รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.1/02    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
3
อา
4
5
6
7
พฤ
8
9
10
อา
11
12
13
14
พฤ
15
16
17
อา
18
19
20
21
พฤ
22
23
24
อา
25
26
27
28
พฤ
29
30
31
อา
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกฤชนันท์ นิลทับ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  2. เด็กชายกิตติกร หอมเกตุ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  3. เด็กชายญาธิป แย้มสาหร่าย -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  4. เด็กชายณพวิทย์ เพ็งอ้น -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  5. เด็กชายเตโช เพชรแอ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  6. เด็กชายธนภัทร พรธนะวัฒน์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  7. เด็กชายธนวันต์ น้ำเพชร -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  8. เด็กชายธนาวุฒิ ตันสกุล -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  9. เด็กชายนิติธร พรมสุ่น -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  10. เด็กชายภณ เตชะปรีชานนท์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  11. เด็กชายภาณุเดช เดชเดชะสุนันท์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  12. เด็กชายภานุพันธ์ หอมเย็นใจ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  13. เด็กชายภิรมย์วุฒิ ฐานิทธิกุล -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  14. เด็กชายภูธฤทธิ์ เนตรอรุณ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  15. เด็กชายอติเทพ ขาวเนย์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  16. เด็กหญิงชญาน์นันท์ อยู่ระหัส -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  17. เด็กหญิงชนกกานต์ ทรัพย์วิเชียร -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  18. เด็กหญิงต้นข้าว รังคะวิภา -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  19. เด็กหญิงธีรกานต์ กาญจนะ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  20. เด็กหญิงปุณณภา ทองสัมฤทธิ์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  21. เด็กหญิงพัชรา จันทมัด -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  22. เด็กหญิงพิชณัชญาดา ว่องกิจพูลผล -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  23. เด็กหญิงภัทรภร ชิดปราง -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  24. เด็กหญิงภูศณิษา แสงวิมล -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  25. เด็กหญิงวณัฐพร สิงห์โต -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  26. เด็กหญิงวรวลัญช์ ชาวปลายนา -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  27. เด็กหญิงวรัทยา เดชอำนวย -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  28. เด็กหญิงวรินรำไพ เด่นชัยประดิษฐ์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  29. เด็กหญิงวริศรา ทวนเงิน -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  30. เด็กหญิงสุภารัตน์ เรืองวงษ์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
  31. เด็กหญิงสุมิตรา ศิลาโรจน์ -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     - - - - -     0 0 0 0 0
มา 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
สาย 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
ขาด 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
ลา 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
ป่วย 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0