รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2560
ห้อง ม.2/08    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
พฤ
2
3
4
อา
5
6
7
8
พฤ
9
10
11
อา
12
13
14
15
พฤ
16
17
18
อา
19
20
21
22
พฤ
23
24
25
อา
26
27
28
29
พฤ
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายธนพัฒน์ พุ่มพา ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  2. เด็กชายฐิตพัฒน์ จิราโชคธนานันท์ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  3. เด็กชายกิตติธัช พานโพ่ง 7:03 6:57 ขาด   6:57 6:59 ขาด 7:04 7:02     6:59 6:59 7:00 ขาด ขาด     7:03 7:01 7:01 7:01 7:02     7:00 7:02 7:02 16:08 7:00   18 1 4 0 0
  4. เด็กชายเจตณัฐ มะธิปา ขาด ขาด ขาด   ขาด 6:57 7:02 7:01 6:56     7:05 6:54 ขาด ขาด ขาด     6:58 ขาด ขาด ขาด ขาด     7:15 ขาด ขาด ขาด 6:34   9 0 14 0 0
  5. เด็กชายชวนากร วังน้ำเย็น 16:03 6:54 ขาด   6:53 16:12 6:57 6:58 ขาด     6:58 6:57 ขาด ขาด 6:46     ขาด 6:56 6:58 7:00 6:55     6:51 6:51 6:59 16:07 7:00   15 3 5 0 0
  6. เด็กชายชัยวัฒน์ เจนการวณิช ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  7. เด็กชายฐิตพัฒน์ จิราโชคธนานันท์ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  8. เด็กชายณภัทร ซื่อตรง 7:16 7:16 ขาด   7:03 7:05 7:36 6:41 ขาด     7:36 7:05 7:56 ขาด 7:16     7:27 7:37 7:30 7:19 6:53     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   15 0 8 0 0
  9. เด็กชายณัฐชนน ตั้งนิติกาล 7:28 7:25 ขาด   6:48 6:52 6:51 7:24 7:26     7:28 7:29 6:55 ขาด 6:54     7:26 6:57 6:52 7:25 6:56     7:26 7:29 7:29 ขาด 6:57   20 0 3 0 0
  10. เด็กชายธงไชย เอี่ยมสำอางค์ ขาด 15:45 ขาด   16:03 ขาด ขาด 16:03 16:05     ขาด 16:06 16:06 ขาด 16:06     16:09 6:56 16:08 ขาด 16:05     6:51 6:51 ขาด 16:08 ขาด   3 11 9 0 0
  11. เด็กชายธนกฤต จันทา 7:21 7:21 ขาด   7:22 7:25 7:24 7:26 7:17     7:20 7:22 7:21 ขาด 7:18     7:23 7:24 7:22 7:20 7:25     7:20 7:20 7:23 ขาด 7:14   20 0 3 0 0
  12. เด็กชายธนพัฒน์ พุ่มพา ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  13. เด็กชายธนภูมิ วางฐาน 7:19 7:13 ขาด   7:30 7:21 7:19 7:33 7:31     14:06 7:27 7:31 ขาด 7:27     7:27 7:36 7:26 7:29 7:30     ขาด 7:19 7:26 16:07 7:34   18 2 3 0 0
  14. เด็กชายธีรพัฒน์ ฮวดสกุล 6:42 6:37 ขาด   6:46 6:53 ขาด ขาด ขาด     ขาด 6:31 6:43 ขาด 6:43     6:46 ขาด ขาด 6:41 6:47     6:43 6:53 6:54 ขาด 6:53   14 0 9 0 0
  15. เด็กชายนิติภูมิ ธันยภัคสกุล 7:21 7:24 ขาด   7:25 7:21 ขาด 7:24 7:22     7:21 7:22 7:22 ขาด 7:19     7:22 7:22 7:23 7:21 7:26     7:22 7:21 7:20 ขาด 7:20   19 0 4 0 0
  16. เด็กชายพัศพงศ์ สะท้านธรนิล ขาด 7:44 ขาด   7:43 7:25 ขาด ขาด ขาด     7:37 ขาด 7:47 ขาด 7:32     7:40 ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:47 ขาด 16:07 7:44   9 1 13 0 0
  17. เด็กชายวีรเดช แตงอ่อน 7:16 7:12 ขาด   7:17 7:11 7:26 7:11 7:03     7:11 7:27 7:27 ขาด 7:22     7:17 7:17 7:18 7:12 7:27     7:16 7:13 7:18 16:07 7:22   20 1 2 0 0
  18. เด็กชายศุภกร ทองสิทธิ์ 7:17 ขาด ขาด   ขาด 7:16 7:18 ขาด ขาด     7:12 7:16 ขาด ขาด 7:12     7:17 7:05 7:21 ขาด ขาด     7:16 7:05 7:17 6:51 7:05   14 0 9 0 0
  19. เด็กชายสราวุฒิ จันทร ขาด 6:54 ขาด   6:53 6:54 6:57 6:59 6:59     6:58 6:57 7:01 ขาด 6:46     6:57 6:56 6:58 7:00 6:55     6:51 ขาด 6:59 ขาด 7:00   18 0 5 0 0
  20. เด็กชายสิทธิกร บุญเกิด 6:50 6:41 ขาด   6:44 6:41 6:46 6:44 6:43     6:44 6:44 6:49 ขาด 6:46     6:45 6:46 6:46 6:44 6:48     6:45 6:46 6:44 6:45 6:46   21 0 2 0 0
  21. เด็กชายสิทธิโชค บุญเกิด 6:50 6:41 ขาด   6:44 6:41 6:46 6:44 6:43     6:44 6:44 6:49 ขาด 6:46     6:45 6:46 6:46 6:44 6:48     6:45 6:46 6:44 6:45 6:46   21 0 2 0 0
  22. เด็กชายอัครภูมี ทองโสภา 7:00 7:08 ขาด   7:00 7:10 7:14 7:02 16:12     6:59 7:01 7:06 ขาด 7:02     7:04 6:56 7:02 7:08 7:01     6:59 6:59 6:56 ขาด 6:59   19 1 3 0 0
  23. เด็กชายเอกพจน์ ข้องม่วง ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  24. เด็กหญิงกรรณิกา แย้มมั่นคง 7:03 7:09 ขาด   7:06 7:07 7:10 ขาด 7:15     7:14 7:05 7:10 ขาด 7:08     7:06 7:12 7:08 7:17 7:14     ขาด 7:08 ขาด 16:08 16:11   16 2 5 0 0
  25. เด็กหญิงกัลยากร บัวมี 7:07 7:06 ขาด   7:09 7:11 ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด 7:15   5 0 18 0 0
  26. เด็กหญิงขวัญจิรา จินดารัตน์ 7:25 7:33 ขาด   7:25 7:24 7:24 7:35 7:33     7:28 7:26 7:30 ขาด 7:29     7:33 7:31 7:31 7:26 7:30     7:24 ขาด 7:28 16:08 7:29   19 1 3 0 0
  27. เด็กหญิงจันทัปปภา สดงาม 6:30 ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     6:36 6:27 ขาด ขาด ขาด     6:36 ขาด 6:36 6:33 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   6 0 17 0 0
  28. เด็กหญิงจิรฐา พลายยงค์ 16:03 7:02 ขาด   6:53 7:05 6:54 6:59 7:04     6:58 7:07 6:59 ขาด 7:02     7:04 6:55 7:12 7:01 6:59     7:04 6:57 6:59 ขาด 6:39   19 1 3 0 0
  29. เด็กหญิงจีรนันท์ ทองสุข ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  30. เด็กหญิงชนากานต์ ไชยวงษ์แก้ว 7:31 7:28 ขาด   7:30 7:27 7:31 7:31 7:23     7:32 7:23 7:29 ขาด 7:30     7:30 7:27 7:25 7:30 7:25     7:29 7:30 7:25 16:08 7:24   20 1 2 0 0
  31. เด็กหญิงนภาพร แสนทวีสุข 7:03 6:57 ขาด   6:57 6:59 6:59 7:04 7:02     6:59 6:59 7:00 ขาด 7:00     7:03 7:01 7:01 7:01 7:02     7:00 7:02 7:02 16:08 7:00   20 1 2 0 0
  32. เด็กหญิงนมินตรา ทรงเจริญ 16:03 6:42 ขาด   6:40 ขาด ขาด 6:05 6:43     6:42 ขาด 6:44 ขาด 6:42     6:44 6:43 ขาด 6:44 6:43     ขาด 6:44 6:43 ขาด 6:42   14 1 8 0 0
  33. เด็กหญิงบุญธิชา ท้าวลา 7:01 7:02 ขาด   ขาด 6:58 7:06 7:05 7:03     7:06 7:04 7:04 ขาด 7:02     7:04 7:02 7:01 7:01 7:04     7:04 16:07 ขาด ขาด 7:02   17 1 5 0 0
  34. เด็กหญิงพรสินี ดาราเย็น 7:07 7:05 ขาด   7:03 7:03 7:06 7:05 7:02     7:02 7:02 7:10 ขาด 7:03     7:06 7:06 7:09 7:10 7:06     ขาด 7:02 7:03 16:08 7:06   19 1 3 0 0
  35. เด็กหญิงมณฑิรา ชาวโพธิ์สระ 7:16 ขาด ขาด   7:14 7:14 7:22 7:21 7:21     7:22 7:20 7:19 ขาด 7:17     7:19 7:19 7:25 7:27 ขาด     7:16 7:18 ขาด ขาด 7:19   17 0 6 0 0
  36. เด็กหญิงเยาวโรจน์ อินทร์เพชร 7:15 7:19 ขาด   7:21 7:16 7:09 7:16 7:13     7:15 7:16 ขาด ขาด 7:11     7:15 7:17 7:20 7:15 7:14     7:19 7:17 7:23 ขาด 7:14   19 0 4 0 0
  37. เด็กหญิงวาสนา ทวีทรัพย์ 7:36 6:54 ขาด   6:52 6:51 6:58 7:02 6:50     6:50 6:56 6:49 ขาด 6:55     6:59 7:02 6:51 6:55 7:03     7:12 7:12 7:11 16:08 7:16   20 1 2 0 0
  38. เด็กหญิงสาธิตา ศรีราชา 7:11 7:11 ขาด   7:08 7:12 7:11 7:27 7:10     7:11 7:11 ขาด ขาด 7:07     7:26 7:14 16:07 7:17 7:08     7:09 7:16 7:08 16:08 7:13   18 2 3 0 0
  39. เด็กหญิงสิวพร กลิ่นผึ้ง ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  40. เด็กหญิงอภิสรา ทรงศักดิ์สกุล 7:18 7:15 ขาด   7:18 7:17 ขาด 7:17 ขาด     7:17 7:21 7:27 ขาด 7:24     7:12 7:23 7:28 7:22 7:27     7:19 ขาด ขาด ขาด 7:21   16 0 7 0 0
  41. เด็กหญิงอริสรา เชียงเขียว 7:29 7:21 ขาด   7:28 7:23 7:26 7:23 7:24     7:24 7:24 7:25 ขาด 16:09     7:25 7:23 16:07 15:59 7:23     7:27 7:24 7:26 ขาด ขาด   16 3 4 0 0
  42. เด็กหญิงอลิศรา ศิลปะ ขาด 6:42 ขาด   6:40 7:17 ขาด ขาด 6:43     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 6:43 7:20 7:15 ขาด     6:45 6:44 ขาด 6:44 7:14   11 0 12 0 0
มา 26 29     29 30 24 26 24     29 29 25 0 27     30 29 26 28 26     26 26 23 4 29   545
สาย 3 1     1 1 0 1 2     1 1 1 0 2     1 0 3 1 1     0 1 0 13 1   35
ขาด 13 12     12 11 18 15 16     12 12 16 42 13     11 13 13 13 15     16 15 19 25 12   344
ลา 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0   0
ป่วย 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0   0