รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2560
ห้อง ม.2/06    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
พฤ
2
3
4
อา
5
6
7
8
พฤ
9
10
11
อา
12
13
14
15
พฤ
16
17
18
อา
19
20
21
22
พฤ
23
24
25
อา
26
27
28
29
พฤ
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กหญิงชนาภรณ์ ชาวบ้านกร่าง ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  2. เด็กหญิงรมิดา หนูทอง - -     - - - - ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 16 0 0
  3. เด็กชายธนวินท์ ขาวสะอาด ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  4. เด็กชายกฤชนิพณธ์ สุวรรณประทีป 7:53 7:47 ขาด   7:52 7:40 7:52 7:47 7:40     7:50 7:50 7:44 ขาด 7:42     7:44 7:44 7:48 8:05 6:51     7:37 7:31 7:54 16:10 7:39   20 1 2 0 0
  5. เด็กชายกิตติ์พิพัชร์ กิจไพศาล 7:43 7:40 ขาด   7:44 7:42 7:45 7:40 7:33     7:38 7:42 7:48 ขาด 7:46     7:46 7:41 7:41 7:34 7:39     ขาด 16:07 9:21 ขาด ขาด   16 2 5 0 0
  6. เด็กชายจิตรพัฒน์ สนองญาติ 7:08 7:12 ขาด   7:09 7:05 7:13 7:10 7:12     7:11 7:08 7:14 ขาด 7:09     7:15 7:12 7:07 7:07 7:14     7:11 7:11 7:15 16:10 7:08   20 1 2 0 0
  7. เด็กชายณภัทร บุญเพ็ง 7:18 ขาด ขาด   7:22 7:18 7:09 7:19 15:58     7:17 ขาด 7:22 ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:19 ขาด ขาด     ขาด 7:18 ขาด ขาด 7:15   10 1 12 0 0
  8. เด็กชายณัฐวุฒิ มหาชน 6:55 6:54 ขาด   6:51 6:49 6:48 16:18 6:48     6:49 6:48 7:00 ขาด 6:47     ขาด ขาด ขาด ขาด 6:52     ขาด 6:49 6:50 6:52 16:35   14 2 7 0 0
  9. เด็กชายทีฆยุ สุมิตรเดช 7:02 6:55 ขาด   6:58 7:03 6:59 7:01 7:08     7:00 ขาด 7:01 ขาด 16:13     7:01 ขาด ขาด ขาด 7:00     6:56 7:01 6:58 16:13 6:58   15 2 6 0 0
  10. เด็กชายธนกฤต จักษุรัตน์ 7:21 7:24 ขาด   7:25 7:21 7:21 7:24 7:22     7:20 7:22 ขาด ขาด 7:19     7:22 7:22 ขาด 7:21 ขาด     ขาด 7:21 7:20 ขาด 7:20   16 0 7 0 0
  11. เด็กชายธนวินท์ ขาวสะอาด ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  12. เด็กชายธีรเทพ แสนคำพล 7:03 7:04 ขาด   16:21 ขาด 7:02 7:04 6:58     ขาด 16:14 7:03 ขาด 7:04     7:03 7:02 7:04 7:02 ขาด     7:03 6:59 7:02 16:13 7:04   15 3 5 0 0
  13. เด็กชายวรากร ยอดน้อย 7:00 7:08 ขาด   6:59 7:10 7:14 7:02 ขาด     6:59 7:01 7:06 ขาด 7:02     7:04 6:56 7:02 7:08 7:01     6:59 6:59 6:56 ขาด 6:59   19 0 4 0 0
  14. เด็กชายวีรภัทร มีมั่งคั่ง 7:12 7:11 ขาด   7:15 7:09 7:16 7:13 7:07     7:09 16:08 7:44 ขาด 7:16     7:12 7:10 7:12 7:07 7:10     ขาด 16:07 16:14 ขาด 7:21   16 3 4 0 0
  15. เด็กชายศิรวิทย์ ฉายคณารักษ์ 7:09 7:07 ขาด   7:12 7:12 7:11 7:10 7:02     7:07 7:07 7:09 ขาด 7:14     7:13 ขาด ขาด ขาด ขาด     7:14 7:03 7:13 ขาด 7:13   16 0 7 0 0
  16. เด็กชายสมบัติ ลิ้มสุวรรณ 7:21 7:22 ขาด   7:23 7:29 7:22 7:26 7:22     7:25 7:23 7:24 ขาด 7:22     7:22 7:26 7:25 7:24 7:27     16:14 7:25 7:27 16:13 7:29   19 2 2 0 0
  17. เด็กชายสรภาคย์ ขุนทอง 7:07 7:06 ขาด   7:08 7:07 7:03 7:05 6:57     7:07 7:07 ขาด ขาด 7:11     7:00 7:07 7:09 7:04 7:09     7:11 7:10 7:07 16:13 7:04   19 1 3 0 0
  18. เด็กชายหรรษกฤษฎิ์ ทาเหล็ก 7:03 7:06 ขาด   7:10 7:07 7:05 7:12 7:08     7:05 7:05 7:08 ขาด 7:03     7:11 7:07 7:09 7:06 7:11     7:10 7:08 7:13 16:08 7:09   20 1 2 0 0
  19. เด็กชายอิทธิเทพ นฤภัย ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  20. เด็กหญิงชณัฐิญา อุทิตสาร 7:37 7:31 ขาด   7:28 7:31 7:41 7:34 7:31     7:32 7:33 7:34 ขาด 7:38     7:41 7:36 7:31 7:34 7:19     7:47 7:38 7:36 ขาด 7:36   20 0 3 0 0
  21. เด็กหญิงชนาภรณ์ ชาวบ้านกร่าง ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  22. เด็กหญิงฑารินี ฤกษ์บุญมี 7:07 7:05 ขาด   7:03 7:03 ขาด 7:05 7:02     7:02 7:02 7:10 ขาด 7:03     7:06 7:06 7:09 7:10 7:06     7:03 7:03 7:03 16:09 7:06   19 1 3 0 0
  23. เด็กหญิงณราวัลย์ รักษี 7:15 7:17 ขาด   7:20 7:18 7:19 7:21 7:15     7:18 7:19 7:17 ขาด 7:21     7:17 7:21 7:18 7:21 7:17     7:19 7:18 7:20 ขาด 7:23   20 0 3 0 0
  24. เด็กหญิงณัฐทกาญจน์ มาเจริญธนโชค 7:36 7:33 ขาด   7:34 7:34 7:35 7:37 7:34     7:32 7:30 7:34 ขาด 7:11     7:36 7:36 7:34 7:32 7:35     7:34 7:35 7:34 16:13 7:36   20 1 2 0 0
  25. เด็กหญิงธนพร จั่นบรรจง 7:24 7:13 ขาด   7:07 6:53 7:27 7:13 7:24     7:22 7:08 7:24 ขาด 7:11     7:27 7:20 7:23 7:28 7:05     7:30 7:29 7:37 ขาด 7:33   20 0 3 0 0
  26. เด็กหญิงปวิตรา ศรีชู 7:08 7:11 ขาด   7:10 7:08 7:10 7:12 7:09     ขาด 7:09 7:11 ขาด 7:08     ขาด 7:10 ขาด ขาด 7:09     ขาด 7:09 ขาด ขาด ขาด   13 0 10 0 0
  27. เด็กหญิงปาระมี ศรีวันนา 6:50 ขาด ขาด   6:54 6:49 6:50 6:53 6:50     6:50 6:50 6:51 ขาด 6:47     6:52 6:51 6:51 6:50 6:48     6:50 6:48 6:49 6:49 6:50   20 0 3 0 0
  28. เด็กหญิงปิยธิดา งามสอาด 7:38 7:32 ขาด   7:30 7:42 7:38 7:32 7:23     7:36 7:39 7:34 ขาด 7:40     7:35 7:32 7:34 7:31 7:34     7:33 7:33 7:33 16:13 7:32   20 1 2 0 0
  29. เด็กหญิงภควลัย สมงาม 7:16 7:19 ขาด   7:21 7:16 9:22 7:17 7:13     7:15 7:17 7:20 ขาด 7:11     7:15 7:17 7:20 7:15 7:14     7:19 7:17 7:23 ขาด 7:14   19 1 3 0 0
  30. เด็กหญิงภัทรกมล บุญเสม 7:22 7:22 ขาด   7:23 7:17 7:21 7:19 7:16     7:17 7:17 7:15 ขาด 7:16     7:20 7:19 7:17 7:20 7:22     7:17 7:15 7:21 ขาด 7:23   20 0 3 0 0
  31. เด็กหญิงมินตรา เนตรวิจิตร 7:20 7:21 ขาด   7:23 7:29 7:22 7:26 7:21     14:19 7:22 7:24 ขาด 7:22     7:22 7:25 7:25 7:23 7:26     7:23 7:24 7:27 ขาด 7:28   19 1 3 0 0
  32. เด็กหญิงวาทิณี ศรีบุญเพ็ง 7:20 7:19 ขาด   7:19 7:14 7:15 7:18 7:18     7:19 7:21 7:24 ขาด 7:20     7:20 7:21 7:22 7:19 7:22     7:19 7:21 7:24 16:13 7:20   20 1 2 0 0
  33. เด็กหญิงวิภาดา เทียนไชย 7:16 7:19 ขาด   7:21 7:17 7:10 7:17 7:13     7:15 7:17 7:20 ขาด 7:11     7:15 7:17 7:20 7:15 7:14     7:19 7:17 7:23 ขาด 7:14   20 0 3 0 0
  34. เด็กหญิงวิรัญชนา ประเสริฐวณิช 16:05 7:29 ขาด   ขาด 16:13 9:21 ขาด 16:08     7:20 7:17 7:23 ขาด 7:19     7:18 7:20 7:17 ขาด ขาด     7:27 ขาด ขาด ขาด 7:16   10 4 9 0 0
  35. เด็กหญิงสิริกร วัชรินทร์พร 7:37 7:30 ขาด   7:35 7:33 7:36 7:34 7:31     7:32 7:34 7:32 ขาด 7:31     7:34 7:32 7:33 7:36 7:33     7:39 7:37 7:38 ขาด 7:39   20 0 3 0 0
  36. เด็กหญิงสุฑาทิพย์ สมประพาน ขาด 7:47 ขาด   7:51 7:42 ขาด 7:49 7:40     7:44 7:45 16:13 ขาด 7:51     ขาด 7:43 7:42 7:39 7:45     7:41 7:44 7:44 16:13 ขาด   15 2 6 0 0
  37. เด็กหญิงสุดารัตน์ พลเสน 7:40 7:39 ขาด   7:41 7:40 ขาด 7:41 ขาด     7:42 7:35 7:38 ขาด 7:37     7:38 7:43 ขาด ขาด ขาด     7:39 ขาด 7:43 ขาด ขาด   13 0 10 0 0
  38. เด็กหญิงสุพรรณี แก้วศรีโท 7:28 7:25 ขาด   7:25 7:25 7:30 7:29 7:26     7:28 7:28 7:31 ขาด 7:23     7:26 7:28 7:24 7:25 7:26     7:26 7:29 7:29 ขาด 7:30   20 0 3 0 0
  39. เด็กหญิงสุพัตรา ชูเชิด 7:30 7:28 ขาด   7:34 7:30 7:33 7:32 7:20     7:30 7:30 7:26 ขาด 7:33     7:33 7:30 7:27 7:28 7:35     7:30 7:33 7:33 16:09 7:33   20 1 2 0 0
  40. เด็กหญิงสุภัคจิรา มงคลธง ขาด ขาด ขาด   16:16 7:40 7:09 ขาด ขาด     ขาด ขาด 9:14 ขาด ขาด     7:14 7:17 7:19 7:14 7:13     7:19 7:16 7:23 ขาด 7:14   11 2 10 0 0
  41. เด็กหญิงอนิสสา แป้นชูผล 6:59 7:00 ขาด   6:57 6:54 6:57 6:58 6:57     6:55 6:57 7:00 ขาด 6:55     7:00 6:58 6:57 6:57 6:56     6:53 7:03 7:00 ขาด 7:00   20 0 3 0 0
  42. เด็กหญิงอภิชญา โพธิ์งาม 7:16 7:19 ขาด   7:21 7:17 7:10 7:17 7:13     7:15 7:17 7:21 ขาด 7:12     7:15 7:17 7:20 7:15 7:14     ขาด 7:17 7:23 ขาด 7:15   19 0 4 0 0
  43. เด็กหญิงอารยา แซ่อึ้ง 7:40 ขาด ขาด   7:41 7:40 7:41 7:41 7:35     ขาด ขาด ขาด ขาด 7:37     7:38 7:43 7:36 7:36 7:41     7:39 7:40 ขาด ขาด ขาด   14 0 9 0 0
มา 34 33     34 35 32 34 32     32 31 32 0 34     33 33 31 30 31     29 33 31 2 31   647
สาย 1 0     2 1 2 1 2     1 2 2 0 1     0 0 0 0 0     1 2 2 13 1   34
ขาด 7 9     6 6 8 7 9     10 10 9 43 8     10 10 12 13 12     13 8 10 28 11   259
ลา 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0   0
ป่วย 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0   0