รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2560
ห้อง ม.2/05    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
พฤ
2
3
4
อา
5
6
7
8
พฤ
9
10
11
อา
12
13
14
15
พฤ
16
17
18
อา
19
20
21
22
พฤ
23
24
25
อา
26
27
28
29
พฤ
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายจิณณวัตร เหลืองอุดมศิลป 7:08 7:12 ขาด   16:06 7:15 7:16 7:12 7:10     7:15 7:10 7:14 ขาด 7:10     7:10 7:09 7:14 7:12 7:12     - - - - -   15 1 2 0 0
  2. เด็กชายจิรวัฒน์ ศรีวิเชียร 6:54 6:56 ขาด   ขาด 7:01 7:01 16:03 7:01     ขาด 7:00 16:06 ขาด ขาด     6:59 7:03 6:58 7:01 7:02     - - - - -   11 2 5 0 0
  3. เด็กชายจิรายุ ผิวนวล 6:54 7:10 ขาด   6:47 7:02 7:28 ขาด ขาด     7:00 7:01 7:28 ขาด 6:50     7:02 7:23 7:42 7:08 ขาด     - - - - -   13 0 5 0 0
  4. เด็กชายฐานันดร์ จันทนาคา 7:43 ขาด ขาด   7:41 7:42 7:47 7:51 7:46     7:46 7:44 7:50 ขาด 7:42     7:46 7:47 7:46 7:46 7:44     - - - - -   15 0 3 0 0
  5. เด็กชายณฐพัชร แจ่มใจหาญ ขาด ขาด ขาด   7:15 7:10 ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   2 0 16 0 0
  6. เด็กชายณัฐพงษ์ ไพโรจน์พัฒนกุล 7:28 7:21 ขาด   16:06 7:23 7:26 7:22 7:24     ขาด 7:24 7:26 ขาด 7:24     7:24 7:23 7:34 7:08 7:22     - - - - -   14 1 3 0 0
  7. เด็กชายถิรวัฒน์ มณีรัตน์ 6:52 6:55 ขาด   ขาด 6:58 ขาด 16:08 6:53     6:54 7:05 6:50 ขาด 6:55     6:53 6:54 6:54 ขาด 6:47     - - - - -   12 1 5 0 0
  8. เด็กชายธนกร คงเกิดลาภ 7:26 7:23 ขาด   7:26 7:28 ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด 7:28     ขาด 7:25 7:21 7:25 ขาด     - - - - -   8 0 10 0 0
  9. เด็กชายธเนศ ศรีเจริญการกิจ ขาด 7:23 ขาด   7:29 7:31 7:30 7:27 7:25     7:27 7:26 7:28 ขาด 7:29     ขาด 7:23 7:30 7:26 7:32     - - - - -   14 0 4 0 0
  10. เด็กชายธีรโรจน์ ร่วมรักบุญ 7:11 15:46 ขาด   16:06 7:15 6:57 7:08 7:10     7:04 7:13 7:12 ขาด 7:11     7:08 16:17 7:10 7:10 7:11     - - - - -   13 3 2 0 0
  11. เด็กชายธีรสิทธิ สารสุวรรณ 7:15 7:19 ขาด   7:19 7:15 7:18 7:23 7:12     7:22 7:21 7:20 ขาด 7:14     7:13 7:21 7:18 7:18 7:17     - - - - -   16 0 2 0 0
  12. เด็กชายบริพัฒน์ เทียนทอง 7:29 7:29 ขาด   ขาด 7:27 7:25 7:31 ขาด     7:33 ขาด 7:33 ขาด 7:28     7:30 ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   9 0 9 0 0
  13. เด็กชายพงศกร ประเสริฐ 7:33 7:31 ขาด   7:31 7:35 7:45 7:28 7:28     7:38 7:35 16:07 ขาด 7:36     7:34 7:34 7:34 7:37 7:35     - - - - -   15 1 2 0 0
  14. เด็กชายพงศพัศ โพธิ์ไพจิตร 7:30 7:27 ขาด   7:30 7:29 7:35 7:34 7:33     7:30 7:30 ขาด ขาด ขาด     7:36 7:28 7:36 15:55 7:32     - - - - -   13 1 4 0 0
  15. เด็กชายฟ้าสว่าง ดวงจันทร์ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   0 0 18 0 0
  16. เด็กชายสรวิชญ์ สีน้ำผึ้ง ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   0 0 18 0 0
  17. เด็กชายสุทธิพงษ์ ทองหอม 7:58 7:30 ขาด   7:44 7:34 ขาด 7:31 7:43     7:28 7:32 8:03 ขาด 7:41     7:35 7:48 ขาด 7:38 7:45     - - - - -   14 0 4 0 0
  18. เด็กหญิงกัญญาณัฐ พรมเดช 7:31 6:53 ขาด   6:57 6:53 7:29 7:28 6:59     7:24 6:56 7:30 ขาด 6:59     6:58 7:20 6:55 6:59 6:55     - - - - -   16 0 2 0 0
  19. เด็กหญิงจันทร์จิรา เวชสุวรรณ์ 7:11 7:08 ขาด   7:13 7:11 ขาด 7:20 7:10     7:14 7:04 7:10 ขาด 7:07     7:06 7:10 16:06 7:12 7:13     - - - - -   14 1 3 0 0
  20. เด็กหญิงจินตนา ลาภอุไรเลิศ 7:36 ขาด ขาด   7:37 7:28 ขาด 7:21 7:31     7:27 7:19 7:32 ขาด 7:21     7:38 7:16 7:28 7:19 7:30     - - - - -   14 0 4 0 0
  21. เด็กหญิงจิราพัชร บุญครอง 7:29 7:29 ขาด   7:28 7:27 7:25 7:30 7:28     7:33 ขาด ขาด ขาด ขาด     7:29 7:30 7:29 7:29 7:33     - - - - -   13 0 5 0 0
  22. เด็กหญิงชญานิศ ขาวช่วย 7:30 7:28 ขาด   7:34 7:30 7:33 7:32 7:20     7:30 7:30 7:26 ขาด 7:33     7:33 7:30 7:27 7:29 7:35     - - - - -   16 0 2 0 0
  23. เด็กหญิงชุตินันท์ ศรีจันทร์ 6:41 6:40 ขาด   6:45 6:45 6:44 6:42 6:38     6:42 6:39 6:45 ขาด 6:39     6:41 6:36 6:38 6:44 6:37     - - - - -   16 0 2 0 0
  24. เด็กหญิงฐิติพร บรรดาศักดิ์ 7:03 6:59 ขาด   7:01 7:10 7:18 7:01 7:02     7:04 7:01 7:03 ขาด 7:02     6:58 7:04 7:02 7:04 7:04     - - - - -   16 0 2 0 0
  25. เด็กหญิงณหทัย อุณหกานต์ 7:13 7:10 ขาด   7:11 7:13 7:12 7:16 7:13     7:14 7:12 7:12 ขาด 7:13     7:12 ขาด 7:18 7:13 7:12     - - - - -   15 0 3 0 0
  26. เด็กหญิงณัฐธิดา น้ำดอกไม้ 7:10 7:03 ขาด   16:04 7:04 7:04 7:11 6:53     6:57 7:10 6:58 ขาด 7:07     7:10 7:05 7:09 7:05 6:50     - - - - -   15 1 2 0 0
  27. เด็กหญิงณัฐนันท์ พลายมี 7:39 7:41 ขาด   7:36 7:38 7:36 7:42 7:44     7:33 7:42 7:39 ขาด 7:38     7:24 7:34 7:48 7:38 7:45     - - - - -   16 0 2 0 0
  28. เด็กหญิงณัฐนิชา วะนาดร 7:22 7:23 ขาด   7:10 7:20 7:36 7:29 7:24     14:16 7:15 7:21 ขาด 7:24     7:28 7:12 7:28 7:32 7:04     - - - - -   15 1 2 0 0
  29. เด็กหญิงณัฐพร ร้อยแก้ว 7:07 7:06 ขาด   ขาด 7:07 7:13 7:14 7:12     7:12 7:09 7:08 ขาด 7:05     7:10 7:03 7:10 7:15 7:09     - - - - -   15 0 3 0 0
  30. เด็กหญิงธนัชชา เชื้อทอง 7:16 ขาด ขาด   7:21 7:17 7:10 ขาด 7:13     ขาด 7:17 7:20 ขาด 7:11     7:15 7:17 7:20 7:15 7:14     - - - - -   13 0 5 0 0
  31. เด็กหญิงธนิสสา วงษ์สุวรรณ 7:08 7:12 ขาด   7:09 7:05 7:13 7:09 7:12     7:10 7:08 7:13 ขาด 7:09     7:15 7:12 7:07 7:07 7:14     - - - - -   16 0 2 0 0
  32. เด็กหญิงธัญวรัตน์ ศรีสวัสดิ์ ขาด 7:16 ขาด   7:19 7:18 7:20 7:17 7:16     7:21 7:16 7:19 ขาด 7:21     ขาด ขาด 7:20 ขาด 7:20     - - - - -   12 0 6 0 0
  33. เด็กหญิงนภสร เพชรดำดี 7:27 ขาด ขาด   ขาด 7:27 7:25 7:23 7:26     14:23 7:25 7:28 ขาด 7:30     7:24 16:15 7:30 ขาด 7:24     - - - - -   11 2 5 0 0
  34. เด็กหญิงพัชรพร บุญนาค 16:06 6:54 ขาด   6:53 6:54 6:57 6:58 16:07     6:58 6:57 7:01 ขาด 6:46     6:56 6:56 ขาด 16:10 6:55     - - - - -   12 3 3 0 0
  35. เด็กหญิงพัชรากร แฝงเพ็ชร 7:24 7:30 ขาด   7:28 7:25 7:23 7:23 7:25     7:25 7:27 ขาด ขาด 7:23     7:28 7:26 7:27 7:24 7:24     - - - - -   15 0 3 0 0
  36. เด็กหญิงมณีรัตน์ แผนสมบูรณ์ 7:19 7:02 ขาด   7:04 7:03 7:06 7:04 7:01     7:04 7:04 7:09 ขาด 7:01     7:04 7:07 7:06 7:04 7:03     - - - - -   16 0 2 0 0
  37. เด็กหญิงศุจีภรณ์ บำรุงเพ็ชร 7:27 7:22 ขาด   7:21 7:16 7:24 7:26 7:23     7:27 7:23 7:25 ขาด 7:24     7:24 7:26 7:28 7:27 7:27     - - - - -   16 0 2 0 0
  38. เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ศรีปานนาค ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   0 0 18 0 0
มา 31 29     26 35 29 29 30     28 31 28 0 31     31 29 30 28 31     0 0 0 0 0   476
สาย 1 1     4 0 0 2 1     2 0 2 0 0     0 2 1 2 0     0 0 0 0 0   18
ขาด 6 8     8 3 9 7 7     8 7 8 38 7     7 7 7 8 7     0 0 0 0 0   152
ลา 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0   0
ป่วย 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0   0