รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2560
ห้อง ม.2/10    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
พฤ
2
3
4
อา
5
6
7
8
พฤ
9
10
11
อา
12
13
14
15
พฤ
16
17
18
อา
19
20
21
22
พฤ
23
24
25
อา
26
27
28
29
พฤ
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายศุภวิชญ์ กาลศิลป์ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  2. เด็กชายจณัตว์ สีแตงสุก 7:00 6:58 ขาด   ขาด 6:57 16:08 6:56 6:53     6:59 6:58 6:59 ขาด ขาด     ขาด 15:10 6:58 6:57 7:00     7:00 ขาด 7:00 ขาด 6:59   14 2 7 0 0
  3. เด็กชายเจริญสิน ชาภู่พวง 7:02 7:22 ขาด   ขาด 6:57 7:26 7:07 7:19     7:01 7:09 7:21 ขาด 7:03     7:14 7:11 7:22 7:11 7:08     7:03 7:10 7:45 ขาด 7:32   19 0 4 0 0
  4. เด็กชายเชษฐา คำแบน 7:27 7:25 ขาด   7:25 7:25 7:30 7:29 7:25     7:27 7:26 7:31 ขาด 7:22     7:26 7:27 7:24 7:24 7:25     7:26 7:29 7:29 ขาด 7:29   20 0 3 0 0
  5. เด็กชายฐาปกรณ์ บัวรุ่ง 7:25 7:24 ขาด   7:24 ขาด ขาด 7:25 ขาด     ขาด 7:27 ขาด ขาด 7:23     7:24 7:27 7:23 ขาด ขาด     7:24 7:23 ขาด ขาด ขาด   11 0 12 0 0
  6. เด็กชายธนวัฒน์ ขาวสุข 7:40 ขาด ขาด   7:43 7:38 7:39 7:39 7:34     7:42 7:41 7:40 ขาด 7:37     7:39 7:40 7:41 7:39 7:36     ขาด 7:36 7:36 16:07 7:35   18 1 4 0 0
  7. เด็กชายนัฐพงษ์ หอมนิยม 7:18 7:18 ขาด   7:22 7:18 7:09 7:19 7:12     7:16 7:15 7:22 ขาด 7:12     7:16 7:19 7:19 7:13 7:16     7:21 7:18 7:21 ขาด 7:15   20 0 3 0 0
  8. เด็กชายบูรณาการ แก้วมีศรี 7:40 7:38 ขาด   7:40 7:38 7:45 7:42 7:43     7:44 7:36 7:45 ขาด 7:41     7:48 7:40 7:40 7:42 7:44     7:42 7:45 7:42 ขาด 7:47   20 0 3 0 0
  9. เด็กชายพชรพล ตั้งธรรมนิยม 7:33 7:31 ขาด   ขาด ขาด 7:45 7:41 ขาด     7:38 7:35 7:33 ขาด 7:36     7:34 7:34 7:34 7:37 7:35     7:39 7:33 7:33 16:11 7:35   17 1 5 0 0
  10. เด็กชายพีรภัทร กะมะลานนท์ 7:27 7:20 ขาด   7:25 7:21 16:08 7:31 7:31     7:24 7:24 7:29 ขาด 7:28     7:28 ขาด 7:33 7:26 7:31     7:18 7:18 7:24 16:07 7:19   18 2 3 0 0
  11. เด็กชายภูริพัฒน์ โมอุ่ม ขาด ขาด ขาด   16:04 16:11 ขาด 16:05 16:06     6:50 16:10 ขาด ขาด ขาด     16:09 6:58 6:51 ขาด 6:45     ขาด 6:50 6:47 ขาด ขาด   6 6 11 0 0
  12. เด็กชายวาฑิต ดาทอง 7:26 7:26 ขาด   7:30 7:31 7:27 7:26 7:25     7:26 7:29 7:24 ขาด 7:27     7:32 7:20 7:19 7:26 7:26     7:32 7:24 7:24 16:07 7:34   20 1 2 0 0
  13. เด็กชายวีรภัทร สอาดเอี่ยม 7:26 7:27 ขาด   7:15 7:10 7:31 7:35 ขาด     7:32 7:27 7:32 ขาด 7:28     7:35 7:29 7:29 7:29 ขาด     7:34 7:31 7:32 ขาด 7:32   18 0 5 0 0
  14. เด็กชายศตวรรษ แซ่ลอ 7:14 15:45 ขาด   7:15 7:13 7:20 16:05 ขาด     7:14 7:18 7:20 ขาด 7:14     7:21 7:19 7:19 7:20 7:15     7:33 7:11 7:15 16:07 16:10   16 4 3 0 0
  15. เด็กชายศุภวัทน์ อารักษ์รัตนกุล 7:17 7:18 ขาด   7:19 7:14 7:14 ขาด 7:18     7:19 7:20 7:22 ขาด 7:20     16:09 7:21 7:22 ขาด 7:22     7:18 7:20 7:24 ขาด 7:20   17 1 5 0 0
  16. เด็กชายศุภวิชญ์ สิทธิศักดิ์ 7:38 ขาด ขาด   7:38 7:38 7:37 16:05 7:38     7:37 7:38 16:23 ขาด 7:37     7:37 7:35 7:41 7:42 7:41     7:37 7:38 7:38 ขาด 7:42   17 2 4 0 0
  17. เด็กชายศุภวิชญ์ กาลศิลป์ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  18. เด็กชายสหภพ บุญประกอบ 6:29 6:29 ขาด   6:27 6:29 6:28 6:29 6:31     ขาด 6:28 6:31 ขาด 6:29     6:32 6:34 6:30 15:54 6:24     ขาด ขาด ขาด 6:26 6:29   16 1 6 0 0
  19. เด็กชายหฤษฎ์ เอี่ยมละออ 7:36 7:37 ขาด   ขาด 7:35 7:39 7:40 7:38     7:41 7:37 7:38 ขาด 7:41     7:37 7:37 7:39 7:37 7:37     7:39 7:34 7:37 16:07 7:40   19 1 3 0 0
  20. เด็กชายเหมันต์ พลอยสุกใส 7:27 7:22 ขาด   7:22 7:17 7:24 7:27 7:24     7:27 7:25 7:26 ขาด 7:25     7:25 7:27 7:29 7:27 7:28     7:26 7:25 7:29 16:07 7:23   20 1 2 0 0
  21. เด็กชายอธิภัทร คูประชามิตร 7:33 7:24 ขาด   7:25 7:32 7:32 ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   5 0 18 0 0
  22. เด็กหญิงกรกมล โสมนัส ขาด ขาด ขาด   ขาด 15:18 ขาด ขาด ขาด     ขาด 15:17 ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 14:36 ขาด ขาด ขาด   0 3 20 0 0
  23. เด็กหญิงกัลยรัตน์ อรเอี่ยม 7:02 7:16 ขาด   7:11 16:13 7:19 7:10 7:08     7:07 7:12 ขาด ขาด 6:52     7:05 16:09 7:18 7:00 7:06     7:02 16:07 7:04 16:50 6:59   16 4 3 0 0
  24. เด็กหญิงณัทนัน สุนทรคงตระกูล 6:29 6:28 ขาด   6:26 6:31 6:30 6:30 6:29     6:31 6:28 6:31 ขาด 6:31     6:29 6:30 6:32 6:29 6:32     6:29 6:31 ขาด 6:32 6:31   20 0 3 0 0
  25. เด็กหญิงธนวรรณ บัวศรี 7:16 7:20 ขาด   7:18 15:18 7:17 7:23 7:18     7:18 7:16 7:21 ขาด 7:14     7:18 7:16 7:21 7:21 7:13     7:21 7:19 7:16 ขาด 7:18   19 1 3 0 0
  26. เด็กหญิงปุญญารัศมิ์ กลิ่นหอมหวล 7:02 7:01 ขาด   ขาด 7:04 7:02 7:01 16:06     7:44 7:03 7:04 ขาด 7:04     7:03 7:04 ขาด 6:58 ขาด     6:56 6:59 7:02 16:10 6:57   16 2 5 0 0
  27. เด็กหญิงพัชรวรรณ จันทร์เพ็ญ 7:14 ขาด ขาด   7:13 7:17 7:20 ขาด ขาด     ขาด 7:13 7:17 ขาด 7:10     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:10 7:09 7:11 ขาด 7:10   11 0 12 0 0
  28. เด็กหญิงภิญญดา จ่ายเพ็ง 7:00 6:58 ขาด   6:55 6:56 6:57 6:56 6:53     6:59 6:58 6:59 ขาด 6:58     6:58 6:55 6:58 6:57 7:00     7:00 6:58 7:00 16:08 6:59   20 1 2 0 0
  29. เด็กหญิงมนัสวี บุญคง 7:32 ขาด ขาด   ขาด 7:25 7:08 7:12 7:09     7:04 ขาด 7:14 ขาด 7:14     7:22 ขาด 7:44 7:38 7:21     7:28 7:32 7:31 ขาด ขาด   15 0 8 0 0
  30. เด็กหญิงมัลลิกา สุขจิต 7:15 7:17 ขาด   7:20 7:18 7:19 7:21 7:15     7:18 7:19 7:17 ขาด 7:21     7:17 7:21 7:18 7:21 7:17     7:19 7:18 7:20 ขาด 7:23   20 0 3 0 0
  31. เด็กหญิงรัตนาสิริ เนตรทิพย์ 6:53 6:52 ขาด   6:52 6:52 6:53 6:53 6:54     6:53 6:53 6:55 ขาด 6:52     6:55 6:53 6:54 6:54 6:53     6:54 6:54 6:52 16:08 6:54   20 1 2 0 0
  32. เด็กหญิงริณลณี กล้าหาญ 7:23 7:30 ขาด   7:28 7:24 7:23 7:23 7:24     7:25 7:27 7:22 ขาด 7:23     7:28 7:25 7:27 7:26 7:24     7:29 7:26 7:27 ขาด 7:25   20 0 3 0 0
  33. เด็กหญิงลลิตา แสงเพ็ญอ่อน 7:27 15:44 ขาด   ขาด 7:31 7:37 7:37 7:30     7:36 7:35 7:30 ขาด 7:32     7:30 7:31 7:27 7:31 7:33     7:36 7:33 7:50 ขาด 7:35   18 1 4 0 0
  34. เด็กหญิงวาสนา พวงบุบผา 6:41 6:40 ขาด   16:05 6:45 6:44 6:42 6:38     6:43 6:39 6:45 ขาด 6:40     6:41 6:36 6:38 6:44 6:37     6:37 6:41 6:46 6:38 6:41   20 1 2 0 0
  35. เด็กหญิงวาสนา วิริยะพันธ์ 7:25 7:27 ขาด   7:29 7:21 7:29 7:31 ขาด     7:29 ขาด 7:27 ขาด 7:26     7:24 7:27 7:29 7:29 7:30     7:24 7:28 7:28 ขาด 7:30   18 0 5 0 0
  36. เด็กหญิงศลิษา รุ่งเรืองแก้วมณี 7:14 7:14 ขาด   7:15 7:12 16:08 7:16 ขาด     ขาด 7:18 7:20 ขาด 7:14     7:21 ขาด 7:18 7:21 ขาด     7:33 7:11 ขาด ขาด 7:18   14 1 8 0 0
  37. เด็กหญิงสุจิรา สุริย์แสง 7:29 7:28 ขาด   7:28 7:23 7:24 7:29 7:28     7:22 7:28 7:32 ขาด 7:17     7:24 7:31 7:30 7:28 7:23     16:18 7:30 7:31 ขาด 7:34   19 1 3 0 0
  38. เด็กหญิงสุนันทา ปรางเทศ 7:37 7:30 ขาด   7:37 7:36 7:36 7:37 7:33     7:38 7:38 7:43 ขาด 7:39     7:40 7:42 7:34 7:37 ขาด     7:41 7:36 7:42 ขาด ขาด   18 0 5 0 0
  39. เด็กหญิงไอรดา ธานี 7:25 15:44 ขาด   7:24 7:21 7:23 7:25 7:26     ขาด 7:27 7:32 ขาด 7:23     7:25 7:27 7:23 ขาด ขาด     7:24 ขาด 7:26 ขาด ขาด   14 1 8 0 0
มา 35 28     27 31 31 30 26     30 32 31 0 33     31 29 33 29 28     31 31 31 3 29   609
สาย 0 3     2 4 3 3 2     0 2 1 0 0     2 2 0 1 0     1 2 0 11 1   40
ขาด 4 8     10 4 5 6 11     9 5 7 39 6     6 8 6 9 11     7 6 8 25 9   209
ลา 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0   0
ป่วย 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0   0