รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2560
ห้อง ม.2/02    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
พฤ
2
3
4
อา
5
6
7
8
พฤ
9
10
11
อา
12
13
14
15
พฤ
16
17
18
อา
19
20
21
22
พฤ
23
24
25
อา
26
27
28
29
พฤ
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายศุภวัฒน์ ใจมา ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  2. เด็กชายธนาวุฒิ รัชนีกร ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  3. เด็กชายณัฐนนท์ ทรงพรม ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  4. เด็กชายณัฐนนท์ ทรงพรม ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  5. เด็กชายณัฐนนท์ ศรีเจริญ 7:36 7:37 ขาด   ขาด 7:34 7:38 7:40 7:37     14:33 7:36 7:37 ขาด 7:41     7:37 7:36 7:38 7:37 7:36     7:38 7:34 7:37 16:12 ขาด   17 2 4 0 0
  6. เด็กชายตะวัน นวลดี 7:36 7:33 ขาด   7:34 7:34 7:35 7:37 7:34     7:32 7:30 7:34 ขาด 7:33     7:36 7:36 7:34 7:32 7:35     7:34 7:35 7:34 16:09 7:36   20 1 2 0 0
  7. เด็กชายทินภัทร์ จิวัฒนาไพบูลย์ 7:25 7:27 ขาด   7:29 7:21 7:29 7:31 16:10     7:29 7:24 7:27 ขาด 7:26     7:24 7:27 7:29 7:29 7:30     7:24 7:29 7:29 16:10 7:30   19 2 2 0 0
  8. เด็กชายธนทัต กลิ่นประชุม 7:33 7:14 ขาด   7:31 7:39 ขาด ขาด 7:34     7:37 7:35 7:41 ขาด 7:24     7:40 7:35 7:37 7:31 7:44     ขาด 7:42 7:27 16:17 7:43   17 1 5 0 0
  9. เด็กชายธนภัทร ปุญสิริ 7:37 7:39 ขาด   7:37 7:38 7:37 7:38 7:14     7:36 7:37 7:38 ขาด 7:36     7:36 7:24 7:40 7:40 7:39     7:36 7:38 7:21 16:08 7:41   20 1 2 0 0
  10. เด็กชายธนวัฒน์ กรุทวงษ์ 7:11 7:09 ขาด   16:07 7:11 7:08 7:20 7:11     7:15 7:04 7:11 ขาด 7:07     7:06 7:10 7:11 7:13 7:13     7:11 7:07 7:09 ขาด 7:10   19 1 3 0 0
  11. เด็กชายธนาวุฒิ รัชนีกร ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  12. เด็กชายนพอนันต์ คล้ายสังข์ 7:18 ขาด ขาด   7:22 7:18 7:09 7:19 7:12     7:17 ขาด 7:22 ขาด 7:12     7:16 7:19 7:19 7:14 ขาด     7:21 7:18 7:21 ขาด 7:15   17 0 6 0 0
  13. เด็กชายภัทรพงษ์ ลิ้มธนกิจ 7:14 7:14 ขาด   ขาด ขาด 7:15 7:25 6:59     7:14 7:14 7:17 ขาด 6:59     7:06 7:18 7:03 7:15 7:10     7:15 7:21 7:21 ขาด 7:07   18 0 5 0 0
  14. เด็กชายรัฐภูมิ เถื่อนน้อย 7:43 7:41 ขาด   7:38 7:41 7:42 7:40 7:34     7:26 7:46 7:35 ขาด 7:44     7:44 7:36 7:31 7:41 7:38     7:40 7:37 7:33 16:11 7:45   20 1 2 0 0
  15. เด็กชายวรธน ข้องม่วง 7:29 7:21 ขาด   7:26 7:22 7:31 ขาด 7:24     7:22 7:22 7:29 ขาด 7:28     7:31 7:24 7:27 7:31 7:35     7:32 7:30 7:37 ขาด 7:36   19 0 4 0 0
  16. เด็กชายวรัญญู มาตรวิจิตร ขาด 7:44 ขาด   16:06 7:44 7:46 7:53 7:47     7:42 7:48 16:13 ขาด 7:45     7:51 7:43 7:41 7:44 7:48     7:39 7:54 7:31 16:12 7:42   17 3 3 0 0
  17. เด็กชายวิศรุต วิริยะ ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด 7:01 6:55 7:00     6:59 ขาด 6:59 ขาด 7:03     6:59 7:00 7:02 7:01 7:01     6:56 ขาด 7:02 16:11 6:59   14 1 8 0 0
  18. เด็กชายศุภณัฐ การะเวก 7:18 7:19 ขาด   7:22 7:18 7:09 7:19 7:12     7:17 7:16 7:22 ขาด 7:13     7:16 7:19 7:19 7:14 7:16     7:21 7:18 7:21 ขาด 7:15   20 0 3 0 0
  19. เด็กชายศุภวัฒน์ ใจมา ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  20. เด็กชายศุภวิชญ์ อรุณแสงศิลป์ 7:01 7:03 ขาด   7:08 7:01 7:00 7:05 7:02     7:03 7:03 6:59 ขาด 7:02     7:02 7:03 7:01 6:59 7:02     7:00 7:04 6:58 ขาด 7:03   20 0 3 0 0
  21. เด็กชายอริญชย์ สุนทรนุช 7:29 7:21 ขาด   7:28 7:23 7:35 7:23 7:24     7:29 7:24 7:25 ขาด 7:24     7:24 7:23 7:27 7:25 7:22     7:27 7:24 7:27 ขาด 7:24   20 0 3 0 0
  22. เด็กหญิงจารุวรรณ ธาระนิธิ 7:38 ขาด ขาด   7:41 7:11 7:43 7:42 7:33     ขาด ขาด 7:41 ขาด 16:11     7:47 7:35 7:41 ขาด 7:38     7:45 7:38 7:37 16:17 16:14   14 3 6 0 0
  23. เด็กหญิงชคภร ไม้เลี้ยง 7:07 7:12 ขาด   7:14 7:15 7:16 7:12 7:09     7:15 7:10 7:41 ขาด 7:42     7:47 7:35 7:13 7:12 7:12     7:12 7:12 7:12 ขาด 7:12   20 0 3 0 0
  24. เด็กหญิงฐิติยา ทองสุข 7:17 ขาด ขาด   7:18 7:11 7:16 7:18 7:22     7:15 7:20 7:25 ขาด 7:19     7:15 7:23 7:23 7:21 7:25     7:22 7:23 7:24 16:17 7:23   19 1 3 0 0
  25. เด็กหญิงณัฐวรรณ แถลงกิจ 7:30 7:32 ขาด   16:07 7:30 ขาด 7:32 7:31     ขาด 7:33 16:09 ขาด 7:30     7:29 7:30 ขาด 7:38 7:28     7:29 7:31 7:33 16:10 7:33   15 3 5 0 0
  26. เด็กหญิงธนภรณ์ เพ็ชรพ่วงพันธุ์ 7:11 7:23 ขาด   7:24 7:30 7:21 7:32 7:04     7:24 7:27 7:31 ขาด 7:30     7:29 7:28 7:29 7:28 7:14     7:30 7:27 7:30 ขาด 7:19   20 0 3 0 0
  27. เด็กหญิงธัญลักษณ์ ข้องเกี่ยวพันธุ์ 7:30 7:32 ขาด   7:27 7:30 7:33 7:32 7:31     7:26 7:33 7:33 ขาด 7:30     7:29 7:30 7:33 7:38 7:28     7:29 7:31 7:33 ขาด 7:33   20 0 3 0 0
  28. เด็กหญิงธิญาดา จันทร์เรืองรอง 7:30 7:27 ขาด   7:30 7:28 7:35 16:06 7:33     ขาด 7:29 7:36 ขาด 7:39     7:36 7:28 7:36 7:34 7:32     7:30 7:28 7:30 16:10 7:30   18 2 3 0 0
  29. เด็กหญิงนิรัชพร คำหรรษา 7:44 7:47 ขาด   7:51 16:14 7:46 ขาด 7:40     7:44 7:45 7:47 ขาด 7:51     16:11 7:43 7:42 15:58 7:45     7:41 7:44 ขาด 16:10 7:46   15 4 4 0 0
  30. เด็กหญิงพิมลวรรณ ศรีคำทา 7:16 7:19 ขาด   7:21 7:17 7:10 7:17 7:13     7:15 ขาด ขาด ขาด 7:11     7:15 7:17 7:20 7:15 7:14     7:19 7:17 7:23 ขาด 7:14   18 0 5 0 0
  31. เด็กหญิงวรกมล ธรรมโหร 7:13 7:11 ขาด   7:16 7:10 7:19 7:17 7:19     7:28 7:25 7:18 ขาด 7:22     7:30 7:15 7:25 7:03 7:31     ขาด 7:23 7:06 ขาด 7:22   19 0 4 0 0
  32. เด็กหญิงสุภาพร ปรางสร 7:25 7:33 ขาด   7:25 7:24 7:24 7:35 7:33     7:28 7:26 7:30 ขาด 7:29     7:32 7:31 7:31 7:26 7:30     ขาด ขาด 7:28 16:09 7:29   18 1 4 0 0
  33. เด็กหญิงอภิสรา สุขจินดา 7:29 7:26 ขาด   7:30 7:29 7:34 7:33 7:32     7:30 7:29 7:36 ขาด 7:39     7:36 16:13 7:36 7:34 7:32     7:30 7:28 7:30 16:12 7:30   19 2 2 0 0
มา 25 23     21 24 25 23 26     23 23 24 0 26     26 26 26 25 26     24 25 26 0 25   492
สาย 0 0     3 1 0 1 1     1 0 2 0 1     1 1 0 1 0     0 0 0 15 1   29
ขาด 8 10     9 8 8 9 6     9 10 7 33 6     6 6 7 7 7     9 8 7 18 7   205
ลา 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0   0
ป่วย 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0   0