รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.3/04    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
3
อา
4
5
6
7
พฤ
8
9
10
อา
11
12
13
14
พฤ
15
16
17
อา
18
19
20
21
พฤ
22
23
24
อา
25
26
27
28
พฤ
29
30
31
อา
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายจิรานุวัฒน์ พันธ์แตง ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  2. เด็กชายโชติพงศ์ สงสวาสดิ์ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  3. เด็กชายเตชินทร์ ตันติจิตจารุ 7:08 7:12 ขาด - 7:14 7:15 7:17 7:12 7:10   - 7:16 7:10 7:14 ขาด 7:10   - 7:10 7:09 7:14 ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   14 0 9 0 0
  4. เด็กชายธนพัฒน์ ปานทองคำ 7:09 7:08 ขาด - 7:09 7:09 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:08 7:08 ขาด 7:05   - 7:09 7:10 7:10 7:10 7:09   - 7:08 7:07 7:08 ขาด 7:07   16 0 7 0 0
  5. เด็กชายธนภัทร์ ถนอมทรัพย์ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  6. เด็กชายธานินทร์ ทองพันชั่ง 7:15 7:20 ขาด - 7:17 7:17 7:16 7:22 7:18   - 7:18 7:16 7:21 ขาด 7:13   - 7:18 7:15 7:20 7:20 7:13   - 7:20 7:19 7:16 ขาด 7:17   20 0 3 0 0
  7. เด็กชายธีรภัทร ประเสริฐสม ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  8. เด็กชายนนทกานต์ บุญส่งดี ขาด ขาด ขาด - 7:22 ขาด 7:25 ขาด 7:21   - 7:21 ขาด 7:19 ขาด ขาด   - ขาด 7:24 7:22 7:20 7:22   - 7:21 7:20 7:24 15:23 7:22   13 1 9 0 0
  9. เด็กชายปิยวัฒน์ เรียงมุลตรี 7:28 7:23 ขาด - 7:23 7:18 7:25 7:27 7:24   - 7:28 7:25 7:26 ขาด 7:25   - 7:25 7:27 7:29 7:27 7:28   - 7:26 7:26 7:29 16:09 7:24   20 1 2 0 0
  10. เด็กชายพงศธร กิจชิตี ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  11. เด็กชายพสิษฐ์ วัยธนวัฒน์ 7:49 7:36 ขาด - 7:43 7:38 7:45 7:46 7:38   - 7:15 7:40 7:46 ขาด 7:46   - 7:36 7:52 7:50 7:40 7:53   - 7:35 7:47 7:51 ขาด 7:41   20 0 3 0 0
  12. เด็กชายพีรวิชญ์ วาลมนตรี 7:25 7:24 ขาด - 7:24 7:23 7:23 ขาด 16:03   - 14:25 7:24 7:26 ขาด ขาด   - 16:09 7:26 7:24 ขาด 7:32   - 7:26 ขาด 7:30 ขาด 7:27   13 3 7 0 0
  13. เด็กชายวรปรัชญ์ พิกุลทอง 7:31 7:28 ขาด - ขาด 7:27 7:32 7:32 16:09   - 7:32 7:24 7:29 ขาด 7:31   - 7:30 7:27 7:25 7:30 7:26   - 7:29 7:30 ขาด 15:23 15:17   16 3 4 0 0
  14. เด็กชายวรพรต ศรีวิเชียร ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:15 7:26 ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   2 0 21 0 0
  15. เด็กชายวัจน์กร ศรีงาม 6:50 6:48 ขาด - 6:53 6:49 6:50 6:53 6:50   - 6:50 6:50 6:50 ขาด 6:47   - 6:51 6:50 6:50 6:50 6:48   - ขาด 6:48 6:49 6:49 6:49   20 0 3 0 0
  16. เด็กชายวุฒิพร ปิ่นเเก้ว 7:35 7:36 ขาด - 7:35 7:40 7:35 7:39 7:38   - 7:35 7:39 7:37 ขาด 7:33   - 7:38 7:37 7:39 7:33 7:34   - 7:37 7:37 7:35 ขาด 7:32   20 0 3 0 0
  17. เด็กชายอธิป อร่ามสวัสดิ์วงษ์ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  18. เด็กชายอนันตชัย ดิษฐเกษร 7:28 7:25 ขาด - 7:25 7:25 7:30 7:29 7:26   - 7:27 7:28 ขาด ขาด 7:23   - 7:26 7:27 7:24 7:25 7:26   - 16:10 7:29 7:29 16:09 7:30   18 2 3 0 0
  19. เด็กชายอรรถพล เจริญพูล ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  20. เด็กหญิงกฤติยาณี แก้วเกตุ 7:16 7:13 ขาด - 7:14 7:14 7:22 7:21 7:21   - 7:22 7:20 7:19 ขาด 7:17   - 7:19 7:19 7:25 7:27 7:21   - 7:16 7:18 7:21 16:09 7:19   20 1 2 0 0
  21. เด็กหญิงเกตน์สิรี ชำนาญดี ขาด 7:11 ขาด - 7:10 7:09 7:10 ขาด ขาด   - 7:08 7:10 7:11 ขาด 7:08   - 7:10 7:10 7:09 ขาด 7:09   - 7:10 7:09 7:10 ขาด 7:09   16 0 7 0 0
  22. เด็กหญิงขวัญจิรา พวงทอง 7:38 7:31 ขาด - 7:35 7:33 7:37 7:34 7:31   - 7:32 7:34 7:32 ขาด 16:13   - 7:34 7:32 7:33 7:36 7:34   - 7:39 7:37 7:39 16:09 7:39   19 2 2 0 0
  23. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ วงษา 7:03 7:02 ขาด - 7:03 7:03 7:05 7:04 7:03   - 7:05 7:05 7:05 ขาด 7:03   - 7:06 7:08 7:05 7:06 7:05   - 7:03 7:04 7:06 ขาด 7:06   20 0 3 0 0
  24. เด็กหญิงชวินดา คงทอง 7:19 7:17 ขาด - 7:15 7:18 7:18 7:20 7:14   - 7:27 7:18 7:22 ขาด 7:17   - 7:20 7:22 7:15 7:13 7:15   - 7:17 7:18 7:13 16:09 7:15   20 1 2 0 0
  25. เด็กหญิงณิชานันท์ ใจสนิท 7:15 7:19 ขาด - 7:21 ขาด 7:10 7:17 7:14   - 7:15 7:17 7:20 ขาด 7:12   - 7:14 7:17 7:20 7:15 7:14   - ขาด 7:17 7:23 ขาด 7:15   18 0 5 0 0
  26. เด็กหญิงดาราวรรณ จิตรีธรรม 7:08 7:05 ขาด - 7:07 7:08 7:12 7:09 7:10   - 7:10 7:08 7:13 ขาด 7:06   - 7:10 7:08 7:11 7:11 7:07   - 7:10 7:08 7:06 16:09 7:07   20 1 2 0 0
  27. เด็กหญิงธัญมน แสงจันทร์ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  28. นางสาวธารทิพย์ อำพุดซา 7:16 7:18 ขาด - 7:20 7:18 7:20 7:21 7:15   - 7:19 7:19 7:17 ขาด 7:21   - 7:18 7:21 7:19 7:21 7:17   - 7:19 7:18 7:21 16:09 7:23   20 1 2 0 0
  29. เด็กหญิงนภัส โสดากุล 7:39 7:38 ขาด - 7:37 7:33 7:36 16:11 7:34   - 14:25 ขาด 7:44 ขาด 7:43   - 7:36 7:34 7:32 7:36 7:35   - 16:12 7:38 7:39 16:09 7:37   16 4 3 0 0
  30. เด็กหญิงปรายฟ้า บุญกาญจน์วนิชา ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  31. เด็กหญิงปิยธิดา บริสุทธิ์ 7:35 7:36 ขาด - 7:35 7:40 7:35 ขาด ขาด   - 14:16 16:12 7:37 ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด 14:34 7:34   - 7:37 7:37 7:36 ขาด ขาด   10 3 10 0 0
  32. เด็กหญิงพิรญาณ์ โอหิรัญกูล 7:30 7:27 ขาด - 7:29 16:20 16:10 7:31 16:06   - 7:32 7:23 7:29 ขาด 7:30   - 7:30 7:26 ขาด 7:30 7:25   - 16:16 7:29 7:25 ขาด 7:24   15 4 4 0 0
  33. เด็กหญิงเเพรพลอย ครุฑทากูล 7:16 ขาด ขาด - ขาด 7:18 7:20 7:21 7:15   - 7:19 ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:18 ขาด ขาด ขาด   7 0 16 0 0
  34. เด็กหญิงภติรักษ์ สำเภา 7:27 7:16 ขาด - 7:15 7:16 7:37 7:21 7:20   - 7:15 7:26 7:23 ขาด 7:22   - 16:12 7:26 7:23 7:16 16:11   - 7:22 16:08 7:21 16:09 7:21   17 4 2 0 0
  35. เด็กหญิงศตพร หนูจักร 7:20 7:20 ขาด - 7:22 7:21 7:25 7:24 7:20   - 7:21 16:11 ขาด ขาด 7:17   - 7:31 7:23 7:21 7:19 7:21   - 16:19 ขาด 7:23 16:09 ขาด   15 3 5 0 0
  36. เด็กหญิงศริญพร วิสัยชนม์ 7:10 7:08 ขาด - 7:20 7:14 7:11 7:11 7:09   - 7:09 7:10 7:09 ขาด 7:13   - 7:09 7:09 7:10 7:11 7:19   - ขาด 7:14 7:11 16:09 7:11   19 1 3 0 0
  37. เด็กหญิงศศลักษ์ โชคดำรงสุข ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  38. เด็กหญิงศศี บันฑิตย์ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  39. เด็กหญิงสิริกุล อิ่มมณี 7:15 7:19 ขาด - 7:21 7:16 7:09 7:16 7:13   - 7:15 7:16 7:20 ขาด 7:11   - 7:15 7:17 7:20 7:15 7:14   - 7:19 7:17 7:23 ขาด 7:14   20 0 3 0 0
  40. เด็กหญิงสุวิสาข์ เรนชนะ 7:34 7:35 ขาด - 7:30 7:29 7:29 7:28 7:29   - 14:26 7:28 7:30 ขาด 7:26   - 16:10 7:29 7:32 7:23 7:30   - 7:27 7:26 7:28 16:09 7:33   18 3 2 0 0
  41. เด็กหญิงอรอุมา บุญมา 7:16 7:17 ขาด - 16:07 ขาด 7:20 ขาด 7:16   - ขาด 7:16 7:19 ขาด 16:09   - 7:23 ขาด ขาด 7:19 16:06   - 7:19 7:21 7:21 ขาด 7:17   12 3 8 0 0
  42. เด็กหญิงอารีรัตน์ บุญสิทธิ์ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
มา 27     0 26 25 27 22     0 24 25 26 0     0 23 26 25 24     0 20 25 26 1     372
สาย 0     0 1 1 1 1     0 4 2 0 0     0 3 0 0 1     0 4 1 0 14     33
ขาด 15     0 15 16 14 19     0 14 15 16 42     0 16 16 17 17     0 18 16 16 27     309
ลา 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
ป่วย 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0