รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.1/03    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
3
อา
4
5
6
7
พฤ
8
9
10
อา
11
12
13
14
พฤ
15
16
17
อา
18
19
20
21
พฤ
22
23
24
อา
25
26
27
28
พฤ
29
30
31
อา
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกษิเดช สุขกลม -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  2. เด็กชายกัปตันเฉลิม วีระนพนันท์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  3. เด็กชายชุติพนธ์ วนทามสุธา -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  4. เด็กชายเทวภัทร แก้วเขียว -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  5. เด็กชายนิติพล อรุณแสงศิลป์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  6. เด็กชายพิพัฒน์ แซ่ตัน -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  7. เด็กชายไพโรจน์ อรุณแสงศิลป์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  8. เด็กชายมิ่งมงคล ประสิทธิ์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  9. เด็กชายเมธาสิทธิ์ บุญประเสริฐ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  10. เด็กชายสิทธิพงศ์ สงวนวัฒนาการ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  11. เด็กชายอนุกูล วุฒิกาญจนาวงศ์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  12. เด็กหญิงแก้วกานดา อ่วมอิน -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  13. เด็กหญิงชัญญานุต สุทธิวานิช -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  14. เด็กหญิงณัฎฐณิชา บุญปลูก -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  15. เด็กหญิงทิฆัมพร เรืองธรรม -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  16. เด็กหญิงนพวรรณ น้อยอุทัย -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  17. เด็กหญิงพิชชาพร ปัญญางาม -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  18. เด็กหญิงพิชามญชุ์ เพชรดำดี -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  19. เด็กหญิงศศินุช งามภักดิ์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  20. เด็กหญิงสิริรัตน์ สังกรณีวรรณ์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  21. เด็กหญิงอันดา สังกรณีวรรณ์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  22. เด็กหญิงอิสรียา ทองงาม -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
มา 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
สาย 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
ขาด 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
ลา 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
ป่วย 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0