รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2560
ห้อง ม.2/03    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
พฤ
2
3
4
อา
5
6
7
8
พฤ
9
10
11
อา
12
13
14
15
พฤ
16
17
18
อา
19
20
21
22
พฤ
23
24
25
อา
26
27
28
29
พฤ
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายธีรเมธ มามาตร ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด 7:09 16:06     7:16 7:16 7:15 ขาด 7:20     7:19 7:13 7:15 7:17 7:19     7:15 7:15 7:25 ขาด 7:13   14 1 8 0 0
  2. เด็กชายปฏิภาณ ยงพิศาลภพ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  3. เด็กชายธนวินท์ ศิริจันทร์นนท์ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  4. เด็กชายกษิดิศ ปรัชญาเกรียงไกร 7:38 7:37 ขาด   7:41 7:46 7:43 7:44 7:33     7:41 16:10 7:41 ขาด 7:42     7:48 7:36 7:42 7:39 7:38     7:45 7:39 7:37 16:08 7:42   19 2 2 0 0
  5. เด็กชายชนกนาถ ดวงใจดี 7:24 7:30 ขาด   7:28 7:25 ขาด 7:23 ขาด     7:25 7:27 7:26 ขาด 7:23     16:10 7:26 6:37 ขาด ขาด     7:29 7:26 7:27 16:08 7:25   15 2 6 0 0
  6. เด็กชายชนานันท์ งามอุษาวรรณ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  7. เด็กชายณัฐดนัย สุขหทัยธรรม 7:15 7:20 ขาด   7:17 7:16 7:16 7:22 7:18     7:18 7:16 7:20 ขาด 7:13     7:18 7:15 7:20 7:19 7:13     7:20 7:19 7:16 16:10 7:17   20 1 2 0 0
  8. เด็กชายณัฐพัฒน์ นาคาแก้ว 7:38 7:37 ขาด   7:41 7:46 7:43 7:44 7:33     7:41 7:43 7:42 ขาด 16:13     7:48 7:36 7:43 7:39 7:38     7:45 7:39 7:37 16:22 7:42   19 2 2 0 0
  9. เด็กชายธนวินท์ ศิริจันทร์นนท์ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  10. เด็กชายธีรดิษย์ ทิพย์เรือนทอง ขาด ขาด ขาด   7:06 7:09 7:04 7:11 7:04     7:07 7:11 7:15 ขาด 7:08     7:13 7:10 7:13 7:14 7:07     7:07 7:19 7:15 ขาด 7:10   18 0 5 0 0
  11. เด็กชายธีรเมธ มามาตร ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด 7:09 16:06     7:16 7:16 7:15 ขาด 7:20     7:19 7:13 7:15 7:17 7:19     7:15 7:15 7:25 ขาด 7:13   14 1 8 0 0
  12. เด็กชายปฏิภาณ ยงพิศาลภพ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  13. เด็กชายพีรพัฒน์ คามีศักดิ์ 7:26 ขาด ขาด   16:06 7:22 7:24 7:24 ขาด     7:24 16:10 ขาด ขาด 7:22     7:29 7:25 ขาด 7:26 7:23     7:23 7:22 ขาด 16:08 7:22   13 3 7 0 0
  14. เด็กชายภคินธร ทับทิมทอง 7:09 7:11 ขาด   ขาด 7:09 7:09 7:12 7:09     14:33 7:09 7:11 ขาด 7:08     7:10 7:10 7:09 7:07 7:09     7:10 7:09 7:10 ขาด 7:09   18 1 4 0 0
  15. เด็กชายอนุภัทร บุญเกิดศรี ขาด 7:25 ขาด   7:25 ขาด 7:30 7:29 7:25     ขาด 7:29 8:03 ขาด 7:23     7:26 7:28 ขาด 7:25 7:26     7:26 ขาด 7:29 ขาด 7:30   15 0 8 0 0
  16. เด็กชายแอนดรูว์ อัญชลีชไมกร 7:05 7:07 ขาด   7:07 7:05 7:07 7:11 7:05     7:01 7:10 7:06 ขาด 7:09     7:12 7:05 7:07 7:11 7:24     7:13 7:12 7:07 16:13 7:07   20 1 2 0 0
  17. เด็กหญิงกัญญาพร ทิพยฺธารา ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  18. เด็กหญิงจีรดา ธิกุลวงษ์ 7:27 7:26 ขาด   7:24 7:31 ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:27 ขาด 7:34 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   6 0 17 0 0
  19. เด็กหญิงชนิดา โพธิ์ศรี 16:04 7:13 ขาด   7:13 7:06 7:19 16:07 7:16     7:11 7:21 16:15 ขาด 7:17     7:21 7:18 7:19 7:16 ขาด     7:22 7:13 ขาด 16:08 7:19   15 4 4 0 0
  20. เด็กหญิงณัฐนิชา อยู่สม 7:15 7:19 ขาด   7:20 7:16 7:09 7:16 7:13     7:14 7:16 7:19 ขาด 7:11     7:14 7:17 7:19 7:14 ขาด     7:19 7:16 7:23 ขาด 7:14   19 0 4 0 0
  21. เด็กหญิงธนพร แก้วศรีงาม 7:31 6:53 ขาด   6:57 6:53 7:29 7:28 6:59     7:24 6:56 7:30 ขาด 6:59     6:58 7:21 6:55 6:59 6:55     6:57 7:00 7:24 16:10 6:59   20 1 2 0 0
  22. เด็กหญิงนภัสวรรณ ศรีคำทา 7:16 7:19 ขาด   7:21 7:17 ขาด 7:17 7:13     7:15 7:17 7:20 ขาด 7:12     7:15 7:17 7:20 7:15 16:33     7:20 7:17 ขาด ขาด 7:14   17 1 5 0 0
  23. เด็กหญิงนัฐตินา แจ้งจิตร 7:16 7:19 ขาด   ขาด 7:17 7:10 7:17 7:14     7:15 7:17 ขาด ขาด 7:11     7:15 7:17 7:20 7:15 7:14     7:19 7:17 7:23 ขาด ขาด   17 0 6 0 0
  24. เด็กหญิงน่าเอ็นดู อักษรนิตย์ 7:35 7:36 ขาด   7:34 7:39 7:35 7:38 7:38     7:35 7:38 7:37 ขาด 7:33     7:38 7:37 7:39 7:33 ขาด     7:37 7:37 7:35 16:08 7:32   19 1 3 0 0
  25. เด็กหญิงเนตรดาว พลสักขวา 7:16 7:19 ขาด   7:21 7:17 ขาด 7:17 7:13     ขาด 7:17 7:20 ขาด 7:12     7:15 7:17 7:20 7:15 7:14     7:20 7:17 7:23 ขาด 7:14   18 0 5 0 0
  26. เด็กหญิงปุญญิศา ทัศนสุวรรณ 6:50 6:48 ขาด   6:54 6:50 6:51 6:53 6:50     6:50 6:50 6:51 ขาด 6:47     6:52 6:51 6:51 6:50 6:48     6:50 6:48 6:49 6:49 6:50   21 0 2 0 0
  27. เด็กหญิงพลอยรวี ผิวทองอ่อน 7:26 7:52 ขาด   7:27 7:27 7:28 7:28 7:32     7:37 7:24 7:27 ขาด 7:22     7:29 7:29 7:26 7:30 7:35     7:25 7:29 7:31 16:12 7:25   20 1 2 0 0
  28. เด็กหญิงภัคจิรา พู่วรรธนะ 7:26 7:52 ขาด   7:27 7:27 7:28 7:28 7:32     7:37 7:24 7:27 ขาด 7:22     7:29 7:29 7:26 7:30 7:35     7:25 7:29 7:31 16:12 7:26   20 1 2 0 0
  29. เด็กหญิงสรสิมา คล้ายหงษ์ 7:30 7:32 ขาด   7:32 7:31 7:32 7:30 7:32     7:31 7:29 7:30 ขาด 7:31     7:32 7:32 7:31 7:32 7:30     7:31 7:31 7:35 16:16 7:31   20 1 2 0 0
  30. เด็กหญิงสุชาดา ศรีอำไพ 7:41 7:31 ขาด   7:29 7:37 7:36 7:34 ขาด     7:32 7:37 7:28 ขาด 7:30     7:32 7:41 7:37 7:42 7:38     7:38 7:45 ขาด 16:11 7:36   18 1 4 0 0
  31. เด็กหญิงโสมรัศมิ์ เขาแก้ว ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด 16:10 7:12 ขาด     ขาด 16:11 7:13 ขาด ขาด     7:10 7:09 7:13 7:12 7:12     7:12 7:12 7:11 ขาด 7:12   11 2 10 0 0
  32. เด็กหญิงอาภิสรา สง่าจันทร์ 7:13 7:13 ขาด   7:04 7:18 7:15 7:06 7:17     6:55 7:22 ขาด ขาด 6:59     7:00 7:10 7:05 7:05 7:15     6:53 7:01 ขาด 16:22 ขาด   17 1 5 0 0
มา 20 21     20 22 19 24 19     21 22 21 0 23     24 26 23 25 20     25 24 20 1 23   443
สาย 1 0     1 0 1 1 2     1 3 1 0 1     1 0 0 0 1     0 0 0 14 0   28
ขาด 11 11     11 10 12 7 11     10 7 10 32 8     7 6 9 7 11     7 8 12 17 9   233
ลา 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0   0
ป่วย 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0   0