รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.2/11    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
3
อา
4
5
6
7
พฤ
8
9
10
อา
11
12
13
14
พฤ
15
16
17
อา
18
19
20
21
พฤ
22
23
24
อา
25
26
27
28
พฤ
29
30
31
อา
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายก้องเกียรติ ฤทธิยา -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  2. เด็กชายก้องภพ สัตบุษ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  3. เด็กชายกิตตินันท์ ไพรวัลย์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  4. เด็กชายงามพล แสงชาติ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  5. เด็กชายจาตุรนต์ ภาคีธรรม -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  6. เด็กชายชนุตร์ หิรัญกิตติกร -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  7. เด็กชายชนุตร์ หิรัญกิตติกร -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  8. เด็กชายชลธร สุวรรณพานิช -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  9. เด็กชายชาติสยาม ประภารัตน์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  10. เด็กชายณภัทร สินไพบูลย์ผล -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  11. เด็กชายณัฐนันท์ ทับทิมดี -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  12. เด็กชายณัฐสิทธิ์ ทรงสว่าง -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  13. เด็กชายธนกฤต มงคลการ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  14. เด็กชายธนภัทร กองเขน -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  15. เด็กชายนรวิชญ์ ม่วงแก้ว -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  16. เด็กชายพงศภัค จงชาญสิโธ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  17. เด็กชายพชร เสสังงาม -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  18. เด็กชายพันธุ์พฤกษ์ ขันอาสา -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  19. เด็กชายภรัณยู อิงควระ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  20. เด็กชายภานุพงศ์ โหสุวรรณ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  21. เด็กชายรพีภัทร มากศรี -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  22. เด็กชายราชิต วัฒนเชิดชัย -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  23. เด็กชายวีระพัฒน์ สุขขำ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  24. เด็กชายวีระศักดิ์ สกุลสินเพ็ชร -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  25. เด็กชายวีระศักดิ์ สกุลสินเพ็ชร -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  26. เด็กชายอชิตพัทธ์ ปลาทอง -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  27. เด็กหญิงกัญญาณัฐ ศรีทองกูล -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  28. เด็กหญิงเชาวรัตน์ จันทร์รัศมี -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  29. เด็กหญิงณัฐพร กล่อมฤกษ์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  30. เด็กหญิงทิพรัตน์ สุขเกษม -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  31. เด็กหญิงธัญญศินาถศ์ อุ่มสุข -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  32. เด็กหญิงนภสร ไทยทวีหิรัญ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  33. เด็กหญิงนาถนารี น้ำทิพย์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  34. เด็กหญิงปภาวรินทร์ หลำโต -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  35. เด็กหญิงพชรพร โหมดสุวรรณ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  36. เด็กหญิงภรณี ธีระธำรงชัยกุล -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  37. เด็กหญิงยุวดี กอกุลชัง -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  38. เด็กหญิงรัตนา สิงห์โตทอง -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  39. เด็กหญิงวิชญาดา เงินนุช -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  40. เด็กหญิงอภิชญา ฝั้นแก้ว -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  41. เด็กหญิงอมรรัตน์ ทัดศรี -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  42. เด็กหญิงอารยา ศรีทองเกิด -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
มา 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
สาย 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
ขาด 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
ลา 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
ป่วย 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0