รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.2/03    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
3
อา
4
5
6
7
พฤ
8
9
10
อา
11
12
13
14
พฤ
15
16
17
อา
18
19
20
21
พฤ
22
23
24
อา
25
26
27
28
พฤ
29
30
31
อา
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกษิดิศ ปรัชญาเกรียงไกร -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  2. เด็กชายชนกนาถ ดวงใจดี -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  3. เด็กชายชนานันท์ งามอุษาวรรณ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  4. เด็กชายณัฐดนัย สุขหทัยธรรม -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  5. เด็กชายณัฐพัฒน์ นาคาแก้ว -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  6. เด็กชายธนวินท์ ศิริจันทร์นนท์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  7. เด็กชายธนวินท์ ศิริจันทร์นนท์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  8. เด็กชายธีรดิษย์ ทิพย์เรือนทอง -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  9. เด็กชายธีรเมธ มามาตร -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  10. เด็กชายธีรเมธ มามาตร -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  11. เด็กชายปฏิภาณ ยงพิศาลภพ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  12. เด็กชายปฏิภาณ ยงพิศาลภพ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  13. เด็กชายพีรพัฒน์ คามีศักดิ์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  14. เด็กชายภคินธร ทับทิมทอง -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  15. เด็กชายอนุภัทร บุญเกิดศรี -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  16. เด็กชายแอนดรูว์ อัญชลีชไมกร -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  17. เด็กหญิงกัญญาพร ทิพยฺธารา -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  18. เด็กหญิงจีรดา ธิกุลวงษ์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  19. เด็กหญิงชนิดา โพธิ์ศรี -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  20. เด็กหญิงณัฐนิชา อยู่สม -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  21. เด็กหญิงธนพร แก้วศรีงาม -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  22. เด็กหญิงนภัสวรรณ ศรีคำทา -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  23. เด็กหญิงนัฐตินา แจ้งจิตร -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  24. เด็กหญิงน่าเอ็นดู อักษรนิตย์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  25. เด็กหญิงเนตรดาว พลสักขวา -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  26. เด็กหญิงปุญญิศา ทัศนสุวรรณ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  27. เด็กหญิงพลอยรวี ผิวทองอ่อน -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  28. เด็กหญิงภัคจิรา พู่วรรธนะ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  29. เด็กหญิงสรสิมา คล้ายหงษ์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  30. เด็กหญิงสุชาดา ศรีอำไพ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  31. เด็กหญิงโสมรัศมิ์ เขาแก้ว -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  32. เด็กหญิงอาภิสรา สง่าจันทร์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
มา 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
สาย 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
ขาด 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
ลา 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
ป่วย 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0