รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2560
ห้อง ม.2/04    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
พฤ
2
3
4
อา
5
6
7
8
พฤ
9
10
11
อา
12
13
14
15
พฤ
16
17
18
อา
19
20
21
22
พฤ
23
24
25
อา
26
27
28
29
พฤ
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กหญิงอรชพร ตันติจรูญโรจน์ ขาด ขาด ขาด   ขาด 6:57 6:56 6:54 6:53     6:55 6:51 7:00 ขาด 6:58     6:56 6:57 6:55 7:01 16:06     ขาด 6:57 7:01 ขาด 6:56   15 1 7 0 0
  2. เด็กหญิงภัทรนันท์ เณวิลัย ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  3. เด็กหญิงเอกนรี จุลโพธิ์ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  4. เด็กหญิงพรนภา บุญเมือง ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  5. เด็กชายกนก พงษ์เกียรติกุล 7:35 7:37 ขาด   7:40 7:38 7:37 14:26 7:40     7:37 7:40 7:39 ขาด 7:31     7:35 7:39 7:41 7:32 7:37     7:37 ขาด 7:41 16:11 16:13   17 3 3 0 0
  6. เด็กชายกฤตพร สีนากสุก 7:11 ขาด ขาด   ขาด 16:11 7:08 7:20 7:10     ขาด 7:04 7:10 ขาด 7:07     7:06 ขาด 7:10 7:13 7:13     7:11 7:07 7:09 ขาด 7:09   15 1 7 0 0
  7. เด็กชายจักรภัทร คล้ายมาลา 7:23 7:26 ขาด   7:24 7:23 7:21 16:07 7:27     7:26 7:19 16:07 ขาด 16:11     7:23 7:24 7:22 7:24 ขาด     7:25 7:26 7:25 ขาด ขาด   15 3 5 0 0
  8. เด็กชายจิรัฎฐ์ มงคลธนวงศ์ 7:37 7:38 ขาด   7:36 7:37 7:37 7:38 7:36     7:36 7:37 7:38 ขาด 7:36     7:36 7:34 7:39 7:40 7:39     7:36 7:38 7:36 16:07 7:40   20 1 2 0 0
  9. เด็กชายชัยนรินทร์ เกษแก้วสถาพร 7:23 7:26 ขาด   7:24 ขาด 7:45 7:41 7:27     7:26 7:19 ขาด ขาด 7:49     7:23 7:24 7:22 7:24 7:25     7:25 7:26 7:25 ขาด 7:25   18 0 5 0 0
  10. เด็กชายณัฐชพน รุ่งรัตนพงษ์พร 16:03 6:50 ขาด   7:09 7:17 7:18 7:28 7:17     6:56 7:04 7:09 ขาด 7:03     7:16 7:09 7:14 7:10 7:14     7:15 7:14 7:23 ขาด 7:17   19 1 3 0 0
  11. เด็กชายณัฐนนท์ นุ้ยแม้นเนตร 7:35 7:26 ขาด   7:33 7:30 7:12 7:18 7:22     7:30 7:29 7:40 ขาด 7:34     7:29 7:32 7:33 7:33 7:36     7:35 7:28 7:29 16:07 7:31   20 1 2 0 0
  12. เด็กชายดนุพล ทวีผล 7:27 7:22 ขาด   7:22 7:17 7:24 7:27 7:24     7:27 7:25 7:26 ขาด 7:25     7:25 7:27 7:28 7:27 7:28     ขาด 7:24 7:29 ขาด 7:23   19 0 4 0 0
  13. เด็กชายปกรณ์ มาลัยทอง 7:04 ขาด ขาด   7:02 7:07 7:04 7:04 7:06     7:05 7:01 7:07 ขาด 7:02     7:08 7:11 7:08 7:06 7:04     ขาด ขาด 7:03 16:07 ขาด   16 1 6 0 0
  14. เด็กชายประสิทธิชัย ขันแวว 7:08 7:05 ขาด   ขาด 7:08 7:11 ขาด ขาด     ขาด 7:07 7:13 ขาด 7:06     ขาด 7:08 7:10 7:11 ขาด     7:10 7:08 ขาด ขาด 7:07   13 0 10 0 0
  15. เด็กชายพงศภัค โรจนพิศาลุล 7:30 7:30 ขาด   7:28 7:28 7:26 7:31 7:29     7:33 7:33 7:33 ขาด 7:29     7:31 7:31 7:30 ขาด 7:34     7:32 7:30 ขาด ขาด 7:34   18 0 5 0 0
  16. เด็กชายฟาอิซ อับดุลเลาะห์ 7:03 7:02 ขาด   7:03 7:03 7:05 7:04 7:03     7:05 7:05 7:05 ขาด 7:03     7:06 ขาด 7:05 ขาด 7:05     ขาด 7:04 7:06 14:33 7:06   17 1 5 0 0
  17. เด็กชายภาสกร ช้างพลายงาม 7:14 7:14 ขาด   7:10 7:11 7:18 7:14 7:12     7:06 7:13 7:14 ขาด 7:11     7:16 ขาด 7:13 ขาด ขาด     7:15 7:15 7:27 14:27 7:25   17 1 5 0 0
  18. เด็กชายรัญชน์ รัตน์นันท์ธนา 7:30 7:30 ขาด   7:28 7:28 7:26 7:31 7:29     7:33 7:33 7:33 ขาด 7:29     ขาด 7:31 7:30 7:30 7:34     7:32 7:30 7:31 ขาด 7:34   19 0 4 0 0
  19. เด็กชายวรากร เกิดศิริ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  20. เด็กชายวิฑิต ดาทอง 7:26 7:26 ขาด   7:29 7:31 7:27 7:25 7:25     7:27 7:29 7:24 ขาด 7:27     7:32 7:20 7:19 7:26 7:26     7:32 7:24 7:24 16:07 7:34   20 1 2 0 0
  21. เด็กชายศรีธนนชัย ขวัญเมือง 7:31 7:29 ขาด   7:26 7:17 7:32 7:32 7:27     15:05 ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   7 1 15 0 0
  22. เด็กชายศักดิ์ระพี แสนบูราณ 7:26 7:22 ขาด   7:21 7:21 7:24 7:27 7:21     7:24 7:21 7:21 ขาด 7:22     7:29 7:25 7:20 7:27 7:23     7:23 7:22 7:22 15:32 7:22   20 1 2 0 0
  23. เด็กชายศุภกร บุบผาวรรณา ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     7:17 7:15 7:22 ขาด 7:12     7:16 7:19 7:19 7:13 ขาด     ขาด ขาด 7:21 ขาด 7:15   10 0 13 0 0
  24. เด็กหญิงกมลทิพย์ กันตะวงษ์ 7:30 7:26 ขาด   16:06 7:29 7:35 7:33 7:33     7:30 7:29 7:36 ขาด 7:39     7:36 7:28 7:36 7:34 7:32     7:30 7:28 7:30 16:08 7:30   19 2 2 0 0
  25. เด็กหญิงกฤษณา โพธิ์ศรีทอง 7:08 7:12 ขาด   7:09 7:05 7:13 7:09 7:12     ขาด 7:08 7:13 ขาด 7:09     7:15 7:12 ขาด 7:07 7:14     7:11 7:11 7:14 ขาด 7:08   18 0 5 0 0
  26. เด็กหญิงกิตติวรรณ จันทร์ส่องแสง 7:26 7:34 ขาด   7:25 7:24 7:24 ขาด 7:33     7:29 7:26 7:31 ขาด 7:30     ขาด 7:31 7:31 7:26 7:30     7:25 7:25 7:28 ขาด 7:29   18 0 5 0 0
  27. เด็กหญิงจุฑามาส สว่างศรี 7:34 7:33 ขาด   7:31 7:30 7:32 7:31 7:31     7:31 7:31 7:37 ขาด 7:31     7:32 7:31 7:30 7:30 7:29     7:30 7:31 7:32 16:08 7:34   20 1 2 0 0
  28. เด็กหญิงณัฐชาภัทร เลิศมงคลศุภชัย 16:05 7:23 ขาด   7:28 7:24 16:09 7:27 7:27     7:26 16:11 16:08 ขาด 7:29     7:31 ขาด 7:22 7:23 7:25     7:31 7:33 7:35 ขาด 7:35   15 4 4 0 0
  29. เด็กหญิงณัฐวดี แก้วไสว 7:05 15:45 ขาด   7:06 7:09 7:06 7:07 7:07     7:03 7:03 7:07 ขาด 7:02     16:09 7:06 16:07 7:06 7:02     7:04 7:06 7:04 16:08 7:06   17 4 2 0 0
  30. เด็กหญิงณิชาภัทร คงคา 7:31 6:53 ขาด   6:57 16:14 7:29 7:28 6:59     7:24 ขาด 7:29 ขาด 6:59     6:58 ขาด ขาด ขาด 6:55     6:57 7:00 7:24 16:10 6:59   15 2 6 0 0
  31. เด็กหญิงดารารัตน์ โพธิกุล 7:19 7:20 ขาด   7:16 7:16 7:27 7:22 7:16     7:21 7:18 7:28 ขาด 7:14     7:19 7:20 7:27 7:18 7:18     7:20 16:06 7:22 16:08 7:21   19 2 2 0 0
  32. เด็กหญิงธนภรณ์ จิรสกุลรักษ์ 7:45 7:37 ขาด   ขาด 7:41 7:37 7:35 7:28     7:35 7:41 7:50 ขาด 7:37     7:46 7:37 7:41 7:43 ขาด     7:41 ขาด ขาด ขาด 7:40   16 0 7 0 0
  33. เด็กหญิงประภาสิริ กุณฑโชติ 7:09 7:10 ขาด   7:11 7:13 7:12 7:13 7:11     7:13 16:11 7:15 ขาด ขาด     7:14 7:10 7:09 7:09 16:05     7:09 7:14 7:19 15:32 16:09   16 4 3 0 0
  34. เด็กหญิงปริยาภัทร ชูศรีเอี่ยม 7:21 7:24 ขาด   7:25 7:21 7:21 ขาด 7:22     7:21 7:22 7:21 ขาด 7:19     7:22 7:22 7:23 7:21 7:26     7:22 7:21 7:20 ขาด 7:20   19 0 4 0 0
  35. เด็กหญิงปวีณา จินดาวงษ์ 8:05 7:31 ขาด   7:51 ขาด 7:43 ขาด 7:42     7:38 7:49 ขาด ขาด 7:26     7:37 7:45 ขาด 7:35 7:37     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   12 0 11 0 0
  36. เด็กหญิงปาณิสรา ดำเจริญศักดิ์ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  37. เด็กหญิงปานขวัญ ทับทิมสี 7:35 7:36 ขาด   7:34 7:39 7:35 7:38 7:38     7:35 7:38 ขาด ขาด 7:33     7:38 7:37 7:39 7:33 7:34     7:37 7:37 7:35 14:36 7:33   19 1 3 0 0
  38. เด็กหญิงพรนภา บุญเมือง ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  39. เด็กหญิงภัทรนันท์ เณวิลัย ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  40. เด็กหญิงรมณียา ศรีทาคง 7:31 7:24 ขาด   7:31 7:38 7:45 7:43 7:00     7:11 7:35 7:40 ขาด 7:03     7:09 7:18 7:30 7:36 7:28     7:00 7:23 7:27 16:08 7:43   20 1 2 0 0
  41. เด็กหญิงรัตนาพร อุปริมาตร 7:29 7:29 ขาด   7:28 7:27 7:25 7:30 7:28     7:33 7:32 7:33 ขาด 7:28     7:29 7:30 7:29 7:29 7:33     7:32 7:30 7:31 ขาด 7:33   20 0 3 0 0
  42. เด็กหญิงสุวพิชญ์ รัฐสถาพรชัย 6:49 6:52 ขาด   6:53 6:46 6:56 7:09 7:13     6:48 6:43 7:00 ขาด 6:34     6:51 6:42 6:51 7:01 6:46     6:55 7:02 6:51 ขาด 6:55   20 0 3 0 0
  43. เด็กหญิงอรชพร ตันติจรูญโรจน์ ขาด ขาด ขาด   ขาด 6:57 6:56 6:54 6:53     6:55 6:51 7:00 ขาด 6:58     6:56 6:57 6:55 7:01 16:06     ขาด 6:57 7:01 ขาด 6:56   15 1 7 0 0
  44. เด็กหญิงเอกนรี จุลโพธิ์ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
มา 31 30     29 31 34 29 34     32 32 30 0 33     31 30 31 31 27     28 29 31 0 30   613
สาย 2 1     1 2 1 2 0     1 2 2 0 1     1 0 1 0 3     0 1 0 16 2   39
ขาด 11 13     14 11 9 13 10     11 10 12 44 10     12 14 12 13 14     16 14 13 28 12   316
ลา 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0   0
ป่วย 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0   0