รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2560
ห้อง ม.3/01    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
พฤ
2
3
4
อา
5
6
7
8
พฤ
9
10
11
อา
12
13
14
15
พฤ
16
17
18
อา
19
20
21
22
พฤ
23
24
25
อา
26
27
28
29
พฤ
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกิตติพิชญ์ เจริญปัญญาปราชญ์ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  2. เด็กชายจิรายุ ตัณฑ์กำเนิด ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  3. เด็กชายชลทิตย์ เค้าภูไทย 7:30 7:27 ขาด   7:30 7:29 7:35 7:34 7:33     7:30 7:30 7:36 ขาด 7:39     7:36 7:28 7:37 7:34 7:32     7:30 7:28 7:30 16:11 7:30   20 1 2 0 0
  4. เด็กชายณรฐพล มุ่งดี 7:31 7:27 ขาด   7:35 7:31 7:28 7:36 7:36     7:36 7:32 7:36 ขาด 7:31     7:39 7:33 7:34 7:35 7:33     7:28 7:30 7:37 ขาด 7:32   20 0 3 0 0
  5. เด็กชายณัฐชัย ตันสุขี 7:14 7:11 ขาด   7:11 7:14 7:27 7:16 7:23     7:14 7:12 7:25 ขาด 7:13     7:12 7:13 7:27 7:13 7:22     16:09 ขาด 16:09 16:09 7:13   17 3 3 0 0
  6. เด็กชายแทนคุณ กุลทอง 7:15 7:07 ขาด   7:04 7:04 7:08 7:10 7:07     7:43 7:18 7:12 ขาด 7:22     7:17 7:17 7:16 7:11 7:14     7:17 7:21 7:15 ขาด 7:03   20 0 3 0 0
  7. เด็กชายธัชพล มีสง่า 7:45 7:32 ขาด   7:38 7:26 7:58 7:36 7:50     7:49 7:39 7:44 ขาด 7:41     7:53 16:19 16:07 7:37 7:44     7:36 16:05 7:29 ขาด 7:31   17 3 3 0 0
  8. เด็กชายธีรดนย์ พลายโถ ขาด ขาด ขาด   7:13 8:22 7:14 7:13 ขาด     7:18 7:13 7:13 ขาด ขาด     7:15 8:23 7:15 16:02 ขาด     7:11 8:23 7:14 16:10 ขาด   13 2 8 0 0
  9. เด็กชายภูวเดช นิลคต ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  10. เด็กชายยศวรรธน์ อรรถีโภค ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  11. เด็กชายวรินทร ทวนเงิน 7:24 7:24 ขาด   7:23 7:22 7:22 7:24 7:23     7:25 7:23 7:25 ขาด 7:23     7:26 7:25 7:24 7:24 7:32     7:25 7:24 7:30 ขาด 7:26   20 0 3 0 0
  12. เด็กชายสหพัฒน์ บัวสมบูรณ์ 6:47 6:42 ขาด   6:42 6:53 6:46 6:47 6:57     6:54 6:50 6:55 ขาด 6:42     6:43 6:56 6:58 7:00 16:04     6:53 6:38 6:35 6:35 6:51   20 1 2 0 0
  13. เด็กหญิงกมลวรรณ นักสูญวงษ์ 7:03 7:04 ขาด   7:02 6:57 7:02 7:04 6:58     7:00 7:01 7:03 ขาด 7:04     7:03 7:02 7:05 7:03 7:01     7:03 6:59 7:02 16:17 7:01   20 1 2 0 0
  14. เด็กหญิงจุฑามาศ ศรีสมัย ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:36 ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 7:42 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   2 0 21 0 0
  15. เด็กหญิงชนัญญา เฉลยไตร 7:35 7:33 ขาด   7:33 7:34 7:35 7:37 7:33     7:31 7:30 7:34 ขาด 7:32     7:36 7:35 7:33 7:32 7:34     7:34 7:35 7:34 16:11 7:36   20 1 2 0 0
  16. เด็กหญิงชมพุนุท ขุนสอาดศรี 7:03 7:04 ขาด   7:02 6:57 7:02 7:04 6:58     ขาด 7:01 7:03 ขาด 7:04     7:03 7:02 7:05 7:03 7:00     7:03 6:59 7:02 16:17 7:01   19 1 3 0 0
  17. เด็กหญิงชาลิสา มุงเมือง 7:14 7:15 ขาด   7:15 7:12 7:20 7:16 7:08     7:14 7:18 7:20 ขาด 7:14     7:21 7:19 7:21 16:05 7:18     7:33 7:12 7:15 16:13 7:18   19 2 2 0 0
  18. เด็กหญิงญาณิศา จำปาเงิน ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  19. เด็กหญิงฐิติวรดา น้อยเลิศ 7:43 7:42 ขาด   7:41 7:42 7:47 7:51 7:46     7:46 7:44 7:50 ขาด 7:42     7:46 7:47 7:46 7:46 7:44     7:51 7:45 16:17 16:17 7:49   19 2 2 0 0
  20. เด็กหญิงนันธิชา กสิผล 6:45 6:42 ขาด   6:42 6:44 6:43 ขาด 6:42     6:43 6:41 6:44 ขาด 6:43     6:43 6:46 6:46 6:41 6:44     6:44 6:43 6:44 16:16 6:48   19 1 3 0 0
  21. เด็กหญิงปถมาภรณ์ ย้อนใจทัน ขาด 7:36 ขาด   16:05 7:34 7:35 7:35 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   4 1 18 0 0
  22. เด็กหญิงปภาวี ชอบใช้ 7:16 7:15 ขาด   6:57 16:13 7:07 7:09 7:15     7:03 7:02 7:23 ขาด 7:12     7:04 ขาด 7:06 7:12 7:14     7:11 7:17 7:13 16:16 7:14   18 2 3 0 0
  23. เด็กหญิงพิมพ์อร พยัคฒวงษ์ 7:26 7:22 ขาด   7:21 7:21 7:24 7:24 7:21     7:24 7:21 7:21 ขาด 7:22     7:29 7:25 7:20 7:26 7:23     7:23 7:22 7:21 ขาด 7:22   20 0 3 0 0
  24. เด็กหญิงรัฐทิตยา เมืองช้าง 7:19 7:16 ขาด   7:15 16:16 7:17 7:20 7:14     7:26 7:17 7:22 ขาด 7:16     7:20 7:22 7:15 7:13 7:15     7:17 7:17 7:12 16:17 7:15   19 2 2 0 0
  25. เด็กหญิงศศิกานต์ ธัญญเจริญ 7:03 7:09 ขาด   7:07 7:08 7:10 7:15 7:15     7:15 7:05 7:10 ขาด 7:08     7:06 7:13 7:08 7:17 7:15     7:10 7:08 7:07 16:17 7:11   20 1 2 0 0
  26. เด็กหญิงศิริกร ร้อยแก้ว 7:07 7:06 ขาด   7:13 7:07 7:12 7:13 7:11     7:11 7:08 7:07 ขาด 7:05     7:10 7:03 7:09 7:15 7:09     7:12 ขาด 7:11 ขาด 7:12   19 0 4 0 0
  27. เด็กหญิงสุชาดา ปรีชาวิภาคผล 7:13 7:11 ขาด   7:11 7:10 7:16 7:15 7:18     6:40 6:48 7:08 ขาด 7:14     7:11 7:12 7:09 7:09 7:09     7:09 7:05 7:06 16:16 7:11   20 1 2 0 0
  28. เด็กหญิงสุธิมา ดวงจันทร์ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  29. เด็กหญิงสุรสา ผิวอ่อน 7:29 7:28 ขาด   7:29 7:23 7:24 7:29 7:30     7:22 7:28 7:32 ขาด 7:17     7:24 7:33 7:31 7:28 7:23     7:21 7:33 7:31 16:16 7:32   20 1 2 0 0
  30. เด็กหญิงอมิตตา ปั้นเหน่งเพ็ชร์ 7:20 7:15 ขาด   7:23 7:26 7:26 7:23 7:29     7:27 7:27 7:26 ขาด 7:21     7:28 7:21 7:23 7:22 7:20     7:25 7:21 7:23 ขาด 7:22   20 0 3 0 0
  31. เด็กหญิงณิชาภัทร บุตรดี 7:00 7:02 ขาด   6:59 6:57 7:05 7:04 7:03     7:05 ขาด 7:04 ขาด 7:02     7:04 7:02 7:00 7:01 7:04     7:03 7:00 7:02 16:16 7:02   19 1 3 0 0
มา 22 23     23 22 24 23 22     22 22 24 0 22     23 21 22 22 21     22 20 21 1 22   444
สาย 0 0     1 2 0 0 0     0 0 0 0 0     0 1 1 2 1     1 1 2 15 0   27
ขาด 9 8     7 7 7 8 9     9 9 7 31 9     8 9 8 7 9     8 10 8 15 9   211
ลา 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0   0
ป่วย 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0   0