รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2560
ห้อง ม.2/11    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
พฤ
2
3
4
อา
5
6
7
8
พฤ
9
10
11
อา
12
13
14
15
พฤ
16
17
18
อา
19
20
21
22
พฤ
23
24
25
อา
26
27
28
29
พฤ
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายชนุตร์ หิรัญกิตติกร ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  2. เด็กชายวีระศักดิ์ สกุลสินเพ็ชร ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  3. เด็กชายก้องเกียรติ ฤทธิยา 7:21 7:24 ขาด   7:25 7:21 7:21 7:24 7:22     7:21 7:22 7:22 ขาด 7:19     7:22 7:22 7:23 7:21 7:26     7:22 7:21 7:20 ขาด 7:20   20 0 3 0 0
  4. เด็กชายก้องภพ สัตบุษ ขาด 7:29 ขาด   7:32 7:28 7:29 7:26 7:20     7:30 7:27 7:27 ขาด 7:29     7:34 7:31 7:26 7:26 ขาด     7:33 7:27 7:29 ขาด 7:26   18 0 5 0 0
  5. เด็กชายกิตตินันท์ ไพรวัลย์ 6:27 6:24 ขาด   6:21 6:27 6:51 6:33 6:21     6:24 6:26 6:36 ขาด 6:24     6:36 6:28 6:31 6:29 6:16     6:27 6:13 6:34 6:27 7:31   21 0 2 0 0
  6. เด็กชายงามพล แสงชาติ 7:31 7:32 ขาด   ขาด 7:32 7:32 7:30 7:32     7:31 7:29 7:30 ขาด 7:31     7:33 7:33 7:31 7:32 7:30     ขาด 7:31 7:33 ขาด 7:31   18 0 5 0 0
  7. เด็กชายจาตุรนต์ ภาคีธรรม 7:16 7:17 ขาด   7:19 16:11 7:20 7:18 7:16     7:21 7:16 7:19 ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:21 7:20 7:20     7:19 7:21 7:21 16:12 7:18   16 2 5 0 0
  8. เด็กชายชนุตร์ หิรัญกิตติกร ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  9. เด็กชายชลธร สุวรรณพานิช ขาด 7:25 ขาด   16:09 7:25 7:30 ขาด ขาด     ขาด ขาด 15:15 ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:24 ขาด 7:25     ขาด ขาด 7:29 ขาด ขาด   6 2 15 0 0
  10. เด็กชายชาติสยาม ประภารัตน์ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  11. เด็กชายณภัทร สินไพบูลย์ผล 7:18 7:18 ขาด   7:22 7:18 7:09 7:19 7:12     7:17 7:16 7:22 ขาด 7:13     ขาด 7:19 7:19 7:14 7:16     7:21 7:18 7:21 ขาด 7:15   19 0 4 0 0
  12. เด็กชายณัฐนันท์ ทับทิมดี 7:15 7:13 ขาด   7:13 7:14 7:21 7:21 7:21     7:22 7:19 7:18 ขาด 7:17     7:19 7:19 7:24 7:27 7:20     7:16 7:18 7:21 ขาด 7:18   20 0 3 0 0
  13. เด็กชายณัฐสิทธิ์ ทรงสว่าง 7:16 7:23 ขาด   7:37 7:06 7:11 7:06 7:02     6:57 7:02 7:23 ขาด 6:57     7:16 7:06 7:08 7:15 7:06     6:53 7:00 7:13 16:12 7:14   20 1 2 0 0
  14. เด็กชายธนกฤต มงคลการ 7:25 7:27 ขาด   7:30 7:21 7:31 7:31 7:23     7:29 7:25 7:27 ขาด 7:27     7:25 7:28 7:29 7:30 7:31     7:24 7:29 7:29 ขาด 7:30   20 0 3 0 0
  15. เด็กชายธนภัทร กองเขน 6:36 6:38 ขาด   16:09 6:49 6:36 6:40 6:43     6:42 6:39 6:37 ขาด 6:39     6:37 6:46 6:41 6:38 6:38     ขาด 6:44 6:48 ขาด 6:53   18 1 4 0 0
  16. เด็กชายนรวิชญ์ ม่วงแก้ว 7:20 7:42 ขาด   7:36 7:41 7:42 16:03 7:35     7:38 7:12 ขาด ขาด 7:45     7:48 7:34 7:43 7:31 7:23     7:41 7:41 16:04 ขาด 7:41   17 2 4 0 0
  17. เด็กชายพงศภัค จงชาญสิโธ 7:34 7:23 ขาด   7:29 ขาด 7:30 7:28 7:25     7:27 ขาด ขาด ขาด 7:29     7:28 7:23 7:30 7:26 7:32     7:31 7:29 7:31 ขาด 7:31   17 0 6 0 0
  18. เด็กชายพชร เสสังงาม 7:36 7:38 ขาด   7:36 7:37 7:36 7:36 7:36     7:36 7:37 7:38 ขาด 7:35     7:36 7:34 7:39 7:40 7:39     7:36 7:37 7:36 ขาด 7:40   20 0 3 0 0
  19. เด็กชายพันธุ์พฤกษ์ ขันอาสา 7:42 7:29 ขาด   7:38 7:49 7:18 7:41 7:47     7:43 7:48 7:47 ขาด 7:43     7:44 7:45 7:45 7:47 7:45     7:31 7:39 7:37 ขาด 7:02   20 0 3 0 0
  20. เด็กชายภรัณยู อิงควระ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  21. เด็กชายภานุพงศ์ โหสุวรรณ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  22. เด็กชายรพีภัทร มากศรี ขาด 7:22 ขาด   7:18 7:16 7:21 7:20 7:23     7:27 7:14 7:27 ขาด 7:16     7:24 7:17 7:25 7:23 7:20     7:20 7:17 7:22 16:22 7:14   19 1 3 0 0
  23. เด็กชายราชิต วัฒนเชิดชัย 7:21 7:19 ขาด   7:18 7:20 7:22 7:18 7:19     7:19 7:18 7:22 ขาด 7:18     7:21 7:22 7:22 7:22 7:18     7:20 7:18 7:22 16:09 7:17   20 1 2 0 0
  24. เด็กชายวีระพัฒน์ สุขขำ 6:44 6:52 ขาด   7:07 6:56 6:54 6:53 6:50     6:48 6:34 6:56 ขาด 7:01     6:49 6:51 6:45 6:51 6:43     6:48 6:47 6:46 16:09 6:46   20 1 2 0 0
  25. เด็กชายวีระศักดิ์ สกุลสินเพ็ชร ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  26. เด็กชายอชิตพัทธ์ ปลาทอง 7:40 7:36 ขาด   7:43 7:38 7:39 7:39 7:34     7:42 7:40 7:39 ขาด 7:37     7:39 7:40 7:41 7:39 7:36     7:40 ขาด 7:35 16:12 7:35   19 1 3 0 0
  27. เด็กหญิงกัญญาณัฐ ศรีทองกูล 7:12 7:22 ขาด   7:11 7:00 7:08 7:13 7:06     ขาด 7:13 7:20 ขาด 7:09     7:16 7:12 7:14 7:09 7:14     7:10 7:04 7:15 16:08 7:17   19 1 3 0 0
  28. เด็กหญิงเชาวรัตน์ จันทร์รัศมี 7:07 7:12 ขาด   7:14 7:15 7:16 16:18 7:09     7:15 7:10 7:13 ขาด 7:09     7:10 7:09 7:13 7:12 7:12     7:12 7:12 7:11 16:09 7:12   19 2 2 0 0
  29. เด็กหญิงณัฐพร กล่อมฤกษ์ 7:03 7:05 ขาด   7:09 7:07 7:05 7:11 7:08     7:05 7:05 7:10 ขาด 7:03     7:11 7:07 7:08 7:06 7:11     7:10 7:08 7:12 16:08 7:09   20 1 2 0 0
  30. เด็กหญิงทิพรัตน์ สุขเกษม 7:27 7:23 ขาด   7:26 7:28 7:31 7:29 7:32     ขาด 7:28 7:26 ขาด 7:28     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   10 0 13 0 0
  31. เด็กหญิงธัญญศินาถศ์ อุ่มสุข 7:24 7:30 ขาด   7:28 7:25 7:23 7:23 7:25     7:25 ขาด 7:22 ขาด 7:23     7:28 7:26 7:27 7:24 7:24     ขาด 7:26 7:27 16:08 7:25   18 1 4 0 0
  32. เด็กหญิงนภสร ไทยทวีหิรัญ 7:16 ขาด ขาด   7:21 7:17 7:10 7:17 ขาด     7:15 7:17 7:20 ขาด 7:11     7:15 7:17 7:20 7:15 7:14     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   14 0 9 0 0
  33. เด็กหญิงนาถนารี น้ำทิพย์ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  34. เด็กหญิงปภาวรินทร์ หลำโต 7:44 7:45 ขาด   7:47 7:21 7:33 7:43 7:32     7:31 7:47 7:44 ขาด 7:32     7:26 7:41 7:21 7:40 ขาด     7:21 7:28 7:17 16:08 7:50   19 1 3 0 0
  35. เด็กหญิงพชรพร โหมดสุวรรณ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  36. เด็กหญิงภรณี ธีระธำรงชัยกุล 7:07 7:06 ขาด   7:13 7:07 7:13 7:14 7:11     7:11 7:09 7:08 ขาด 7:05     7:10 7:03 7:10 7:15 7:09     7:12 7:19 7:12 16:08 7:12   20 1 2 0 0
  37. เด็กหญิงยุวดี กอกุลชัง 7:28 7:15 ขาด   7:37 7:25 7:42 7:38 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     16:12 ขาด ขาด ขาด ขาด   6 1 16 0 0
  38. เด็กหญิงรัตนา สิงห์โตทอง 7:02 7:01 ขาด   ขาด 7:04 7:02 7:01 16:13     ขาด 7:03 7:04 ขาด 7:04     7:03 ขาด ขาด ขาด 7:05     6:57 7:00 7:02 16:10 6:57   14 2 7 0 0
  39. เด็กหญิงวิชญาดา เงินนุช 7:27 7:22 ขาด   7:21 7:16 7:24 7:26 7:23     7:27 7:23 7:25 ขาด 7:24     7:24 7:26 7:28 7:27 7:27     7:25 7:25 7:28 16:08 7:23   20 1 2 0 0
  40. เด็กหญิงอภิชญา ฝั้นแก้ว 7:00 7:02 ขาด   6:48 7:10 7:00 7:16 6:59     7:10 7:08 7:11 ขาด 6:54     7:08 7:13 7:01 7:00 7:05     6:59 7:03 7:21 16:09 6:59   20 1 2 0 0
  41. เด็กหญิงอมรรัตน์ ทัดศรี 7:13 ขาด ขาด   7:16 7:10 ขาด ขาด ขาด     7:10 7:09 ขาด ขาด 7:16     7:11 ขาด ขาด ขาด ขาด     7:15 7:15 ขาด ขาด 7:22   10 0 13 0 0
  42. เด็กหญิงอารยา ศรีทองเกิด 7:26 7:27 ขาด   7:15 7:10 ขาด 7:35 7:30     7:32 ขาด 7:32 ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:29 ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   9 0 14 0 0
มา 30 31     29 31 31 29 28     28 28 28 0 29     27 26 29 27 27     25 27 27 1 28   566
สาย 0 0     2 1 0 2 1     0 0 1 0 0     0 0 0 0 0     1 0 1 15 0   24
ขาด 12 11     11 10 11 11 13     14 14 13 42 13     15 16 13 15 15     16 15 14 26 14   334
ลา 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0   0
ป่วย 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0   0