รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2560
ห้อง ม.2/01    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
พฤ
2
3
4
อา
5
6
7
8
พฤ
9
10
11
อา
12
13
14
15
พฤ
16
17
18
อา
19
20
21
22
พฤ
23
24
25
อา
26
27
28
29
พฤ
30
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกณวรรณธน์ อังอนันตระกูล 7:28 7:25 ขาด   7:25 7:25 7:30 7:29 7:25     14:30 7:28 7:31 ขาด 7:23     7:26 7:28 7:24 7:25 7:26     - - - - -   15 1 2 0 0
  2. เด็กชายกิตติธัช คุณาศัย ขาด 7:21 ขาด   7:28 ขาด 7:26 7:23 7:24     7:24 7:24 7:25 ขาด 7:24     7:24 7:23 7:27 ขาด 7:22     - - - - -   13 0 5 0 0
  3. เด็กชายชุติวัต บวรชาติ 7:38 7:36 ขาด   ขาด 7:34 ขาด 7:34 7:33     7:34 14:35 7:37 ขาด 7:37     7:40 7:35 7:38 7:31 7:36     - - - - -   13 1 4 0 0
  4. เด็กชายณัฐกร คุณจโรตม์ 7:41 7:45 ขาด   7:48 ขาด 7:45 7:41 7:37     7:42 7:41 7:45 ขาด ขาด     7:46 7:43 ขาด 7:43 7:40     - - - - -   13 0 5 0 0
  5. เด็กชายเตชทัต บุญเชื้อ 16:07 15:45 ขาด   16:08 14:31 14:26 16:11 16:14     15:37 7:06 7:03 ขาด 16:13     16:14 16:15 14:18 16:06 16:14     - - - - -   2 14 2 0 0
  6. เด็กชายธนภัทร เลอเกียรติวัฒนา 7:18 7:19 ขาด   7:22 7:18 7:09 7:19 7:12     7:17 7:16 7:22 ขาด 7:13     7:16 7:19 7:19 7:14 7:16     - - - - -   16 0 2 0 0
  7. เด็กชายปรเมษฐ์ พ่านเผือก ขาด ขาด ขาด   ขาด 6:56 6:44 7:30 7:22     7:30 ขาด 7:22 ขาด 6:53     7:30 ขาด 7:01 7:00 7:34     - - - - -   11 0 7 0 0
  8. เด็กชายพรหมพิริยะ อัครเศรษฐโชติ 7:29 7:29 ขาด   7:28 7:28 7:26 7:30 7:28     7:33 7:32 7:33 ขาด 7:29     7:30 7:31 7:30 7:30 7:34     - - - - -   16 0 2 0 0
  9. เด็กชายภัทรชนน นาคเถื่อน 7:25 7:27 ขาด   7:30 7:22 7:30 7:31 ขาด     7:29 7:25 7:27 ขาด 7:27     7:25 7:27 7:29 7:30 7:31     - - - - -   15 0 3 0 0
  10. เด็กชายภูมิเพชร สันติมาลัย 7:23 7:17 ขาด   7:21 7:23 7:25 7:25 7:20     7:27 7:21 7:26 ขาด 7:18     ขาด 7:18 14:17 7:21 7:21     - - - - -   14 1 3 0 0
  11. เด็กชายไรวิญญ์ พรหมมาพันธ์ 7:02 6:59 ขาด   6:58 7:01 7:02 7:04 6:58     6:58 7:02 7:00 ขาด 7:02     7:02 7:04 7:11 7:00 7:04     - - - - -   16 0 2 0 0
  12. เด็กชายวัชรพงศ์ ฤทธิ์น้ำ 7:18 7:18 ขาด   7:22 7:18 7:09 ขาด 7:12     7:17 7:15 ขาด ขาด ขาด     7:16 7:19 7:19 7:14 7:16     - - - - -   13 0 5 0 0
  13. เด็กชายสิทธิภาคย์ ปานนาค 6:41 ขาด ขาด   ขาด ขาด 16:08 6:43 6:38     6:43 6:39 16:10 ขาด 6:40     16:09 6:36 6:38 6:44 6:37     - - - - -   10 3 5 0 0
  14. เด็กชายสุภวิชญ์ ห้วยหงษ์ทอง 7:22 7:10 ขาด   7:20 7:32 7:28 7:22 7:30     7:27 7:16 7:32 ขาด 7:26     7:25 7:29 7:28 7:27 7:31     - - - - -   16 0 2 0 0
  15. เด็กชายอัครพนธ์ โชติวรรธกวณิช 7:21 7:21 ขาด   7:23 7:22 7:25 7:25 7:21     7:21 7:20 7:19 ขาด 7:18     7:32 7:24 7:21 7:19 7:22     - - - - -   16 0 2 0 0
  16. เด็กหญิงฐานิสร์ คงช้าง ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   0 0 18 0 0
  17. เด็กหญิงฐิติพร นุ่มสุข 7:29 7:21 ขาด   7:28 7:23 7:26 7:23 7:24     7:24 7:24 7:25 ขาด 7:24     7:25 7:23 7:27 7:25 7:22     - - - - -   16 0 2 0 0
  18. เด็กหญิงณัฐณิชา ทองใบโต 7:13 7:11 ขาด   7:09 ขาด 7:08 7:10 7:07     7:05 7:06 ขาด ขาด 7:07     7:08 7:12 7:14 7:11 7:08     - - - - -   14 0 4 0 0
  19. เด็กหญิงติณณา พิมวิลัย 7:00 6:57 ขาด   6:53 6:54 6:56 6:58 6:58     6:58 6:57 7:00 ขาด 6:46     6:56 6:56 6:58 7:00 6:55     - - - - -   16 0 2 0 0
  20. เด็กหญิงธีมาพร ปักษี ขาด ขาด ขาด   6:59 14:33 7:06 16:11 7:03     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     - - - - -   3 2 13 0 0
  21. เด็กหญิงนันท์นภัส ศรีศักดา 7:37 7:39 ขาด   ขาด 7:38 ขาด 7:38 7:36     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 7:40 ขาด     - - - - -   6 0 12 0 0
  22. เด็กหญิงนันทิชา จันทร์วิบูลย์ 6:58 6:59 ขาด   7:05 6:58 6:59 7:02 6:57     6:56 6:57 6:58 ขาด 6:56     6:59 6:58 6:57 6:59 6:56     - - - - -   16 0 2 0 0
  23. เด็กหญิงประหนึ่งนุช มูซา 7:10 7:41 ขาด   7:41 7:10 7:37 7:15 7:30     7:33 7:31 7:35 ขาด 7:47     7:32 7:35 7:11 7:39 7:42     - - - - -   16 0 2 0 0
  24. เด็กหญิงปรียาพร ฟ้าหวั่น 7:06 7:05 ขาด   7:07 7:08 7:05 ขาด 7:00     7:08 7:05 7:04 ขาด 6:59     7:03 7:01 7:09 7:00 7:04     - - - - -   15 0 3 0 0
  25. เด็กหญิงปานิศา จันทา ขาด ขาด ขาด   ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด 7:34     7:33 ขาด 7:36 ขาด ขาด     - - - - -   3 0 15 0 0
  26. เด็กหญิงพิชยา พันธุ์เสือ 7:15 ขาด ขาด   7:18 7:23 7:30 7:23 7:14     7:20 7:09 7:28 ขาด 7:28     7:17 7:16 7:19 7:23 7:14     - - - - -   15 0 3 0 0
  27. เด็กหญิงภัทธิรา หลิมทอง 7:21 7:21 ขาด   7:22 14:33 7:24 7:26 7:17     7:20 7:23 7:21 ขาด 7:18     7:22 7:24 7:22 7:20 7:25     - - - - -   15 1 2 0 0
  28. เด็กหญิงมนสิกาล ฉ่ำดุม 7:36 7:27 ขาด   7:33 7:31 7:29 7:40 7:23     7:30 7:29 7:40 ขาด 7:34     7:29 7:32 7:33 7:34 7:37     - - - - -   16 0 2 0 0
  29. เด็กหญิงวันวิสาข์ ศรีชมเชย 7:00 7:03 ขาด   ขาด 7:01 7:00 7:05 7:01     7:03 7:02 6:59 ขาด 7:02     7:02 7:02 7:01 6:59 7:02     - - - - -   15 0 3 0 0
  30. เด็กหญิงอารียา อารยะจารุ 7:21 7:24 ขาด   7:25 7:21 7:21 7:24 7:22     7:20 7:22 7:21 ขาด 7:19     7:22 ขาด 7:23 7:20 7:26     - - - - -   15 0 3 0 0
มา 24 23     22 21 24 24 26     24 24 23 0 24     24 23 24 25 25     0 0 0 0 0   380
สาย 1 1     1 3 2 2 1     2 1 1 0 1     2 1 2 1 1     0 0 0 0 0   23
ขาด 5 6     7 6 4 4 3     4 5 6 30 5     4 6 4 4 4     0 0 0 0 0   107
ลา 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0   0
ป่วย 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0   0