รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2562
ห้อง ม.2/01    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
อา
3
4
5
6
พฤ
7
8
9
อา
10
11
12
13
พฤ
14
15
16
อา
17
18
19
20
พฤ
21
22
23
อา
24
25
26
27
พฤ
28
29
30
อา
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกณวรรณธน์ อังอนันตระกูล     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - 0 0 0 0 0
  2. เด็กชายกิตติธัช คุณาศัย     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - 0 0 0 0 0
  3. เด็กชายชุติวัต บวรชาติ     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - 0 0 0 0 0
  4. เด็กชายณัฐกร คุณจโรตม์     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - 0 0 0 0 0
  5. เด็กชายเตชทัต บุญเชื้อ     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - 0 0 0 0 0
  6. เด็กชายธนภัทร เลอเกียรติวัฒนา     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - 0 0 0 0 0
  7. เด็กชายปรเมษฐ์ พ่านเผือก     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - 0 0 0 0 0
  8. เด็กชายพรหมพิริยะ อัครเศรษฐโชติ     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - 0 0 0 0 0
  9. เด็กชายภัทรชนน นาคเถื่อน     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - 0 0 0 0 0
  10. เด็กชายภูมิเพชร สันติมาลัย     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - 0 0 0 0 0
  11. เด็กชายไรวิญญ์ พรหมมาพันธ์     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - 0 0 0 0 0
  12. เด็กชายวัชรพงศ์ ฤทธิ์น้ำ     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - 0 0 0 0 0
  13. เด็กชายสิทธิภาคย์ ปานนาค     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - 0 0 0 0 0
  14. เด็กชายสุภวิชญ์ ห้วยหงษ์ทอง     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - 0 0 0 0 0
  15. เด็กชายอัครพนธ์ โชติวรรธกวณิช     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - 0 0 0 0 0
  16. เด็กหญิงฐานิสร์ คงช้าง     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - 0 0 0 0 0
  17. เด็กหญิงฐิติพร นุ่มสุข     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - 0 0 0 0 0
  18. เด็กหญิงณัฐณิชา ทองใบโต     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - 0 0 0 0 0
  19. เด็กหญิงติณณา พิมวิลัย     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - 0 0 0 0 0
  20. เด็กหญิงธีมาพร ปักษี     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - 0 0 0 0 0
  21. เด็กหญิงนันท์นภัส ศรีศักดา     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - 0 0 0 0 0
  22. เด็กหญิงนันทิชา จันทร์วิบูลย์     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - 0 0 0 0 0
  23. เด็กหญิงประหนึ่งนุช มูซา     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - 0 0 0 0 0
  24. เด็กหญิงปรียาพร ฟ้าหวั่น     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - 0 0 0 0 0
  25. เด็กหญิงปานิศา จันทา     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - 0 0 0 0 0
  26. เด็กหญิงพิชยา พันธุ์เสือ     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - 0 0 0 0 0
  27. เด็กหญิงภัทธิรา หลิมทอง     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - 0 0 0 0 0
  28. เด็กหญิงมนสิกาล ฉ่ำดุม     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - 0 0 0 0 0
  29. เด็กหญิงวันวิสาข์ ศรีชมเชย     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - 0 0 0 0 0
  30. เด็กหญิงอารียา อารยะจารุ     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - 0 0 0 0 0
มา     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0
สาย     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0
ขาด     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0
ลา     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0
ป่วย     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0