รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.3/02    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
3
อา
4
5
6
7
พฤ
8
9
10
อา
11
12
13
14
พฤ
15
16
17
อา
18
19
20
21
พฤ
22
23
24
อา
25
26
27
28
พฤ
29
30
31
อา
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกมลภพ ดีมี 7:01 15:42 ขาด - 7:31 7:35 7:39 7:01 7:37   - 6:56 7:37 16:08 ขาด 7:41   - ขาด 7:37 16:09 7:09 7:37   - 7:30 7:34 7:37 16:09 6:54   16 4 3 0 0
  2. เด็กชายกษิดิ์เดช งามวัฒนะ 7:00 7:02 ขาด - 7:08 7:01 7:00 7:05 7:01   - 7:03 7:02 6:59 ขาด 7:02   - 7:02 7:02 7:01 6:59 7:01   - 7:00 7:04 6:58 16:12 7:03   20 1 2 0 0
  3. เด็กชายกองพล จิตนิยม ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด 16:01   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 1 22 0 0
  4. เด็กชายกันต์ดนัย เกตุแก้ว 7:44 ขาด ขาด - 7:51 7:42 7:46 ขาด 7:40   - 7:44 7:45 7:47 ขาด 7:51   - 7:53 7:43 7:42 ขาด 7:45   - 16:09 7:44 7:44 16:09 7:46   16 2 5 0 0
  5. เด็กชายกันตภณ เเสงระวี 7:41 ขาด ขาด - 7:49 ขาด ขาด 7:42 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   3 0 20 0 0
  6. เด็กชายโชคชัย บุญรอด ขาด ขาด ขาด - 7:37 ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   1 0 22 0 0
  7. เด็กชายธรรมรัตน์ คงวัฒนะ 7:40 7:39 ขาด - 7:41 7:40 7:41 7:41 7:35   - 7:42 7:35 7:38 ขาด 7:37   - 7:38 7:43 7:36 7:36 7:41   - 7:39 7:39 7:43 16:08 7:37   20 1 2 0 0
  8. เด็กชายบวรพจน์ เสสังงาม 7:38 7:37 ขาด - 7:41 7:45 7:43 7:42 7:33   - 7:40 7:42 7:41 ขาด 7:42   - 6:41 7:35 7:42 7:39 7:38   - 7:45 7:38 7:37 16:08 7:41   20 1 2 0 0
  9. เด็กชายภูริ อารยวัฒนาพงษ์ 6:51 7:18 ขาด - 6:54 6:53 6:51 7:12 7:11   - 6:59 6:55 7:35 ขาด 7:07   - 7:04 7:31 7:14 7:17 7:16   - ขาด 7:09 16:15 16:08 7:00   18 2 3 0 0
  10. เด็กชายเมธิสศรต์ ปล้องเจริญ 7:26 7:26 ขาด - 7:29 7:28 ขาด ขาด 7:29   - ขาด 16:08 ขาด ขาด 7:34   - ขาด 7:36 7:36 7:34 7:32   - ขาด 7:23 7:35 16:08 16:10   12 3 8 0 0
  11. เด็กชายเลิศวุฒิ นวลจริต 7:05 7:14 ขาด - 6:52 6:52 7:11 6:55 6:59   - 6:55 7:10 7:14 ขาด 6:52   - 6:49 7:06 6:58 7:04 6:59   - 6:57 7:12 7:06 ขาด 6:40   20 0 3 0 0
  12. เด็กชายศลาฆิน พวงทอง ขาด ขาด ขาด - ขาด 7:07 7:13 7:14 16:05   - ขาด 7:09 7:08 ขาด 7:05   - 7:10 7:03 7:10 7:15 7:09   - 7:30 16:05 7:12 16:08 ขาด   13 3 7 0 0
  13. เด็กชายศิวา ด่านตระกูล 7:41 7:39 ขาด - 7:35 7:33 7:36 ขาด 7:40   - 7:36 7:38 7:42 ขาด 7:42   - 7:37 7:38 7:42 7:41 7:36   - 7:43 7:39 7:39 16:08 7:44   19 1 3 0 0
  14. เด็กชายสัจจภพ สัจจเสนีย์ 7:30 7:27 ขาด - 7:30 7:29 7:35 7:34 ขาด   - 7:30 7:30 7:36 ขาด 7:39   - 7:36 ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:30 7:28 7:30 16:08 7:30   15 1 7 0 0
  15. เด็กชายอิทธิพัฒน์ พิริยธำรงกุล 7:02 6:49 ขาด - 6:53 7:16 16:10 16:07 7:07   - 6:58 ขาด 7:10 ขาด 7:30   - 7:20 6:58 7:10 7:09 7:06   - 6:49 7:04 7:01 16:08 6:58   17 3 3 0 0
  16. เด็กหญิงณัฏฐ์มณีมณฑ์ อู่อรุณ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  17. เด็กหญิงณัฐศิริ ลิมปโกมล 7:27 7:28 ขาด - 7:25 7:26 7:37 7:24 7:27   - 7:30 7:25 7:27 ขาด 7:20   - 7:18 7:30 7:24 7:34 7:04   - 7:28 7:27 7:27 16:09 7:29   20 1 2 0 0
  18. เด็กหญิงธนัชมาส โพธิ์ศรีแก้ว 7:29 7:29 ขาด - 9:38 7:27 ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   3 1 19 0 0
  19. เด็กหญิงธนิตยา อัศวิกุล 7:07 7:06 ขาด - 7:13 7:07 7:11 7:13 7:11   - 7:11 7:09 7:07 ขาด 7:05   - 7:10 ขาด 7:09 7:15 7:09   - 16:13 ขาด 7:11 16:09 7:12   17 2 4 0 0
  20. เด็กหญิงปนัสยา โชครุ่งเจริญชัย 7:25 7:33 ขาด - 7:25 7:24 7:24 7:35 7:33   - 7:28 7:26 7:30 ขาด 7:30   - ขาด 7:31 7:31 7:26 7:30   - 7:25 7:25 7:28 ขาด 7:29   19 0 4 0 0
  21. เด็กหญิงไปรยา หอมยามเย็น 7:37 7:30 ขาด - 7:35 7:33 7:36 7:34 7:31   - 7:32 7:34 7:32 ขาด 7:31   - 7:34 7:32 7:33 7:36 7:33   - 7:39 7:37 7:38 16:09 7:39   20 1 2 0 0
  22. เด็กหญิงพรชนก ศรีสายหยุด 7:09 7:10 ขาด - 16:05 7:13 7:13 7:13 7:11   - 7:13 7:13 7:15 ขาด 7:11   - 7:14 7:10 7:09 7:09 7:11   - 7:10 7:14 7:19 ขาด ขาด   18 1 4 0 0
  23. เด็กหญิงพีร์ พัฒนอวยชัย 7:54 7:53 ขาด - 8:03 7:56 7:19 7:56 7:57   - 14:32 7:49 7:18 ขาด 7:49   - 7:33 7:51 7:16 7:48 7:50   - 8:03 7:51 7:07 ขาด 7:19   19 1 3 0 0
  24. เด็กหญิงภัทรภร บุญสิทธิภพ 16:03 15:42 ขาด - 7:41 7:36 7:40 7:35 7:33   - ขาด 7:35 7:39 ขาด 7:40   - 7:35 16:18 16:07 7:39 7:43   - 7:38 7:39 7:39 16:09 16:09   14 6 3 0 0
  25. เด็กหญิงมีนา บุรุษชาติ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  26. เด็กหญิงรชัสกมล ชวนสำราญ 7:30 7:32 ขาด - 7:27 7:29 7:32 7:31 7:30   - 7:26 7:33 7:32 ขาด 7:30   - 7:29 7:29 7:32 7:38 7:28   - 7:29 7:30 7:32 16:09 7:32   20 1 2 0 0
  27. เด็กหญิงวนิดา สิมลี 7:15 7:19 ขาด - 7:21 7:16 7:09 7:16 7:13   - 7:15 7:16 7:20 ขาด 7:11   - 7:14 ขาด 7:20 7:14 7:13   - 7:19 7:17 7:23 ขาด 7:14   19 0 4 0 0
  28. เด็กหญิงวรรณวิมล วิมล ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  29. เด็กหญิงวรัทยา เคนผาพงศ์ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  30. เด็กหญิงวริศรา พันธุ์เทียน 7:13 7:10 ขาด - 7:11 7:14 16:09 7:16 7:13   - 7:14 7:12 7:12 ขาด 7:13   - 7:12 7:12 7:12 7:13 7:12   - 7:14 7:14 7:14 ขาด 7:13   19 1 3 0 0
  31. เด็กหญิงศิญาพร ยุพาพิน 7:22 7:03 ขาด - 7:02 7:29 7:11 7:04 6:56   - 7:03 7:04 7:29 ขาด 7:04   - 7:01 7:02 7:09 7:04 7:05   - 7:11 7:08 7:02 ขาด 7:05   20 0 3 0 0
  32. เด็กหญิงอารยา วงศ์สังข์ทอง 7:36 7:37 ขาด - 7:31 7:35 7:39 7:40 ขาด   - ขาด 7:37 7:38 ขาด 7:41   - 16:10 7:37 ขาด ขาด 7:37   - 7:39 7:34 7:37 ขาด 7:40   15 1 7 0 0
มา 24     0 24 25 21 21     0 19 22 22 0     0 20 20 20 21     0 20 22 23 0     324
สาย 1     0 2 0 2 1     0 1 1 1 0     0 1 1 2 0     0 2 1 1 16     33
ขาด 7     0 6 7 9 10     0 12 9 9 32     0 11 11 10 11     0 10 9 8 16     187
ลา 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
ป่วย 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0