รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2560
ห้อง ม.2/12    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
พฤ
2
3
4
อา
5
6
7
8
พฤ
9
10
11
อา
12
13
14
15
พฤ
16
17
18
อา
19
20
21
22
พฤ
23
24
25
อา
26
27
28
29
พฤ
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกิตติวินท์ ช้างผึ้ง ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:23 ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   1 0 22 0 0
  2. เด็กชายคงภัทร ชำนาญศรี ขาด ขาด ขาด   7:26 7:23 ขาด ขาด 7:24     7:38 7:22 ขาด ขาด 7:29     ขาด 7:24 ขาด 7:31 7:35     7:32 7:30 7:37 ขาด 7:36   13 0 10 0 0
  3. เด็กชายเจษฎาพร สุรีย์แสง ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด 7:26 7:30 ขาด     7:33 ขาด ขาด ขาด ขาด     7:30 7:31 ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   5 0 18 0 0
  4. เด็กชายณัฐธน คูณพงษ์ 7:49 7:41 ขาด   7:49 7:45 ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   4 0 19 0 0
  5. เด็กชายธณกร เสร็จกิจ 7:24 7:17 ขาด   7:25 8:09 7:53 7:40 7:33     7:38 7:16 ขาด ขาด 7:24     7:33 8:09 7:34 ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:32 16:16 7:29   15 1 7 0 0
  6. เด็กชายธนภัทร โต๊ะเจริญ 7:38 7:31 ขาด   7:35 7:33 7:37 ขาด ขาด     7:32 ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   6 0 17 0 0
  7. เด็กชายธนภัทร โตวรพันธ์ 7:18 7:18 ขาด   7:22 7:18 7:09 7:19 7:12     7:16 7:15 7:22 ขาด 7:12     7:16 7:19 7:19 7:13 7:16     7:21 7:18 7:21 ขาด 7:15   20 0 3 0 0
  8. เด็กชายธีรพร โพธิ์ปิ่น 7:13 15:45 ขาด   16:04 7:12 7:05 7:15 ขาด     14:25 7:02 ขาด ขาด 16:06     7:11 7:17 7:01 7:21 ขาด     ขาด 7:17 7:21 16:06 7:14   12 5 6 0 0
  9. เด็กชายนครินทร์ นันทวงศ์ 7:30 7:32 ขาด   7:28 7:30 7:33 16:02 7:31     7:26 7:33 7:33 ขาด 7:30     7:29 7:30 7:33 7:38 7:28     7:30 7:30 7:32 16:06 7:33   19 2 2 0 0
  10. เด็กชายปวริศ จีนสุกแสง 7:12 7:31 ขาด   7:09 7:16 7:19 ขาด 6:59     7:21 7:12 7:20 ขาด 7:11     7:15 7:24 7:22 7:10 7:22     7:25 7:26 7:26 16:06 7:30   19 1 3 0 0
  11. เด็กชายพงศภัค ดีพรม 7:34 7:23 ขาด   ขาด 7:31 7:40 7:28 7:25     7:27 7:26 7:29 ขาด 7:29     7:28 7:23 7:30 7:26 7:32     7:31 7:29 7:32 16:06 7:31   19 1 3 0 0
  12. เด็กชายพนธกร พิศมัย 7:15 7:14 ขาด   7:10 7:12 7:19 16:02 16:07     7:07 ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   6 2 15 0 0
  13. เด็กชายพิชญ์พงศ์ ชีรัตน์ 7:18 7:18 ขาด   7:22 7:18 7:09 7:19 7:12     7:17 7:15 7:22 ขาด 7:13     7:16 7:19 7:19 7:14 7:16     7:21 7:18 ขาด ขาด ขาด   18 0 5 0 0
  14. เด็กชายภูวดล น้อยไพบูลย์ 7:03 7:00 ขาด   7:01 7:10 7:18 7:01 7:03     7:04 7:01 7:03 ขาด 7:02     6:58 7:04 7:02 7:04 7:04     7:19 7:07 7:03 16:06 7:04   20 1 2 0 0
  15. เด็กชายวรเชษฐา พานพงษ์ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  16. เด็กชายศักดา วิพัฒครุฑ 7:09 7:08 ขาด   7:09 7:09 7:09 7:11 7:06     7:05 7:08 7:08 ขาด 7:05     7:09 7:10 7:10 7:10 7:09     7:08 7:07 7:08 16:06 7:20   20 1 2 0 0
  17. เด็กชายสรวิชญ์ บุญมีประเสริฐ 7:05 7:05 ขาด   7:07 7:09 7:07 7:07 7:07     7:03 7:04 7:07 ขาด ขาด     7:06 7:06 7:06 7:06 7:02     7:04 7:06 7:04 16:15 7:06   19 1 3 0 0
  18. เด็กชายสหรัฐ บุญหนัก ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:17 7:16 7:22 ขาด ขาด     7:16 ขาด 7:19 7:14 7:16     7:21 7:18 7:21 ขาด 7:15   11 0 12 0 0
  19. เด็กชายสิทธิชัย แก่นเรือง ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  20. เด็กชายสุทธิวิทย์ สิงหาวิจารณ์ ขาด 7:18 ขาด   7:22 7:18 ขาด 7:19 ขาด     7:17 ขาด 7:22 ขาด 7:12     7:16 7:19 7:19 7:14 ขาด     ขาด 7:18 ขาด ขาด ขาด   12 0 11 0 0
  21. เด็กชายอภิเชษฐ์ เมืองจินดา ขาด 7:12 ขาด   7:09 7:06 7:13 7:10 7:12     7:11 7:08 7:13 ขาด 7:09     7:15 7:12 7:08 7:08 7:14     16:17 7:11 7:15 16:06 7:09   18 2 3 0 0
  22. เด็กหญิงณภัทรา สาระยิ่ง ขาด ขาด ขาด   7:31 7:30 7:32 7:31 7:31     7:31 7:31 7:37 ขาด 7:31     7:32 7:31 7:30 7:29 7:29     7:30 7:31 7:32 16:10 7:34   18 1 4 0 0
  23. เด็กหญิงณัฏฐิกาญจน์ ไกรหา 7:15 7:17 ขาด   7:20 7:18 7:19 7:21 7:15     7:18 16:08 7:17 ขาด 7:21     7:17 7:21 7:18 7:21 16:06     7:19 7:18 7:20 ขาด 7:23   18 2 3 0 0
  24. เด็กหญิงณิชาภัทร เมฆเคลื่อน 7:37 7:38 ขาด   7:36 7:37 7:36 7:37 7:36     7:36 7:37 7:38 ขาด 7:36     7:36 ขาด 7:39 7:40 7:39     ขาด 7:38 7:36 ขาด 7:40   18 0 5 0 0
  25. เด็กหญิงทองประกาย ก๋งเมือง ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  26. เด็กหญิงนาตยา ฦาชา ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  27. เด็กหญิงพนิดา อักษรพิทักษ์ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  28. เด็กหญิงพรรณจาภา อมรเวช 7:38 6:42 ขาด   16:04 7:34 7:34 7:34 7:33     7:35 7:36 7:37 ขาด 7:37     7:40 ขาด 7:38 7:31 7:36     7:35 7:37 16:11 16:08 7:28   17 3 3 0 0
  29. เด็กหญิงลลิตา อุ่นวงษ์ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  30. เด็กหญิงวริศรา ทองสุก 7:15 7:14 ขาด   7:10 7:12 7:18 7:24 7:22     7:21 7:14 7:15 ขาด 7:11     7:17 7:22 7:13 7:21 7:26     7:16 7:16 7:27 ขาด 7:25   20 0 3 0 0
  31. เด็กหญิงศิรินทิพย์ อยู่สอาด 6:54 6:56 ขาด   6:56 7:01 7:02 6:59 7:01     7:00 7:00 7:00 ขาด 6:56     6:59 7:03 6:58 7:01 7:02     7:02 6:58 7:04 16:08 6:56   20 1 2 0 0
  32. เด็กหญิงศิริพร บุญมาก ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  33. เด็กหญิงสุนิษา มาตวงศ์ 7:37 7:29 ขาด   7:27 7:26 7:32 7:39 7:33     7:35 7:36 7:32 ขาด 7:35     7:34 7:37 7:36 7:35 7:33     ขาด ขาด 7:27 ขาด ขาด   17 0 6 0 0
  34. เด็กหญิงโสภิตนภา เจริญผล ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  35. เด็กหญิงอนันตญา พลาลำ 7:03 7:05 ขาด   7:09 7:07 7:05 7:11 7:08     7:05 7:05 7:08 ขาด 7:03     7:11 7:07 7:08 7:06 7:11     7:10 7:08 7:12 16:08 7:09   20 1 2 0 0
  36. เด็กหญิงอรกัญญา อิ่มสำราญ 6:29 6:28 ขาด   6:26 6:31 ขาด 6:29 6:29     6:31 6:28 6:31 ขาด 6:31     6:29 6:29 6:32 6:29 6:32     6:29 6:31 6:31 6:32 6:31   20 0 3 0 0
มา 21 22     22 25 22 20 20     26 21 20 0 20     23 21 22 22 19     17 21 20 1 20   425
สาย 0 1     2 0 0 2 1     1 1 0 0 1     0 0 0 0 1     1 0 1 13 0   25
ขาด 15 13     12 11 14 14 15     9 14 16 36 15     13 15 14 14 16     18 15 15 22 16   342
ลา 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0   0
ป่วย 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0   0