รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2560
ห้อง ม.3/02    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
พฤ
2
3
4
อา
5
6
7
8
พฤ
9
10
11
อา
12
13
14
15
พฤ
16
17
18
อา
19
20
21
22
พฤ
23
24
25
อา
26
27
28
29
พฤ
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกมลภพ ดีมี 7:01 15:42 ขาด   7:31 7:35 7:39 7:01 7:37     6:56 7:37 16:08 ขาด 7:41     ขาด 7:37 16:09 7:09 7:37     7:30 7:34 7:37 16:09 6:54   16 4 3 0 0
  2. เด็กชายกษิดิ์เดช งามวัฒนะ 7:00 7:02 ขาด   7:08 7:01 7:00 7:05 7:01     7:03 7:02 6:59 ขาด 7:02     7:02 7:02 7:01 6:59 7:01     7:00 7:04 6:58 16:12 7:03   20 1 2 0 0
  3. เด็กชายกองพล จิตนิยม ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด 16:01     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 1 22 0 0
  4. เด็กชายกันต์ดนัย เกตุแก้ว 7:44 ขาด ขาด   7:51 7:42 7:46 ขาด 7:40     7:44 7:45 7:47 ขาด 7:51     7:53 7:43 7:42 ขาด 7:45     16:09 7:44 7:44 16:09 7:46   16 2 5 0 0
  5. เด็กชายกันตภณ เเสงระวี 7:41 ขาด ขาด   7:49 ขาด ขาด 7:42 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   3 0 20 0 0
  6. เด็กชายโชคชัย บุญรอด ขาด ขาด ขาด   7:37 ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   1 0 22 0 0
  7. เด็กชายธรรมรัตน์ คงวัฒนะ 7:40 7:39 ขาด   7:41 7:40 7:41 7:41 7:35     7:42 7:35 7:38 ขาด 7:37     7:38 7:43 7:36 7:36 7:41     7:39 7:39 7:43 16:08 7:37   20 1 2 0 0
  8. เด็กชายบวรพจน์ เสสังงาม 7:38 7:37 ขาด   7:41 7:45 7:43 7:42 7:33     7:40 7:42 7:41 ขาด 7:42     6:41 7:35 7:42 7:39 7:38     7:45 7:38 7:37 16:08 7:41   20 1 2 0 0
  9. เด็กชายภูริ อารยวัฒนาพงษ์ 6:51 7:18 ขาด   6:54 6:53 6:51 7:12 7:11     6:59 6:55 7:35 ขาด 7:07     7:04 7:31 7:14 7:17 7:16     ขาด 7:09 16:15 16:08 7:00   18 2 3 0 0
  10. เด็กชายเมธิสศรต์ ปล้องเจริญ 7:26 7:26 ขาด   7:29 7:28 ขาด ขาด 7:29     ขาด 16:08 ขาด ขาด 7:34     ขาด 7:36 7:36 7:34 7:32     ขาด 7:23 7:35 16:08 16:10   12 3 8 0 0
  11. เด็กชายเลิศวุฒิ นวลจริต 7:05 7:14 ขาด   6:52 6:52 7:11 6:55 6:59     6:55 7:10 7:14 ขาด 6:52     6:49 7:06 6:58 7:04 6:59     6:57 7:12 7:06 ขาด 6:40   20 0 3 0 0
  12. เด็กชายศลาฆิน พวงทอง ขาด ขาด ขาด   ขาด 7:07 7:13 7:14 16:05     ขาด 7:09 7:08 ขาด 7:05     7:10 7:03 7:10 7:15 7:09     7:30 16:05 7:12 16:08 ขาด   13 3 7 0 0
  13. เด็กชายศิวา ด่านตระกูล 7:41 7:39 ขาด   7:35 7:33 7:36 ขาด 7:40     7:36 7:38 7:42 ขาด 7:42     7:37 7:38 7:42 7:41 7:36     7:43 7:39 7:39 16:08 7:44   19 1 3 0 0
  14. เด็กชายสัจจภพ สัจจเสนีย์ 7:30 7:27 ขาด   7:30 7:29 7:35 7:34 ขาด     7:30 7:30 7:36 ขาด 7:39     7:36 ขาด ขาด ขาด ขาด     7:30 7:28 7:30 16:08 7:30   15 1 7 0 0
  15. เด็กชายอิทธิพัฒน์ พิริยธำรงกุล 7:02 6:49 ขาด   6:53 7:16 16:10 16:07 7:07     6:58 ขาด 7:10 ขาด 7:30     7:20 6:58 7:10 7:09 7:06     6:49 7:04 7:01 16:08 6:58   17 3 3 0 0
  16. เด็กหญิงณัฏฐ์มณีมณฑ์ อู่อรุณ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  17. เด็กหญิงณัฐศิริ ลิมปโกมล 7:27 7:28 ขาด   7:25 7:26 7:37 7:24 7:27     7:30 7:25 7:27 ขาด 7:20     7:18 7:30 7:24 7:34 7:04     7:28 7:27 7:27 16:09 7:29   20 1 2 0 0
  18. เด็กหญิงธนัชมาส โพธิ์ศรีแก้ว 7:29 7:29 ขาด   9:38 7:27 ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   3 1 19 0 0
  19. เด็กหญิงธนิตยา อัศวิกุล 7:07 7:06 ขาด   7:13 7:07 7:11 7:13 7:11     7:11 7:09 7:07 ขาด 7:05     7:10 ขาด 7:09 7:15 7:09     16:13 ขาด 7:11 16:09 7:12   17 2 4 0 0
  20. เด็กหญิงปนัสยา โชครุ่งเจริญชัย 7:25 7:33 ขาด   7:25 7:24 7:24 7:35 7:33     7:28 7:26 7:30 ขาด 7:30     ขาด 7:31 7:31 7:26 7:30     7:25 7:25 7:28 ขาด 7:29   19 0 4 0 0
  21. เด็กหญิงไปรยา หอมยามเย็น 7:37 7:30 ขาด   7:35 7:33 7:36 7:34 7:31     7:32 7:34 7:32 ขาด 7:31     7:34 7:32 7:33 7:36 7:33     7:39 7:37 7:38 16:09 7:39   20 1 2 0 0
  22. เด็กหญิงพรชนก ศรีสายหยุด 7:09 7:10 ขาด   16:05 7:13 7:13 7:13 7:11     7:13 7:13 7:15 ขาด 7:11     7:14 7:10 7:09 7:09 7:11     7:10 7:14 7:19 ขาด ขาด   18 1 4 0 0
  23. เด็กหญิงพีร์ พัฒนอวยชัย 7:54 7:53 ขาด   8:03 7:56 7:19 7:56 7:57     14:32 7:49 7:18 ขาด 7:49     7:33 7:51 7:16 7:48 7:50     8:03 7:51 7:07 ขาด 7:19   19 1 3 0 0
  24. เด็กหญิงภัทรภร บุญสิทธิภพ 16:03 15:42 ขาด   7:41 7:36 7:40 7:35 7:33     ขาด 7:35 7:39 ขาด 7:40     7:35 16:18 16:07 7:39 7:43     7:38 7:39 7:39 16:09 16:09   14 6 3 0 0
  25. เด็กหญิงมีนา บุรุษชาติ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  26. เด็กหญิงรชัสกมล ชวนสำราญ 7:30 7:32 ขาด   7:27 7:29 7:32 7:31 7:30     7:26 7:33 7:32 ขาด 7:30     7:29 7:29 7:32 7:38 7:28     7:29 7:30 7:32 16:09 7:32   20 1 2 0 0
  27. เด็กหญิงวนิดา สิมลี 7:15 7:19 ขาด   7:21 7:16 7:09 7:16 7:13     7:15 7:16 7:20 ขาด 7:11     7:14 ขาด 7:20 7:14 7:13     7:19 7:17 7:23 ขาด 7:14   19 0 4 0 0
  28. เด็กหญิงวรรณวิมล วิมล ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  29. เด็กหญิงวรัทยา เคนผาพงศ์ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  30. เด็กหญิงวริศรา พันธุ์เทียน 7:13 7:10 ขาด   7:11 7:14 16:09 7:16 7:13     7:14 7:12 7:12 ขาด 7:13     7:12 7:12 7:12 7:13 7:12     7:14 7:14 7:14 ขาด 7:13   19 1 3 0 0
  31. เด็กหญิงศิญาพร ยุพาพิน 7:22 7:03 ขาด   7:02 7:29 7:11 7:04 6:56     7:03 7:04 7:29 ขาด 7:04     7:01 7:02 7:09 7:04 7:05     7:11 7:08 7:02 ขาด 7:05   20 0 3 0 0
  32. เด็กหญิงอารยา วงศ์สังข์ทอง 7:36 7:37 ขาด   7:31 7:35 7:39 7:40 ขาด     ขาด 7:37 7:38 ขาด 7:41     16:10 7:37 ขาด ขาด 7:37     7:39 7:34 7:37 ขาด 7:40   15 1 7 0 0
มา 24 21     24 25 21 21 21     19 22 22 0 24     20 20 20 21 23     20 22 23 0 20   433
สาย 1 2     2 0 2 1 1     1 1 1 0 0     1 1 2 0 1     2 1 1 16 2   39
ขาด 7 9     6 7 9 10 10     12 9 9 32 8     11 11 10 11 8     10 9 8 16 10   232
ลา 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0   0
ป่วย 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0   0