รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.1/11    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
3
อา
4
5
6
7
พฤ
8
9
10
อา
11
12
13
14
พฤ
15
16
17
อา
18
19
20
21
พฤ
22
23
24
อา
25
26
27
28
พฤ
29
30
31
อา
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกุลพัทธ์ ศรีพาเพ็ชร -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  2. เด็กชายคณินธิป ไพบูลย์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  3. เด็กชายณัฐนนท์ พิชัยวานิชสิน -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  4. เด็กชายณัฐภาคย์ สงวนสิทธิ์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  5. เด็กชายณัฐภูมิ ธาระเพ็ชร -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  6. เด็กชายทรงวุฒิ แก้วสระแสน -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  7. เด็กชายธนภูมิ แสงงาม -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  8. เด็กชายธนยศ คำแก้ว -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  9. เด็กชายธนายุส ปลัดศรีช่วย -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  10. เด็กชายธีรัชติ รัตนโชติพานิช -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  11. เด็กชายปวริศ ศิริโรจนกุลชัย -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  12. เด็กชายพัชรพล เกยสกุล -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  13. เด็กชายพัทธดนย์ น้ำค้าง -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  14. เด็กชายพัสวินทร์ วิจิตรจันทร์กุล -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  15. เด็กชายพีรพัฒน์ เรไร -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  16. เด็กชายภาคภูมิ โฉมวงษ์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  17. เด็กชายภาคภูมิ อินพลัม -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  18. เด็กชายภูรินทร์ หรุ่มเรืองวงษ์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  19. เด็กชายภูริพัฒร์ คำพงษ์พีร์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  20. เด็กชายภูวนาจ โกพุทธชาติ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  21. เด็กชายสิทธิพงษ์ พันธุ์มาตร -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  22. เด็กชายอภิรักษ์ ปิติมาตร์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  23. เด็กหญิงกนกมณี เพ็งคล้าย -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  24. เด็กหญิงกนกวรรณ สุภีชวี -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  25. เด็กหญิงกัญญารัตน์ จันทดวง -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  26. เด็กหญิงขวัญชนก ปทุมสูตร -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  27. เด็กหญิงฐิติรัตน์ เกิดโภคา -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  28. เด็กหญิงณัฐชยา พั่วจันทร์ดี -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  29. เด็กหญิงณัฐวลัญชญ์ อยู่มั่น -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  30. เด็กหญิงธีมาพร กลั่นใจ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  31. เด็กหญิงปรวีร์ ศาสกุล -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  32. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ยอดอานนท์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  33. เด็กหญิงปิ่นสุดา ยาหอมทอง -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  34. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สาธุพันธ์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  35. เด็กหญิงภัณฑิลา อมรสมานกุล -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  36. เด็กหญิงภิญญดา พลายยงค์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  37. เด็กหญิงวรรณี ภูนวน -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  38. เด็กหญิงศศิปิยดา หิ้งทอง -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  39. เด็กหญิงโศภิตา ลมูลศิลป์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  40. เด็กหญิงสุญาดา ฤทธูทัย -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
มา 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
สาย 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
ขาด 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
ลา 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
ป่วย 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0