รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2560
ห้อง ม.2/07    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
พฤ
2
3
4
อา
5
6
7
8
พฤ
9
10
11
อา
12
13
14
15
พฤ
16
17
18
อา
19
20
21
22
พฤ
23
24
25
อา
26
27
28
29
พฤ
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กหญิงนลินนิภา สมบูรณ์ - -     - - - - ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 16 0 0
  2. เด็กหญิงปอรนันท์ ช้างเขียว ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  3. เด็กหญิงสรณ์ศิริ ทรงงาม ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  4. เด็กชายกฤตนู มาลัยทอง ขาด ขาด ขาด   7:37 7:36 7:36 7:37 7:33     7:38 7:38 7:40 ขาด 7:39     7:40 7:42 7:34 7:36 7:35     7:41 7:36 7:42 16:06 7:36   18 1 4 0 0
  5. เด็กชายจักรภัทร อิงคะวะระ 7:11 7:23 ขาด   7:24 7:30 7:21 7:33 7:05     7:24 7:27 7:32 ขาด 7:30     7:30 7:28 7:29 7:31 7:14     7:30 7:28 7:31 16:09 7:20   20 1 2 0 0
  6. เด็กชายจิรภาส สามารถรัมย์ 7:08 7:12 ขาด   7:14 7:15 7:16 7:12 16:05     14:23 7:10 ขาด ขาด 16:07     7:10 7:09 ขาด 7:12 7:12     7:12 7:12 7:12 14:31 7:12   15 4 4 0 0
  7. เด็กชายณัฐกมล ผิวเกลี้ยง 7:38 7:37 ขาด   7:41 16:18 7:43 7:44 7:33     7:41 ขาด 7:42 ขาด 14:31     7:48 7:36 7:43 7:39 7:38     7:45 7:39 7:37 ขาด 7:42   17 2 4 0 0
  8. เด็กชายทักษ์ดนัย เจริญโท 7:09 7:08 ขาด   ขาด ขาด ขาด 7:11 7:06     7:05 7:08 7:08 ขาด 7:05     7:09 16:10 7:10 14:24 7:09     16:10 7:07 7:08 ขาด 7:07   14 3 6 0 0
  9. เด็กชายบุรวิชญ์ หาญขำพงษ์ 7:28 7:25 ขาด   7:25 7:25 7:30 7:29 7:25     14:24 7:28 7:31 ขาด 7:23     7:26 7:28 7:24 7:25 7:26     7:26 7:29 7:29 16:06 16:10   18 3 2 0 0
  10. เด็กชายพีรพัทธ์ สวัสดิ์กิจธำรง 7:21 7:21 ขาด   7:23 7:22 7:25 15:17 7:21     7:22 7:21 7:20 ขาด 7:18     7:32 7:24 7:21 7:19 7:22     7:21 7:20 7:24 16:09 7:22   19 2 2 0 0
  11. เด็กชายภคพล เติมเศรษฐเจริญ 7:34 7:33 ขาด   7:33 7:28 7:33 15:17 7:23     7:46 7:29 7:31 ขาด 7:30     7:36 7:35 7:09 7:34 7:26     7:32 7:33 7:33 ขาด 7:35   19 1 3 0 0
  12. เด็กชายสรวิชญ์ พลอยเกลี้ยง 7:38 7:34 ขาด   7:36 7:32 7:39 7:39 7:30     7:37 7:31 7:37 ขาด 7:37     7:34 7:34 7:36 7:39 7:43     ขาด 7:36 7:36 ขาด 7:37   19 0 4 0 0
  13. เด็กชายสิรวิชญ์ หอมชะเอม 7:08 7:12 ขาด   7:14 7:15 7:16 7:12 7:10     7:15 7:10 7:14 ขาด 7:10     7:10 7:09 7:14 7:12 7:12     7:12 7:13 7:12 ขาด 7:12   20 0 3 0 0
  14. เด็กชายสิริพงศ์ ศรีอนันต์ 7:18 7:18 ขาด   7:22 7:18 7:09 7:19 7:12     7:17 ขาด 7:22 ขาด 7:13     7:16 7:19 7:19 7:14 ขาด     7:21 ขาด ขาด ขาด ขาด   15 0 8 0 0
  15. เด็กชายสุชาครีย์ ศีลาเจริญ 7:19 7:20 ขาด   7:16 7:15 7:27 7:21 7:15     7:21 7:18 7:28 ขาด 7:14     7:19 7:20 7:27 7:18 7:18     7:20 16:05 7:22 ขาด 7:21   19 1 3 0 0
  16. เด็กหญิงกรพินธุ์ บำรุงรักษา 7:00 7:02 ขาด   7:08 7:01 7:00 7:05 16:15     7:03 7:02 6:59 ขาด 7:02     ขาด 7:02 7:01 6:59 ขาด     7:00 7:04 6:58 16:08 7:03   17 2 4 0 0
  17. เด็กหญิงกัญจนพร มารูปหมอก 7:30 7:28 ขาด   7:34 7:30 7:33 7:32 7:20     7:30 7:30 7:26 ขาด 7:33     7:33 7:30 7:27 7:28 7:35     7:30 7:33 7:33 ขาด ขาด   19 0 4 0 0
  18. เด็กหญิงกันยารัตน์ แสงอินทร์ 7:23 7:17 ขาด   ขาด 7:23 7:25 7:24 7:20     7:26 7:20 7:26 ขาด 7:19     7:21 7:18 7:26 7:21 7:21     7:28 7:27 7:20 16:08 7:20   19 1 3 0 0
  19. เด็กหญิงกัลยากร อุ่นเรือน 7:09 7:08 ขาด   ขาด 16:09 7:08 ขาด 7:10     7:09 ขาด 7:10 ขาด ขาด     ขาด 7:10 ขาด ขาด ขาด     7:12 7:11 7:13 ขาด 7:17   11 1 11 0 0
  20. เด็กหญิงญาดา เทียนสวัสดิ์ 7:23 7:38 ขาด   7:37 ขาด 7:35 7:36 7:34     7:40 7:35 7:44 ขาด 7:43     7:36 7:34 7:32 7:36 7:35     ขาด 7:38 7:39 ขาด 7:37   18 0 5 0 0
  21. เด็กหญิงณัชชา พานิช 7:19 7:13 ขาด   7:16 7:08 7:15 7:13 7:18     7:12 7:26 7:11 ขาด 7:17     7:16 7:12 7:15 7:14 7:19     7:13 7:15 7:12 ขาด 7:14   20 0 3 0 0
  22. เด็กหญิงณัฏฐิกา พรมเดช 7:39 7:43 ขาด   7:37 7:36 7:08 7:37 7:24     7:33 7:37 7:37 ขาด 7:35     7:33 7:38 7:37 7:33 7:39     7:35 7:39 7:34 15:58 7:38   20 1 2 0 0
  23. เด็กหญิงณิชาภัทร พูลสวัสดิ์ 7:15 7:19 ขาด   7:20 7:16 7:09 7:16 7:13     7:14 7:16 7:20 ขาด 7:11     7:14 7:17 7:19 7:14 7:13     7:19 7:16 7:23 ขาด 7:14   20 0 3 0 0
  24. เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์ สืบสมุทร ขาด 7:04 ขาด   7:06 7:09 7:06 ขาด 7:07     7:03 7:03 7:07 ขาด ขาด     7:06 7:06 7:06 7:06 ขาด     7:04 7:06 7:04 ขาด 7:06   16 0 7 0 0
  25. เด็กหญิงธิติมา เปรมปรี 6:29 6:28 ขาด   ขาด ขาด 6:30 6:30 6:29     6:31 6:28 ขาด ขาด 6:31     6:29 6:30 6:32 6:29 6:32     6:29 6:31 6:31 6:32 6:31   18 0 5 0 0
  26. เด็กหญิงนวพร ชัยศรี 7:19 7:13 ขาด   7:16 7:09 7:14 7:13 7:18     7:12 7:26 16:08 ขาด 7:17     7:16 7:12 7:15 7:15 7:19     7:13 7:15 7:12 ขาด 7:14   19 1 3 0 0
  27. เด็กหญิงนวพร คุ้มชาติ 7:19 7:20 ขาด   7:16 7:15 7:27 7:22 7:17     7:21 7:18 7:29 ขาด 7:14     7:20 7:20 7:28 7:18 7:18     7:20 16:10 7:23 16:09 7:21   19 2 2 0 0
  28. เด็กหญิงบัณฑิตา บัวศรี 7:26 7:21 ขาด   7:33 7:26 7:38 7:28 7:25     7:34 7:24 7:33 ขาด 7:31     7:37 7:37 7:40 7:26 7:24     7:36 7:42 7:35 ขาด 7:36   20 0 3 0 0
  29. เด็กหญิงปภาวี เผือกมี 7:32 ขาด ขาด   7:28 7:09 7:33 ขาด 7:27     7:29 7:31 7:34 ขาด ขาด     7:33 7:30 ขาด ขาด 7:34     7:31 7:34 7:35 ขาด ขาด   14 0 9 0 0
  30. เด็กหญิงปวรวรรณ กิตติวิริยะพันธ์ 7:36 ขาด ขาด   7:34 7:34 7:35 7:37 7:34     7:32 7:30 7:34 ขาด 7:33     7:36 7:36 7:33 7:32 7:35     7:34 7:35 7:34 ขาด 7:36   19 0 4 0 0
  31. เด็กหญิงปอรนันท์ ช้างเขียว ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  32. เด็กหญิงปานระพี อุบล ขาด 7:41 ขาด   16:05 7:41 7:43 16:03 7:34     7:39 7:35 7:35 ขาด 7:44     7:35 7:34 16:08 7:41 7:38     7:37 7:37 ขาด ขาด 7:45   15 3 5 0 0
  33. เด็กหญิงพิชญา สิทธิกูล 7:15 7:19 ขาด   7:20 7:16 7:09 ขาด ขาด     7:14 7:16 7:19 ขาด 7:11     7:14 7:17 7:19 7:14 7:13     7:19 7:16 7:23 ขาด 7:14   18 0 5 0 0
  34. เด็กหญิงพิณวีณา ฤกษ์ประกอบ 7:15 7:19 ขาด   7:20 7:16 7:10 7:17 ขาด     7:15 7:16 7:20 ขาด 7:11     7:15 7:17 7:20 7:15 7:14     7:19 7:17 7:23 ขาด 7:14   19 0 4 0 0
  35. เด็กหญิงพิมพ์มาดา คำแบน 7:26 7:34 ขาด   7:25 7:24 7:25 7:36 7:33     7:29 7:26 7:31 ขาด 7:30     7:33 7:32 7:32 7:26 7:30     7:25 7:25 7:29 16:09 7:30   20 1 2 0 0
  36. เด็กหญิงภัณฑิรา เช้าโพทอง 7:30 7:27 ขาด   7:30 7:28 16:08 7:33 ขาด     ขาด ขาด 16:06 ขาด 7:39     ขาด 7:28 ขาด 7:34 7:32     7:30 7:28 7:30 16:08 7:30   13 3 7 0 0
  37. เด็กหญิงภัทธิรา มังพิปา ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  38. เด็กหญิงภัสสร วัฒนปริญญา 16:04 7:07 ขาด   ขาด 7:12 7:11 7:10 16:06     7:07 7:07 7:09 ขาด 7:14     7:13 7:11 7:13 7:18 7:08     7:14 7:03 7:13 15:58 7:13   17 3 3 0 0
  39. เด็กหญิงวิรดา สนธิศรี 7:14 7:15 ขาด   7:14 7:09 7:08 7:11 7:14     7:10 7:07 7:12 ขาด 7:12     7:11 7:09 16:07 7:10 7:14     7:14 7:09 7:13 16:10 7:18   19 2 2 0 0
  40. เด็กหญิงสรณ์ศิริ ทรงงาม ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  41. เด็กหญิงออระยา ประเสริฐ 7:31 ขาด ขาด   ขาด 7:27 7:31 7:31 7:23     7:32 ขาด ขาด ขาด ขาด     7:30 7:27 7:25 7:30 ขาด     7:28 7:30 7:25 ขาด 7:24   14 0 9 0 0
มา 31 31     28 30 33 28 29     32 30 30 0 29     32 34 29 32 30     32 32 33 1 31   617
สาย 1 0     1 2 1 3 3     2 0 2 0 2     0 1 2 1 0     1 2 0 13 1   38
ขาด 8 9     11 8 6 9 9     7 11 9 41 10     9 6 10 8 11     8 7 8 27 9   241
ลา 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0   0
ป่วย 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0   0