รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2560
ห้อง ม.2/11    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
พฤ
2
3
4
อา
5
6
7
8
พฤ
9
10
11
อา
12
13
14
15
พฤ
16
17
18
อา
19
20
21
22
พฤ
23
24
25
อา
26
27
28
29
พฤ
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายชนุตร์ หิรัญกิตติกร ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   0 0 18 0 0
  2. เด็กชายวีระศักดิ์ สกุลสินเพ็ชร ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   0 0 18 0 0
  3. เด็กชายก้องเกียรติ ฤทธิยา 7:21 7:24 ขาด   7:25 7:21 7:21 7:24 7:22     7:21 7:22 7:22 ขาด 7:19     7:22 7:22 7:23 7:21 7:26     - - - - -   16 0 2 0 0
  4. เด็กชายก้องภพ สัตบุษ ขาด 7:29 ขาด   7:32 7:28 7:29 7:26 7:20     7:30 7:27 7:27 ขาด 7:29     7:34 7:31 7:26 7:26 ขาด     - - - - -   14 0 4 0 0
  5. เด็กชายกิตตินันท์ ไพรวัลย์ 6:27 6:24 ขาด   6:21 6:27 6:51 6:33 6:21     6:24 6:26 6:36 ขาด 6:24     6:36 6:28 6:31 6:29 6:16     - - - - -   16 0 2 0 0
  6. เด็กชายงามพล แสงชาติ 7:31 7:32 ขาด   ขาด 7:32 7:32 7:30 7:32     7:31 7:29 7:30 ขาด 7:31     7:33 7:33 7:31 7:32 7:30     - - - - -   15 0 3 0 0
  7. เด็กชายจาตุรนต์ ภาคีธรรม 7:16 7:17 ขาด   7:19 16:11 7:20 7:18 7:16     7:21 7:16 7:19 ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:21 7:20 7:20     - - - - -   12 1 5 0 0
  8. เด็กชายชลธร สุวรรณพานิช ขาด 7:25 ขาด   16:09 7:25 7:30 ขาด ขาด     ขาด ขาด 15:15 ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:24 ขาด 7:25     - - - - -   5 2 11 0 0
  9. เด็กชายชาติสยาม ประภารัตน์ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   0 0 18 0 0
  10. เด็กชายณภัทร สินไพบูลย์ผล 7:18 7:18 ขาด   7:22 7:18 7:09 7:19 7:12     7:17 7:16 7:22 ขาด 7:13     ขาด 7:19 7:19 7:14 7:16     - - - - -   15 0 3 0 0
  11. เด็กชายณัฐนันท์ ทับทิมดี 7:15 7:13 ขาด   7:13 7:14 7:21 7:21 7:21     7:22 7:19 7:18 ขาด 7:17     7:19 7:19 7:24 7:27 7:20     - - - - -   16 0 2 0 0
  12. เด็กชายณัฐสิทธิ์ ทรงสว่าง 7:16 7:23 ขาด   7:37 7:06 7:11 7:06 7:02     6:57 7:02 7:23 ขาด 6:57     7:16 7:06 7:08 7:15 7:06     - - - - -   16 0 2 0 0
  13. เด็กชายธนกฤต มงคลการ 7:25 7:27 ขาด   7:30 7:21 7:31 7:31 7:23     7:29 7:25 7:27 ขาด 7:27     7:25 7:28 7:29 7:30 7:31     - - - - -   16 0 2 0 0
  14. เด็กชายธนภัทร กองเขน 6:36 6:38 ขาด   16:09 6:49 6:36 6:40 6:43     6:42 6:39 6:37 ขาด 6:39     6:37 6:46 6:41 6:38 6:38     - - - - -   15 1 2 0 0
  15. เด็กชายนรวิชญ์ ม่วงแก้ว 7:20 7:42 ขาด   7:36 7:41 7:42 16:03 7:35     7:38 7:12 ขาด ขาด 7:45     7:48 7:34 7:43 7:31 7:23     - - - - -   14 1 3 0 0
  16. เด็กชายพงศภัค จงชาญสิโธ 7:34 7:23 ขาด   7:29 ขาด 7:30 7:28 7:25     7:27 ขาด ขาด ขาด 7:29     7:28 7:23 7:30 7:26 7:32     - - - - -   13 0 5 0 0
  17. เด็กชายพชร เสสังงาม 7:36 7:38 ขาด   7:36 7:37 7:36 7:36 7:36     7:36 7:37 7:38 ขาด 7:35     7:36 7:34 7:39 7:40 7:39     - - - - -   16 0 2 0 0
  18. เด็กชายพันธุ์พฤกษ์ ขันอาสา 7:42 7:29 ขาด   7:38 7:49 7:18 7:41 7:47     7:43 7:48 7:47 ขาด 7:43     7:44 7:45 7:45 7:47 7:45     - - - - -   16 0 2 0 0
  19. เด็กชายภรัณยู อิงควระ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   0 0 18 0 0
  20. เด็กชายภานุพงศ์ โหสุวรรณ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   0 0 18 0 0
  21. เด็กชายรพีภัทร มากศรี ขาด 7:22 ขาด   7:18 7:16 7:21 7:20 7:23     7:27 7:14 7:27 ขาด 7:16     7:24 7:17 7:25 7:23 7:20     - - - - -   15 0 3 0 0
  22. เด็กชายราชิต วัฒนเชิดชัย 7:21 7:19 ขาด   7:18 7:20 7:22 7:18 7:19     7:19 7:18 7:22 ขาด 7:18     7:21 7:22 7:22 7:22 7:18     - - - - -   16 0 2 0 0
  23. เด็กชายวีระพัฒน์ สุขขำ 6:44 6:52 ขาด   7:07 6:56 6:54 6:53 6:50     6:48 6:34 6:56 ขาด 7:01     6:49 6:51 6:45 6:51 6:43     - - - - -   16 0 2 0 0
  24. เด็กชายอชิตพัทธ์ ปลาทอง 7:40 7:36 ขาด   7:43 7:38 7:39 7:39 7:34     7:42 7:40 7:39 ขาด 7:37     7:39 7:40 7:41 7:39 7:36     - - - - -   16 0 2 0 0
  25. เด็กหญิงกัญญาณัฐ ศรีทองกูล 7:12 7:22 ขาด   7:11 7:00 7:08 7:13 7:06     ขาด 7:13 7:20 ขาด 7:09     7:16 7:12 7:14 7:09 7:14     - - - - -   15 0 3 0 0
  26. เด็กหญิงเชาวรัตน์ จันทร์รัศมี 7:07 7:12 ขาด   7:14 7:15 7:16 16:18 7:09     7:15 7:10 7:13 ขาด 7:09     7:10 7:09 7:13 7:12 7:12     - - - - -   15 1 2 0 0
  27. เด็กหญิงณัฐพร กล่อมฤกษ์ 7:03 7:05 ขาด   7:09 7:07 7:05 7:11 7:08     7:05 7:05 7:10 ขาด 7:03     7:11 7:07 7:08 7:06 7:11     - - - - -   16 0 2 0 0
  28. เด็กหญิงทิพรัตน์ สุขเกษม 7:27 7:23 ขาด   7:26 7:28 7:31 7:29 7:32     ขาด 7:28 7:26 ขาด 7:28     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   10 0 8 0 0
  29. เด็กหญิงธัญญศินาถศ์ อุ่มสุข 7:24 7:30 ขาด   7:28 7:25 7:23 7:23 7:25     7:25 ขาด 7:22 ขาด 7:23     7:28 7:26 7:27 7:24 7:24     - - - - -   15 0 3 0 0
  30. เด็กหญิงนภสร ไทยทวีหิรัญ 7:16 ขาด ขาด   7:21 7:17 7:10 7:17 ขาด     7:15 7:17 7:20 ขาด 7:11     7:15 7:17 7:20 7:15 7:14     - - - - -   14 0 4 0 0
  31. เด็กหญิงนาถนารี น้ำทิพย์ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   0 0 18 0 0
  32. เด็กหญิงปภาวรินทร์ หลำโต 7:44 7:45 ขาด   7:47 7:21 7:33 7:43 7:32     7:31 7:47 7:44 ขาด 7:32     7:26 7:41 7:21 7:40 ขาด     - - - - -   15 0 3 0 0
  33. เด็กหญิงพชรพร โหมดสุวรรณ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   0 0 18 0 0
  34. เด็กหญิงภรณี ธีระธำรงชัยกุล 7:07 7:06 ขาด   7:13 7:07 7:13 7:14 7:11     7:11 7:09 7:08 ขาด 7:05     7:10 7:03 7:10 7:15 7:09     - - - - -   16 0 2 0 0
  35. เด็กหญิงยุวดี กอกุลชัง 7:28 7:15 ขาด   7:37 7:25 7:42 7:38 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   6 0 12 0 0
  36. เด็กหญิงรัตนา สิงห์โตทอง 7:02 7:01 ขาด   ขาด 7:04 7:02 7:01 16:13     ขาด 7:03 7:04 ขาด 7:04     7:03 ขาด ขาด ขาด 7:05     - - - - -   10 1 7 0 0
  37. เด็กหญิงวิชญาดา เงินนุช 7:27 7:22 ขาด   7:21 7:16 7:24 7:26 7:23     7:27 7:23 7:25 ขาด 7:24     7:24 7:26 7:28 7:27 7:27     - - - - -   16 0 2 0 0
  38. เด็กหญิงอภิชญา ฝั้นแก้ว 7:00 7:02 ขาด   6:48 7:10 7:00 7:16 6:59     7:10 7:08 7:11 ขาด 6:54     7:08 7:13 7:01 7:00 7:05     - - - - -   16 0 2 0 0
  39. เด็กหญิงอมรรัตน์ ทัดศรี 7:13 ขาด ขาด   7:16 7:10 ขาด ขาด ขาด     7:10 7:09 ขาด ขาด 7:16     7:11 ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   7 0 11 0 0
  40. เด็กหญิงอารยา ศรีทองเกิด 7:26 7:27 ขาด   7:15 7:10 ขาด 7:35 7:30     7:32 ขาด 7:32 ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:29 ขาด ขาด     - - - - -   9 0 9 0 0
มา 30 31     29 31 31 29 28     28 28 28 0 29     27 26 29 27 27     0 0 0 0 0   458
สาย 0 0     2 1 0 2 1     0 0 1 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0   7
ขาด 10 9     9 8 9 9 11     12 12 11 40 11     13 14 11 13 13     0 0 0 0 0   215
ลา 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0   0
ป่วย 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0   0