รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.2/08    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
3
อา
4
5
6
7
พฤ
8
9
10
อา
11
12
13
14
พฤ
15
16
17
อา
18
19
20
21
พฤ
22
23
24
อา
25
26
27
28
พฤ
29
30
31
อา
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกิตติธัช พานโพ่ง 7:03 6:57 ขาด - 6:57 6:59 ขาด 7:04 7:02   - 6:59 6:59 7:00 ขาด ขาด   - 7:03 7:01 7:01 7:01 7:02   - 7:00 7:02 7:02 16:08 7:00   18 1 4 0 0
  2. เด็กชายเจตณัฐ มะธิปา ขาด ขาด ขาด - ขาด 6:57 7:02 7:01 6:56   - 7:05 6:54 ขาด ขาด ขาด   - 6:58 ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:15 ขาด ขาด ขาด 6:34   9 0 14 0 0
  3. เด็กชายชวนากร วังน้ำเย็น 16:03 6:54 ขาด - 6:53 16:12 6:57 6:58 ขาด   - 6:58 6:57 ขาด ขาด 6:46   - ขาด 6:56 6:58 7:00 6:55   - 6:51 6:51 6:59 16:07 7:00   15 3 5 0 0
  4. เด็กชายชัยวัฒน์ เจนการวณิช ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  5. เด็กชายฐิตพัฒน์ จิราโชคธนานันท์ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  6. เด็กชายฐิตพัฒน์ จิราโชคธนานันท์ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  7. เด็กชายณภัทร ซื่อตรง 7:16 7:16 ขาด - 7:03 7:05 7:36 6:41 ขาด   - 7:36 7:05 7:56 ขาด 7:16   - 7:27 7:37 7:30 7:19 6:53   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   15 0 8 0 0
  8. เด็กชายณัฐชนน ตั้งนิติกาล 7:28 7:25 ขาด - 6:48 6:52 6:51 7:24 7:26   - 7:28 7:29 6:55 ขาด 6:54   - 7:26 6:57 6:52 7:25 6:56   - 7:26 7:29 7:29 ขาด 6:57   20 0 3 0 0
  9. เด็กชายธงไชย เอี่ยมสำอางค์ ขาด 15:45 ขาด - 16:03 ขาด ขาด 16:03 16:05   - ขาด 16:06 16:06 ขาด 16:06   - 16:09 6:56 16:08 ขาด 16:05   - 6:51 6:51 ขาด 16:08 ขาด   3 11 9 0 0
  10. เด็กชายธนกฤต จันทา 7:21 7:21 ขาด - 7:22 7:25 7:24 7:26 7:17   - 7:20 7:22 7:21 ขาด 7:18   - 7:23 7:24 7:22 7:20 7:25   - 7:20 7:20 7:23 ขาด 7:14   20 0 3 0 0
  11. เด็กชายธนพัฒน์ พุ่มพา ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  12. เด็กชายธนพัฒน์ พุ่มพา ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  13. เด็กชายธนภูมิ วางฐาน 7:19 7:13 ขาด - 7:30 7:21 7:19 7:33 7:31   - 14:06 7:27 7:31 ขาด 7:27   - 7:27 7:36 7:26 7:29 7:30   - ขาด 7:19 7:26 16:07 7:34   18 2 3 0 0
  14. เด็กชายธีรพัฒน์ ฮวดสกุล 6:42 6:37 ขาด - 6:46 6:53 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 6:31 6:43 ขาด 6:43   - 6:46 ขาด ขาด 6:41 6:47   - 6:43 6:53 6:54 ขาด 6:53   14 0 9 0 0
  15. เด็กชายนิติภูมิ ธันยภัคสกุล 7:21 7:24 ขาด - 7:25 7:21 ขาด 7:24 7:22   - 7:21 7:22 7:22 ขาด 7:19   - 7:22 7:22 7:23 7:21 7:26   - 7:22 7:21 7:20 ขาด 7:20   19 0 4 0 0
  16. เด็กชายพัศพงศ์ สะท้านธรนิล ขาด 7:44 ขาด - 7:43 7:25 ขาด ขาด ขาด   - 7:37 ขาด 7:47 ขาด 7:32   - 7:40 ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:47 ขาด 16:07 7:44   9 1 13 0 0
  17. เด็กชายวีรเดช แตงอ่อน 7:16 7:12 ขาด - 7:17 7:11 7:26 7:11 7:03   - 7:11 7:27 7:27 ขาด 7:22   - 7:17 7:17 7:18 7:12 7:27   - 7:16 7:13 7:18 16:07 7:22   20 1 2 0 0
  18. เด็กชายศุภกร ทองสิทธิ์ 7:17 ขาด ขาด - ขาด 7:16 7:18 ขาด ขาด   - 7:12 7:16 ขาด ขาด 7:12   - 7:17 7:05 7:21 ขาด ขาด   - 7:16 7:05 7:17 6:51 7:05   14 0 9 0 0
  19. เด็กชายสราวุฒิ จันทร ขาด 6:54 ขาด - 6:53 6:54 6:57 6:59 6:59   - 6:58 6:57 7:01 ขาด 6:46   - 6:57 6:56 6:58 7:00 6:55   - 6:51 ขาด 6:59 ขาด 7:00   18 0 5 0 0
  20. เด็กชายสิทธิกร บุญเกิด 6:50 6:41 ขาด - 6:44 6:41 6:46 6:44 6:43   - 6:44 6:44 6:49 ขาด 6:46   - 6:45 6:46 6:46 6:44 6:48   - 6:45 6:46 6:44 6:45 6:46   21 0 2 0 0
  21. เด็กชายสิทธิโชค บุญเกิด 6:50 6:41 ขาด - 6:44 6:41 6:46 6:44 6:43   - 6:44 6:44 6:49 ขาด 6:46   - 6:45 6:46 6:46 6:44 6:48   - 6:45 6:46 6:44 6:45 6:46   21 0 2 0 0
  22. เด็กชายอัครภูมี ทองโสภา 7:00 7:08 ขาด - 7:00 7:10 7:14 7:02 16:12   - 6:59 7:01 7:06 ขาด 7:02   - 7:04 6:56 7:02 7:08 7:01   - 6:59 6:59 6:56 ขาด 6:59   19 1 3 0 0
  23. เด็กชายเอกพจน์ ข้องม่วง ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  24. เด็กหญิงกรรณิกา แย้มมั่นคง 7:03 7:09 ขาด - 7:06 7:07 7:10 ขาด 7:15   - 7:14 7:05 7:10 ขาด 7:08   - 7:06 7:12 7:08 7:17 7:14   - ขาด 7:08 ขาด 16:08 16:11   16 2 5 0 0
  25. เด็กหญิงกัลยากร บัวมี 7:07 7:06 ขาด - 7:09 7:11 ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด 7:15   5 0 18 0 0
  26. เด็กหญิงขวัญจิรา จินดารัตน์ 7:25 7:33 ขาด - 7:25 7:24 7:24 7:35 7:33   - 7:28 7:26 7:30 ขาด 7:29   - 7:33 7:31 7:31 7:26 7:30   - 7:24 ขาด 7:28 16:08 7:29   19 1 3 0 0
  27. เด็กหญิงจันทัปปภา สดงาม 6:30 ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 6:36 6:27 ขาด ขาด ขาด   - 6:36 ขาด 6:36 6:33 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   6 0 17 0 0
  28. เด็กหญิงจิรฐา พลายยงค์ 16:03 7:02 ขาด - 6:53 7:05 6:54 6:59 7:04   - 6:58 7:07 6:59 ขาด 7:02   - 7:04 6:55 7:12 7:01 6:59   - 7:04 6:57 6:59 ขาด 6:39   19 1 3 0 0
  29. เด็กหญิงจีรนันท์ ทองสุข ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  30. เด็กหญิงชนากานต์ ไชยวงษ์แก้ว 7:31 7:28 ขาด - 7:30 7:27 7:31 7:31 7:23   - 7:32 7:23 7:29 ขาด 7:30   - 7:30 7:27 7:25 7:30 7:25   - 7:29 7:30 7:25 16:08 7:24   20 1 2 0 0
  31. เด็กหญิงนภาพร แสนทวีสุข 7:03 6:57 ขาด - 6:57 6:59 6:59 7:04 7:02   - 6:59 6:59 7:00 ขาด 7:00   - 7:03 7:01 7:01 7:01 7:02   - 7:00 7:02 7:02 16:08 7:00   20 1 2 0 0
  32. เด็กหญิงนมินตรา ทรงเจริญ 16:03 6:42 ขาด - 6:40 ขาด ขาด 6:05 6:43   - 6:42 ขาด 6:44 ขาด 6:42   - 6:44 6:43 ขาด 6:44 6:43   - ขาด 6:44 6:43 ขาด 6:42   14 1 8 0 0
  33. เด็กหญิงบุญธิชา ท้าวลา 7:01 7:02 ขาด - ขาด 6:58 7:06 7:05 7:03   - 7:06 7:04 7:04 ขาด 7:02   - 7:04 7:02 7:01 7:01 7:04   - 7:04 16:07 ขาด ขาด 7:02   17 1 5 0 0
  34. เด็กหญิงพรสินี ดาราเย็น 7:07 7:05 ขาด - 7:03 7:03 7:06 7:05 7:02   - 7:02 7:02 7:10 ขาด 7:03   - 7:06 7:06 7:09 7:10 7:06   - ขาด 7:02 7:03 16:08 7:06   19 1 3 0 0
  35. เด็กหญิงมณฑิรา ชาวโพธิ์สระ 7:16 ขาด ขาด - 7:14 7:14 7:22 7:21 7:21   - 7:22 7:20 7:19 ขาด 7:17   - 7:19 7:19 7:25 7:27 ขาด   - 7:16 7:18 ขาด ขาด 7:19   17 0 6 0 0
  36. เด็กหญิงเยาวโรจน์ อินทร์เพชร 7:15 7:19 ขาด - 7:21 7:16 7:09 7:16 7:13   - 7:15 7:16 ขาด ขาด 7:11   - 7:15 7:17 7:20 7:15 7:14   - 7:19 7:17 7:23 ขาด 7:14   19 0 4 0 0
  37. เด็กหญิงวาสนา ทวีทรัพย์ 7:36 6:54 ขาด - 6:52 6:51 6:58 7:02 6:50   - 6:50 6:56 6:49 ขาด 6:55   - 6:59 7:02 6:51 6:55 7:03   - 7:12 7:12 7:11 16:08 7:16   20 1 2 0 0
  38. เด็กหญิงสาธิตา ศรีราชา 7:11 7:11 ขาด - 7:08 7:12 7:11 7:27 7:10   - 7:11 7:11 ขาด ขาด 7:07   - 7:26 7:14 16:07 7:17 7:08   - 7:09 7:16 7:08 16:08 7:13   18 2 3 0 0
  39. เด็กหญิงสิวพร กลิ่นผึ้ง ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  40. เด็กหญิงอภิสรา ทรงศักดิ์สกุล 7:18 7:15 ขาด - 7:18 7:17 ขาด 7:17 ขาด   - 7:17 7:21 7:27 ขาด 7:24   - 7:12 7:23 7:28 7:22 7:27   - 7:19 ขาด ขาด ขาด 7:21   16 0 7 0 0
  41. เด็กหญิงอริสรา เชียงเขียว 7:29 7:21 ขาด - 7:28 7:23 7:26 7:23 7:24   - 7:24 7:24 7:25 ขาด 16:09   - 7:25 7:23 16:07 15:59 7:23   - 7:27 7:24 7:26 ขาด ขาด   16 3 4 0 0
  42. เด็กหญิงอลิศรา ศิลปะ ขาด 6:42 ขาด - 6:40 7:17 ขาด ขาด 6:43   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 6:43 7:20 7:15 ขาด   - 6:45 6:44 ขาด 6:44 7:14   11 0 12 0 0
มา 26     0 29 30 24 26     0 29 29 25 0     0 30 29 26 28     0 26 26 23 4     410
สาย 3     0 1 1 0 1     0 1 1 1 0     0 1 0 3 1     0 0 1 0 13     28
ขาด 13     0 12 11 18 15     0 12 12 16 42     0 11 13 13 13     0 16 15 19 25     276
ลา 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
ป่วย 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0