รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.2/07    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
3
อา
4
5
6
7
พฤ
8
9
10
อา
11
12
13
14
พฤ
15
16
17
อา
18
19
20
21
พฤ
22
23
24
อา
25
26
27
28
พฤ
29
30
31
อา
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกฤตนู มาลัยทอง ขาด ขาด ขาด - 7:37 7:36 7:36 7:37 7:33   - 7:38 7:38 7:40 ขาด 7:39   - 7:40 7:42 7:34 7:36 7:35   - 7:41 7:36 7:42 16:06 7:36   18 1 4 0 0
  2. เด็กชายจักรภัทร อิงคะวะระ 7:11 7:23 ขาด - 7:24 7:30 7:21 7:33 7:05   - 7:24 7:27 7:32 ขาด 7:30   - 7:30 7:28 7:29 7:31 7:14   - 7:30 7:28 7:31 16:09 7:20   20 1 2 0 0
  3. เด็กชายจิรภาส สามารถรัมย์ 7:08 7:12 ขาด - 7:14 7:15 7:16 7:12 16:05   - 14:23 7:10 ขาด ขาด 16:07   - 7:10 7:09 ขาด 7:12 7:12   - 7:12 7:12 7:12 14:31 7:12   15 4 4 0 0
  4. เด็กชายณัฐกมล ผิวเกลี้ยง 7:38 7:37 ขาด - 7:41 16:18 7:43 7:44 7:33   - 7:41 ขาด 7:42 ขาด 14:31   - 7:48 7:36 7:43 7:39 7:38   - 7:45 7:39 7:37 ขาด 7:42   17 2 4 0 0
  5. เด็กชายทักษ์ดนัย เจริญโท 7:09 7:08 ขาด - ขาด ขาด ขาด 7:11 7:06   - 7:05 7:08 7:08 ขาด 7:05   - 7:09 16:10 7:10 14:24 7:09   - 16:10 7:07 7:08 ขาด 7:07   14 3 6 0 0
  6. เด็กชายบุรวิชญ์ หาญขำพงษ์ 7:28 7:25 ขาด - 7:25 7:25 7:30 7:29 7:25   - 14:24 7:28 7:31 ขาด 7:23   - 7:26 7:28 7:24 7:25 7:26   - 7:26 7:29 7:29 16:06 16:10   18 3 2 0 0
  7. เด็กชายพีรพัทธ์ สวัสดิ์กิจธำรง 7:21 7:21 ขาด - 7:23 7:22 7:25 15:17 7:21   - 7:22 7:21 7:20 ขาด 7:18   - 7:32 7:24 7:21 7:19 7:22   - 7:21 7:20 7:24 16:09 7:22   19 2 2 0 0
  8. เด็กชายภคพล เติมเศรษฐเจริญ 7:34 7:33 ขาด - 7:33 7:28 7:33 15:17 7:23   - 7:46 7:29 7:31 ขาด 7:30   - 7:36 7:35 7:09 7:34 7:26   - 7:32 7:33 7:33 ขาด 7:35   19 1 3 0 0
  9. เด็กชายสรวิชญ์ พลอยเกลี้ยง 7:38 7:34 ขาด - 7:36 7:32 7:39 7:39 7:30   - 7:37 7:31 7:37 ขาด 7:37   - 7:34 7:34 7:36 7:39 7:43   - ขาด 7:36 7:36 ขาด 7:37   19 0 4 0 0
  10. เด็กชายสิรวิชญ์ หอมชะเอม 7:08 7:12 ขาด - 7:14 7:15 7:16 7:12 7:10   - 7:15 7:10 7:14 ขาด 7:10   - 7:10 7:09 7:14 7:12 7:12   - 7:12 7:13 7:12 ขาด 7:12   20 0 3 0 0
  11. เด็กชายสิริพงศ์ ศรีอนันต์ 7:18 7:18 ขาด - 7:22 7:18 7:09 7:19 7:12   - 7:17 ขาด 7:22 ขาด 7:13   - 7:16 7:19 7:19 7:14 ขาด   - 7:21 ขาด ขาด ขาด ขาด   15 0 8 0 0
  12. เด็กชายสุชาครีย์ ศีลาเจริญ 7:19 7:20 ขาด - 7:16 7:15 7:27 7:21 7:15   - 7:21 7:18 7:28 ขาด 7:14   - 7:19 7:20 7:27 7:18 7:18   - 7:20 16:05 7:22 ขาด 7:21   19 1 3 0 0
  13. เด็กหญิงกรพินธุ์ บำรุงรักษา 7:00 7:02 ขาด - 7:08 7:01 7:00 7:05 16:15   - 7:03 7:02 6:59 ขาด 7:02   - ขาด 7:02 7:01 6:59 ขาด   - 7:00 7:04 6:58 16:08 7:03   17 2 4 0 0
  14. เด็กหญิงกัญจนพร มารูปหมอก 7:30 7:28 ขาด - 7:34 7:30 7:33 7:32 7:20   - 7:30 7:30 7:26 ขาด 7:33   - 7:33 7:30 7:27 7:28 7:35   - 7:30 7:33 7:33 ขาด ขาด   19 0 4 0 0
  15. เด็กหญิงกันยารัตน์ แสงอินทร์ 7:23 7:17 ขาด - ขาด 7:23 7:25 7:24 7:20   - 7:26 7:20 7:26 ขาด 7:19   - 7:21 7:18 7:26 7:21 7:21   - 7:28 7:27 7:20 16:08 7:20   19 1 3 0 0
  16. เด็กหญิงกัลยากร อุ่นเรือน 7:09 7:08 ขาด - ขาด 16:09 7:08 ขาด 7:10   - 7:09 ขาด 7:10 ขาด ขาด   - ขาด 7:10 ขาด ขาด ขาด   - 7:12 7:11 7:13 ขาด 7:17   11 1 11 0 0
  17. เด็กหญิงญาดา เทียนสวัสดิ์ 7:23 7:38 ขาด - 7:37 ขาด 7:35 7:36 7:34   - 7:40 7:35 7:44 ขาด 7:43   - 7:36 7:34 7:32 7:36 7:35   - ขาด 7:38 7:39 ขาด 7:37   18 0 5 0 0
  18. เด็กหญิงณัชชา พานิช 7:19 7:13 ขาด - 7:16 7:08 7:15 7:13 7:18   - 7:12 7:26 7:11 ขาด 7:17   - 7:16 7:12 7:15 7:14 7:19   - 7:13 7:15 7:12 ขาด 7:14   20 0 3 0 0
  19. เด็กหญิงณัฏฐิกา พรมเดช 7:39 7:43 ขาด - 7:37 7:36 7:08 7:37 7:24   - 7:33 7:37 7:37 ขาด 7:35   - 7:33 7:38 7:37 7:33 7:39   - 7:35 7:39 7:34 15:58 7:38   20 1 2 0 0
  20. เด็กหญิงณิชาภัทร พูลสวัสดิ์ 7:15 7:19 ขาด - 7:20 7:16 7:09 7:16 7:13   - 7:14 7:16 7:20 ขาด 7:11   - 7:14 7:17 7:19 7:14 7:13   - 7:19 7:16 7:23 ขาด 7:14   20 0 3 0 0
  21. เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์ สืบสมุทร ขาด 7:04 ขาด - 7:06 7:09 7:06 ขาด 7:07   - 7:03 7:03 7:07 ขาด ขาด   - 7:06 7:06 7:06 7:06 ขาด   - 7:04 7:06 7:04 ขาด 7:06   16 0 7 0 0
  22. เด็กหญิงธิติมา เปรมปรี 6:29 6:28 ขาด - ขาด ขาด 6:30 6:30 6:29   - 6:31 6:28 ขาด ขาด 6:31   - 6:29 6:30 6:32 6:29 6:32   - 6:29 6:31 6:31 6:32 6:31   18 0 5 0 0
  23. เด็กหญิงนวพร ชัยศรี 7:19 7:13 ขาด - 7:16 7:09 7:14 7:13 7:18   - 7:12 7:26 16:08 ขาด 7:17   - 7:16 7:12 7:15 7:15 7:19   - 7:13 7:15 7:12 ขาด 7:14   19 1 3 0 0
  24. เด็กหญิงนวพร คุ้มชาติ 7:19 7:20 ขาด - 7:16 7:15 7:27 7:22 7:17   - 7:21 7:18 7:29 ขาด 7:14   - 7:20 7:20 7:28 7:18 7:18   - 7:20 16:10 7:23 16:09 7:21   19 2 2 0 0
  25. เด็กหญิงบัณฑิตา บัวศรี 7:26 7:21 ขาด - 7:33 7:26 7:38 7:28 7:25   - 7:34 7:24 7:33 ขาด 7:31   - 7:37 7:37 7:40 7:26 7:24   - 7:36 7:42 7:35 ขาด 7:36   20 0 3 0 0
  26. เด็กหญิงปภาวี เผือกมี 7:32 ขาด ขาด - 7:28 7:09 7:33 ขาด 7:27   - 7:29 7:31 7:34 ขาด ขาด   - 7:33 7:30 ขาด ขาด 7:34   - 7:31 7:34 7:35 ขาด ขาด   14 0 9 0 0
  27. เด็กหญิงปวรวรรณ กิตติวิริยะพันธ์ 7:36 ขาด ขาด - 7:34 7:34 7:35 7:37 7:34   - 7:32 7:30 7:34 ขาด 7:33   - 7:36 7:36 7:33 7:32 7:35   - 7:34 7:35 7:34 ขาด 7:36   19 0 4 0 0
  28. เด็กหญิงปอรนันท์ ช้างเขียว ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  29. เด็กหญิงปอรนันท์ ช้างเขียว ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  30. เด็กหญิงปานระพี อุบล ขาด 7:41 ขาด - 16:05 7:41 7:43 16:03 7:34   - 7:39 7:35 7:35 ขาด 7:44   - 7:35 7:34 16:08 7:41 7:38   - 7:37 7:37 ขาด ขาด 7:45   15 3 5 0 0
  31. เด็กหญิงพิชญา สิทธิกูล 7:15 7:19 ขาด - 7:20 7:16 7:09 ขาด ขาด   - 7:14 7:16 7:19 ขาด 7:11   - 7:14 7:17 7:19 7:14 7:13   - 7:19 7:16 7:23 ขาด 7:14   18 0 5 0 0
  32. เด็กหญิงพิณวีณา ฤกษ์ประกอบ 7:15 7:19 ขาด - 7:20 7:16 7:10 7:17 ขาด   - 7:15 7:16 7:20 ขาด 7:11   - 7:15 7:17 7:20 7:15 7:14   - 7:19 7:17 7:23 ขาด 7:14   19 0 4 0 0
  33. เด็กหญิงพิมพ์มาดา คำแบน 7:26 7:34 ขาด - 7:25 7:24 7:25 7:36 7:33   - 7:29 7:26 7:31 ขาด 7:30   - 7:33 7:32 7:32 7:26 7:30   - 7:25 7:25 7:29 16:09 7:30   20 1 2 0 0
  34. เด็กหญิงภัณฑิรา เช้าโพทอง 7:30 7:27 ขาด - 7:30 7:28 16:08 7:33 ขาด   - ขาด ขาด 16:06 ขาด 7:39   - ขาด 7:28 ขาด 7:34 7:32   - 7:30 7:28 7:30 16:08 7:30   13 3 7 0 0
  35. เด็กหญิงภัทธิรา มังพิปา ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  36. เด็กหญิงภัสสร วัฒนปริญญา 16:04 7:07 ขาด - ขาด 7:12 7:11 7:10 16:06   - 7:07 7:07 7:09 ขาด 7:14   - 7:13 7:11 7:13 7:18 7:08   - 7:14 7:03 7:13 15:58 7:13   17 3 3 0 0
  37. เด็กหญิงวิรดา สนธิศรี 7:14 7:15 ขาด - 7:14 7:09 7:08 7:11 7:14   - 7:10 7:07 7:12 ขาด 7:12   - 7:11 7:09 16:07 7:10 7:14   - 7:14 7:09 7:13 16:10 7:18   19 2 2 0 0
  38. เด็กหญิงสรณ์ศิริ ทรงงาม ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  39. เด็กหญิงสรณ์ศิริ ทรงงาม ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  40. เด็กหญิงออระยา ประเสริฐ 7:31 ขาด ขาด - ขาด 7:27 7:31 7:31 7:23   - 7:32 ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:30 7:27 7:25 7:30 ขาด   - 7:28 7:30 7:25 ขาด 7:24   14 0 9 0 0
  41. เด็กหญิงนลินนิภา สมบูรณ์ -     - - - - - ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 16 0 0
มา 31     0 28 30 33 28     0 32 30 30 0     0 32 34 29 32     0 32 32 33 1     467
สาย 1     0 1 2 1 3     0 2 0 2 0     0 0 1 2 1     0 1 2 0 13     32
ขาด 8     0 11 8 6 9     0 7 11 9 41     0 9 6 10 8     0 8 7 8 27     193
ลา 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
ป่วย 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0