รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2560
ห้อง ม.3/03    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
พฤ
2
3
4
อา
5
6
7
8
พฤ
9
10
11
อา
12
13
14
15
พฤ
16
17
18
อา
19
20
21
22
พฤ
23
24
25
อา
26
27
28
29
พฤ
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกฤตยชญ์ กิมาพร 7:16 7:18 ขาด   7:19 7:14 7:14 7:17 7:17     7:19 7:20 7:22 ขาด 7:20     ขาด 7:21 ขาด ขาด 7:21     7:18 7:20 7:23 ขาด ขาด   16 0 7 0 0
  2. เด็กชายกิรติ คงสุขี ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  3. เด็กชายณพศักดิ์ จันทร์พุฒ 7:05 7:11 ขาด   7:08 7:09 7:11 7:17 7:16     7:15 7:07 7:12 ขาด 7:09     7:08 ขาด 7:09 7:17 7:16     7:10 ขาด 7:09 ขาด 7:12   18 0 5 0 0
  4. เด็กชายธนภัทร อรเอี่ยม 7:00 ขาด ขาด   7:02 7:00 6:59 6:59 7:03     7:02 ขาด ขาด ขาด 7:05     ขาด 7:01 7:00 7:03 7:01     ขาด 7:02 7:03 16:13 6:58   15 1 7 0 0
  5. เด็กชายธนวัฒน์ วัฒนะ 7:18 7:18 ขาด   ขาด ขาด 7:08 7:18 7:12     7:16 7:16 7:22 ขาด 7:13     7:16 7:19 7:19 ขาด 7:17     7:21 7:18 ขาด ขาด 7:15   16 0 7 0 0
  6. เด็กชายธีร์ธนัสถ์ ศรีสมโภชน์ 6:45 6:46 ขาด   7:14 6:57 7:33 7:23 7:10     7:08 ขาด 7:10 ขาด 7:10     7:14 7:14 7:36 7:15 7:11     7:13 7:15 7:13 ขาด ขาด   18 0 5 0 0
  7. เด็กชายนพอนันต์ ลี้รัตนะอุบล 7:10 7:07 ขาด   7:13 7:13 7:12 7:10 7:03     7:08 7:07 7:09 ขาด 7:14     ขาด 7:11 7:12 7:18 7:08     7:14 7:04 16:14 16:10 7:13   18 2 3 0 0
  8. เด็กชายนราวิชญ์ เกรียงกฤติกา ขาด ขาด ขาด   7:24 7:19 7:24 7:40 ขาด     7:24 7:24 7:27 ขาด 7:17     7:27 7:23 7:26 7:30 7:22     16:10 7:22 7:33 ขาด 16:23   15 2 6 0 0
  9. เด็กชายประณิธาน พุ่มเข็ม ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  10. เด็กชายปารมี ชลสวัสดิ์ ขาด ขาด ขาด   7:23 ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   1 0 22 0 0
  11. เด็กชายปิยวัฒน์ พันธชาติ 7:32 7:37 ขาด   7:38 7:34 7:41 7:36 7:30     7:36 7:38 7:36 ขาด 7:36     7:35 7:34 7:36 7:33 7:32     7:39 7:34 7:34 16:09 7:34   20 1 2 0 0
  12. เด็กชายพงศกร อินสว่าง ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  13. เด็กชายพชร ชูสุข 7:21 7:19 ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:20 7:18 7:22 ขาด ขาด   5 0 18 0 0
  14. เด็กชายพศวัต ชูเชิด ขาด 7:29 ขาด   7:32 ขาด 7:29 7:26 7:20     7:31 7:27 ขาด ขาด ขาด     7:35 7:31 7:26 7:26 7:30     7:33 7:28 7:29 16:10 ขาด   15 1 7 0 0
  15. เด็กชายภาคภูมิ พลายเเก้ว 7:18 7:18 ขาด   ขาด 7:18 7:09 7:19 7:12     ขาด 7:16 7:22 ขาด 7:13     16:11 ขาด 7:19 7:14 7:16     ขาด 7:18 7:21 ขาด ขาด   14 1 8 0 0
  16. เด็กชายภาสกร เกษมรัตน์ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:24 7:25 7:27 ขาด ขาด   3 0 20 0 0
  17. เด็กชายมี่งมงคล เศวภีย์ 6:44 6:42 ขาด   6:40 6:41 6:41 16:05 6:43     ขาด 6:42 6:44 ขาด ขาด     6:44 6:43 16:08 6:44 6:43     6:45 6:44 ขาด 6:44 16:23   15 3 5 0 0
  18. เด็กชายสรวิศ ช้อยเชื้อดี 7:26 7:27 ขาด   7:27 7:26 7:26 7:27 7:26     7:22 ขาด 7:28 ขาด 7:29     7:29 7:28 7:30 7:23 7:24     7:27 7:22 7:29 16:10 ขาด   18 1 4 0 0
  19. เด็กชายสหรัฐ ศรีชาวนา 7:45 ขาด ขาด   ขาด 7:41 7:37 7:35 ขาด     ขาด ขาด 16:07 ขาด ขาด     16:09 7:36 7:40 7:43 7:37     7:40 ขาด 7:41 ขาด ขาด   10 2 11 0 0
  20. เด็กชายอัครพล ผิวจันทร์เลิศ 7:14 7:11 ขาด   7:11 7:14 7:13 7:16 7:13     7:14 7:12 7:12 ขาด 7:13     7:12 7:12 7:12 7:14 7:13     7:15 7:14 7:15 ขาด ขาด   19 0 4 0 0
  21. เด็กหญิงกมลทิพย์ ผิวแดง 7:43 7:17 ขาด   7:33 7:26 7:34 7:31 7:33     7:21 7:12 7:29 ขาด 7:23     7:28 7:28 7:28 7:30 7:31     7:09 7:25 7:20 ขาด ขาด   19 0 4 0 0
  22. เด็กหญิงกัญญาภัค ศรีมณฑา ขาด ขาด ขาด   7:07 7:07 7:05 7:09 7:00     7:08 7:05 7:04 ขาด 6:59     7:03 7:01 7:08 7:00 7:14     7:02 7:04 7:03 16:10 7:00   18 1 4 0 0
  23. เด็กหญิงเกตุอักษร เสือโพธิ์ ขาด 7:20 ขาด   7:10 7:18 7:40 7:35 7:27     7:21 7:29 8:03 ขาด 7:45     7:36 7:21 7:43 7:47 7:20     7:36 7:21 7:22 ขาด 7:24   19 0 4 0 0
  24. เด็กหญิงณัฐธิดา นารี 7:27 7:24 ขาด   6:42 7:27 6:33 7:23 7:01     7:05 7:09 7:16 ขาด 7:14     ขาด 7:03 7:25 ขาด 7:23     7:03 7:30 7:12 ขาด ขาด   17 0 6 0 0
  25. เด็กหญิงณัฐนุช ชัยกิจการ 7:16 7:19 ขาด   7:21 7:17 7:10 ขาด ขาด     7:15 7:16 7:20 ขาด 7:12     ขาด 7:17 7:20 ขาด 7:14     7:19 7:17 7:23 ขาด ขาด   15 0 8 0 0
  26. เด็กหญิงณัฐพร เทียนแก้ว 7:25 7:24 ขาด   7:24 7:22 7:23 7:25 7:23     7:25 7:24 7:25 ขาด 7:24     7:26 7:26 7:24 7:25 7:32     7:25 7:25 7:30 16:11 7:27   20 1 2 0 0
  27. เด็กหญิงนัทธมน มาพันธุ์ 7:48 7:33 ขาด   7:37 7:46 ขาด 7:48 7:48     7:37 7:43 16:22 ขาด 7:47     7:39 7:45 7:35 7:54 7:46     15:18 7:44 7:43 16:19 7:45   17 3 3 0 0
  28. เด็กหญิงบัณฑิตา คำหริ่ง ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:36 7:24 7:28 ขาด 7:22     7:30 7:29 7:27 7:30 7:35     7:25 7:29 7:31 16:09 7:26   13 1 9 0 0
  29. เด็กหญิงเบญจวรรณ ลีนานุวัฒน์ 7:22 7:23 ขาด   7:23 7:17 7:22 7:19 7:17     7:17 7:18 7:16 ขาด 7:16     7:20 7:20 7:18 7:20 7:22     7:17 7:15 7:21 16:10 ขาด   19 1 3 0 0
  30. เด็กหญิงปริณดา ปิติสิน 7:36 7:25 ขาด   7:37 7:28 7:38 7:21 7:31     7:27 7:19 7:32 ขาด 7:21     7:38 7:16 7:28 7:19 7:30     7:30 7:25 ขาด 16:10 7:22   19 1 3 0 0
  31. เด็กหญิงพรปวีณ์ กำลังเสือ 7:19 7:16 ขาด   7:15 ขาด 7:17 7:20 7:14     7:26 16:12 7:22 ขาด 7:16     7:20 7:22 7:15 7:13 7:15     7:17 16:08 ขาด 16:10 7:15   16 3 4 0 0
  32. เด็กหญิงพลอยไพลิน เสมคำ 7:36 7:33 ขาด   7:33 ขาด 7:34 7:37 7:33     7:31 7:30 7:34 ขาด 7:33     7:36 7:36 7:33 ขาด ขาด     7:34 7:35 7:34 16:08 ขาด   16 1 6 0 0
  33. เด็กหญิงพิยดา คลังศิริ 7:10 7:16 ขาด   ขาด 16:13 7:26 7:07 7:31     7:30 7:25 7:24 ขาด 7:14     7:25 7:33 7:19 7:28 7:24     6:50 6:50 6:55 6:52 6:50   19 1 3 0 0
  34. เด็กหญิงเมธาวี ปรีชล 7:03 15:42 ขาด   7:03 7:03 7:05 7:04 7:03     7:05 7:05 7:05 ขาด ขาด     16:11 7:08 7:05 7:06 ขาด     ขาด 7:04 7:06 16:19 7:07   15 3 5 0 0
  35. เด็กหญิงรินลดา ม่วงงาม 7:08 7:05 ขาด   7:07 7:08 7:11 7:09 7:10     7:10 7:07 7:12 ขาด 7:05     7:09 7:07 7:10 7:10 7:07     7:10 7:08 7:06 16:16 7:07   20 1 2 0 0
  36. เด็กหญิงวรกานต์ สังข์วรรณะ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  37. เด็กหญิงวาทินี พูลสมบัติ 7:26 7:27 ขาด   7:27 7:26 7:25 ขาด 7:26     7:22 7:25 ขาด ขาด 7:29     7:24 ขาด ขาด 7:21 7:24     7:26 7:22 7:20 ขาด 16:14   15 1 7 0 0
  38. เด็กหญิงวินนีย์ เทียนถาวรวงษ์ 7:29 7:26 ขาด   7:30 7:28 7:34 7:33 7:32     7:30 7:29 7:36 ขาด 7:39     7:36 7:28 7:36 7:34 16:08     7:30 7:28 ขาด 16:09 7:30   18 2 3 0 0
  39. เด็กหญิงวีรยา ชมถนัด 7:39 7:33 ขาด   7:42 7:32 7:35 7:37 7:27     7:31 7:33 7:33 ขาด 7:36     7:38 7:32 7:31 7:33 7:32     7:34 7:38 7:33 16:09 7:37   20 1 2 0 0
  40. เด็กหญิงศศธร จูงใจ 7:15 7:11 ขาด   7:12 7:12 7:12 7:13 7:09     7:10 7:05 7:11 ขาด 7:08     7:08 7:08 7:07 7:09 7:07     7:06 7:06 7:07 16:10 7:00   20 1 2 0 0
  41. เด็กหญิงศศิกาญจ์ สินณรงค์ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  42. เด็กหญิงศุภิสรา ศรีเหรา 7:22 7:22 ขาด   7:23 7:17 7:22 ขาด ขาด     7:18 ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   6 0 17 0 0
  43. เด็กหญิงสราวดี สิงพิทักษ์ 7:39 7:39 ขาด   7:41 7:38 7:39 7:40 7:38     7:40 7:45 7:38 ขาด 7:41     7:39 7:43 16:10 ขาด 7:48     ขาด 7:43 7:44 16:11 16:11   16 3 4 0 0
  44. เด็กหญิงสุทาสินีย์ มิ่งขวัญ 6:35 6:32 ขาด   ขาด 6:36 ขาด 6:34 6:39     6:35 6:33 6:34 ขาด ขาด     6:37 6:34 ขาด 6:34 6:34     ขาด ขาด 6:35 ขาด ขาด   13 0 10 0 0
  45. เด็กหญิงอภิชญา ศรีนวล 7:16 7:16 ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   2 0 21 0 0
มา 33 32     31 30 33 31 31     33 30 30 0 30     27 32 30 29 32     30 33 31 2 18   608
สาย 0 1     0 1 0 1 0     0 1 2 0 0     3 0 2 0 1     2 1 1 19 4   39
ขาด 12 12     14 14 12 13 14     12 14 13 45 15     15 13 13 16 12     13 11 13 24 23   343
ลา 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0   0
ป่วย 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0   0