รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.1/09    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
3
อา
4
5
6
7
พฤ
8
9
10
อา
11
12
13
14
พฤ
15
16
17
อา
18
19
20
21
พฤ
22
23
24
อา
25
26
27
28
พฤ
29
30
31
อา
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกรินทร์ ศรีขวัญใจ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  2. เด็กชายกันตศักดิ์ บริสุทธิ์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  3. เด็กชายกิติภัทท์ พิมเทเวช -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  4. เด็กชายจิรภัทร เอี่ยมสอาด -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  5. เด็กชายจิรเมธ บุญรอด -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  6. เด็กชายชนันกรณ์ คุ้มพันธุ์แย้ม -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  7. เด็กชายฐิติพงษ์ นาคใหม่ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  8. เด็กชายณัฐดนย์ ดำรงค์เวช -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  9. เด็กชายถวัลย์ รอดละมูล -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  10. เด็กชายทรงพล ชุนดี -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  11. เด็กชายธนดล หรรษาพันธุ์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  12. เด็กชายธนดล อาจหาญ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  13. เด็กชายนวพล ชื่นอุรา -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  14. เด็กชายปวริศร์ ประเทืองทิพย์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  15. เด็กชายปัฐนพล ปรีชาไว -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  16. เด็กชายพิพรรธน์พงศ์ พันธุ์พฤกษ์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  17. เด็กชายภูริพัฒน์ สุวรรณประทีป -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  18. เด็กชายภูวเดช แยงเพชร -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  19. เด็กชายเมธาสิทธิ์ มุกโสภาพันธุ์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  20. เด็กชายศุภชัย ฉุยฉาย -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  21. เด็กชายสหธรรม ยิบพิกุล -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  22. เด็กชายสุกฤตพัฒน์ กาบทอง -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  23. เด็กชายอติชาต เนตรขำ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  24. เด็กหญิงจุฑาภรณ์ เจี่ยตระกูล -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  25. เด็กหญิงศรุดา โชคดี -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  26. เด็กหญิงสมบูญ วงศ์เจริญ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  27. เด็กหญิงกมลพร คำพลี -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  28. เด็กหญิงกัญญณัฐ จินดารัตน์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  29. เด็กหญิงกาญจนา ชาวระหาญ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  30. เด็กหญิงกิตตรีนันท์ รัตนปัญญา -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  31. เด็กหญิงจิรัสยา เซี่ยงฉิน -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  32. เด็กหญิงมุทิตา รามัญวงษ์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  33. เด็กหญิงรพีพรรณ วงษ์หาร -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  34. เด็กหญิงรัตนภรณ์ อุบาลี -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  35. เด็กหญิงวรัญญา รุ่งรัตนพงษ์พร -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  36. เด็กหญิงวิภาวี เท่งฮวง -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  37. เด็กหญิงสุดารัตน์ อังกานนท์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  38. เด็กหญิงสุพรรษา ร้อยแก่นจันทร์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  39. เด็กหญิงสุวิชา แต้เถา -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
มา 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
สาย 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
ขาด 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
ลา 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
ป่วย 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0