รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2560
ห้อง ม.2/02    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
พฤ
2
3
4
อา
5
6
7
8
พฤ
9
10
11
อา
12
13
14
15
พฤ
16
17
18
อา
19
20
21
22
พฤ
23
24
25
อา
26
27
28
29
พฤ
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายศุภวัฒน์ ใจมา ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   0 0 18 0 0
  2. เด็กชายธนาวุฒิ รัชนีกร ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   0 0 18 0 0
  3. เด็กชายณัฐนนท์ ทรงพรม ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   0 0 18 0 0
  4. เด็กชายณัฐนนท์ ศรีเจริญ 7:36 7:37 ขาด   ขาด 7:34 7:38 7:40 7:37     14:33 7:36 7:37 ขาด 7:41     7:37 7:36 7:38 7:37 7:36     - - - - -   14 1 3 0 0
  5. เด็กชายตะวัน นวลดี 7:36 7:33 ขาด   7:34 7:34 7:35 7:37 7:34     7:32 7:30 7:34 ขาด 7:33     7:36 7:36 7:34 7:32 7:35     - - - - -   16 0 2 0 0
  6. เด็กชายทินภัทร์ จิวัฒนาไพบูลย์ 7:25 7:27 ขาด   7:29 7:21 7:29 7:31 16:10     7:29 7:24 7:27 ขาด 7:26     7:24 7:27 7:29 7:29 7:30     - - - - -   15 1 2 0 0
  7. เด็กชายธนทัต กลิ่นประชุม 7:33 7:14 ขาด   7:31 7:39 ขาด ขาด 7:34     7:37 7:35 7:41 ขาด 7:24     7:40 7:35 7:37 7:31 7:44     - - - - -   14 0 4 0 0
  8. เด็กชายธนภัทร ปุญสิริ 7:37 7:39 ขาด   7:37 7:38 7:37 7:38 7:14     7:36 7:37 7:38 ขาด 7:36     7:36 7:24 7:40 7:40 7:39     - - - - -   16 0 2 0 0
  9. เด็กชายธนวัฒน์ กรุทวงษ์ 7:11 7:09 ขาด   16:07 7:11 7:08 7:20 7:11     7:15 7:04 7:11 ขาด 7:07     7:06 7:10 7:11 7:13 7:13     - - - - -   15 1 2 0 0
  10. เด็กชายนพอนันต์ คล้ายสังข์ 7:18 ขาด ขาด   7:22 7:18 7:09 7:19 7:12     7:17 ขาด 7:22 ขาด 7:12     7:16 7:19 7:19 7:14 ขาด     - - - - -   13 0 5 0 0
  11. เด็กชายภัทรพงษ์ ลิ้มธนกิจ 7:14 7:14 ขาด   ขาด ขาด 7:15 7:25 6:59     7:14 7:14 7:17 ขาด 6:59     7:06 7:18 7:03 7:15 7:10     - - - - -   14 0 4 0 0
  12. เด็กชายรัฐภูมิ เถื่อนน้อย 7:43 7:41 ขาด   7:38 7:41 7:42 7:40 7:34     7:26 7:46 7:35 ขาด 7:44     7:44 7:36 7:31 7:41 7:38     - - - - -   16 0 2 0 0
  13. เด็กชายวรธน ข้องม่วง 7:29 7:21 ขาด   7:26 7:22 7:31 ขาด 7:24     7:22 7:22 7:29 ขาด 7:28     7:31 7:24 7:27 7:31 7:35     - - - - -   15 0 3 0 0
  14. เด็กชายวรัญญู มาตรวิจิตร ขาด 7:44 ขาด   16:06 7:44 7:46 7:53 7:47     7:42 7:48 16:13 ขาด 7:45     7:51 7:43 7:41 7:44 7:48     - - - - -   13 2 3 0 0
  15. เด็กชายวิศรุต วิริยะ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด 7:01 6:55 7:00     6:59 ขาด 6:59 ขาด 7:03     6:59 7:00 7:02 7:01 7:01     - - - - -   11 0 7 0 0
  16. เด็กชายศุภณัฐ การะเวก 7:18 7:19 ขาด   7:22 7:18 7:09 7:19 7:12     7:17 7:16 7:22 ขาด 7:13     7:16 7:19 7:19 7:14 7:16     - - - - -   16 0 2 0 0
  17. เด็กชายศุภวิชญ์ อรุณแสงศิลป์ 7:01 7:03 ขาด   7:08 7:01 7:00 7:05 7:02     7:03 7:03 6:59 ขาด 7:02     7:02 7:03 7:01 6:59 7:02     - - - - -   16 0 2 0 0
  18. เด็กชายอริญชย์ สุนทรนุช 7:29 7:21 ขาด   7:28 7:23 7:35 7:23 7:24     7:29 7:24 7:25 ขาด 7:24     7:24 7:23 7:27 7:25 7:22     - - - - -   16 0 2 0 0
  19. เด็กหญิงจารุวรรณ ธาระนิธิ 7:38 ขาด ขาด   7:41 7:11 7:43 7:42 7:33     ขาด ขาด 7:41 ขาด 16:11     7:47 7:35 7:41 ขาด 7:38     - - - - -   11 1 6 0 0
  20. เด็กหญิงชคภร ไม้เลี้ยง 7:07 7:12 ขาด   7:14 7:15 7:16 7:12 7:09     7:15 7:10 7:41 ขาด 7:42     7:47 7:35 7:13 7:12 7:12     - - - - -   16 0 2 0 0
  21. เด็กหญิงฐิติยา ทองสุข 7:17 ขาด ขาด   7:18 7:11 7:16 7:18 7:22     7:15 7:20 7:25 ขาด 7:19     7:15 7:23 7:23 7:21 7:25     - - - - -   15 0 3 0 0
  22. เด็กหญิงณัฐวรรณ แถลงกิจ 7:30 7:32 ขาด   16:07 7:30 ขาด 7:32 7:31     ขาด 7:33 16:09 ขาด 7:30     7:29 7:30 ขาด 7:38 7:28     - - - - -   11 2 5 0 0
  23. เด็กหญิงธนภรณ์ เพ็ชรพ่วงพันธุ์ 7:11 7:23 ขาด   7:24 7:30 7:21 7:32 7:04     7:24 7:27 7:31 ขาด 7:30     7:29 7:28 7:29 7:28 7:14     - - - - -   16 0 2 0 0
  24. เด็กหญิงธัญลักษณ์ ข้องเกี่ยวพันธุ์ 7:30 7:32 ขาด   7:27 7:30 7:33 7:32 7:31     7:26 7:33 7:33 ขาด 7:30     7:29 7:30 7:33 7:38 7:28     - - - - -   16 0 2 0 0
  25. เด็กหญิงธิญาดา จันทร์เรืองรอง 7:30 7:27 ขาด   7:30 7:28 7:35 16:06 7:33     ขาด 7:29 7:36 ขาด 7:39     7:36 7:28 7:36 7:34 7:32     - - - - -   14 1 3 0 0
  26. เด็กหญิงนิรัชพร คำหรรษา 7:44 7:47 ขาด   7:51 16:14 7:46 ขาด 7:40     7:44 7:45 7:47 ขาด 7:51     16:11 7:43 7:42 15:58 7:45     - - - - -   12 3 3 0 0
  27. เด็กหญิงพิมลวรรณ ศรีคำทา 7:16 7:19 ขาด   7:21 7:17 7:10 7:17 7:13     7:15 ขาด ขาด ขาด 7:11     7:15 7:17 7:20 7:15 7:14     - - - - -   14 0 4 0 0
  28. เด็กหญิงวรกมล ธรรมโหร 7:13 7:11 ขาด   7:16 7:10 7:19 7:17 7:19     7:28 7:25 7:18 ขาด 7:22     7:30 7:15 7:25 7:03 7:31     - - - - -   16 0 2 0 0
  29. เด็กหญิงสุภาพร ปรางสร 7:25 7:33 ขาด   7:25 7:24 7:24 7:35 7:33     7:28 7:26 7:30 ขาด 7:29     7:32 7:31 7:31 7:26 7:30     - - - - -   16 0 2 0 0
  30. เด็กหญิงอภิสรา สุขจินดา 7:29 7:26 ขาด   7:30 7:29 7:34 7:33 7:32     7:30 7:29 7:36 ขาด 7:39     7:36 16:13 7:36 7:34 7:32     - - - - -   15 1 2 0 0
มา 25 23     21 24 25 23 26     23 23 24 0 26     26 26 26 25 26     0 0 0 0 0   392
สาย 0 0     3 1 0 1 1     1 0 2 0 1     1 1 0 1 0     0 0 0 0 0   13
ขาด 5 7     6 5 5 6 3     6 7 4 30 3     3 3 4 4 4     0 0 0 0 0   105
ลา 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0   0
ป่วย 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0   0