รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.2/04    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
3
อา
4
5
6
7
พฤ
8
9
10
อา
11
12
13
14
พฤ
15
16
17
อา
18
19
20
21
พฤ
22
23
24
อา
25
26
27
28
พฤ
29
30
31
อา
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกนก พงษ์เกียรติกุล 7:35 7:37 ขาด - 7:40 7:38 7:37 14:26 7:40   - 7:37 7:40 7:39 ขาด 7:31   - 7:35 7:39 7:41 7:32 7:37   - 7:37 ขาด 7:41 16:11 16:13   17 3 3 0 0
  2. เด็กชายกฤตพร สีนากสุก 7:11 ขาด ขาด - ขาด 16:11 7:08 7:20 7:10   - ขาด 7:04 7:10 ขาด 7:07   - 7:06 ขาด 7:10 7:13 7:13   - 7:11 7:07 7:09 ขาด 7:09   15 1 7 0 0
  3. เด็กชายจักรภัทร คล้ายมาลา 7:23 7:26 ขาด - 7:24 7:23 7:21 16:07 7:27   - 7:26 7:19 16:07 ขาด 16:11   - 7:23 7:24 7:22 7:24 ขาด   - 7:25 7:26 7:25 ขาด ขาด   15 3 5 0 0
  4. เด็กชายจิรัฎฐ์ มงคลธนวงศ์ 7:37 7:38 ขาด - 7:36 7:37 7:37 7:38 7:36   - 7:36 7:37 7:38 ขาด 7:36   - 7:36 7:34 7:39 7:40 7:39   - 7:36 7:38 7:36 16:07 7:40   20 1 2 0 0
  5. เด็กชายชัยนรินทร์ เกษแก้วสถาพร 7:23 7:26 ขาด - 7:24 ขาด 7:45 7:41 7:27   - 7:26 7:19 ขาด ขาด 7:49   - 7:23 7:24 7:22 7:24 7:25   - 7:25 7:26 7:25 ขาด 7:25   18 0 5 0 0
  6. เด็กชายณัฐชพน รุ่งรัตนพงษ์พร 16:03 6:50 ขาด - 7:09 7:17 7:18 7:28 7:17   - 6:56 7:04 7:09 ขาด 7:03   - 7:16 7:09 7:14 7:10 7:14   - 7:15 7:14 7:23 ขาด 7:17   19 1 3 0 0
  7. เด็กชายณัฐนนท์ นุ้ยแม้นเนตร 7:35 7:26 ขาด - 7:33 7:30 7:12 7:18 7:22   - 7:30 7:29 7:40 ขาด 7:34   - 7:29 7:32 7:33 7:33 7:36   - 7:35 7:28 7:29 16:07 7:31   20 1 2 0 0
  8. เด็กชายดนุพล ทวีผล 7:27 7:22 ขาด - 7:22 7:17 7:24 7:27 7:24   - 7:27 7:25 7:26 ขาด 7:25   - 7:25 7:27 7:28 7:27 7:28   - ขาด 7:24 7:29 ขาด 7:23   19 0 4 0 0
  9. เด็กชายปกรณ์ มาลัยทอง 7:04 ขาด ขาด - 7:02 7:07 7:04 7:04 7:06   - 7:05 7:01 7:07 ขาด 7:02   - 7:08 7:11 7:08 7:06 7:04   - ขาด ขาด 7:03 16:07 ขาด   16 1 6 0 0
  10. เด็กชายประสิทธิชัย ขันแวว 7:08 7:05 ขาด - ขาด 7:08 7:11 ขาด ขาด   - ขาด 7:07 7:13 ขาด 7:06   - ขาด 7:08 7:10 7:11 ขาด   - 7:10 7:08 ขาด ขาด 7:07   13 0 10 0 0
  11. เด็กชายพงศภัค โรจนพิศาลุล 7:30 7:30 ขาด - 7:28 7:28 7:26 7:31 7:29   - 7:33 7:33 7:33 ขาด 7:29   - 7:31 7:31 7:30 ขาด 7:34   - 7:32 7:30 ขาด ขาด 7:34   18 0 5 0 0
  12. เด็กชายฟาอิซ อับดุลเลาะห์ 7:03 7:02 ขาด - 7:03 7:03 7:05 7:04 7:03   - 7:05 7:05 7:05 ขาด 7:03   - 7:06 ขาด 7:05 ขาด 7:05   - ขาด 7:04 7:06 14:33 7:06   17 1 5 0 0
  13. เด็กชายภาสกร ช้างพลายงาม 7:14 7:14 ขาด - 7:10 7:11 7:18 7:14 7:12   - 7:06 7:13 7:14 ขาด 7:11   - 7:16 ขาด 7:13 ขาด ขาด   - 7:15 7:15 7:27 14:27 7:25   17 1 5 0 0
  14. เด็กชายรัญชน์ รัตน์นันท์ธนา 7:30 7:30 ขาด - 7:28 7:28 7:26 7:31 7:29   - 7:33 7:33 7:33 ขาด 7:29   - ขาด 7:31 7:30 7:30 7:34   - 7:32 7:30 7:31 ขาด 7:34   19 0 4 0 0
  15. เด็กชายวรากร เกิดศิริ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  16. เด็กชายวิฑิต ดาทอง 7:26 7:26 ขาด - 7:29 7:31 7:27 7:25 7:25   - 7:27 7:29 7:24 ขาด 7:27   - 7:32 7:20 7:19 7:26 7:26   - 7:32 7:24 7:24 16:07 7:34   20 1 2 0 0
  17. เด็กชายศรีธนนชัย ขวัญเมือง 7:31 7:29 ขาด - 7:26 7:17 7:32 7:32 7:27   - 15:05 ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   7 1 15 0 0
  18. เด็กชายศักดิ์ระพี แสนบูราณ 7:26 7:22 ขาด - 7:21 7:21 7:24 7:27 7:21   - 7:24 7:21 7:21 ขาด 7:22   - 7:29 7:25 7:20 7:27 7:23   - 7:23 7:22 7:22 15:32 7:22   20 1 2 0 0
  19. เด็กชายศุภกร บุบผาวรรณา ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:17 7:15 7:22 ขาด 7:12   - 7:16 7:19 7:19 7:13 ขาด   - ขาด ขาด 7:21 ขาด 7:15   10 0 13 0 0
  20. เด็กหญิงกมลทิพย์ กันตะวงษ์ 7:30 7:26 ขาด - 16:06 7:29 7:35 7:33 7:33   - 7:30 7:29 7:36 ขาด 7:39   - 7:36 7:28 7:36 7:34 7:32   - 7:30 7:28 7:30 16:08 7:30   19 2 2 0 0
  21. เด็กหญิงกฤษณา โพธิ์ศรีทอง 7:08 7:12 ขาด - 7:09 7:05 7:13 7:09 7:12   - ขาด 7:08 7:13 ขาด 7:09   - 7:15 7:12 ขาด 7:07 7:14   - 7:11 7:11 7:14 ขาด 7:08   18 0 5 0 0
  22. เด็กหญิงกิตติวรรณ จันทร์ส่องแสง 7:26 7:34 ขาด - 7:25 7:24 7:24 ขาด 7:33   - 7:29 7:26 7:31 ขาด 7:30   - ขาด 7:31 7:31 7:26 7:30   - 7:25 7:25 7:28 ขาด 7:29   18 0 5 0 0
  23. เด็กหญิงจุฑามาส สว่างศรี 7:34 7:33 ขาด - 7:31 7:30 7:32 7:31 7:31   - 7:31 7:31 7:37 ขาด 7:31   - 7:32 7:31 7:30 7:30 7:29   - 7:30 7:31 7:32 16:08 7:34   20 1 2 0 0
  24. เด็กหญิงณัฐชาภัทร เลิศมงคลศุภชัย 16:05 7:23 ขาด - 7:28 7:24 16:09 7:27 7:27   - 7:26 16:11 16:08 ขาด 7:29   - 7:31 ขาด 7:22 7:23 7:25   - 7:31 7:33 7:35 ขาด 7:35   15 4 4 0 0
  25. เด็กหญิงณัฐวดี แก้วไสว 7:05 15:45 ขาด - 7:06 7:09 7:06 7:07 7:07   - 7:03 7:03 7:07 ขาด 7:02   - 16:09 7:06 16:07 7:06 7:02   - 7:04 7:06 7:04 16:08 7:06   17 4 2 0 0
  26. เด็กหญิงณิชาภัทร คงคา 7:31 6:53 ขาด - 6:57 16:14 7:29 7:28 6:59   - 7:24 ขาด 7:29 ขาด 6:59   - 6:58 ขาด ขาด ขาด 6:55   - 6:57 7:00 7:24 16:10 6:59   15 2 6 0 0
  27. เด็กหญิงดารารัตน์ โพธิกุล 7:19 7:20 ขาด - 7:16 7:16 7:27 7:22 7:16   - 7:21 7:18 7:28 ขาด 7:14   - 7:19 7:20 7:27 7:18 7:18   - 7:20 16:06 7:22 16:08 7:21   19 2 2 0 0
  28. เด็กหญิงธนภรณ์ จิรสกุลรักษ์ 7:45 7:37 ขาด - ขาด 7:41 7:37 7:35 7:28   - 7:35 7:41 7:50 ขาด 7:37   - 7:46 7:37 7:41 7:43 ขาด   - 7:41 ขาด ขาด ขาด 7:40   16 0 7 0 0
  29. เด็กหญิงประภาสิริ กุณฑโชติ 7:09 7:10 ขาด - 7:11 7:13 7:12 7:13 7:11   - 7:13 16:11 7:15 ขาด ขาด   - 7:14 7:10 7:09 7:09 16:05   - 7:09 7:14 7:19 15:32 16:09   16 4 3 0 0
  30. เด็กหญิงปริยาภัทร ชูศรีเอี่ยม 7:21 7:24 ขาด - 7:25 7:21 7:21 ขาด 7:22   - 7:21 7:22 7:21 ขาด 7:19   - 7:22 7:22 7:23 7:21 7:26   - 7:22 7:21 7:20 ขาด 7:20   19 0 4 0 0
  31. เด็กหญิงปวีณา จินดาวงษ์ 8:05 7:31 ขาด - 7:51 ขาด 7:43 ขาด 7:42   - 7:38 7:49 ขาด ขาด 7:26   - 7:37 7:45 ขาด 7:35 7:37   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   12 0 11 0 0
  32. เด็กหญิงปาณิสรา ดำเจริญศักดิ์ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  33. เด็กหญิงปานขวัญ ทับทิมสี 7:35 7:36 ขาด - 7:34 7:39 7:35 7:38 7:38   - 7:35 7:38 ขาด ขาด 7:33   - 7:38 7:37 7:39 7:33 7:34   - 7:37 7:37 7:35 14:36 7:33   19 1 3 0 0
  34. เด็กหญิงพรนภา บุญเมือง ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  35. เด็กหญิงพรนภา บุญเมือง ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  36. เด็กหญิงภัทรนันท์ เณวิลัย ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  37. เด็กหญิงภัทรนันท์ เณวิลัย ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  38. เด็กหญิงรมณียา ศรีทาคง 7:31 7:24 ขาด - 7:31 7:38 7:45 7:43 7:00   - 7:11 7:35 7:40 ขาด 7:03   - 7:09 7:18 7:30 7:36 7:28   - 7:00 7:23 7:27 16:08 7:43   20 1 2 0 0
  39. เด็กหญิงรัตนาพร อุปริมาตร 7:29 7:29 ขาด - 7:28 7:27 7:25 7:30 7:28   - 7:33 7:32 7:33 ขาด 7:28   - 7:29 7:30 7:29 7:29 7:33   - 7:32 7:30 7:31 ขาด 7:33   20 0 3 0 0
  40. เด็กหญิงสุวพิชญ์ รัฐสถาพรชัย 6:49 6:52 ขาด - 6:53 6:46 6:56 7:09 7:13   - 6:48 6:43 7:00 ขาด 6:34   - 6:51 6:42 6:51 7:01 6:46   - 6:55 7:02 6:51 ขาด 6:55   20 0 3 0 0
  41. เด็กหญิงอรชพร ตันติจรูญโรจน์ ขาด ขาด ขาด - ขาด 6:57 6:56 6:54 6:53   - 6:55 6:51 7:00 ขาด 6:58   - 6:56 6:57 6:55 7:01 16:06   - ขาด 6:57 7:01 ขาด 6:56   15 1 7 0 0
  42. เด็กหญิงอรชพร ตันติจรูญโรจน์ ขาด ขาด ขาด - ขาด 6:57 6:56 6:54 6:53   - 6:55 6:51 7:00 ขาด 6:58   - 6:56 6:57 6:55 7:01 16:06   - ขาด 6:57 7:01 ขาด 6:56   15 1 7 0 0
  43. เด็กหญิงเอกนรี จุลโพธิ์ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  44. เด็กหญิงเอกนรี จุลโพธิ์ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
มา 31     0 29 31 34 29     0 32 32 30 0     0 31 30 31 31     0 28 29 31 0     459
สาย 2     0 1 2 1 2     0 1 2 2 0     0 1 0 1 0     0 0 1 0 16     32
ขาด 11     0 14 11 9 13     0 11 10 12 44     0 12 14 12 13     0 16 14 13 28     257
ลา 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
ป่วย 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0