รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.2/12    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
3
อา
4
5
6
7
พฤ
8
9
10
อา
11
12
13
14
พฤ
15
16
17
อา
18
19
20
21
พฤ
22
23
24
อา
25
26
27
28
พฤ
29
30
31
อา
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกิตติวินท์ ช้างผึ้ง ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:23 ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   1 0 22 0 0
  2. เด็กชายคงภัทร ชำนาญศรี ขาด ขาด ขาด - 7:26 7:23 ขาด ขาด 7:24   - 7:38 7:22 ขาด ขาด 7:29   - ขาด 7:24 ขาด 7:31 7:35   - 7:32 7:30 7:37 ขาด 7:36   13 0 10 0 0
  3. เด็กชายเจษฎาพร สุรีย์แสง ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด 7:26 7:30 ขาด   - 7:33 ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:30 7:31 ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   5 0 18 0 0
  4. เด็กชายณัฐธน คูณพงษ์ 7:49 7:41 ขาด - 7:49 7:45 ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   4 0 19 0 0
  5. เด็กชายธณกร เสร็จกิจ 7:24 7:17 ขาด - 7:25 8:09 7:53 7:40 7:33   - 7:38 7:16 ขาด ขาด 7:24   - 7:33 8:09 7:34 ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:32 16:16 7:29   15 1 7 0 0
  6. เด็กชายธนภัทร โต๊ะเจริญ 7:38 7:31 ขาด - 7:35 7:33 7:37 ขาด ขาด   - 7:32 ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   6 0 17 0 0
  7. เด็กชายธนภัทร โตวรพันธ์ 7:18 7:18 ขาด - 7:22 7:18 7:09 7:19 7:12   - 7:16 7:15 7:22 ขาด 7:12   - 7:16 7:19 7:19 7:13 7:16   - 7:21 7:18 7:21 ขาด 7:15   20 0 3 0 0
  8. เด็กชายธีรพร โพธิ์ปิ่น 7:13 15:45 ขาด - 16:04 7:12 7:05 7:15 ขาด   - 14:25 7:02 ขาด ขาด 16:06   - 7:11 7:17 7:01 7:21 ขาด   - ขาด 7:17 7:21 16:06 7:14   12 5 6 0 0
  9. เด็กชายนครินทร์ นันทวงศ์ 7:30 7:32 ขาด - 7:28 7:30 7:33 16:02 7:31   - 7:26 7:33 7:33 ขาด 7:30   - 7:29 7:30 7:33 7:38 7:28   - 7:30 7:30 7:32 16:06 7:33   19 2 2 0 0
  10. เด็กชายปวริศ จีนสุกแสง 7:12 7:31 ขาด - 7:09 7:16 7:19 ขาด 6:59   - 7:21 7:12 7:20 ขาด 7:11   - 7:15 7:24 7:22 7:10 7:22   - 7:25 7:26 7:26 16:06 7:30   19 1 3 0 0
  11. เด็กชายพงศภัค ดีพรม 7:34 7:23 ขาด - ขาด 7:31 7:40 7:28 7:25   - 7:27 7:26 7:29 ขาด 7:29   - 7:28 7:23 7:30 7:26 7:32   - 7:31 7:29 7:32 16:06 7:31   19 1 3 0 0
  12. เด็กชายพนธกร พิศมัย 7:15 7:14 ขาด - 7:10 7:12 7:19 16:02 16:07   - 7:07 ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   6 2 15 0 0
  13. เด็กชายพิชญ์พงศ์ ชีรัตน์ 7:18 7:18 ขาด - 7:22 7:18 7:09 7:19 7:12   - 7:17 7:15 7:22 ขาด 7:13   - 7:16 7:19 7:19 7:14 7:16   - 7:21 7:18 ขาด ขาด ขาด   18 0 5 0 0
  14. เด็กชายภูวดล น้อยไพบูลย์ 7:03 7:00 ขาด - 7:01 7:10 7:18 7:01 7:03   - 7:04 7:01 7:03 ขาด 7:02   - 6:58 7:04 7:02 7:04 7:04   - 7:19 7:07 7:03 16:06 7:04   20 1 2 0 0
  15. เด็กชายวรเชษฐา พานพงษ์ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  16. เด็กชายศักดา วิพัฒครุฑ 7:09 7:08 ขาด - 7:09 7:09 7:09 7:11 7:06   - 7:05 7:08 7:08 ขาด 7:05   - 7:09 7:10 7:10 7:10 7:09   - 7:08 7:07 7:08 16:06 7:20   20 1 2 0 0
  17. เด็กชายสรวิชญ์ บุญมีประเสริฐ 7:05 7:05 ขาด - 7:07 7:09 7:07 7:07 7:07   - 7:03 7:04 7:07 ขาด ขาด   - 7:06 7:06 7:06 7:06 7:02   - 7:04 7:06 7:04 16:15 7:06   19 1 3 0 0
  18. เด็กชายสหรัฐ บุญหนัก ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:17 7:16 7:22 ขาด ขาด   - 7:16 ขาด 7:19 7:14 7:16   - 7:21 7:18 7:21 ขาด 7:15   11 0 12 0 0
  19. เด็กชายสิทธิชัย แก่นเรือง ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  20. เด็กชายสุทธิวิทย์ สิงหาวิจารณ์ ขาด 7:18 ขาด - 7:22 7:18 ขาด 7:19 ขาด   - 7:17 ขาด 7:22 ขาด 7:12   - 7:16 7:19 7:19 7:14 ขาด   - ขาด 7:18 ขาด ขาด ขาด   12 0 11 0 0
  21. เด็กชายอภิเชษฐ์ เมืองจินดา ขาด 7:12 ขาด - 7:09 7:06 7:13 7:10 7:12   - 7:11 7:08 7:13 ขาด 7:09   - 7:15 7:12 7:08 7:08 7:14   - 16:17 7:11 7:15 16:06 7:09   18 2 3 0 0
  22. เด็กหญิงณภัทรา สาระยิ่ง ขาด ขาด ขาด - 7:31 7:30 7:32 7:31 7:31   - 7:31 7:31 7:37 ขาด 7:31   - 7:32 7:31 7:30 7:29 7:29   - 7:30 7:31 7:32 16:10 7:34   18 1 4 0 0
  23. เด็กหญิงณัฏฐิกาญจน์ ไกรหา 7:15 7:17 ขาด - 7:20 7:18 7:19 7:21 7:15   - 7:18 16:08 7:17 ขาด 7:21   - 7:17 7:21 7:18 7:21 16:06   - 7:19 7:18 7:20 ขาด 7:23   18 2 3 0 0
  24. เด็กหญิงณิชาภัทร เมฆเคลื่อน 7:37 7:38 ขาด - 7:36 7:37 7:36 7:37 7:36   - 7:36 7:37 7:38 ขาด 7:36   - 7:36 ขาด 7:39 7:40 7:39   - ขาด 7:38 7:36 ขาด 7:40   18 0 5 0 0
  25. เด็กหญิงทองประกาย ก๋งเมือง ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  26. เด็กหญิงนาตยา ฦาชา ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  27. เด็กหญิงพนิดา อักษรพิทักษ์ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  28. เด็กหญิงพรรณจาภา อมรเวช 7:38 6:42 ขาด - 16:04 7:34 7:34 7:34 7:33   - 7:35 7:36 7:37 ขาด 7:37   - 7:40 ขาด 7:38 7:31 7:36   - 7:35 7:37 16:11 16:08 7:28   17 3 3 0 0
  29. เด็กหญิงลลิตา อุ่นวงษ์ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  30. เด็กหญิงวริศรา ทองสุก 7:15 7:14 ขาด - 7:10 7:12 7:18 7:24 7:22   - 7:21 7:14 7:15 ขาด 7:11   - 7:17 7:22 7:13 7:21 7:26   - 7:16 7:16 7:27 ขาด 7:25   20 0 3 0 0
  31. เด็กหญิงศิรินทิพย์ อยู่สอาด 6:54 6:56 ขาด - 6:56 7:01 7:02 6:59 7:01   - 7:00 7:00 7:00 ขาด 6:56   - 6:59 7:03 6:58 7:01 7:02   - 7:02 6:58 7:04 16:08 6:56   20 1 2 0 0
  32. เด็กหญิงศิริพร บุญมาก ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  33. เด็กหญิงสุนิษา มาตวงศ์ 7:37 7:29 ขาด - 7:27 7:26 7:32 7:39 7:33   - 7:35 7:36 7:32 ขาด 7:35   - 7:34 7:37 7:36 7:35 7:33   - ขาด ขาด 7:27 ขาด ขาด   17 0 6 0 0
  34. เด็กหญิงโสภิตนภา เจริญผล ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  35. เด็กหญิงอนันตญา พลาลำ 7:03 7:05 ขาด - 7:09 7:07 7:05 7:11 7:08   - 7:05 7:05 7:08 ขาด 7:03   - 7:11 7:07 7:08 7:06 7:11   - 7:10 7:08 7:12 16:08 7:09   20 1 2 0 0
  36. เด็กหญิงอรกัญญา อิ่มสำราญ 6:29 6:28 ขาด - 6:26 6:31 ขาด 6:29 6:29   - 6:31 6:28 6:31 ขาด 6:31   - 6:29 6:29 6:32 6:29 6:32   - 6:29 6:31 6:31 6:32 6:31   20 0 3 0 0
มา 21     0 22 25 22 20     0 26 21 20 0     0 23 21 22 22     0 17 21 20 1     324
สาย 0     0 2 0 0 2     0 1 1 0 0     0 0 0 0 0     0 1 0 1 13     21
ขาด 15     0 12 11 14 14     0 9 14 16 36     0 13 15 14 14     0 18 15 15 22     267
ลา 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
ป่วย 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0