รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.2/03    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
3
อา
4
5
6
7
พฤ
8
9
10
อา
11
12
13
14
พฤ
15
16
17
อา
18
19
20
21
พฤ
22
23
24
อา
25
26
27
28
พฤ
29
30
31
อา
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกษิดิศ ปรัชญาเกรียงไกร 7:38 7:37 ขาด - 7:41 7:46 7:43 7:44 7:33   - 7:41 16:10 7:41 ขาด 7:42   - 7:48 7:36 7:42 7:39 7:38   - 7:45 7:39 7:37 16:08 7:42   19 2 2 0 0
  2. เด็กชายชนกนาถ ดวงใจดี 7:24 7:30 ขาด - 7:28 7:25 ขาด 7:23 ขาด   - 7:25 7:27 7:26 ขาด 7:23   - 16:10 7:26 6:37 ขาด ขาด   - 7:29 7:26 7:27 16:08 7:25   15 2 6 0 0
  3. เด็กชายชนานันท์ งามอุษาวรรณ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  4. เด็กชายณัฐดนัย สุขหทัยธรรม 7:15 7:20 ขาด - 7:17 7:16 7:16 7:22 7:18   - 7:18 7:16 7:20 ขาด 7:13   - 7:18 7:15 7:20 7:19 7:13   - 7:20 7:19 7:16 16:10 7:17   20 1 2 0 0
  5. เด็กชายณัฐพัฒน์ นาคาแก้ว 7:38 7:37 ขาด - 7:41 7:46 7:43 7:44 7:33   - 7:41 7:43 7:42 ขาด 16:13   - 7:48 7:36 7:43 7:39 7:38   - 7:45 7:39 7:37 16:22 7:42   19 2 2 0 0
  6. เด็กชายธนวินท์ ศิริจันทร์นนท์ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  7. เด็กชายธนวินท์ ศิริจันทร์นนท์ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  8. เด็กชายธีรดิษย์ ทิพย์เรือนทอง ขาด ขาด ขาด - 7:06 7:09 7:04 7:11 7:04   - 7:07 7:11 7:15 ขาด 7:08   - 7:13 7:10 7:13 7:14 7:07   - 7:07 7:19 7:15 ขาด 7:10   18 0 5 0 0
  9. เด็กชายธีรเมธ มามาตร ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด 7:09 16:06   - 7:16 7:16 7:15 ขาด 7:20   - 7:19 7:13 7:15 7:17 7:19   - 7:15 7:15 7:25 ขาด 7:13   14 1 8 0 0
  10. เด็กชายธีรเมธ มามาตร ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด 7:09 16:06   - 7:16 7:16 7:15 ขาด 7:20   - 7:19 7:13 7:15 7:17 7:19   - 7:15 7:15 7:25 ขาด 7:13   14 1 8 0 0
  11. เด็กชายปฏิภาณ ยงพิศาลภพ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  12. เด็กชายปฏิภาณ ยงพิศาลภพ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  13. เด็กชายพีรพัฒน์ คามีศักดิ์ 7:26 ขาด ขาด - 16:06 7:22 7:24 7:24 ขาด   - 7:24 16:10 ขาด ขาด 7:22   - 7:29 7:25 ขาด 7:26 7:23   - 7:23 7:22 ขาด 16:08 7:22   13 3 7 0 0
  14. เด็กชายภคินธร ทับทิมทอง 7:09 7:11 ขาด - ขาด 7:09 7:09 7:12 7:09   - 14:33 7:09 7:11 ขาด 7:08   - 7:10 7:10 7:09 7:07 7:09   - 7:10 7:09 7:10 ขาด 7:09   18 1 4 0 0
  15. เด็กชายอนุภัทร บุญเกิดศรี ขาด 7:25 ขาด - 7:25 ขาด 7:30 7:29 7:25   - ขาด 7:29 8:03 ขาด 7:23   - 7:26 7:28 ขาด 7:25 7:26   - 7:26 ขาด 7:29 ขาด 7:30   15 0 8 0 0
  16. เด็กชายแอนดรูว์ อัญชลีชไมกร 7:05 7:07 ขาด - 7:07 7:05 7:07 7:11 7:05   - 7:01 7:10 7:06 ขาด 7:09   - 7:12 7:05 7:07 7:11 7:24   - 7:13 7:12 7:07 16:13 7:07   20 1 2 0 0
  17. เด็กหญิงกัญญาพร ทิพยฺธารา ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  18. เด็กหญิงจีรดา ธิกุลวงษ์ 7:27 7:26 ขาด - 7:24 7:31 ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:27 ขาด 7:34 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   6 0 17 0 0
  19. เด็กหญิงชนิดา โพธิ์ศรี 16:04 7:13 ขาด - 7:13 7:06 7:19 16:07 7:16   - 7:11 7:21 16:15 ขาด 7:17   - 7:21 7:18 7:19 7:16 ขาด   - 7:22 7:13 ขาด 16:08 7:19   15 4 4 0 0
  20. เด็กหญิงณัฐนิชา อยู่สม 7:15 7:19 ขาด - 7:20 7:16 7:09 7:16 7:13   - 7:14 7:16 7:19 ขาด 7:11   - 7:14 7:17 7:19 7:14 ขาด   - 7:19 7:16 7:23 ขาด 7:14   19 0 4 0 0
  21. เด็กหญิงธนพร แก้วศรีงาม 7:31 6:53 ขาด - 6:57 6:53 7:29 7:28 6:59   - 7:24 6:56 7:30 ขาด 6:59   - 6:58 7:21 6:55 6:59 6:55   - 6:57 7:00 7:24 16:10 6:59   20 1 2 0 0
  22. เด็กหญิงนภัสวรรณ ศรีคำทา 7:16 7:19 ขาด - 7:21 7:17 ขาด 7:17 7:13   - 7:15 7:17 7:20 ขาด 7:12   - 7:15 7:17 7:20 7:15 16:33   - 7:20 7:17 ขาด ขาด 7:14   17 1 5 0 0
  23. เด็กหญิงนัฐตินา แจ้งจิตร 7:16 7:19 ขาด - ขาด 7:17 7:10 7:17 7:14   - 7:15 7:17 ขาด ขาด 7:11   - 7:15 7:17 7:20 7:15 7:14   - 7:19 7:17 7:23 ขาด ขาด   17 0 6 0 0
  24. เด็กหญิงน่าเอ็นดู อักษรนิตย์ 7:35 7:36 ขาด - 7:34 7:39 7:35 7:38 7:38   - 7:35 7:38 7:37 ขาด 7:33   - 7:38 7:37 7:39 7:33 ขาด   - 7:37 7:37 7:35 16:08 7:32   19 1 3 0 0
  25. เด็กหญิงเนตรดาว พลสักขวา 7:16 7:19 ขาด - 7:21 7:17 ขาด 7:17 7:13   - ขาด 7:17 7:20 ขาด 7:12   - 7:15 7:17 7:20 7:15 7:14   - 7:20 7:17 7:23 ขาด 7:14   18 0 5 0 0
  26. เด็กหญิงปุญญิศา ทัศนสุวรรณ 6:50 6:48 ขาด - 6:54 6:50 6:51 6:53 6:50   - 6:50 6:50 6:51 ขาด 6:47   - 6:52 6:51 6:51 6:50 6:48   - 6:50 6:48 6:49 6:49 6:50   21 0 2 0 0
  27. เด็กหญิงพลอยรวี ผิวทองอ่อน 7:26 7:52 ขาด - 7:27 7:27 7:28 7:28 7:32   - 7:37 7:24 7:27 ขาด 7:22   - 7:29 7:29 7:26 7:30 7:35   - 7:25 7:29 7:31 16:12 7:25   20 1 2 0 0
  28. เด็กหญิงภัคจิรา พู่วรรธนะ 7:26 7:52 ขาด - 7:27 7:27 7:28 7:28 7:32   - 7:37 7:24 7:27 ขาด 7:22   - 7:29 7:29 7:26 7:30 7:35   - 7:25 7:29 7:31 16:12 7:26   20 1 2 0 0
  29. เด็กหญิงสรสิมา คล้ายหงษ์ 7:30 7:32 ขาด - 7:32 7:31 7:32 7:30 7:32   - 7:31 7:29 7:30 ขาด 7:31   - 7:32 7:32 7:31 7:32 7:30   - 7:31 7:31 7:35 16:16 7:31   20 1 2 0 0
  30. เด็กหญิงสุชาดา ศรีอำไพ 7:41 7:31 ขาด - 7:29 7:37 7:36 7:34 ขาด   - 7:32 7:37 7:28 ขาด 7:30   - 7:32 7:41 7:37 7:42 7:38   - 7:38 7:45 ขาด 16:11 7:36   18 1 4 0 0
  31. เด็กหญิงโสมรัศมิ์ เขาแก้ว ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด 16:10 7:12 ขาด   - ขาด 16:11 7:13 ขาด ขาด   - 7:10 7:09 7:13 7:12 7:12   - 7:12 7:12 7:11 ขาด 7:12   11 2 10 0 0
  32. เด็กหญิงอาภิสรา สง่าจันทร์ 7:13 7:13 ขาด - 7:04 7:18 7:15 7:06 7:17   - 6:55 7:22 ขาด ขาด 6:59   - 7:00 7:10 7:05 7:05 7:15   - 6:53 7:01 ขาด 16:22 ขาด   17 1 5 0 0
มา 20     0 20 22 19 24     0 21 22 21 0     0 24 26 23 25     0 25 24 20 1     337
สาย 1     0 1 0 1 1     0 1 3 1 0     0 1 0 0 0     0 0 0 0 14     24
ขาด 11     0 11 10 12 7     0 10 7 10 32     0 7 6 9 7     0 7 8 12 17     183
ลา 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
ป่วย 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0