     7:19 ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:18 ขาด ขาด ขาด   7 0 16 0 0
  34. เด็กหญิงภติรักษ์ สำเภา 7:27 7:16 ขาด   7:15 7:16 7:37 7:21 7:20     7:15 7:26 7:23 ขาด 7:22     16:12 7:26 7:23 7:16 16:11     7:22 16:08 7:21 16:09 7:21   17 4 2 0 0
  35. เด็กหญิงศตพร หนูจักร 7:20 7:20 ขาด   7:22 7:21 7:25 7:24 7:20     7:21 16:11 ขาด ขาด 7:17     7:31 7:23 7:21 7:19 7:21     16:19 ขาด 7:23 16:09 ขาด   15 3 5 0 0
  36. เด็กหญิงศริญพร วิสัยชนม์ 7:10 7:08 ขาด   7:20 7:14 7:11 7:11 7:09     7:09 7:10 7:09 ขาด 7:13     7:09 7:09 7:10 7:11 7:19     ขาด 7:14 7:11 16:09 7:11   19 1 3 0 0
  37. เด็กหญิงศศลักษ์ โชคดำรงสุข ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  38. เด็กหญิงศศี บันฑิตย์ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  39. เด็กหญิงสิริกุล อิ่มมณี 7:15 7:19 ขาด   7:21 7:16 7:09 7:16 7:13     7:15 7:16 7:20 ขาด 7:11     7:15 7:17 7:20 7:15 7:14     7:19 7:17 7:23 ขาด 7:14   20 0 3 0 0
  40. เด็กหญิงสุวิสาข์ เรนชนะ 7:34 7:35 ขาด   7:30 7:29 7:29 7:28 7:29     14:26 7:28 7:30 ขาด 7:26     16:10 7:29 7:32 7:23 7:30     7:27 7:26 7:28 16:09 7:33   18 3 2 0 0
  41. เด็กหญิงอรอุมา บุญมา 7:16 7:17 ขาด   16:07 ขาด 7:20 ขาด 7:16     ขาด 7:16 7:19 ขาด 16:09     7:23 ขาด ขาด 7:19 16:06     7:19 7:21 7:21 ขาด 7:17   12 3 8 0 0
  42. เด็กหญิงอารีรัตน์ บุญสิทธิ์ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
มา 27 27     26 25 27 22 23     24 25 26 0 23     23 26 25 24 25     20 25 26 1 24   494
สาย 0 0     1 1 1 1 3     4 2 0 0 2     3 0 0 1 2     4 1 0 14 1   41
ขาด 15 15     15 16 14 19 16     14 15 16 42 17     16 16 17 17 15     18 16 16 27 17   389
ลา 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0   0
ป่วย 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0   0