รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2560
ห้อง ม.2/09    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
พฤ
2
3
4
อา
5
6
7
8
พฤ
9
10
11
อา
12
13
14
15
พฤ
16
17
18
อา
19
20
21
22
พฤ
23
24
25
อา
26
27
28
29
พฤ
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กหญิงสมฤทัย สีหะวงษ์ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  2. เด็กชายกรไชย ตั้งธรพรรณ 7:25 7:27 ขาด   7:30 7:21 7:30 7:31 7:23     7:29 7:25 7:27 ขาด 7:27     7:25 7:28 7:29 7:30 7:31     7:24 7:29 7:29 16:07 7:30   20 1 2 0 0
  3. เด็กชายกฤตภาส วงษ์บัณฑิต 7:37 7:30 ขาด   16:07 7:36 7:36 7:37 7:34     7:38 7:38 7:40 ขาด 7:40     7:40 7:42 7:35 7:37 7:36     7:42 7:37 7:42 16:09 7:37   19 2 2 0 0
  4. เด็กชายกฤษฎา ยศศิริ 7:21 7:24 ขาด   7:25 7:21 7:21 ขาด 7:22     7:21 7:22 7:21 ขาด 7:19     7:22 7:22 7:23 7:21 7:26     7:22 7:21 7:20 ขาด 7:20   19 0 4 0 0
  5. เด็กชายเกษมทรัพย์ พงษ์ศิริ 6:47 6:59 ขาด   6:57 6:51 ขาด ขาด 6:55     6:51 6:54 6:56 ขาด 6:53     6:42 6:56 6:55 6:58 ขาด     6:55 7:00 16:09 ขาด 16:08   15 2 6 0 0
  6. เด็กชายคมชาญ เกิดสมนึก 6:55 7:29 ขาด   7:34 6:47 7:41 7:35 7:38     7:39 7:33 7:38 ขาด 7:35     7:35 6:57 7:33 7:35 7:38     7:43 7:04 7:38 16:14 7:40   20 1 2 0 0
  7. เด็กชายคหบดี อุ่นพัฒนาศิลป์ 7:35 7:35 ขาด   7:30 7:29 7:30 7:29 7:29     7:28 7:28 7:30 ขาด 7:26     16:09 7:29 7:32 7:23 7:30     7:27 7:26 7:28 16:07 7:33   19 2 2 0 0
  8. เด็กชายจารุกิตติ์ บัวนาค 7:31 7:28 ขาด   7:30 7:27 7:31 7:31 7:23     7:32 7:23 7:29 ขาด 7:31     7:30 7:27 7:25 7:30 7:25     7:28 7:30 7:25 16:07 7:24   20 1 2 0 0
  9. เด็กชายจิรภัทร ดอกเข็ม 7:17 7:18 ขาด   7:19 7:14 7:15 ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:23 ขาด ขาด     ขาด 7:21 ขาด ขาด 7:22     7:19 7:21 7:24 ขาด 7:20   12 0 11 0 0
  10. เด็กชายชาญศักดิ์ อารยะนรากูล 7:00 6:50 ขาด   6:58 6:59 7:01 7:04 6:58     ขาด ขาด 7:09 ขาด 7:03     7:00 7:02 6:59 6:58 6:59     6:59 7:01 7:04 ขาด 7:00   18 0 5 0 0
  11. เด็กชายชินธิป แย้มยิ้ม 7:11 7:23 ขาด   ขาด 7:30 7:21 7:33 7:05     7:24 7:27 7:31 ขาด ขาด     7:30 7:28 7:30 7:31 7:14     7:30 7:28 7:31 16:07 7:20   18 1 4 0 0
  12. เด็กชายณัฐชนน กีรติกำจาย 7:33 7:33 ขาด   7:35 7:32 16:08 7:30 7:21     7:31 7:32 7:27 ขาด 7:25     7:32 7:32 7:33 7:26 7:31     7:32 7:29 7:28 ขาด 7:31   19 1 3 0 0
  13. เด็กชายณัฐสิทธิ์ ประเสริฐสิริสิทธ์ 7:11 ขาด ขาด   7:13 7:11 7:08 7:20 7:10     7:14 ขาด ขาด ขาด 7:07     ขาด ขาด 7:14 ขาด 7:13     7:11 7:07 7:09 16:07 7:09   14 1 8 0 0
  14. เด็กชายธนดล ตระกูลราษฏร์ 7:35 7:36 ขาด   7:27 7:24 7:24 7:25 7:21     7:24 7:30 7:25 ขาด 7:35     7:27 7:30 16:08 7:33 7:29     7:29 7:31 7:30 16:10 7:34   19 2 2 0 0
  15. เด็กชายธราเทพ สง่าแสง 7:18 7:18 ขาด   7:22 7:18 7:09 7:19 7:12     7:17 7:16 7:22 ขาด 7:12     ขาด ขาด ขาด 7:14 7:16     7:21 7:18 7:21 ขาด 7:15   17 0 6 0 0
  16. เด็กชายธีรสิทธิ์ ปาลพันธุ์ 7:26 ขาด ขาด   7:33 7:40 7:38 ขาด 7:39     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:26 ขาด ขาด ขาด ขาด   6 0 17 0 0
  17. เด็กชายบุณยกร จันทะคำแสง ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด 7:31   1 0 22 0 0
  18. เด็กชายภคณัฐ ยุทธเก่ง 7:31 7:28 ขาด   7:30 7:28 7:32 7:32 7:24     7:32 7:24 7:29 ขาด 7:31     7:30 7:27 7:25 7:31 7:26     7:29 7:30 7:26 ขาด 7:25   20 0 3 0 0
  19. เด็กชายรัฐพล รุ่งเรือง 7:08 7:12 ขาด   7:14 7:15 7:16 7:12 7:10     7:15 7:10 7:14 ขาด 7:10     7:10 7:09 7:14 7:12 7:12     7:12 7:12 7:12 ขาด 7:12   20 0 3 0 0
  20. เด็กชายวิริธีร์ วัฒนจรสโรจน์ 7:07 7:05 ขาด   7:03 7:03 7:07 7:05 7:02     7:02 7:02 7:10 ขาด 7:03     7:06 7:06 7:09 7:10 7:06     7:03 7:03 7:03 ขาด 7:06   20 0 3 0 0
  21. เด็กชายอภิเดช ทู้ไพเราะ 7:31 ขาด ขาด   7:28 7:26 7:55 7:08 6:36     7:26 7:00 7:38 ขาด 6:52     ขาด 6:59 6:52 6:39 6:55     7:31 6:59 7:09 ขาด 7:11   18 0 5 0 0
  22. เด็กชายอิทธิรัตน์ ทัศพงศ์ทวีกิจ 6:57 6:52 ขาด   6:48 6:50 6:43 6:47 6:43     6:48 6:36 7:06 ขาด 6:45     ขาด 6:48 6:55 6:35 6:51     6:54 6:46 6:46 6:47 7:03   20 0 3 0 0
  23. เด็กหญิงกมลฉัตร พุ่มพันธ์ม่วง 7:02 7:01 ขาด   ขาด 7:04 7:02 7:01 ขาด     14:13 7:03 7:04 ขาด 7:04     7:03 7:04 6:58 6:58 7:05     6:57 7:00 7:02 ขาด 6:57   17 1 5 0 0
  24. เด็กหญิงกันต์ฤทัย ปกป้อง 7:16 7:19 ขาด   7:21 7:16 7:10 7:17 7:13     7:15 7:17 7:20 ขาด 7:11     7:15 7:17 7:20 7:15 7:14     7:19 7:17 7:23 ขาด 7:14   20 0 3 0 0
  25. เด็กหญิงจิรนันท์ พิมพขันธ์ 7:35 7:33 ขาด   7:33 7:34 7:34 7:36 7:03     7:31 7:30 7:34 ขาด 7:03     7:36 7:35 7:33 7:32 7:34     7:34 7:13 7:34 16:09 7:36   20 1 2 0 0
  26. เด็กหญิงธนพร มลิวัลย์ 6:56 6:54 ขาด   6:59 ขาด 6:49 6:55 6:52     6:58 6:54 6:58 ขาด 6:56     6:53 6:54 16:07 6:48 6:50     6:46 6:49 6:55 16:09 6:56   18 2 3 0 0
  27. เด็กหญิงธันยพร แก่นจันทร์ 16:03 6:59 ขาด   7:02 16:10 7:07 7:03 7:00     14:13 7:05 7:02 ขาด 7:00     7:08 7:04 7:08 7:03 7:05     ขาด 6:56 6:58 ขาด 7:02   16 3 4 0 0
  28. เด็กหญิงธิติมา จิตรธรรม ขาด 7:19 ขาด   ขาด 7:16 ขาด 7:16 7:13     7:14 7:16 7:19 ขาด 7:11     7:14 7:17 7:19 7:14 7:13     7:19 7:16 7:23 ขาด 7:14   17 0 6 0 0
  29. เด็กหญิงธิรดา สกุลณี 7:29 7:21 ขาด   7:28 7:23 ขาด 7:23 7:24     7:24 7:24 7:25 ขาด 7:24     7:25 7:23 7:33 7:25 7:22     7:27 7:24 7:26 16:09 16:09   18 2 3 0 0
  30. เด็กหญิงนลัทพร ตะเพียนทอง 7:20 7:20 ขาด   7:22 7:21 7:25 7:25 7:21     14:13 7:20 7:19 ขาด 7:18     7:31 7:24 7:21 7:19 7:21     16:11 7:20 7:23 16:09 7:22   18 3 2 0 0
  31. เด็กหญิงพัชรพร พารุณ 7:02 7:02 ขาด   6:59 6:57 16:08 ขาด 7:03     7:05 7:01 7:04 ขาด 16:28     7:04 ขาด 7:00 7:01 7:04     7:03 7:00 7:02 ขาด 7:02   16 2 5 0 0
  32. เด็กหญิงพิมพ์พินันท์ บุญจง 7:17 7:19 ขาด   7:19 7:14 7:15 7:18 7:18     7:20 7:20 7:23 ขาด 7:20     7:20 7:21 7:22 7:19 7:22     7:19 7:21 7:24 16:09 7:20   20 1 2 0 0
  33. เด็กหญิงภัทรยาภรณ์ กลิ่นหอมหวล 7:06 7:02 ขาด   7:08 7:10 16:22 7:10 7:09     7:09 7:00 7:11 ขาด 7:13     16:23 7:14 7:06 7:09 7:07     ขาด 7:05 7:11 ขาด ขาด   16 2 5 0 0
  34. เด็กหญิงรัญชิดา มะนัดทัด 6:59 6:51 ขาด   6:55 6:50 6:58 6:54 7:00     6:59 7:09 7:04 ขาด 6:54     7:00 6:51 6:54 7:03 7:00     6:51 7:00 7:03 16:09 7:00   20 1 2 0 0
  35. เด็กหญิงศศิวิมล เหลืองวัฒนวิไล 7:24 7:24 ขาด   7:24 7:22 7:23 7:24 7:23     7:25 7:23 7:25 ขาด 7:23     7:26 7:26 7:24 7:24 7:31     7:25 7:24 7:30 ขาด 7:26   20 0 3 0 0
  36. เด็กหญิงศิริลักษณ์ เจริญผล 16:03 7:22 ขาด   7:21 7:21 7:24 7:24 16:05     7:24 7:21 7:21 ขาด 7:22     7:29 7:25 ขาด 7:26 7:23     7:23 7:22 7:21 16:09 7:22   17 3 3 0 0
  37. เด็กหญิงสมฤทัย สีหะวงษ์ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  38. เด็กหญิงสิริวรรรณ เทพสถิตย์ ขาด 7:33 ขาด   7:32 7:28 7:33 7:28 7:23     7:46 7:29 7:31 ขาด 7:30     7:36 7:35 7:08 7:34 7:26     7:32 7:33 7:33 16:07 7:34   19 1 3 0 0
  39. เด็กหญิงอาทิตยา ขุนช้าง 7:20 7:20 ขาด   7:22 7:21 7:25 7:25 7:21     7:21 7:20 7:19 ขาด 7:18     7:31 7:24 7:21 7:19 7:21     7:21 7:20 7:23 16:09 7:22   20 1 2 0 0
มา 32 33     32 34 30 31 33     30 32 34 0 32     28 32 30 33 34     33 35 34 1 33   646
สาย 2 0     1 1 3 0 1     3 0 0 0 1     2 0 2 0 0     1 0 1 17 2   37
ขาด 5 6     6 4 6 8 5     6 7 5 39 6     9 7 7 6 5     5 4 4 21 4   175
ลา 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0   0
ป่วย 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0   0